YAT MEVZUATI indir - DOĞU MARMARA GÜMRÜK VE TİCARET

Report
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EREN TERZİ
GÜMRÜK VE TİCARET UZMANI
YAT MEVZUATI
 DÜZENLEMELER
 DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ
 GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (2001/9)
YAT MEVZUATI
 Yat nedir?
 Gezi,
spor ve eğlence
amacıyla deniz
turizmi
ticaretinde
kullanılmaya
uygun,
 taşıdığı yatçı sayısı 36´yı
geçmeyen,
 yük, yolcu ve balıkçı gemisi
niteliğinde olmayan,
deniz aracıdır.
YAT MEVZUATI
 Yat İşlemi nedir?
 Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş-çıkış yapan veya bu bölgede kışlayan
yatların Türk limanları arasında seyrine veya limanda kışlamasına
yönelik uygulamalardır.
TR
GİRİŞ
GEZİ
KIŞLAMA
TR
ÇIKIŞ
GK
 MADDE 33- Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış,
gümrük kapılarından yapılır
TTK
 MADDE 28 – Özel veya ticarî Türk ve yabancı bayraklı deniz
turizmi araçlarının Türkiye’ye giriş ve çıkış işlemleri deniz hudut
kapılarında yapılır
 Yabancı Bayraklı Yatlara İlişkin İşlemler
 HSSGM
 Pasaport Polisi
 Gümrük
 Liman Başkanı
Türkiye’ye giriş işlemini tamamlamış Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi
araçları; Türk karasuları ve limanları arasında serbestçe dolaşabilirler.
Yabancı bayraklı yatların Türkiye´de kalış süresi
Güzergah belirtilir
5
yıldır.
Seyir izin belgesi: Türk bayraklı deniz turizmi araçları
ile yabancı limanlardan gelen veya Türkiye’de kışlayan
yabancı bayraklı deniz araçlarının vardıkları ilk Türk
limanında veya kışlamak üzere kaldıkları son bağlama
yerinde yapacakları araç, personel, yolcu ve sefer ile
ilgili beyan ve işlemlerin yer aldığı, ayrıca liman seferi
dışında yapacakları yolculuğa müsaade edildiğini
gösteren, liman çıkış belgesi yerine de geçen belgedir.
 Seyir İzin Belgesinin Kullanılmayacağı Haller
Yat tanımı içerisinde değerlendirilmiş olsa dahi yük ve yolcu
taşımacılığı yapılan ticari kullanıma mahsus deniz taşıtları
için kullanılmaz.
Bunlar hakkında Gümrük Yönetmeliği’nin deniz taşıtlarının
kontrolü hükümleri uygulanır.
 Seyir İzin Belgesinin Geçerlilik Süresi
YIL
Ancak, yatın kışlamaya bırakılması halinde,
kışlama süresi boyunca bu belge geçerlidir.
 Kışlama
 Demirbaş
Kontrolü
6-d
Haklarında kaçak eşya taşıdıklarına dair usulüne uygun yapılmış bir
ihbar olmayan yatlarda arama ve eşya muayenesi yapılmaz.
 Cezai Hükümler
Geçerlilik süresi biten SİB ile seyir halinde bulunan yat
yetkilisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci
maddesinin 1 inci fıkrası hükmü uyarınca ceza uygulanır.
Türk karasularında yasak bölgelerde seyretmek, izinsiz dalış
yapmak, başka yatlardan veya gemilerden gümrük işlemleri
tamamlanmamış malzeme almak ve satmak fiillerinin
varlığı halinde yatlar ve sorumluları hakkında (5607)sayılı
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem
yapılır.
 Cezai Hükümler
 241 inci maddenin üçüncü fıkrası
 Geçici ithalat süresini bir ay geçirenler 2*72=144
TL
 Geçici ithalat süresini iki ay geçirenler 4*72=288 TL
 Geçici ithalat süresini üç ay geçirenler 6*72=432 TL
 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın
gümrük idaresine bilgi verilmeden, ancak süresi içerisinde
Türkiye Gümrük Bölgesinin dışına çıkarıldığının kabul
edilebilir belgelerle kanıtlanması. 144 TL
 Cezai Hükümler




getiriliş amacı dışında kullanılması,
başkasına kiralanması, izinsiz devredilmesi, satılması,
hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması,
taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının
izinsiz olarak değiştirilmesi,
 yurtta kalma süreleri içerisinde yurtdışına çıkarılmaması (3 ay
sonrası)
gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında
5607 hükümleri saklı kalmak kaydıyla.
Dinlediğiniz
için
teşekkür
ederim.

similar documents