Tot op de bodem 6

Report
Tot op de bodem: Veen
•
•
•
•
Wat is veen?
Laagveen
Hoogveen
Veen in de
geologische
tijdschaal
Veen
Natte grondsoort die bestaat uit afgestorven
resten van bomen, struiken en planten.
Het ontstaat en groeit in een moerassig gebied,
afgesloten van zuurstof.
Het is geen verweerd gesteente (zoals klei en
zand) en wordt niet afgezet door wind, ijs, rivier
of zee.
De bewegende aarde
Invloed van de mens
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030328_laagveen01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030328_hoogveen04
Turf = gedroogd veen
In laagveengebieden moest men het veen
eerst uitbaggeren en dan laten drogen
In hoogveengebieden kon men het veen
laten drogen door een kanaal te graven.
Vervolgens werd de turf afgestoken.
De bewegende aarde
Laagveen en hoogveen
Laagveen
Hoogveen
Ontstaan onder invloed van
grondwater
Ontstaan onder invloed van
regenwater
Ontstaan in moerassige gebieden
met een hoge grondwaterspiegel
Ontstaan in gebieden met een slechte
afwatering (bijv door een keileemlaag)
Groeit onder de grondwaterspiegel
Groeit boven de grondwaterspiegel
Rietveen, bosveen
Veenmosveen
De bewegende aarde
Jonge zeeklei
Marien
Jonge duinen
Eolisch
Strandwal /
Oude duinen
Marien
Hollandveen (laagveen)
Laag-Nederland m.u.v.
lijn Petten-Monster
Kustlijn
Ten oosten van
huidige kustlijn
Laag-Nederland
Oude zeeklei
Marien
Laag-Nederland
Strandwal /
Oude duinen
Marien
Ten oosten van
huidige kustlijn
Basisveen (laagveen)
Smalle strook West-NL
Hoogveen
Hoog NL, nu nog in ZOGroningen en de Peel
Overgangsperiode
Dekzand
Eolisch
Heel Nederland
m.u.v. Limburg
Löss
Eolisch
Limburg
Keileem Stuwwallen
Sandrs Zwerfkeien
Glaciaal
Ten noorden
H.U.N.
Zand en grind
Fluviaal
Ten zuiden H.U.N
Zand en grind
Fluviaal
Heel NL
Vooral Zuid-NL
Tot op de bodem

similar documents