آسیب شناسی زیر ساخت فنی و ارتباطی

Report
‫آسیب شناس ی زیر ساخت فنی و ارتباطی‬
‫تجارت الکترونیک‬
‫رضا باقری اصل‬
‫مدیر دفتر فناوری های نوین‬
‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‬
‫زیر ساخت های توسعه تجارت الکترونیک‬
‫• فنی و ارتباطی‬
‫• حقوقی‬
‫• فرهنگی‬
‫• مدیریتی وساختاری‬
‫• مالی‬
‫زیر ساخت فنی و ارتباطی‬
‫• ارتباطات‬
‫• تجهیزات ارتباطی و سخت افزارها‬
‫• نرم افزارها‬
‫بررس ی زیر ساخت ارتباطی کشور‬
‫• وضعيت فعلي ارتباطات‬
‫– ثابت (سيم مس ي – فيبر‪:‬زير ساخت و اپراتور اول)‬
‫– موبايل(‪GSM2.75‬اپراتور اول ودوم – ‪ 3G‬اپراتورسوم )‬
‫– بدون سيم(نقطه به نقطه‪ -‬وايمكس)‬
‫– اينترنت ثابت ‪ISP , PAP‬‬
‫رابطه پهناي باند و تجارت الكترونيك‬
‫• تضمین ارتباطات بین ذينفعان‬
‫• تضمین دسترس ي كاربران نهايي به سامانه تجارت الكترونيك‬
‫• تضمین دسترس ي ودريافت اطالعات بدون درنگ در شرايط مسابقه‬
‫پوشش ارتباطات‬
‫خارج از كشور‬
‫مصرف كننده‬
‫نهايي‬
‫كسب وكارها‬
‫درون سازمانها‬
‫و بنگاه ها‬
‫دولت‬
‫اهداف برنامه پنجم‬
‫رتبه دوم در‬
‫منطقه‬
‫خارج از كشور‬
‫‪ % 60‬خانوار‬
‫ها‪-‬موبايل‬
‫كامل‬
‫مصرف كننده‬
‫نهايي‬
‫كليه كسب وكار‬
‫ها‬
‫كسب وكارها‬
‫درون سازمانها‬
‫و بنگاه ها‬
‫دولت‬
‫كليه دستگاه ها‬
‫آيا بين بازيگران ارتباطات رقابت وجود دارد؟‬
‫يكي از مهمترين عوامل توليد محصول يا خدمت مبتني بر تجارت‬
‫الكترونيك ارتباطات است كه در همه مدل هاي تجارت الكترونيك‬
‫نقش كليدي در تحقق اهداف آن دارد‪.‬‬
‫ليكن رشد وشكوفايي تجارتي منوط به رقابت در همه عرصه آن‬
‫است‪.‬‬
‫وجود انحصار در زير ساخت ها‬
‫• نحوه تقسيم بندي شبكه زير ساختي مخابرات‬
‫• نحوه مقررات گذاري در ارتباطات‬
‫• پروانه هاي صادر شده‬
‫آثار انحصار‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫افزايش هزينه تمام شده خدمت‬
‫كاهش كيفيت‬
‫عدم بهره گیري از فناوري هاي جديد‬
‫عدم انعطاف پذيري در ارائه تنوع خدمات مورد تقاضا‬
‫هزينه هاي اضافي براي جبران كيفيت‬
‫جذابيت راه حل هاي ارتباطي نا مطمئن‬
‫ثبات در سیاست های مدیریت و توسعه ارتباطات؟‬
‫• توسعه تجارت الکترونیک منوط به ایجاد زیر ساخت ارتباطی الزم‬
‫است‪.‬هر تغییر در سیاستگذاری این حوزه می تواند هزینه های‬
‫زیادی بر دوش ذی نفعان گذارد‬
‫تجربه ‪VPN‬‬
‫راهبرد اساس ی توسعه ارتباطات‬
‫دو رویکرد راهبردی می توان داشت‪:‬‬
‫‪-1‬ایجاد زیر ساخت های الزم بر اساس برنامه ها و برآورد های انجام‬
‫شده بدون انتظار برای تقاضا‬
‫‪-2‬ایجاد امکان توسعه زیر ساخت ها و اقدام منوط به وجود تقاضا‬
‫کدام راهبرد انتخاب شده است؟‬
‫بررس ي وضعيت تجهيزات و سخت افزار ها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫اكثر تجهیزات و سخت افزار ها وارداتي‬
‫بيشتر از برند هاي خاص‬
‫در برخي موارد تحريم باعث باال رفتن هزينه تمام شده يا روي آوري‬
‫به كاال هاي چيني شده‬
‫فقدان پشتيباني الزم از سوي توليد كنندگان‬
‫به روز نبودن‬
‫عدم حمایت از تولیدات داخلی‬
‫بر س ي وضعيت نرم افزار‬
‫ها‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫استفاده از نرم افزار هاي با فناوري قديمي‬
‫ضعف مهندس ي نرم افزار‬
‫فقدان شركت هاي بزرگ نرم افزاري‬
‫فقدان مديريت دانش توليد نرم افزار‬
‫سهم زیر ساخت های فناوری ارتباطی در هزینه های تجارت الکترونیک‬
‫نوع و کیفیت ارتباطات نقش اساس ی در طرح تجارت الکترونیک بنگاه دارد‪:‬‬
‫• اینکه ‪ ONLINE‬یا ‪ OFFLINE‬باشد‪.‬‬
‫• کل فرآیند الکترونیک شود یا بخش ی از آن‬
‫• تحویل خدمت یا کاال همزمان با تقاضا باشد یا پس تأیید از دریافت وجه‬
‫اما قیمت ارتباطات‪:‬‬
‫• بر طرح توسعه مؤثر بوده‬
‫• برهزینه و قیمت تمام شده کاال و یا خدمت مؤثر بوده‬
‫• و در نهایت در شکست یا توفیق تجارت الکترونیک مؤثر است چرا که مشتری باید بتواند‬
‫کاال یا خدمتی را راحت تر و ارزانتر از بازار سنتی تهیه کند‪.‬‬
‫زیر ساخت های فنی و ارتباطی بانکها‬
‫بانکها به عنوان مهمترین نهادهای تسهیل کننده تجارت الکترونیک هستند که به‬
‫واسطه توانمندی آنها اجرای طرح های تجارت الکترونیک میسر می شود‪ ،‬چرا‬
‫که در هر نوع تجارت الکترونیک در نهایت منجر به پرداخت و دریافت وجه‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫• زیر ساخت های ارتباطی مورد استفاده توسط بانک ها‬
‫• تجهیزات و سخت افزارهای مورد استفاده بانک ها‬
‫• نرم افزارهای مورد استفاده بانک ها‬
‫جمع بندي‬
‫• فقدان تعريف جامع و مانع از شبكه مادر مخابراتي مطابق با واقعيتهاي‬
‫موجود در فناوريهاي ارتباطي روز‬
‫• تصويب پروانه اپراتور اول با ويژگيهاي يك پروانه اپراتوري دولتي انحصاري‬
‫حاكم بر شبكه‬
‫• عدم آزادسازي همراه با خصوص يسازي به خصوص در بخش دسترس ي و‬
‫انتقال‬
‫جمع بندي‬
‫• اعطاي مجوزها و پروانههاي فعاليت در بخش فناوري اطالعات‪ ،‬ارتباطات بر مبناي فناوري و نه بر‬
‫مبناي فعاليت‪ :‬نحوه اعطاي پروانه به فعالین حوزه اينترنت توسط سازمان تنظيم مقررات و‬
‫كميسيون به واسطه اينكه بر اساس فناوري پروانه صادر ميشود و نه بر اساس خدمت‪ ،‬ايراد‬
‫جدي وارد است‪ .‬در حال حاضر سازمان براي خدمت دسترس ي به شبكه اعم از اينترنت و يا در آينده‬
‫اطالعات تنوعي از پروانهها شامل ‪ WIMAX ،ICP ،ISP ،PAP‬و ‪ ...‬صادر ميكند كه حاصل آن‬
‫تقسيمبندي غیر اقتصادي بازار است يعني برخالف بسياري از كشورها كه تامین كننده دسترس ي به‬
‫اينترنت آنها نظیر همان خدمات تلفن يا تلفن همراه كمتر از ‪ 5‬اپراتور است‪ .‬در كشور ما از بین‬
‫‪ ،ISP 1200‬چندين ‪ 5 ،PAP 11 ،ICP‬اپراتور وايمكس و ‪ ...‬وجود دارد كه در بازار محدود و غیز‬
‫رقابتي و تحت سلطه مخابرات به فعاليت ميپردازند‪.‬‬
‫• تعدد بسيار زياد دارندگان مجوز و پروانه اين بخش كه هم در مديريت و اعمال حاكميت بر آنها‬
‫سخت و پرهزينه شده و هم باعث باال رفتن هزينههاي تمام شده خدمات اين بخش شده است‬
‫فاقد مجموعه اي حقوقي است که بتواند با اپراتور غالب رقابت کند‪:‬‬
‫• به واسطه عدم شفافسازي مقررات اين بخش نظارت بر كيفيت و تحقق اهداف خدمات اين‬
‫حوزه مشكل شده است و نارضايتي مصرفكنندگان حاكي از عدم نظارت مؤثر بر ارائهدهندگان‬
‫خدمات است‪.‬‬
‫پيشنهاد ها‬
‫• آزاد سازي –نه الزاما واگذاري يا خصوص ي سازي‪-‬بستر مخابرات به صورت‬
‫يكپارچه (شامل كل اجزاي شبكه مادر وغیر مادر) شرط الزم برای ایجاد‬
‫فضاي رقابتي است‪ .‬زيرا در حال حاضر عوامل توليد خدمات ارتباطي و پس از‬
‫آن خدمات ارزش افزوده در حال حاضر در اختيار شركت هاي قالب زير‬
‫ساخت و مخابرات ايران است‪ .‬براي اين منظور پيشنهاد مي شود مالكيت‬
‫بخش انتقال و دسترس ي شبكه از مخابرات ايران به ازاي بدهي هاي ناش ي از‬
‫ودايع از اين شركت سلب و تنها اپراتوري آن بخش شبكه در اختيار ايشان‬
‫قرار گیرد‬
‫پيشنهاد ها‬
‫• مصوبهاي توسط كميسيون تنظيم مقررات يا شوراي رقابت ابالغ‬
‫شود که در آن سهم شركت غالب از بازار و هر يك از شرکت هاي‬
‫خصوص ي را به صورت درصد‪ -‬نه سقف تعداد مشترک‪ -‬مشخص‬
‫كند و براي آن زمان بازنگري براساس اهداف قانون برنامه قرار‬
‫دهد‪ .‬در اين مصوبه ضمن الزام رعايت سهم بايد میزان تحقق‬
‫اهداف نیز الزامي شود و براي عدم تحقق جرايمي در نظر گرفته‬
‫شود ‪،‬به اين صورت شركت قالب ملزم به تعامل با بخش‬
‫خصوص ي وسایر اپراتور ها خواهد شد‪.‬‬
‫پيشنهاد ها‬
‫• تعرفه تعامالت بین شركت هاي ارائه دهنده خدمات دسترس ي ‪،‬‬
‫شركت مخابرات ايران و شركت زيرساخت در جهت كاهش قيمت‬
‫خدمات‪ ،‬براساس قيمت تمام شده اين تعامالت باز تعريف شود‪.‬‬
‫• پروانههاي شركتهاي ارائهدهنده خدمات دسترس ي بازنگري و در‬
‫جهت تجميع و اعطاي پروانه بر اساس فعاليت و نه فناوري اقدام‬
‫شود(بخصوص برای اپراتور چهارم)‪.‬‬
‫پيشنهاد ها‬
‫• تعداد و تنوع شركت هاي ارائه دهنده خدمات دسترس ي تناسبي با وضعيت‬
‫بازار ندارد به نظر میرسد اخذ پروانه يك رانت كوچك است كه به اين فعالین‬
‫داده مي شود ‪.‬به نظر مي رسد كليه پروانه هاي صادر شده در اين بخش نياز‬
‫به بررس ي مجدد دارند تا پروانه بر اساس دو ويژگي كليدي باز تعريف شود‬
‫اول الزام به تعهداتي كه شركت هاي كوچك مجبور به تجميع منابع وماهيت‬
‫حقوقي شوند‪.‬دوم تمركز بر خدمتي شود كه دارنده پروانه ملزم به ارائه كيفي‬
‫آن است و نه فناوري خاص‪.‬‬
‫از توجه شما‬
‫سپاسگزارم‪...‬‬

similar documents