Pagalbos mokiniui sistema Marijampol*s S*duvos gimnazijoje

Report
Pagalbos mokiniui teikimo patirtis
Marijampolės Sūduvos gimnazijoje
Audronė Vaičiulienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Marijampolės Sūduvos gimnazija
1. I – IV klasės;
2. 954 mokiniai;
3. 33 klasių komplektai;
4. Klasės užpildomumas – 28,9 mokinio;
5. 73 mokytojai.
Sūduvos gimnazija – sėkmės mokykla
kiekvienam vaikui
LANKSTI KOMANDA
(BENDRAS SIEKIS)
+
PROBLEMOS
SAUGI APLINKA,
TEIGIAMOS EMOCIJOS
SĖKMĖ
+
O dabar
vaizdžiau...
Sukurti sėkmės mokyklą
kiekvienam vaikui,
suteikiant galimybę rinktis
savo kelią
(ne standartinė kokybė
visiems, o kiekvieno vaiko
matymas individualiai)
Kuo patraukli Sūduvos gimnazija
vaikui?
1. Mokymosi infrastruktūros inovatyvumas bei
patrauklumas.
2. Vertybė – vaikas, jo saugumas, poreikiai, profesinė
karjera.
3. Brandi, atsakinga, nebijanti pokyčių mokytojų
komanda.
4. Šiuolaikinės pamokos vadyba (darbas su įvairių
gebėjimų mokiniais).
5. Rezultatai (gabus vaikas), kaip ugdymo kokybės
rodiklis.
6. Vertinimo ir įsivertinimo kultūra.
7. Prasmingos tradicijos ir renginiai – saviraiškos
galimybė (mokinių parlamentas, Sūduvos TV,
„Klevelis“, „Tėkmė“, sportininkai, jaunieji kūrėjai,
priešsmurtinė grupė...)...
Žmogus - tai knyga, kurioje mokykla
sudėlioja turinį
Dėmesys naujai atvykusiems mokiniams:
1. Akcija „Rugsėjis – mėnuo be dvejetų ir adaptacijos mėnuo
naujai atvykusiems mokiniams“ (jie nevertinami).
2. Šventinė popietė „Kartu šilčiau“ (spalio mėn.). Tikslas:
įtraukti naujus mokinius į gimnazijos gyvenimą,
supažindinti su gimnazijos tradicijomis, kultūriniu
gyvenimu, formuoti pozityvaus laisvalaikio leidimo
nuostatas.
3. Gruodžio mėnesį atliekamas tyrimas, kaip jaučiasi naujai
atvykę mokiniai mūsų gimnazijoje.
4. Gruodį atvirų durų diena tėvams.
5. Gili I pusmečio analizė, numatant pagalbos būdus
kiekvieno vaiko augimui.
6. Apvaliojo stalo diskusija su pagrindinių mokyklų
(progimnazijų) atstovais.
Pagalba vaikui gimnazijoje:
1. Rugsėjo mėnesį psichologės tyrimas
„Mokymosi stiliaus nustatymas I klasėse“:
Mokytojų tarybos posėdyje primenama, kaip
dirbti su skirtingų mokymosi stilių mokiniais.
Klasių valandėlėse atmintinė rekomendacijos vaikui, kaip mokytis.
Auklėtojai tėvų susirinkime pristato klasės
mokymosi stilius ir pagalbos mokantis būdus.
2. Mokytojo pagalbos lygmuo:
• Mokytojas gali padaryti neįgalų vaiką galinčiu
ir galintį neįgaliu...
• Mokytojas visų pirma turi prasiskverbti iki
vaiko ego: jei mokinys patiki mokytoju ir jį
įsileidžia į save – puiku, jei ne – bus kaip su
tuo arkliu ir vandeniu: prie ėdžių privesi, bet
per prievartą gerti nepriversi...
(Rolando Marzano taksonomija)
Mokytojo pagalbos lygmuo:
 Santykių, grįstų pasitikėjimu ir bendradarbiavimu,
kūrimas (pvz., Jūratės žaislai...).
 „Pagalbos suolai“ pamokoje.
 Mokytojai turi konsultantus-padėjėjus.
 Kontroliniame darbe pažymėtos užduotys
žvaigždutėmis, taškais...
 Rezervinių pamokų formulė: sav. val. sk. X 3 = …
 Asmeninės mokinio pažangos fiksavimas (segtuvai,
aplankai, vertinimo lapai, diagramos, E dienynas...).
 Vertinimas – tai kultūra.
Pagalbos mokiniui teikimo planas
2013-2014 m.m. I pusmečio
individualus ugdymo planas __________________ spragoms šalinti
(dalykas)
____________klasės mokinei/-iui _____________________________
(klasė)
(pavardė, vardas)
Dėstantis mokytojas ______________________
(pavardė, vardas, parašas)
Mokinio
spragų
komentaras
Eil.
(kokios temos
Nr.
ko negeba,
kokios
priežastys)
Kokia
pagalba
bus
suteikta
vaikui
(darbo
formos,
metodai)
Numatomi
atsiskaitymo
etapai, būdai
(galutinis
atsiskaitymas iki
04-01)
Užfiksuota
daroma
pažanga
(kiekvieno
etapo
aprašyti
gebėjimai)
Vaiko
galimybes
atitinkantis
rezultatas
(1-10 balų)
Mokytojo
pastabos,
refleksija
Pagalba vaikui gimnazijoje:
3. Pagalba gimnazijos lygmeniu:
 pagrindiniame ugdyme mokiniams rinktis lietuvių
kalbos ir matematikos vieną pamoką mokytis
nedidelėse grupėse, formuojamose pagal akademinių
ir praktinių gebėjimų mokinius;
 Pagrindiniame ugdyme rugsėjo mėn. diagnostiniai
testai I klasių mokiniams ir šie tikslingai nukreipiami į
konsultacinį ugdymo centrą;
 Siūlomi pasirenkamieji dalykai jau nuo I klasės:
biotechnologijos, prancūzų, norvegų, ispanų kalbos,
ugdymas karjerai.
Biotechnologijų laboratorija
• Projektas „Gamtos mokslų mokytojų
kompetencijų biotechnologijų srityje
kėlimo sistemos sukūrimas“.
• 9-12 klasių mokiniai renkasi klasikinės
ir moderniosios biotechnologijos
modulį (galimybė akademines žinias
praturtinti praktinių tyrimų įgūdžiais
modernioje laboratorijoje).
Pagalba meninių polinkių vaikui:
 Viduriniame ugdyme siūlome 4 technologijų
programas („šiaudas“ vaikams, „mąstantiems“
rankomis – jie renkasi MBE).
 kompiuterinių muzikos technologijų programą.
 Šokį į saviraišką linkusiems vaikams: šiuolaikinį,
tautinį.
 Dailės ir muzikos raiškai viduriniame ugdyme (3 val.
A kursui, 1 val. integruojama į neformalųjį ugdymą,
skirta meninei raiškai: karpiniai, koncertai
bendruomenei, scenos dekoracijos...).
 Gabių vaikų šokio studija – vadovas II kl. mokinys.
„Karjeros diena – aukštųjų mokyklų mugė“,
„Profesijų mugė“...
Vidurinis ugdymas
1. Su kiekvienu mokiniu sudaromas individualus ugdymo
planas ir jam yra siūloma kelios galimybės:
• Individualūs ugdymo planai pagal studijų kryptis
(humanitarinių, socialinių, biomedicinos, technologijų ir
fizinių mokslų).
• Individualus laisvojo pasirinkimo planas (dominuoja).
2. Aštuoni pasirenkamieji dalykai, iš kurių populiariausi:
biotechnologijos, ekonomika, psichologija, verslo (anglų k.)
kalba, 3-ioji užsienio k., braižyba.
3. Diferencijuojami atskiri dalykai (matematika, istorija,
geografija, biologija) pagal 3 gebėjimų lygmenis (A kursas).
4. Vaikui sudaryta galimybė (tvarkaraščio lankstumas) laisvai
„judėti“ tarp grupių ir srautų.
DĖMESIO – PAGALBOS MOKYKLA
MOKINIUI
NORI MOKYTIS PAPILDOMAI?
KAMUOJA EGZAMINŲ BAIMĖ?
O GAL TURI SPRAGŲ?
Idėja...
„Žodis tapo kūnu...“
1. Darbo grupė parengė KUC nuostatus
(apibrėžė tikslus, uždavinius, funkcijas,
apmokėjimą);
2. Sukūrė konsultacijų lankomumo pildymo
formą;
3. Apsitarė viešinimo bendruomenei būdus;
4. Numatė įsivertinimo (refleksijos)
laikotarpius.
Konsultacinis ugdymo centras
• Tai kiekvienam vaikui pagalbos mokykla,
teikianti individualias ir/ar grupines mokytojo
konsultacijas spragoms likviduoti, gilinti žinias,
mokytis papildomai norimų dalykų, pasiruošti
brandos egzaminams bei gyvenimui.
• Sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui
sėkmingiau mokytis bei patirti mokymosi
sėkmę.
• Dirba 27 pagrindinių mokomųjų dalykų
mokytojai.
KONSULTACINIO UGDYMO CENTRO MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAS
2014 m. vasario 3 d.
Eil.
Vardas, pavardė
Nr.
1. Aušra Širvaitienė
2. Zita Grigienė
matematika 109 kab.
matematika 240 kab.
Pirmadienis. 8 pamoka. III kl. (A kursas)
Antradienis. 7 pamoka. IV kl.
3.
Aldona Šimanauskienė
matematika 108 kab.
Antradienis. 1 pamoka. III-IV kl.
4.
Rūta Antulionienė
matematika 226 kab.
Trečiadienis.8 pamoka. II kl.
5.
Nijolė Padimanskienė
matematika 233 kab.
Pirmadienis.8 pamoka. II kl.
6.
Danutė Gudynienė
matematika 106 kab.
Trečiadienis. Nulinė pamoka. III - IV kl.
7.
Lina Strumskienė
8.
Virginija Zabilevičienė
9.
Laimutė Kraukšlienė
matematika
lietuvių
kalba
lietuvių
kalba
lietuvių
kalba
lietuvių
kalba
lietuvių
kalba
istorija
istorija
istorija
istorija
anglų kalba
anglų kalba
anglų kalba
anglų kalba
rusų kalba
Antradienis. 8 pamoka. I kl.
Antradienis. 7 pamoka. II-III kl.
Ketvirtadienis. 8 pamoka. IV kl.
Trečiadienis. 7 pamoka. IV kl.
Trečiadienis.8 pamoka. I kl.
Antradienis. 7 pamoka. I - II kl.
Trečiadienis 8 pamoka II - IIIkl.
Ketvirtadienis. 1 pamoka. I- II kl.
Ketvirtadienis. 8 pamoka. III- IV kl.
Trečiadienis.7 pamoka. III-IV kl.
Penktadienis 8 pamoka IVkl.
Antradienis. 8 pamoka. III-IV kl.
Trečiadienis.8 pamoka. III-IV kl.
Penktadienis. 8 pamoka. I ir III kl.
Ketvirtadienis. 8 pamoka. I –II ir III kl.
ketvirtadienis. 8 pamoka. III kl.
Ketvirtadienis. 8 pamoka. III- IV kl.
Antradienis. 8 pamoka. I - II kl.
Pirmadienis. 8 pamoka. III kl.
Pirmadienis. 7 pamoka. III- IV kl.
Ketvirtadienis 3 pamoka III kl.
trečiadienis. 5pamoka. IV kl.
Ketvirtadienis. 8 pamoka. I- II - III kl.
Trečiadienis. 8 pamoka. I- II kl.
Ketvirtadienis. 8 pamoka. I - II kl.
Trečiadienis.8 pamoka. III-IV kl.
10. Jūratė Vosylienė
11. Daiva Bučinskienė
12. Virginija Gurevičienė
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Marija Labačiauskienė
Vaida Pituškienė
Genovaitė Gudynienė
Saulius Pituška
Gintarė Baltrūnienė
Liudmila Kaluškevičienė
Angelė Ignatavičienė
Gintarė Matulevičienė
Jūratė Spūdienė
22. Aušrelė Taputienė
23.
24.
25.
26.
Gražina Valančienė
Daiva Uckienė
Danguolė Balkauskienė
Virginija Kirtiklienė
Dalykas
biologija
biologija
chemija
geografija
fizika
Kabinetas Konsultacijų laikas, klasės
232 kab.
307 kab.
326 kab.
319 kab.
208 kab.
337 kab.
306 kab.
301 kab.
145 kab.
324 kab.
213 kab.
243 kab.
312 kab.
338 kab.
212 kab.
325 kab.
144 kab.
144 kab.
333 kab.
201 kab.
150 kab.
_________________________________
Eil.
Nr.
Kurioms klasėms skirtas?
Vardas, pavardė
Dalykas
Kabinetas
1.
Danutė Gudynienė
matematika
106 kab.
1.
Aušra Širvaitienė
matematika
109 kab.
1.
Lina Strumskienė
matematika
232 kab.
1.
Laimutė Kraukšlienė
lietuvių kalba
326 kab.
1.
Daiva Bučinskienė
lietuvių kalba
208 kab.
1.
Virginija Zabilevičienė
lietuvių kalba
307 kab.
1.
Virginija Gurevičienė
lietuvių kalba
337 kab.
1.
Kristina Rudzevičienė
lietuvių kalba
325 kab.
1.
Džuljeta Gaižauskienė
lietuvių kalba
207 kab.
1.
Birutė Simanavičienė
lietuvių kalba
206 kab.
1.
Marija Labačiauskienė
istorija
306 kab.
1.
Vaida Pituškienė
istorija
301 kab.
1.
1.
Saulius Pituška
Gintarė Baltrūnienė
istorija
anglų kalba
324 kab.
214 kab.
Kada vyks konsultacija (sav.
diena, pamoka)?
IV kl. tekstinių uždavinių
sprendimas
IV kl. mišri grupė
II kl. spragų turintiems
mokiniams
I-II kl. spragų turintiems
mokiniams
III-IV kl. mišri grupė (pagal
poreikius)
III-IV kl. mišri grupė pagal
individualų poreikį
IV kl. mišri (vidut. gabumų)
grupė teksto kūrimui
Pirmadienis, 8 pamoka
III-IV kl. raštingumo
įgūdžiams stiprinti
II kl. spragų turintiems
mokiniams
II kl. mišri grupė raštingumo
įgūdžiams stiprinti
Trečiadienis, 7 pamoka
III kl. mišri grupė
IV kl. gabiems mokiniams
III kl. mišri grupė
I-II kl. gabiems mokiniams
I-II kl. spragoms likviduoti
IV kl. gabiems mokiniams
Antradienį 8 pamoka
Trečiadienį 7 pamoka
Antradienis, 8 pamoka
Trečiadienis, 7 pamoka
Ketvirtadienis, 8 pamoka
Trečiadienis, 7 pamoka
Pirmadienis, 8 pamoka
Pirmadienis, 8 pamoka
Trečiadienis, 8 pamoka
Antradienis, 1 pamoka
Antradienis, 1 pamoka
Trečiadienis, 3 pamoka
Ketvirtadienis, 1 pamoka
Antradienis, 8 pamoka
Ketvirtadienis, 8 pamoka
Dalykų mokytojai skelbia klasėse tvarkaraštį
Mokytoja
Kabinetas
BUČINSKIENĖ
Diena
Pamoka ir
KLASĖS
Konsultavimo sritis
KETVIRTADIENIS
1 –I, II
RAŠTINGUMAS
KETVIRTADIENIS
8 – III,IV
TEKSTO KŪRIMAS
ANTRADIENIS
7 – I - IV
RAŠTINGUMAS
TREČIADIENIS
7 – I - IV
RAŠTINGUMAS
TREČIADIENIS
7 –IV
RAŠINIO RAŠYMAS
PENKTADIENIS
1 - IV
RAŠINIO RAŠYMAS (ITIN STIPRIEMS
MOKINIAMS)
TREČIADIENIS
7, 8 -I, IV
BET KOKIA TEMA
ANTRADIENIS
7 – I - IV
RAŠTINGUMAS
TREČIADIENIS
8 –I - IV
BET KOKIA TEMA
ANTRADIENIS
7 – II, III
RAŠTINGUMAS
TREČIADIENIS
8 –III, IV
TEKSTO KŪRIMAS
208
BENEVIČIENĖ
146
GUREVIČIENĖ
337
KRAUKŠLIENĖ
326
VOSYLIENĖ
319
ZABILEVIČIENĖ
307
Kodėl patrauklu vaikui?
• Dirba įvairių dalykų mokytojai (galimybė vaikui
pasirinkti).
• Laisvai formuojamos laikinosios/ ilgalaikės
grupės (net ir vienai konsultacijai).
• Galimybė sirgusiam, grįžusiam iš sanatorijos,
mokytam namie mokiniui, norinčiam perrašyti
K.D., po sportinių varžybų, nesuprantančiam
N.D. ... gauti pagalbą.
• Korepetitoriai - ir gabūs mokiniai (galimybė
paaiškinti kitam).
• Pagalba ir gabiam (plėsti žinias), ir silpnam
(likviduoti spragas) vaikui.
Kodėl patrauklu mokytojui?
1. Konsultacija – ne pamoka.
2. Galimybė dirbti mažose grupėse (net
individualiai).
3. Reali galimybė diferencijuoti, individualizuoti;
4. Nėra vertinimo.
5. Galimybė geriau pažinti vaiką.
6. Proga „pastiprinti“, įtvirtinti, apibendrinti atskirą
temą, pamokų ciklą, skyrių...
7. Auga vaiko motyvacija – jis gali patirti sėkmę.
8. Tikslingas bendradarbiavimas tarp metodinių
grupių mokytojų.
Kaip vykdoma lankomumo apskaita?
Apmokėjimas mokytojui?..
1. „Už kitus darbus“ (0,5 – 3,5 val.) – pvz.
dirba 1 val., bet mokama 1,5 val.
2. Koeficiento „žirklės“.
3. Gimnazijos priedas 20%...
Marijampolės Sūduvos gimnazijos išorės vertinimo ataskaita
(Vizito laikas – 2012 m. gruodžio 10–14 d.)
• Marijampolės Sūduvos gimnazijos pagalba mokiniui vertinama gerai
(3 lygis). Gimnazijoje kuriama konsultavimo sistema. Atsižvelgus į
mokinių polinkius ir poreikius organizuojamos konsultacijos jų
gebėjimams plėtoti įkurtame Konsultacinio ugdymo centre.
• 2011– 2012 m. m. gimnazijoje yra įsteigtas Konsultacinio ugdymo
centras, kuris veikia pagal patvirtintus nuostatus. Konsultacijas gali
lankyti visi pageidaujantys mokiniai (silpniau besimokantys, turintys
mokymosi problemų, ilgą laiką nelankę, naujai atėję į gimnaziją,
gabieji). STA duomenimis, didžioji dauguma – 92,2 proc. mokinių
nurodo, kad jeigu nesupranta temos, visuomet gali klausti
mokytojų, nueiti į konsultacijas centre.
• „Efektyvi ir tikslinga pagalba mokiniams buvo suteikiama trijose
stebėtose konsultacinio centro konsultacijose (lietuvių k.,
biologijos, istorijos)“.
Mums 
tai
PATINKA
„Mūsų buities chemija“ (TM II kl.)
Laboratorinis darbas
Ingredientai
•
•
•
•
•
•
100g sodos
50g citrinos
rūgšties
25g krakmolo
25g sauso pieno
25 – 30g kokoso
aliejaus
25 lašų eterinio
aliejaus
Istorijos
pasirenkamasis
modulis
„Lietuvos laisvės
kovos XIX a.“
I klasėje
Lietuvių kalbos modulis
„Kultūros ištakos“ I klasėje
Elektros variklio modelis
(gamino Lukas Sušinskas, IIE)
„Kiekvienas yra genijus, bet savo srityje. Jeigu apie žuvį spręsime iš jos
gebėjimo įlipti į medį, tai ji visą gyvenimą galvos esanti kvaila“ (A.
Einšteinas)
Gimnazijos filosofija
„Žmogui nepakanka
kaupti žinias, reikia iš jų
išmokti gauti palūkanas“
J. V. Gėtė
Mūsų darbo „palūkanos“ - patrauklus
gimnazijos įvaizdis bendruomenei:
• Esame sėkmės mokykla kiekvienam vaikui – išplėtota pagalbos
sistema skirtingų gebėjimų vaikams.
• Gebame lanksčiai įvairių gebėjimų mokiniams diferencijuoti ir
individualizuoti ugdymo turinį.
• Atveriame dideles galimybes mokiniui rinktis, atsakingai
pasiruošti gyvenimui (siekdami padėti kiekvienam savo mokiniui
išspręsti labai nevienalytes apsisprendimo ir rengimosi gyvenimui
problemas, nekreipiame jo kažkuria viena kryptimi).
• Derinamės prie darbo rinkos poreikių (dėmesys gamtos
mokslams).
• Užtikriname subalansuotą akademinį ir praktinį ugdymą, t.y.,
sudarome sąlygas ir galimybes mokiniams išbandyti įvairius
dalykus, padedančius ugdytis šiuolaikiniam darbo pasauliui
reikalingus gebėjimus, tačiau vengiame siauro mokinių
profiliavimo.
Vietoje refleksijos...
• Net šeimoje maitiname pagal tai, kas ką
mėgsta, tai kodėl mokome visus vienodai?
• Tas mokytojas, kuris nori sukišti vaikui visą UT,
nusikalsta Dievo įsakymui – Dievas nedavė
žmogaus smegenyse tiek vietos (britų
pedagogas Geoff Petty).
• Niekas vaiko taip nedemotyvuoja, kaip
nepatirta sėkmė!
Vietoje refleksijos...
• Gabieji geba garsiai, negabieji negeba tyliai!
• Kai kurie mokytojai nemyli vaikų – jie labiau
myli savo dalyką...
• Geras mokinys – nebūtinai geras žmogus!
• Akademinės žinios nėra žmogui gyvenimo
laimės garantas!
• Sumurkdyti vaiką kaip žmogų – pats
baisiausias dalykas...
„Jei tu nori pastatyti laivą, tai surink
vyrus ne medžių kirsti ir lentų dirbti,
bet išmokyk juos ilgėtis plačios,
begalinės jūros...“
A. de Sent Egziuperi
DARBAS GRUPĖSE
UŽDUOTIS
1. Padiskutuokite, susisteminkite pranešimų
informaciją ir pasidalykite savo mokyklos
gerąja patirtimi, kaip patraukliai ir tikslingai
būtų galima teikti pagalbą mokykloje vaikui.
2. Parenkite visos grupės gerosios patirties
plakatą nurodydami 3 – 5 sėkmės pavyzdžius,
iškylančias (-siančias) problemas bei jų galimus
sprendimo būdus.
3. Grupė 3-5 min. pasirengia pristatyti savo darbą.
Metodas „Skirtingi batai“
1 gr. – mokiniai.
2 gr. – tėvai (globėjai).
3 gr. – mokytojai.
4 gr. – administracija.
5 gr. – išlaisvinę fantaziją
pavaduotojai ugdymui – Svajonių
mokyklos pagalba vaikui.
Trys
vidurinio
ugdymo
organizavimo
alternatyvos
47
Mokykimės gyvenimo filosofijos iš
žemdirbio...

similar documents