erne - Klaus Majgaard

Report
Ledelse som jagt på synergi og
partnerskab
Ny velfærd og nyt offentlig lederskab
Ledertræf
Slagelse Kommune 18. april 2012
Indhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ingen bæredygtig velfærd uden nye synergier
Historisk tilbageblik: Spillerummet for synergier
Borgerrollens forvandling
Frivillighed med afsæt i brugerrollen
Frivillighed med afsæt i professioner
Engagerende samtaler
Hvad vindes? Synergiernes konkrete udtryk
Den partnerskabsudviklende kommune
Konturer af et nyt lederskab
Ingen bæredygtig velfærd
uden nye synergier
• Økonomiudfordringen:
– Budgetunderskud, demografisk forvandling, klima- og miljøkrise
– Krav om fokuseret og stram styring
• Innovationsudfordringen
– Velfærd som ret til deltagelse
– Nytænkning med fokus på forebyggelse, inklusion og rehabilitering
Chance for fornyelse
Kun mulig gennem nye samspil mellem det offentlige og det civile samfund
Historisk tilbageblik
Spillebaner for synergi:
1849-1890’erne: Værdigt versus ikke værdigt trængende
1890-1960’erne: Retsbestemte versus supplerende ydelser
1970’erne: Offentlig monopolisering
1980-2000: Genopdagelsen af frivillighed som “prikken over i’et”
00’erne: Samskabelse undervejs som nyt velfærdsparadigme
Den offentlige og frivillige sektor har altid defineret sig i forhold til hinanden
Historisk tilbageblik
To billeder af synergi
1980’erne
1930’erne
Stat
Kirke
Stat
Familie
Alfred Th. Jørgensen
Marked
Civilsamfund
Victor Pestoff
Borgerrollens forvandling
Klient
Metastyring
Kunde
Medborger
Frivillighed med afsæt i brugerrollen
Medborgerskabet starter,
- når brugeren på værestedet selv tager sin kaffekop ud
- når forældren interesserer sig for alle børnene på blå stue
- når den ledige organiserer en samtale med andre ledige om at støtte hinanden
Grænsen mellem bruger og frivillig kan være papirtynd
Har vi indtænkt anledninger til at tage dette skridt i vores ydelser?
Frivillighed med afsæt i brugerrollen
empowerment-trappe
Medskabende i forhold til samfundet
Aktivt medskabende i forhold til andre
i samme situation
Aktivt medskabende ift egen
situation
Forbruger
Frivillighed med afsæt i profession
Pensioneret lærer arbejder i lektiecafé
Bankassistent hjælper foreninger med regnskaber
Ungdomsskolelæreren er mentor for en ung
Økonom bidrager til en budgetanalyse sammen med en gruppe af
kommunens egne ansatte
I dag synes vi, at det er naturligt at frivillige skubber kørestole.
Men kan de også indgå i f.eks. centrale stabsopgaver i kommunen?
Frivillighed med afsæt i profession
empowerment-trappe
Frivillig uden for arbejdstiden
Frivillig i arbejdstiden
Kun arbejde for løn
Skaber vi trædesten?
Frivilligt arbejde som kompetenceudvikling?
Engagerende samtaler
Kan du blive ved med at være forbruger, hvis du
konsekvent bliver mødt som medborger?
•
•
•
•
•
•
Invitationssamtaler
Mulighedssamtaler
Ejerskabssamtaler
Dissenssamtaler
Forpligtelsessamtaler
Gavesamtaler
Peter Block
Hvad vindes?
For individet
For samfundet
Mening, magt og myndighed
Nye kompetencer
Nye releationer og netværk
Robuste netværk
Social bæredygtighed
Demokratisering
For den kommunale organisation
Bedre effekter og værdiskabelse
Adgang til nye kompetencer
Bedre ressourceudnyttelse/
økonomi
Den partnerskabsudviklende
kommune
Gentænke kommunens områder i et synergi-perspektiv
Udvikling af rammer for byens liv:
Miljø, erhverv, boliger og byrum, kulturliv
Velfærdsydelser
Udvikling og læring, uddannelse/beskæftigelse, rehabilitering og
social sikring
Stabs- og støttefunktioner
Borgere/
Erhvervsliv
Den partnerskabsudviklende
kommune
Gentænke kommunens områder i et synergi-perspektiv
Ressourcer
Penge/tid
Partnerskabskompetencer
Metoder/indsatser
Samskabende processer forhold
til kerneydelser:
- Rammer om byens liv
- Velfærd
Effektmål
Selvhjulpne borgere
og lokalsamfund
Deltagelse
Tillid og netværk
Demokratisering
Den partnerskabsudviklende
kommune
Lokalsamfund
Udvikling af lokalsamfundsstrategier med
strategiske partnerskaber
- byudvikling, læringsmiljøer, kulturhuse,
fritidsanlæg
Grupper
Samskabelse i relation til grupper af borgere og
foreninger: brugerfællesskaber og opgavepartnerskaber
Individuel
borger
Samskabelse i velfærdsydelser
- f.eks. rehabilitering/recovery
Empowerment: fra bruger til frivillig
Nyt offentlig lederskab
• Ikke bare lede det kommunale “apparat”, men
lede værdiskabende processer i et lokalsamfund
• Lede via aktører, vi ikke kan bestemme over
• Aldrig ledelse af frivillige, men ledelse for og med
frivillige
• Kan ikke betale sig fra dårlig ledelse, men må
levere den ægte vare i form af meningsfuldhed,
inspiration og livskvalitet
Nyt offentlig lederskab
Styre på rammer:
Visioner og effektmål
Infrastruktur for velfærd
Støtte på indhold
Facilitere, inspirere,
konfliktløse,
forpligte

similar documents