NTNU

Report
1
NTNU Innovasjonssenter
Konsept- og idéfase
Presentasjon fra
arbeidet
2012
2
Mål for arbeidet
Det overordnete målet i arbeidet med utvikling av et framtidig
innovasjonssenter er å
skape et internasjonalt anerkjent senter for akselerert innovasjon
i samarbeid mellom akademia, næringsliv, offentlige og private
utviklingsaktører.
Viktige delmål er å:
•
•
Gjøre Midt-Norge best i Norge til å «sette kunnskap i arbeid»
Skape en felles «inngangsdør» for hele kunnskapsmiljøet i Trondheim
– for kunnskapsintensivt næringsliv; regionalt, nasjonalt og internasjonalt
– for forskning, undervisning og studenter
– i inngrep med store satsinger for å løse globale utfordringer
•
Bli internasjonalt ledende innen kompetanse på innovasjon som prosess
og som fenomen.
3
Organisering
Prosjekteier
Prosjektledelse
Sekretariat
Referansegruppe
- leder
- medlemmer
Prorektor Johan Hustad
Prosjektdirektør Inge Fottland
Thorleif Eriksen, Faveo Prosjektledelse AS
Tone Merethe Aasen, NTNU Samfunnsforskning AS
Camilla Prytz, rektors stab for nyskaping, NTNU
Bente A Ingebrigtsen, NTNU Samfunnsforskning AS
Karl Klingsheim, TTO/NTNU
Torkel Ystgaard/Randi Torvik, SIVA
Jon Uthus, NHO
Berit Rian, Næringsforeningen i Trondheim
Sigmund Kvernes, SINTEF
Børge Beisvåg, Strategisk næringsplan i Trondheimsregionen
Snorre Glørstad, Trondheim kommune
Espen Gressetvold, HiST, avdeling TØH
Arild Smolan, HiST
Monica Rolfsen, NTNU IØT
4
Idé og konseptfase:
Mandat for sekretariat og referansegruppe
Sekretariat / referansegruppe skal gjennomføre en prosess som grunnlag
for fastsettelse av konsept for et Innovasjonssenter. Prosessen omfattet:
I.
Kartlegging og beskrivelse av aktuelle interessenters behov og mulige
roller ift. Innovasjonssenteret, med fokus på eksterne interessenter.
II. Evaluering av vellykkede internasjonale konsepter for innovasjons/framtidssenter opp mot interessentenes behov
III. Etablering av en ambisiøs visjon for Innovasjonssenteret
IV. Begrunnet beskrivelse av forslag til konsept, med anbefaling om veien
videre.
5
Trondheim – verdens beste sted å sette
kunnskap i arbeid
«Tiltrekning – Tilgang – Akselerasjon»
Senteret skal representere et nasjonalt
innovasjonsløft for privat og offentlig sektor
gjennom å:
– tiltrekke kunnskapsrike mennesker og
spennende næringsliv, og bidra til at de
blir værende
– gi tilgang til den beste kompetansen,
uavhengig av hvor den befinner seg
– akselerere innovasjonsprosesser
6
Hvem ble spurt?
Oppsummering
Virksomhet av informasjonsinnhentingen
Kontaktperson
Store bedrifter
Modne SMB
“Spin off” SMB
Offentlige
Andre
Statoil (forskningssenter)
Siemens
NTE
Det norske
Trønderenergi (påtroppende)
Trondheimsregionen
Cavotech
TTO
Boost Communication
Verdande
KS
Trondheim Kommune
Karl Johnny Hersvik
Otto Frøseth
Håvard Belbo
Hans Konrad Johansen
Ståle Gjersvold
Børge Beisvåg
Geir Paulsen
Karl Klingsheim
Øystein Skiri
Frode Sørmo
Trude Andresen og Åshild Willersrud
Morten Wolden, Sigmund Knutsen, Børge Beisvåg
STFK
NHO (og Norsk Industri, Abelia)
SIVA
Venture
NTNU
Ida Munkeby
Daniel Ras-Vidal, Tore Myhre, Bjørn Løvlie (Abelia),
Jørn Sund Henriksen, Gunnar Jordfald (Norsk
Industri)
Harald Kjeldstad
Jan Biti, CoFounder
Berit Kjeldstad / Torbjørn Digernes
NTNU IØT
NTNU (stab for nyskaping)
Monica Rolfsen, Ann-Charlott Pedersen
Jon Kummen
7
Elementer i et Innovasjonssenter
Et spennende fremtidshus
– og et utstillingslokale for forskning
8
Tematiske satsingsområder?
9
Nytt innovasjonssenter
• Mulighetsrapport ferdigstilt
• Møter med noen aktuelle bygg-ansvarlige foretatt
• O- sak forelagt NTNU styret
• NTNUs eiendomsavdeling jobber med rammesøknad,
reguleringsplan og finansielle muligheter
• Intensjonsavtale med HIST på plass
• Studenter på arkitekturkurset trippel arkitektur har laget
tolkninger og skisser som grunnlag for videre arbeid
• Videre prosess
• Skaffe «leietakere og bygg-ansvarlig»
• Konseptutvikling sammen med interessenter
• Styresak på NTNU i desember
10
11
12
13
14
Fremover i relasjon til Elgsetergt.
• Innovasjonssenteret
–
–
–
–
Konseptstudie sammen med eksterne interessenter
Ekstern finansiering. eierskapsmodeller og økonomi
Byggansvarlig og organisering
Operasjonalisering
• Studentersamfunnet
– Arkitektur, kunst, musikk
– Del av vedtatt Campusplan
– Skisse-/Idestadiet - Gruppe i arbeid blant brukere og eiere
• Campusutvikling
– Nye initiativ! Må da evt. se på nytt med muligheter inkl Entra, TAbygget, Sorgenfri etc som kan få større betydning for NTNU.
– Presisere styrevedtaket om to-campusløsning

similar documents