prezentacja_zarzadzanie_czy_przywodztwo

Report
Czy przywództwo i przedsiębiorczość
zastąpią zarządzanie?
PRZYWÓDZTWO
ZARZĄDZANIE
PRZYWÓDZTWO
ZARZĄDZANIE
R1211C HBR
American Society
of Mechanical Engineers
Inżynier jako ekonomista
Henry Robinson Towne
1886
Frederick Winslow Taylor
The Principles of
Scientific Management
1910
1911
Cena ropy $14,67
1912
Laurence Gantt
Henry Ford
~diagram
Gantta
~taśma
produkcyjna, 8-h dzień pracy
1913
1914
1915
1916
Henri Fayol
Administration Industrielle
et Generale
1917
1918
Ustawa o FED
I Wojna Światowa
Kanał panamski
Rewolucja
komunistyczna
1919
HBR
Wallace B. Donhmam
HBR
Abbot Lawrence Lowell
Dziakan Harvardu
Powstaje HBR
1920
1921
1922
Mary Parker Follet
The Profession
of Business
1923
1924
~zarządzanie
partycypacyjne
1925
1926
Cena ropy $24,45
1927
1928
Początek Wielkiego Kryzysu
Hiperinflacja w Niemczech
Powstają linie Pan Am
1929
HBR
Marvin Bower
The Merchandising
of Ideas
1930
1931
Cena ropy $16,02
Elton Mayo
John Mayanard Keynes
~behavioryzm
1932
The General Theory
of Employment, Interest
and Money
1933
1934
New Deal
FDIC
Dale Carnegie
How to Win Friends
and Influence People
1935
1936
Ustawa Glassa
SEC
Chester Bernard
1937
The Functions of
the Executive
1938
1939
II Wojna Światowa
Abraham Maslow
Herbert Simon
A Theory of Human
Motivation
1940
1941
Cena ropy $10,38
1942
1943
Administrative
Behavior
1944
1945
1946
Robert Wood Johnson II
Human Relations
in Modern Business
1947
1948
Początek wyżu demograficznego
Plan Marshalla
1949
HBR
HBR
Carl Rogers
Paul Lawrence
Barriers and Gateways
to Communication
1950
1951
Cena ropy $13,97
Wojna w Korei
1952
Peter Drucker
How to Deal with Resistance
to Change
1953
1954
1955
Concept of Corporation
The Practice of Management
Managing for Results
1956
1957
1958
McDonalds otwiera pierwszy punkt
Wojna w Wietnamie
ZSRR wysyła Sputnika
1959
HBR
HBR
Ted Levitt
Richard Cyert
Marketing Myopia
1960
1961
John Kenneth Galbraith
A Behavioral Theory
of the Firm
1962
1963
Cena ropy $14,42
Macierz BCG
Rozwój Wallmart
1964
The New Industrial
State
1965
1966
Frederick Herzberg
One More Time:
How Do You Motivate
Employees
1967
1968
1969
HBR
Kenneth Andrews
The Concept
of Corporate Stretegy
1970
1971
Cena ropy $10,42
Henry Mintzberg
Michael Jensen
The Manager’s Job:
Folklore and Fact
~Teoria Agencji
1972
1974
1973
1975
Embargo OPEC
Wprowadzenie kart kredytowych
Rosabeth Moss Kanter
Men and Women
of the Corporation
1976
1977
Michael Porter
How Competitive
Forces Shape
Stretegy
1978
1979
HBR
HBR
Robert Hayes
Tom Peters
Managing Our
Way to Economic Decline
1980
1981
Cena ropy $100,54
David Garvin
In Search of
Excellence
1982
1983
Felice Schwartz
Quality on the LIne
1984
1985
HBR
Management Women
and the New Facts of Life
1986
1987
1988
1989
Kryzys na Wall Street
Kryzys kas pożyczkowych
Reaganomika – reforma podatkowa
Robert Kaplan & David Norton HBR
HBR
The Balance Scorecard –
Measures that Drive Performance
John Kotter
Leading Change:
Why
Transformation
Efforts Fail?
HBR
HBR
Peter Senge
The Fifth Discipline
1990
HBR Daniel Goleman
C.K. Prahalad
The Core Competence of the
Corporation
1991
1992
1993
Cena ropy $40,83
Wojna w Zatoce
Upadek ZSRR
What Makes a Leader?
1994
1995
1996
Greenspan – „Irrational Exuberance”
Powstaje UE
Powstaje NAFTA
Kryzys meksykański
Teresa Amabile
How to Kill Creativity
1997
1998
1999
Wprowadzenie EURO
Kryzys azjatycki
Hongkong wraca do Chin
HBR
Richard Foster
Clayton Christensen
Thomas Davenport
~przełomowe
innowacje
~analityka
Creative Destruction
2000
2001
2002
2003
2004
Cena ropy $37,22
Atak na WTC
Afganistan
Chiny członkiem WTO
2005
Jeffrey Immelt
How GE is
Disrupting Itself
2006
2007
2008
2009
Chiny drugą gospodarką światową
Facebook
Toyota – światowy leader
Wojna w Iraku
Arabska wiosna
Upadek Lehman Brothers
Kryzys Sub-prime
„…gdybym nie bał się słusznego gniewu historyków,
wiek XIX nazwałbym wiekiem inżynierów,
wiek XX – wiekiem menedżerów…”
…2009
Koniec Świata Menedżerów?
Andrzej Koźmiński
„…skończyły się tradycyjne kariery menedżerskie,
a absolwenci studiów zarządzania nie dostają już
wraz z dyplomem przepustki na szczyty…”
 Human Resources Management
 Customer Segmentation
ZARZĄDZANIE
 Knowledge Management
"You may dispense with the
pleasantries commander I am
here to put you back on
schedule."
 Business Process Renigeneering
 Lean Operations
 6 Sigma
 Empowerment
 Balanced Scorecard
 Mergers and Acquistitions
 Growth Strategy
 Total Quality Management
 Big Data
F0712E HBR
ZARZĄDZANIE
zarzadzanie
wiedzą
Planowanie
scenariuszowe
i kryzysowe
Skracanie
długości cyklu
A
A
A
2000
2006
1993
1993
2000
B 1996
B
C
D
C
Segmentacja
klientów
A
B
D
C
Planowanie
strategiczne
CRM
A
2006
D
A
2000
1996
2006
1998
B
B
C
D
2000
C
B
D
C
D
ciekawość
kreatywność
konsensus
PRZYWÓDZTWO
charyzma
intuicja
rezultat
determinacja
oryginalność
inspiracja
odpowiedzialność
społeczna
empatia
wiara
“Beware of the dark side.
Anger, fear, aggression; the dark side of the Force are
they. Easily they flow, quick to join you in a fight.
If once you start down the dark path, forever will it
dominate your destiny, consume you it will…”
PRZYWÓDZTWO
Carl von Clausewitz
„(…) Wódz nie potrzebuje być ani uczonym historykiem,
ani publicystą, ale musi być obeznany z tokiem spraw
państwowych i znać lub umieć ocenić zasadnicze prądy
polityczne, ścieranie się różnych interesów, żywotne
zagadnienia i działające osoby. Nie potrzebuje też być
subtelnym obserwatorem dusz ludzkich ani
drobiazgowym badaczem charakterów – natomiast
powinien znać charakter, sposób myślenia, obyczaje,
wady i zalety tych, którym ma rozkazywać. Może się on
zupełnie nie znać na konstrukcji wozu ani zaprzęgu
armaty, ale powinien umieć ocenić czas marszu kolumny
w różnych warunkach. Wszystkich tych wiadomości nie
można uzyskać przez stosowanie wyłącznie tylko
naukowych formułek i sztuczek, przeciwnie, nabywa się
je przez obserwację faktów i trafną ocenę życia dzięki
skierowaniu zdolności w tę stronę.”
R0101D HBR
Przywództwo 5 stopnia
Jim Collins
5 Stopień
„Przywódca 5 stopnia”
4 Stopień
Skuteczny lider
3 Stopień
Kompetentny menedżer
2 Stopień
Wartościowy członek zespołu
1 Stopień
Bardzo zdolny pracownik
przywództwo
zarządzanie
Big Data, czyli przełom w zarządzaniu firmą
Erik Bryjolfsson
„Według stanu na rok 2012 w świecie powstaje
codziennie około 2,5 eksabajta* danych, a liczba ta
podwaja się mniej więcej co 40 miesięcy.
W Internecie w każdej sekundzie przepływa więcej
danych niż 20 lat temu zgromadzono w zasobach
całej sieci.”
*2,5 eksa = 2 500 000 000 000 000 000
„Nie możesz zarządzać czymś, czego nie da się zmierzyć”
(stwierdzenie przypisywane Demingowi oraz Druckerowi)
R121OC HBR
Trzy najważniejsze umiejętności menedżera XXI wieku
1. Andrew Molinsky - przełączanie się między kodami kulturowymi
2. Thomas Davenport, Bala Iyer - wywieranie wpływu w Internecie
3. Cathy Davidson - świadoma podzielność uwagi
R1201N HBR
Leaders. The Strategies for Taking Charge
Warren Bennis & Burt Nanus
Roli lidera można się nauczyć?
1.
posiadanie wizji, która łączy teraźniejszość z przyszłością
2.
odpowiednia komunikacja
3.
zaufanie łączące lidera i osoby za nim podążające
4.
odmowa uznania porażki i samozarządzanie
Zdaniem Bennisa roli lidera można się nauczyć.
Uważa, że aby zostać liderem, człowiek musi przede wszystkim żyć
w zgodzie z własną naturą, czy inaczej mówiąc, "być sobą"
Czas podnieść zarządzanie do rangi profesji
Rakesh Khurana, Nitin Nohria
R0810D94 HBR
„Zwolennicy austrackiego ekonomisty Josepha
Schumpetera twierdzą, że prawdziwym
bohaterem systemu kapitalistycznego jest
innowacyjny przedsiębiorca, który przeciwstawia
się konwenansom i definiuje je na nowo
w procesie twórczej destrukcji.
Gdyby przedsiębiorstwami mogli kierować wyłącznie profesjonalni
menedżerowie, mogliby zabić twórczy geniusz takich ludzi jak Bill Gates czy Sam
Walton. Nie mieli oni wykształcenia biznesowego, a wywarli większy wpływ na
postęp gospodarczy niż większość specjalistów.
Rodzi się jednak pytanie: czy Bill Gates i Sam Walton ucierpieliby na tym, gdyby
wzbogacili swój talent biznesowy o wykształcenie z zakresu zarządzania?”
R0911E HBR
Co powiedziałby Peter Drucker?
Rosabeth Moss Kanter
„Kreatywna destrukcja - Drucker, jeszcze w Austrii - będąc
dzieckiem znalazł się pod wpływem przyjaciela jego ojca –
Josepha Schumpetera, autora koncepcji kreatywnej destrukcji,
która zdefiniowała działania całych pokoleń przedsiębiorców.
Innowacyjność i przedsiębiorczość stanowiły sedno teorii Druckera. Odróżniał też
efektywność (efficiency), którą menedżerowie mogą osiągać, realizując więcej
tych samych zadań niższym kosztem lub mniejszy nakładem sił od skuteczności
(effectiveness) polegającej na określaniu właściwych celów i dokonywaniu
przekształceń w organizacji wraz z pojawieniem się zmian w jej otoczeniu.”
Dlatego firma GM nie mogła
przetrwać, jeśli po prostu ciągle
robiła to samo, nawet ze zdwojoną
wydajnością i po niższych kosztach.
Megatrendy (1982)
John Naisbitt
„Intuition becomes increasingly valuable
in the new information society
precisely because there is so much data”
Industrial Society
Information Society
Forced Technology
Hi Tech / High Touch
National Economy
World Economy
Short Term
Centralization
Institutional Help
Representative Democracy
Hierarchies
North
Either / Or
Long Term
Decentralization
Self-Help
Participatory Democracy
Networking
South
Multiple Option
R0711C HBR
Złożoność a proces podejmowania decyzji
David J. Snowden, Mary E. Boone
Czy istnieje trzecia droga?
Świat
nieuporządkowany
CHAOTYCZNY
 Działanie
 Ocena
 Reakcja
Cynefin – zrozumieć kontekst
/ˈkʌnɨvɪn/
ZŁOŻONY
 Obserwacja
 Ocena
 Reakcja
BEZŁAD
SKOMPLIKOWANY
 Ocena
 Analiza
 Reakcja
PROSTY
 Ocena
 Klasyfikacja
 Reakcja
Świat
uporządkowany
…dobre przywództwo nie sprowadza się do jednej
uniwersalnej metody postępowania…
Literatura :
Andrzej Koźmiński
Koniec Świata Menedżerów
Carl von Clausevitz
O wojnie
Harvard Business Review Polska [1993-2013]
John Naisbitt
Megatrends
Mary Jo Hatch, Monika Kostera, Andrzej Koźmiński
Trzy Oblicza Przywództwa
Peter Drucker
Menedżer Skuteczny
Warren Bennis & Burt Nanus
Leaders. The Stretegies for Taking Charge

similar documents