Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Report
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI
KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
2 Kasım 2011
Bakanlığın yeni yapılanması
Merkez Teşkilatı
Özel Bütçeli Kurumları
Taşra Teşkilatı
Kurullar
3
Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı
Merkez Teşkilatı
Bağlı Kuruluşlar
• Politika Oluşturma
• DüzenlemeDenetleme
• Sistem Yönetimi
• Teknik
Düzenleme
• Hizmet Sunumu
Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı
Bakan
Yardımcısı
BAKAN
Bakanlık
Müşavirleri 30
Müsteşar ve 5
yardımcısı
BAĞLI
KURULUŞLAR
HİZMET
BİRİMLERİ
KURULLAR
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
İl
Teşkilatı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
 Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü
• Bakanlığa bağlı
• Merkez ve Taşra teşkilatı var
• “Kamu Hastane Birlikleri”
• “Halk Sağlığı Müdürlükleri”
•Özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz
•Merkez teşkilatı var
• Özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğine haiz
• Merkez ve taşra teşkilatı var
• Merkez teşkilat:
• Genel Müdür, iki genel müdür
yardımcılığı, daire başkanlıkları ile
strateji geliştirme daire başkanlığından
oluşur
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
•Koruyucu Sağlık Hizmetleri
•Laboratuvar Hizmetleri
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Devlet hastanelerinin yönetimi
ve işletimi
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Hastane Hizmetleri
Başkan Yardımcılığı
İnsan Kaynakları
Başkan
Yardımcılığı
Finans Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
Destek
Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
İzleme, Ölçme ve
Değerlendirme
Başkan Yardımcılığı
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Denetim Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
İlaç, tıbbi cihaz ve her türlü tıbbi ürünün
standartlarını belirler, ruhsatlandırır, denetler
ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimini
yapar
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
İlaç, Biyolojik ve Tıbbi
Ürünler Başkan
Yardımcılığı
Analiz ve Kontrol
Laboratuvarları
Başkan
Yardımcılığı
Tıbbi Cihaz ve
Kozmetik Ürünler
Başkan Yardımcılığı
Destek
Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
Ekonomik
Araştırmalar ve
Bilgi Yönetimi
Başkan Yardımcılığı
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Denetim Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar
Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü
Türk boğazları, hudut ve sahilleri ile
ilgili uluslararası sözleşme ve mevzuat
hükümlerini yerine getirir
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlar
Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğü
Türk Boğazları ve Sağlık
Denetimleri Daire
Başkanlığı
Sağlık Hizmetleri
Daire Başkanlığı
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Destek Hizmetleri
Başkan Yardımcılığı
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı
Bakan
Yardımcısı
BAKAN
Bakanlık
Müşavirleri 30
Müsteşar ve 5
yardımcısı
BAĞLI
KURULUŞLAR
HİZMET
BİRİMLERİ
KURULLAR
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kurullar
•
•
•
•
Sağlık Politikaları Kurulu
Sağlık Meslekler Kurulu
Yüksek Sağlık Şurası
Tıpta Uzmanlık Kurulu
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kurullar
Sağlık Politikaları Kurulu
• Bakanlık politikalarını oluşturmaya ve
mevzuat düzenlemelerine yönelik
çalışmalar
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kurullar
Sağlık Meslekler Kurulu
• Sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî alan
ve dal belirlemesi ve istihdam planlamalarında görüş
bildirmek
• Mesleki yeterlilik değerlendirmesi
• Etik ilkeleri belirlemek ve uyumu denetlemek
• Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının
yasaklanmasına karar vermek
• Meslekten geçici veya sürekli mene karar vermek
• Mesleki yeterlilik, etik eğitimi ile hasta hakları
eğitimine tabi tutulması
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kurullar
Yüksek Sağlık Şurası
• Sağlık mensuplarının mesleklerini icra
ederken ortaya çıkan adlî konularda
mahkemelere görüş verir
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kurullar
Tıpta Uzmanlık Kurulu
• Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık
eğitimi konusunda karar verir
Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı
Bakan
Yardımcısı
BAKAN
Bakanlık
Müşavirleri 30
Müsteşar ve 5
yardımcısı
BAĞLI
KURULUŞLAR
HİZMET
BİRİMLERİ
KURULLAR
Sağlık Bakanlığı Hizmet Birimleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hukuk Müşavirliği
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• Koruyucu, teşhis, tedavi ve
rehabilite edici sağlık hizmetleri
• Özellikli planlama gerektiren
sağlık hizmetleri
Planlama
Denetim
Koordinasyon
Düzenleme
• Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri
ile gerçek kişilere ait sağlık
kurum ve kuruluşların
İzin, Ruhsat
ve İptalleri
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Afetlerde ve acil durumlarda
ülke genelinde sağlık hizmetleri
 Hastane öncesi acil sağlık
hizmetleri
 Kara, hava ve deniz
ambulanslarının temin, tahsis,
sevk ve idaresini sağlamak
 Yurtiçinde meydana gelen afet ve
acil durumlardaki tıbbî kurtarma
ve acil sağlık hizmetleri




Planlama
Koordinasyon
Uygulama
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü


Toplumun ve bireyin sağlığı
ile ilgili bilgi, farkındalık ve
davranışları
Sağlığı doğrudan ve dolaylı
olarak etkileyen faktörler ve
sosyal belirleyicilerin
iyileştirilmesi





Bilgilendirme
Teşvik
Düzenlemeler
Bilimsel Çalışmalar
Kampanyalar
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Sağlık alanında
kullanılan bilişim
sistemleri ve iletişim
teknolojileri
 Sağlık bilgi sistemleri
ve projeleri

Politika, strateji
ve standartları
belirlemek
 Uygulamak

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
•Sağlık politikaları
•Sağlık düzeyinin
yükseltilmesi
•Sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesi
Araştırma Yapmak
Yayın Yapmak
•Sağlık istatistikleri ve veri kalitesinin
değerlendirilmesi
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
•Bakanlığın hizmetlerinde kullanılacak binalar
için mühendislik hizmetlerini
•Projelerini hazırlamak veya hazırlatmak
•İnşaat ihalelerini yapmak
•Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının
kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak
Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü
Sağlık alanında
•Yabancı ülkelerle ve uluslararası
kuruluşlarla ilişkileri, çalışmaları
yürütmek ve geliştirmek
•İkili ve çok taraflı anlaşma ve
sözleşmelere ilişkin işlemleri
yürütmek
•Avrupa Birliği ile ilişkiler
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü





Bakanlığın insan gücü planlaması ile insan kaynakları
sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin
oluşturulması
Atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük
işlemleri
5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama
ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik,
aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri
hizmetleri yapmak veya yaptırmak
Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemler
Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini
planlamak ve yürütmek
Strateji Geliştirme Başkanlığı


Bakanlık Merkez Döner Sermaye
İşletmesince elde edilen gelirler ile
Döner Sermaye Muhasebe Birimi hesabına
aktarılan tutarların tahsisini yapmak
Bakanlığın ve bağlı kuruluşların malî
kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve
verimli bir şekilde kullanılması yönünde
araştırmalar yapmak, yaptırmak ve gerekli
tedbirleri almak
Denetim Hizmetleri Başkanlığı
Denetime ilişkin yöntem ve
teknikleri geliştirmek, denetim
rehberleri hazırlamak, denetimlerin
etkinliğini ve verimliliğini artırıcı
tedbirler almak
 Performans denetimleri


similar documents