Zemědělství ČR

Report
Zemědělství ČR
TÉMĚR plně dokáže uspokojit potřeby obyvatel.
IMPORT– jižní ovoce a zelenina, bavlna, vlna, některá krmiva
EXPORT – chmel, sladovnický ječmen, některé produkty
živočišné výroby
SKLADBA – mírná převaha rostlinné výroby (57,6%) nad
živočišnou (2007)
VÝZNAM – nejen produkce potravin, ale též zachování
kulturní krajiny v rámci ekologického přístupu k životnímu
prostředí
Zemědělství ČR
Podíl na HDP (2007) - 2,6 % - zemědělství (0,9%), lesnictví,
rybolov
Podíl pracujcích v sektoru zeměděsltví - 4% EAO
Po roce 1989 s přechodem k tržnímu hospodářství nutnost
přizpůsobení se novým ekonomickým podmínkám a odbytovým
možnostem z hlediska jejich rozměru, struktury a výkonnosti.
Na konci roku 1989 neexistoval v dřívějším Československu
soukromý sektor - 2/3 zemědělské půdy obhospodařovala
jednotná zemědělská družstva (JZD) a 1/3 státní statky
Po pádu socialistického zřízení v roce 1989 došlo ke zvýšení
podílu samostatně hospodařících rolníků a dalších individuálních
zemědělských podnikatelů. Současně se změny projevují v
pokračujícím poklesu významu družstev, která nyní
obhospodařují asi 1/4 zemědělské půdy.
Zemědělství ČR
Podíl lesů na rozloze ČR – 33%
Podíl zemědělské půdy na rozloze ČR – 54%
…z toho orná půda – 75%, louky a pastviny 20%, ostatní zemědělská
půda (sady, zahrady, vinice chmelnice) – 5%
Zemědělství
ČR
Rostlinná výroba
Podíl hlavních plodin na celkové osevní ploše ČR
Celková plocha státu
Obhospodařovaná zemědělská půda
… z toho výměra orné půdy
Obiloviny
Olejniny
Cukrovka
Brambory
Travnaté porosty
Chmel
Vinné hrozny
7 886 600 ha
3 626 794 ha
2 662 479 ha
1 558 596 ha
483 851 ha
50 380 ha
29 788 ha
920 082 ha
5 335 ha
16 302 ha
Obiloviny na 50% osevních ploch (70% jako krmné obilí, 20% pro spotřebu obyvatelstva)
… z toho pšenice 50%
ječmen 30%
- plochy brambor a cukrovky (zavírání cukrovarů – firma Eastern Sugar)
+ plochy řepkay(výroba biopaliv – subvencováno, dotace)
Zemědělství ČR
Zemědělské výrobní oblasti
Česká republika byla rozdělena na pět výrobních oblastí a jedenadvacet podoblastí:
Kukuřičná – pět podoblastí (K1 - K5), 6,7% zemědělské půdy
Řepařská – pět podoblastí (Ř1 - Ř5), 24,3% zemědělské půdy
Obilnářská – čtyři podoblasti (O1 - O4), 40,5% zemědělské půdy
Bramborářská – čtyři podoblasti (B1 - B4), 18,5% zemědělské půdy
Pícninářská – tři podoblasti (P1 - P3), 10,0% zemědělské půdy
(Vymezení zemědělských oblastí a podoblastí z roku 1996.)
Více viz. přiložená tabulka
Zemědělské výrobní oblasti
Zemědělství ČR
Živočišná výroba
Rozhodujícím odvětvím je chov skotu. (maso, mléko, chlévská mrva)
Největší intenzita chovu (počet kusů/100ha) - ve východních Čechách a na Hané
Jinak skot se chová po celém území ČR
Stavy skotu
… z toho:
1 357 804 kusů
krávy
… z toho :
553 765 kusů
1)dojnice
2) krávy bez tržní produkce mléka
393 765 kusů
160 000 kusů
Chov krav je významnější v okolí velkoměst (stájový chov – velkokapacitní kravíny)
Chov skotu na výkrm na maso – nížiny x mladý skot na odchov – podhorské oblasti
- dostatek luk a pastvin -pastevecký chov
Zemědělství ČR
Chov prasat
Pro vepřové maso – oblíbenější než maso hovězí
(Proč?)
Možný tam,kde je dostatek krmného obilí.
Velkovepříny – Vysoká u Plzně, Třeboň, Hodonín, Smiřice u Hradce Králového,
Lety u Písku V jaké souvislosti se o tomto vepřínu v médiích neustále mluví?)
Stavy prasat
…z toho: prasnice
2 134 995 kusů
149 538 kusů
Zemědělství ČR
Chov drůbeže
Významný pro produkci vajec a drůbežího masa
Chov slepic (vejce) soustředěn do ve velkofarmách (400 000 nosnic): Jánská u
Děčína, Dolní Vražné u Nového Jíčína, Písek, Soběráz u Jíčíná
Jateční drůbež (maso) – kuřecí brojleři, kachny, husy, krůty:- drůbežárny
Vodňany, Praha Libuš
Stavy drůbeže
24 284 868 kusů
… z toho: slepice
6 351 080 kusů
Chov ovcí
Zemědělství ČR
drobní chovatelé – nejvíce Beskydy, Drahanská vrchovina
300 000 kusů – tento počet pokrývá potřebu vlny jen asi z 1/10 – dovoz: Austrálie,
Nový Zéland
Chov ovcí pro maso a pro mléčné výrobky (ovčí sýry) nepatrný
Chov koz
zdravotně kvalitní mléko – chov však spíše jako samozásobitelský u drobných
chovatelů
Chov koní
Před II. sv. válkou 400 000 kusů – hospodářský význam (tažná síla)
Dnes 25 000 kusů - význam sportovně-rekreační
Hřebčín Kladruby (bílá starokladrubský kůň)
Myslivost
Export (jen 1/3 na domácí trh) – zajíc, bažant, černá – prase divoké ,vysoká – jeleni
a srnčí
Chov sladkovodních ryb
20 000 t. ryb/rok (…z toho kapr 17 000 t – Český kapr – evropská ochranná značka)
- věšina se exportuje (spotřeba ryb/rok v ČR malá -5,5 kg x Japonsko 60 kg
Zakládání rybníku od 12 století Lucemburukové; nejvíce 16. stol - jižní Čechy
– Rožmberkové, východní Čechy – Pernštejnové – dnes 21 000 rybníků

similar documents