veoleping - Eesti e

Report
VEOLEPING
Piia Simmermann
9. mai 2013. a
Kaubaveoleping (VÕS § 774 lg 1)
Kaubaveolepinguga kohustub üks isik (vedaja)
teise isiku (saatja) ees vedama vallasasja
(veos) sihtkohta ning andma selle üle
kolmandale isikule (saajale).
Saatja kohustub selle eest maksma vedajale
tasu (veotasu).
Ekspedeerimisleping (VÕS § 854 lg 1)
Ekspedeerimislepinguga kohustub üks isik
(ekspedeerija) korraldama veose vedamise
teise isiku (saatja) arvel.
Saatja kohustub maksma ekspedeerijale tasu.
Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk
Võlaõigusseadus (VÕS)
VÕS üldosa lepingu sõlmimine,
muutmine,täitmine ja lõpetamine.
VÕS eriosas veoga seotud peatükid:
Veoleping §-d 774-853
Ekspedeerimisleping §-d 854-865
Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk
CMR konventsioon - maanteeveod
Haag-Visby - mereveod
Varssavi konventsioon - õhuveod
COTIF/SMGS - raudteeveod
Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk
CMR konventsioon
Rahvusvahelise kaupade autoveolepingu
konventsioon (CMR)
Kohaldamine kohustuslik, kui:
- kaupade autovedu;
- tasu eest;
- kauba vastuvõtmise- ja üleadmise koht eri
riikides;
- üks riikidest on konventsiooni osapool
Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk
Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni
Üldtingimused 2000
(EEAÜT)
Kokkuleppeline kohaldamine:
-ELEA liikmete suhtes
-teised isikud, kui on kohaldamises kokku
leppinud.
www.elea.ee
Tallinn Riga Vilnius Stockholm Minsk
Suuline leping
Leping loetakse sõlmituks vedaja poolt veose
vastuvõtmisel.
Kokkuleppimata tingimustes kohaldatakse
tavapäraseid tingimusi, tava ja praktikat
Kirjalik leping
Pakkumus-nõustumus (ofert-aktsept) vormis
-läbirääkimised:kliendi järelepärimine/
hinnapäring
- pakkumus: vedaja tingimused
- nõustumus: klient teatab nõusolekust
Leping sõlmitud vedaja poolt kliendi
nõustumise kättesaamisel.
Raamleping
Raamlepingu olemasolu korral:
-pakkumust ei esitata;
-nõustumuseks on kliendi veotellimus
Saatja kohustused
Seadusega lasuvad saatjal kohustused:
-veokiri (ka CMR saateleht) – täpsed andmed
veose kohta
- ohtlikust veosest teatamine
- pakendamine ja tähistamine
- laadimine (eeldatakse nii peale- kui
mahalaadimist)
- saatedokumendid (tollivormistuseks jmt.)
- juhised veose kohta
Saatja vastutus:
- ebapiisav pakkimine või tähistamine;
- veokirja ebaõiged või mittetäielikud andmed;
- ohtlikust veosest teatamata jätmine või
puudulik teatamine,
- mittenõuetekohane laadimine;
- saatedokumentide või teabe puudumine,
Saatja vastutab sõltumata, kas kohustuse
rikkumine on vabandatav.
Vedaja kohustused:
- kauba laadimistööde jälgimine
- veose sisu, arvu ja brutokaalu kontrollimine
- juhiste küsimine ja järgimine
- veose kohaletoimetamine
- veotähtajast kinnipidamine (ajalubadusega
vedu)
- tavapärane hoolsuskohustus lepingu täitmisel
Vedaja vastutus
-veose kaotsimineku eest
-veose kahjustumise eest
-veotähtaja ületamise eest
Vastusest vabanemine:
- vääramatu jõu asjaolul
- vedaja tõendab teise isiku süü kahjus
Kindlustus
Vedaja tegevusvastutuse kindlustus;
Veosekindlustus – saatja saab ise
kindlustusandjaga lepingu sõlmida
Vedaja vastutuse ulatus:
- tähtaja ületamisel kahju suurus;
- kaotsiläinud veose või selle osa väärtus;
- kahjustumisel veose väärtuste vahe;
- kahjude kindlakstegemise kulud (kahjustumise
ja kaotsimineku korral);
- muud kulud (tagastama saadud veotasu jm.
tasud, maksud)
Hilinemisest teatamine
- maanteetransport mitte hiljem kui 21 päeva;
- meretransport mitte hiljem kui 60 päeva;
- raudteetransport mitte hiljem kui 60 päeva –
rahvusvahelise transpordi korral;
- õhutransport mitte hiljem kui 21 päeva;
- ekspedeerimine mitte hiljem kui 7 päeva.
Kahjustumisest teatamine:
- maanteetransport mitte hiljem kui 7 päeva;
- meretransport mitte hiljem kui 3 päeva;
- raudteetransport mitte hiljem kui 7 päeva;
- õhutransport mitte hiljem kui 14 päeva;
- ekspedeerimine mitte hiljem kui 7 päeva.
Vedaja vastutuse piiramine
kahjustunud või puuduva kauba brutokilogrammi
hinnaga
- maanteevedu/ ekspedeerimine 8,33 SDR/kg;
- meretransport 2 SDR/kg või 666,67 SDR i saadetis;
- raudteetransport 17 SDR/kg (Eesti-siseselt 8,33 SDR);
- õhutransport 19 SDR/kg.
Vedaja vastutuse piiramine
hilinenud kaup:
- maanteetransport, ühekordne veoraha
(Eesti-sisese veo korral kuni 3x);
- meretransport, kahekordne veoraha;
- raudteetransport, kolmekordne veoraha;
- õhutransport, 19 SDR/kg;
- ekspedeerimine, ühekordne veoraha.
Pandiõigus
VÕS § 803, § 863, EEAÜT § 14,
Võlaõiguslik pant
Õigus kohaldada:
Kõigi veolepingust tulenevate nõuete ning
varasematest saatjaga sõlmitud veo-,
ekspedeerimis- ja laolepingutest
tulenevate nõuete tagamiseks
Kohaldamise kord:
Asjaõigusseadus (AÕS) § 293, § 294
Tänan tähelepanu eest!
Piia Simmermann
+372 502 2269
[email protected]
Rävala pst 5
Tallinn 10143, Eesti
Telefon +372 611 8050
Faks +372 611 8051
E-post [email protected]
www.glimstedt.ee

similar documents