Maarja-Liisa Maasik

Report
Kombineeritud käive –
praktika Eestis ja Euroopa
Liidus
Maarja-Liisa Maasik
12.12.2013
Mis on kaup?
» Asi, loom, gaas, elektri-, soojus- ning
jahutusenergia ja kõigile ostjatele vabalt
kättesaadav ja samade funktsioonide
täitmiseks ettenähtud standardtarkvaraga
või standardteabega andmekandja.
(KMS § 2 lg 3 p 1)
2
Mis on teenus?
» Ettevõtluse korras hüve osutamine
või õiguse võõrandamine, mis ei ole
kaup.
(KMS § 2 lg 3 p 3)
3
Segatarne
» Olukord, kus müüakse mitut erinevat
kaupa või teenust samaaegselt ühtse
tervikuna.
4
Segatarne
» Peasooritus
» Terviku kõige olulisem osa, mis määrab ka
teiste osade kvalifikatsiooni.
» Selle järgi määratakse kõik maksustamisega
seotud elemendid – käibe toimumise aeg ja
koht, maksumäär, maksuvabastused, arve
vormistamine.
5
Segatarne
» Kõrvalsooritus
» Peasoorituse kvaliteetseks ja ostjale
meelepäraseks täitmiseks.
» Peab olema peasooritusest lahutamatu.
» Soorituste määratlemisel tuleb lähtuda
kauba
või
teenuse
koostisosade
omavahelisest majanduslikust seosest ja
lõpp-produkti tarbimisomadustest.
6
Probleem
» Tuleb määrata peasooritus, mille järgi
määratakse
tervele
tarnele
ühtne
maksumäär ja sellest lähtuvalt ka tarnekoht.
» Seni ei ole Eestis välja kujunenud
metoodikat
ja
praktikat,
millistest
kriteeriumitest lähtuvalt tuleks peasooritust
määrata.
7
Euroopa Kohtu seisukohad
» Seni teejuhisteks olnud põhimõtted on
muutunud küsitavaks.
» Üha
enam
oleneb
põhisoorituse
määramisel sellest, mis ajendas klienti
seda konkreetset kaupade või teenuste
kogumit ostma.
8
Euroopa Kohtu seisukohad
Kohtulahend nr C-117/11
» Kas parkimisteenust ja transporditeenust lennujaama
ning parkla vahet võib pidada üheks terviklikuks
teenuseks või mitte.
» Tegemist
on
mitmest
teenusest
koosneva
segatarnega, kus ülekaalu omab parkimisteenus. (nt
C-349/96, C-276/09, C-41/04)
» Klient soovib ennekõike parkida oma sõiduautot
soodsa hinnaga.
» Teenusepakkuja osutab transporditeenust üksnes
sellepärast, et olla konkurentsivõimelisem.
9
Euroopa Kohtu seisukohad
Kohtulahend nr C-224/11
» Kas liisinguteenus ja liisingueseme kindlustamise teenuse
osutamine moodustavad ühe teenuse.
» Selliseid tehinguid tuleb põhimõtteliselt käsitada
eraldiseisvate ja sõltumatute teenustena.
» Liikmesriigi kohus peab kindlaks tegema, kas tehingud on
sedavõrd seotud, et neid tuleb pidada üheks.
» Kui liisinguandja ise kindlustab liisingueseme ja esitab
selle eest liisinguvõtjale arve, millele on märgitud teenuse
täpne maksumus, on tegemist kindlustustehinguga
(artikkel 135 lg 1 p a).
10
Euroopa Kohtu seisukohad
Kohtulahend nr C-88/09
» Milliste kriteeriumide alusel saab kindlaks määrata, kas
reprograafia alane tegevus on kaubatarne või teenuse
osutamine.
» Selgeks tuleb teha reprograafia alast tegevust
iseloomustavad tunnused, et kindlaks teha, kas
osutatakse kliendile mitut eraldiseisvat sooritust või ühte.
(nt C-111/05, C-497/09, C-392/11)
» Osutatavad lisateenused on vajalikud ja reprograafia
alase tegevusega tihedalt seotud.
» Teenusega on tegemist siis, kui lisateenused on kliendi
jaoks, võrreldes kaubatarnega, ülekaalukalt tähtsamad.
11
Euroopa Kohtu seisukohad
Kohtulahend nr C-392/11
» Kas teenuseid, mida üürileandjad osutavad üürilepingu
alusel oma üürnikele, tuleb pidada kinnisasja
üürileandmises seisneva üheainsa tehingu osaks.
» Ruumide eest makstav üür koosneb kolme liiki tasudest:
ruumide kasutamine, hoone kindlustus ja teenused
(kütmine, remont, koristamine, valve).
» Kinnisasjade üürileandmine ja sellega seotud teenused
võivad endast kujutada ühte tehingut käibemaksu mõttes.
» Üürileandja õigus leping lõpetada, kui ei maksta
üürimakseid, toetab käsitlust, et tegemist on ühe
tehinguga.
12
Euroopa Kohtu seisukohad
Kokkuvõte
» Tuleb selgeks teha kõik tehingu iseloomulikud tunnused,
mis võivad olulist rolli mängida.
» Peasoorituse määramisel tuleb arvesse võtta seda, mille
vastu on kliendil kõige suurem majanduslik huvi ja mis
ajendas teda tehingut teostama.
» Peasoorituse määramisel ei nähtu, et arvestatud oleks
komponentide maksumust ega nende osakaalu
kogumaksumusest.
13
Kombineeritud käibed Eestis
1. Raamatute müük koos CD-le või DVD-le
salvestatud sellesama raamatu elektroonilise
versiooniga.
2. Hamburgeri müük koos mänguasjaga.
3. Mitmest erinevast teenusest koosnevad
spaapaketid.
14
1. Raamatute müük koos
CD/DVD-ga
» Raamatu müüki maksustatakse alandatud
käibemaksumääraga ehk 9%-ga.
» CD ja DVD on KMS-i tähenduses tavaline
kaup, seega peaks maksustama nende
müüki standardmääraga ehk 20%-ga.
15
1. Raamatute müük koos
CD/DVD-ga
» Raamat on trükitud, kaante vahele
köidetud
iseseisev
mitteperioodiline
väljaanne ja graafilise informatsiooni
säilitamise ja edastamise vahend.
16
1. Raamatute müük koos
CD/DVD-ga
» Käibemaksudirektiivi lisa III punkt 6
sõnastuses väljend “kõik füüsilistel
kandjatel olevad raamatud”.
» Tegemist on ühest tehingust koosneva
segatarnega,
mis
maksustatakse
alandatud maksumääraga.
17
2. Hamburgeri müük koos
mänguasjaga
» Maksumaksjad väidavad, et annavad teatud
hamburgerieinega mänguasja tasuta kaasa.
» Tegelikkuses nad müüvad mänguasja lihtsalt
ilma väärtuseta.
» Tegemist segatarnega, kus on kombineeritud
omavahel toitlustusteenus ja kauba ehk
mänguasja müük.
18
3. Spaapaketid
Probleemid:
» Üks pakett võib koosneda kolmest, neljast või
rohkemast erinevast teenusest.
» Teenusepakkujad ei tea, millist
käibemaksumäära tervikpaketile rakendada.
» Mille järgi tuleks tervikpaketist välja valida
komponent, mida määratleda kui põhisooritust.
19
3. Spaapaketid
» Spaa
Nüüdisaegne rohkete ravi ja puhkevõimalustega asutus, kus teenused on
seotud vee tervistava toime, veeprotseduuride ja vee baasil valmistatud
toodete ja teenustega.
20
3. Spaapaketid
» Ravispaa – tegevusloaga haiglavälise arstiabi
osutamiseks, pakkudes vastavalt oma spetsiifikale
mitmekesiseid
taastusravi-,
ravitoitlustusjt
ravispaateenuseid.
» Heaoluspaa – pakub vastavalt oma spetsiifikale
mitmekesiseid lõõgastavaid ja virgestavaid hooldus-,
lõõgastus- jt spaateenuseid. Ei pakuta raviteenuseid,
seega pole vajalik tegevusluba haiglavälise arstiabi
osutamiseks.
21
3. Spaapaketid
» Saab kaardistada neli erinevat pakutavat
teenuse valdkonda:
I. Majutusteenus – 9%
II. Toitlustusteenus (hommikusöök) – 9%
III. Protseduurid – 20%
IV. Tervishoiuteenused - maksuvabad
22
3. Spaapaketid
RAVISPAA
RAVIPAKETT
PUHKUSEPAKETT
HEAOLUSPAA
TERVISHOIUTEENUSED
(maksuvaba)
MAJUTUSTEENUS ja/või
MAJUTUS KOOS
TOITLUSTUSTEENUSEGA
(alandatud maksumäär)
LÕÕGASTUSPAKETT
PROTSEDUURITEENUS
(standardmaksumäär)
23
Kombineeritud käibed Eestis
Kokkuvõte
» Spaapakettide maksustamisel tuleks lähtuda
pakutavate pakettide erinevatest omadustest ning
sellest, mis eesmärgil klient selle omale soetab.
» Üldistavat otsust peasoorituse määramiseks, mis
kõigile pakettidele sobiks, teha ei saa.
» Edaspidi vajaks uurimist see asjaolu, kas
peasoorituse
määramisel
tuleks
arvestada
tehingute erinevate komponentide eraldiseisvat
maksumust või mitte.
24
Aitäh kuulamast!
Küsimusi?

similar documents