Vejledende samtale og helhedsvurdering på SOSU Nord

Report
Vejledende samtale og
helhedsvurdering på SOSU Nord
Formål



At eleven får støtte til fastholdelse i
uddannelsen
At eleven i samarbejde med relevante
deltagere, bliver afklaret på eget
udviklingspotentiale
At eleven bliver afklaret på fremtidigt
uddannelsesforløb og indsatsområder ift.




at nå praktikmålene på rette niveau
at opnå bestået standpunktsbedømmelser
bestå fagprøve
bestå afsluttende prøve
Vejledende samtale. Hvornår?
I forhold til praktikken
 Når
det viser sig, at elevens læring ikke i
tilstrækkelig grad udvikles i forhold til:
 Praktikmålene
 Fravær
 Sygdom
 Behov for ekstra støtte til at udvikle faglige
og personlige kompetencer
 Misligholdelse af uddannelsesaftalen
 Andet
Vejledende samtale. Hvornår?
I forhold til skoleperioderne
Når det viser sig, at elevens læring ikke i
tilstrækkelig grad udvikles i forhold til:
At opnå bestået delkarakter/fagprøver/valgfrit
specialefag eller afsluttende prøve
Fravær
Sygdom
Behov for ekstra støtte til at udvikle faglige og
personlige kompetencer
Misligholdelse af uddannelsesaftalen
Ikke overholder skolens ordensregler
Andet








Helhedsvurdering. Hvornår?
I forhold til praktikken
 Når
det viser sig, at eleven ved afslutning
(de sidste 2 – 3 uger) af praktikperioden:
 Ikke når praktikmålene
 Fravær
 Sygdom
 Har brug for ekstra støtte til faglige og
personlige kompetencer
 Misligholdelse af uddannelsesaftalen
 Andet
Helhedsvurdering. Hvornår?
I forhold til skoleperioderne
Når det viser sig, at eleven:
Ikke opnår bestået delkarakterer
Ikke består fagprøve og valgfrit specialefag
Ikke består afsluttende prøve
Fravær
Sygdom
Har brug for ekstra støtte til faglige og personlige
kompetencer
Misligholdelse af uddannelsesaftalen
Ikke overholder skolens ordensregler
Andet










Praktiske oplysninger.
Vejledende samtale og
helhedsvurdering
I
praktikperioden kontakter praktikvejleder
elevens kontaktlærer.
 I skoleperioden kontakter kontaktlærer
relevante parter.
 Samtalen kan også forekomme på
baggrund af ønsker fra eleven
 Kontaktlærer er ansvarlig for udfyldelse af
skema til brug for vejledende samtale
Deltager





Elev, praktikvejleder og kontaktlærer
Arbejdsgiverrepræsentant bør deltage i
vejledende samtale. Ved helhedsvurdering
skal arbejdsgiverrepræsentant være til stede
Læsevejleder kan deltage ad hoc
Er eleven under 18 år, kan forældre og UU
vejleder deltage
Det kan være en fordel for alle, at eleven har
en bisidder med
Konklusion


Formuleres ved vejledende samtale kort,
præcist og målbart i forhold til de mål det
aftales, at eleven skal arbejde med.
Formuleres ved helhedsvurdering i forhold til:
Hvilke aftaler der er indgået omkring elevens
fremtidige uddannelsesforløb
 De mål der aftales, at eleven evt. skal arbejde
med
Generelt skal det præciseres, hvordan eleven
konkret kan arbejde med at nå det der aftales
 Ved helhedsvurdering skal der, såfremt der ikke
er sammenhæng i skolepraktikplanen, ud fra et
læringsmæssigt syn begrundes, hvad eleven
skal gøre indtil den reelle
praktikperiode/skoleperiode påbegyndes


similar documents