Elektronisch aanbesteden bij lokale overheden, de

Report
Elektronisch aanbesteden bij lokale
overheden, de bouwsector is
vragende partij
Joeri Van Meenen, adjunct-directeur Vlaamse Confederatie Bouw
VVSG studiedag digitale afhandeling overheidsopdrachten bij
lokale en provinciale besturen - 25 maart 2013 - Mechelen
Meewerken aan invoering van
elektronisch aanbesteden
•
Vlaamse Confederatie Bouw telt ongeveer 9.500 leden –
bouwbedrijven
•
Aanzienlijk deel daarvan dingt mee aan overheidsopdrachten van
werken
•
Rol van beroepsorganisatie = belangen behartigen en verdedigen,
decreten/besluiten bijsturen indien nodig, adviseren en informeren
•
Belangen behartigen betekent voor de VCB ook meewerken met
overheid als op die manier mensen en middelen efficiënter kunnen
worden ingezet
Meewerken aan invoering van
elektronisch aanbesteden
•
Elektronisch aanbesteden kan win-win situatie betekenen voor
opdrachtgever en opdrachtnemer
•
Daarom samenwerking met overheid om van elektronisch
aanbesteden een succes te maken
•
Voordelen voor de inschrijver:
- grote administratieve vereenvoudiging
- kostenbesparend
Meewerken aan invoering van
elektronisch aanbesteden
•
Meewerken aan invoering van elektronisch aanbesteden is niet
nieuw voor VCB
•
In juli 2000 eerste onderhoud hieromtrent met toenmalige
departement Leefmilieu en Infrastructuur van Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap (gebruik van internet en e-mail)
December 2000 - doelstelling
federale overheid: gebruik van
elektronische
communicatiemiddelen op een
veilige manier ingang doen vinden
bij overheidsopdrachten – mogelijk
maken dat inschrijvers hun offertes
ook elektronisch kunnen indienen
Meewerken aan invoering van
elektronisch aanbesteden
•
Gebruik van elektronische middelen ikv overheidsopdrachten in
België wordt mogelijk vanaf 1 mei 2004 (KB 18 februari 2004)
•
RL 2004/17 en 2004/18 regelen het domein e-procurement en staan
elektronisch aanbesteden toe, en worden omgezet in Belgisch recht
•
KB van 29 september 2009 zorgt ervoor dat de aanbestedende
overheid de mogelijkheid krijgt de elektronische procedure toe te
staan, te verbieden of op te leggen
Meewerken aan invoering van
elektronisch aanbesteden
•
Voorjaar 2009: nieuwe vraag van MOW naar medewerking van
aantal beroepsorganisaties mbt plan van aanpak inzake uitwisseling
van elektronische informatie bij uitvoering van overheidsopdrachten
(o.m. testen van bestandsformaten, gebruiksgemak,…)
•
Najaar 2009: roadshow infosessies mbt elektronisch aanbesteden
i.s.m. met cel e-procurement en afdeling overheidsopdrachten van
departement Bestuurszaken, FOD P&O en MOW in alle Vlaamse
provincies
Dossier elektronisch aanbesteden
in magazine Bouwbedrijf dec 2009jan 2010
Meewerken aan invoering van
elektronisch aanbesteden
•
Promoten van oefening in elektronische testomgeving op toenmalige
website www.kanoo.be in periode 2009-2010
•
Organiseren van workshops en opleidingen voor personeelsleden,
bestuurders en zaakvoerders van bouwbedrijven in lokale
bouwfederaties sinds 2010
•
Reeds 50-tal opleidingssessies gegeven sinds start, gemiddeld 12
deelnemers per sessie – belangrijk is dat deze blijven doorgaan
•
VCB is private geaccrediteerde opleider mbt elektronisch
aanbesteden
Meewerken aan invoering van
elektronisch aanbesteden
Goede wisselwerking tussen:
•
Vlaamse overheid die sensibiliseert
•
VCB die aanbod van opleidingen coördineert (en bovendien eigen
medewerker inschakelt)
•
lokale bouwconfederaties in wiens opleidingsinfrastructuur de
opleidingen plaatsvinden (dicht bij de aannemers)
•
opleidingsfondsen van de bouwsector (Constructiv en Cevora) die
financieel tussenkomen - deelname tegen sterk gereduceerde kost
VCB informeert en sensibilieert de
leden – bouwbedrijven
verder
Vragen van de VCB naar de lokale besturen
•
Hanteren van één uniform systeem, zijnde de mogelijkheid tot het
elektronisch indienen van offertes bij alle overheidsinstanties incl.
provincies, steden en gemeenten
 Succes
van elektronisch aanbesteden bij aannemers is in
belangrijke mate afhankelijk van brede toepassingsmogelijkheden
 Hoe ruimer de
toepassingsmogelijkheden:
• hoe meer aannemers zich verplicht zullen voelen elektronisch in te
schrijven
• hoe meer de geleverde inspanningen zullen renderen
Vragen van de VCB naar de lokale besturen
•
Algeheel en kosteloos ter beschikking stellen van
bestekdocumenten en plannen bij publicatie van de opdrachten op
het e-notification platform
Vragen van de VCB naar de lokale besturen
•
Publicatie op e-notification van opdrachten onder
publicatiedrempel (tussen 5.500€ en 67.000€)
 In deze opdrachten is aandeel van lokale besturen zeer belangrijk
 Maximaal gebruik van Free Market (module in e-notification)
Free Market: omgeving waar aankopers opdrachten onder publicatiedrempel kunnen publiceren, waar
ondernemers businesskaart kunnen achterlaten en kunnen geselecteerd worden om mee te dingen in een
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
 Bekendmaking gebeurt niet systematisch
Vragen van de VCB naar de lokale besturen
•
Achterwege laten van toe te voegen documenten (bijv.
jaarrekeningen) en attesten (bijv. erkenning, RSZ, BTW,…) bij offerte
waarvan aanbestedende overheid langs elektronische weg kennis
kan nemen
Aandeel van lokale overheden in
overheidsinvesteringen
Besluit
•
Huidige verscheiden situatie (federaal / gewestelijk / lokaal) voor
bouwbedrijven niet interessant
•
Vraag aan lokale besturen om versneld op de elektronische trein te
springen

similar documents