بلي خير

Report
‫گروه ‪ : C‬استانداردهاي خدمات باليني‬
‫ايمن و مبتني بر شواهد‬
‫‪C. Safe‬‬
‫‪evidence-based‬‬
‫‪clinical practice‬‬
‫‪ C.1‬بيمارستتتتان داراي سيستتتتن بتتتالين ا ربخشتتتي متتت باشتتتد تتت ايمنتتتي بيمتتتار را‬
‫تضمين م نمايد ‪.‬‬
‫‪ C.2‬بيمارستتتان داراي سيستتتمي بت منهتتور تتاهء خهتتر ابتتتي بت‬
‫مکتسب از خدمات سيمت است)‪. (HAI‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫ونتتت هتتاي‬
‫‪0‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ C.3‬بيمارستان ايمني خون و فرآورده هاي خوني را تضمين م نمايد ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ C .4‬بيمارستتتان تیتتويز ايمتتن م وولاتتا و داروهتتاي تزرينتتي و وا سيناستتيون را‬
‫تضمين مي نمايد ‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ C.5‬سيستن دارويي بيمارستان ايمن مي باشد ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ C.6‬سيستن مدارك پزش ي بيمارستان امل است ‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫جمع‬
‫‪8‬‬
‫‪29‬‬
‫‪7‬‬
‫‪: C.1‬یوانب موم ايمني خدمات‬
‫باليني‬
‫استاندارد الزامي‬
‫استاندارد اساسي‬
‫‪ c. 1.1.1‬بيمارستتتان بت منهتتور ا تتين اضتتهراري نتتتايج يتتات‬
‫آزمايشات‪ ،‬انال هاي ارتباهي آزاد پيء بين رده است‪.‬‬
‫ویود خه مشي و روء هاي ایرايي ب منهور ا ين‬
‫يات‬
‫اضهراري نتايج تست هاي پارا ويني‬
‫‪ c1.1.2‬بيمارستان داراي روال های مهمتنن ‪ ،‬بترای ا تين نتتايج‬
‫معوق تست هاي پارا ويني ي ب بيماران بعد از ترخيص مي باشتد‬
‫‪.‬‬
‫ویود خه مشي و روء ها ب منهوراهمينان از ا ين نتايج‬
‫معوق تست هاي پارا وينيك ب بيماران و مراقبين آنان بعد از‬
‫ترخيص از بيمارستان‬
‫‪c 1.2.1‬در صتتورت اقتضتتا ‪ ،‬بيمارستتتان از راهنماهتتاي ختتدمات‬
‫باليني از یمو راهنماهاي باليني ستازمان یاتاني باداشتت تبعيتت‬
‫مي نمايد ‪.‬‬
‫راهنماهاي خدمات باليني و سوابق وگزارء ها مبن بر‬
‫آموزء راهنماهاي خدمات باليني ب ار نان و ویود معيارها‬
‫يي ب منهور ارزيابي ب ارگيري ‪ ،‬ا ربخشي و تأ ير راهنماهاي‬
‫باليني بر پيامد هاي سيمت بيماران‬
‫‪ c.1.2.2‬بيمارستتتتتان چتتتتك ليستتتتت یرا تتتتي ايمتتتتن را ایتتتترا واز‬
‫راهنماهتتا ازیموت چتتس ليستتت ستتازمان یاتتاني باداشتتت در زمينت‬
‫یرا ي ايمن تبعيت مي نمايد ‪.‬‬
‫راهنماهاي یرا ي ايمن و سوابق وگزارء ها مبني بر آموزء‬
‫راهنماي یرا ي ايمن ب ار نان و معيارها يي ب منهور‬
‫ارزيابي ن وه ب ارگيري ‪ ،‬ا ربخشي و تأ ير راهنماهاي یرا ي‬
‫ايمن بر پيامد هاي سيمت بيماران‬
‫‪ c1.2.3‬بيمارستان ایرای پروسيیرهاي تشخيصي تاایمي را ب‬
‫روء ايمن و مهابق با راهنماهاي استاندارد تضمين مي نمايد‪.‬‬
‫راهنماهاي پروسيیرهای تشخيصي تاایمي و سوابق وگزارء‬
‫ها مبني بر آموزء راهنماهاي پروسيیرهای تشخيصي‬
‫تاایمي ب ار نان و معيارهايي ب منهور ارزيابي ن وه‬
‫ب ارگيري ‪ ،‬ا ربخشي و تأ يرراهنماهاي پروسيیرهای‬
‫تشخيصي تاایمي بر پيامد هاي سيمت بيماران‬
‫‪ c.1.2.4‬بيمارستان ب منهور تاهء ترومبوآمبوليستن وريتدي و‬
‫آمبولي ريوی راهنماهاي را ایرا مي نمايد‪.‬‬
‫راهنماهاي اهء ترومبوآمبوليسن وريدي و سوابق وگزارء‬
‫ها مبني بر آموزء ب ار نان در زمين ن وه اهء‬
‫ترومبوآمبوليسن وريدي‬
‫‪ c.1.2.5‬بيمارستتتان ب ت منهتتور شناستتايي بيمتتاران آستتيب پتتذيراز‬
‫یمو ت متتددیويان ت در معتترض خهتتر افتتتادن ‪ ،‬ابتتتي ب ت زختتن‬
‫فشاري ‪ ،‬خود شي ‪ ،‬سو تغذي و ونت مي باشتند بيمتاران را‬
‫غربالگري ودر راستاي اهء خهر مداخو مي نمايد‪.‬‬
‫چك ليست هاي غربالگري بيماران درراستاي شناسايي بيماران‬
‫آسيب پذيراز یمو بيماران در معرض خهر افتادن ‪ ،‬ابتي ب‬
‫زخن فشاري ‪ ،‬خود شي ‪ ،‬سو تغذي و ونت وویود‬
‫راهنماهای اهء خهر و سوابق وگزارء ها مبني بر‬
‫آموزء غربالگري ب ار نان درراستاي شناسايي بيماران‬
‫آسيب پذيراز یمو بيماران در معرض خهر افتادن ‪ ،‬ابتي ب‬
‫زخن فشاري ‪ ،‬خود شي ‪ ،‬سو تغذي و ونت و راهنماهاي‬
‫اهء خهر‬
‫‪ c.1.2.6‬بيمارست تتيات أييت تتا تصايت تته شت تتهي رايتت تتارر‬
‫حفظ به صور مييمر آت رر ر زآمه می نمایه‪.‬‬
‫ر ي ت تتا پزش ت ت رر ت ته ‪ ،‬پزشك‬
‫‪ c .1.2.7‬بيمارستيات رالت ن نيتااس يتا تا پتارري ي ي تستيورر پزشتك رر بته پزشك ‪ /‬پرسيار‬
‫طريتتش شتتفا ت ت فهتتد بتته حتتهر و رستتان هي تر متتوررت بتته بر تررر ررت اطتتا بتته‬
‫طري تتش ض م تتی ‪ ،‬تتر ر رس تتا ‪ ،‬رز ت يت تتك " اورن تتهت م تتهت" مطاأ تتم بت تته م تتور‬
‫رطمي ات رز صحا ش يهي ا رسيفاتي م نمااه ‪.‬‬
‫رامت بيمتتاررت يارش اس رامهد بيمار‬
‫‪ c.1.2.8‬بيمارستتيات بتته م تتور ت ويتتو ت تتوا مطمتتوت ‪ ،‬ر تتر‬
‫ب تتمت ت تتين تتا ترم تتال تر ش تتيفا تتا م ي ت ت تررر ر تته تتا تر ح تتاا رجت ترر‬
‫رسا ‪.‬‬
‫‪ c.1.3.1‬بيمارس تتيات تررر بميي تته تس تتيوررأ مو تتا ب تتاأيهد ترا ت ت رس تتا ب تته تر يارش اس رامهد بيمار‬
‫فورصت ت تتو زم ت ت تتالی م ت ت ت ن جنت ت ت تتا رني ت ت تتا ‪ ،‬ي ت ت تته ت ت ت تتممت رج ت ت ترر رر ما ت ت ت تتا ‪،‬‬
‫تسيوررأ مو ا چك أييا ا مرت ط به رامهد بيمار شت يو ج يته مت ت ته‬
‫‪.‬‬
‫شماره‬
‫‪c1.1.1‬‬
‫مستندات‬
‫استاندارد‬
‫‪ .1‬بيمارس ت ت ت تتتا بت ت ت ت ت من ت ت ت ت ت ر ‪ .1‬وج ت ت ت د ت ت ت مش ت ت ت و روش ه ت ت تتا‬
‫اج اي ت ت ت ت ت ت ب ت ت ت ت ت ت من ت ت ت ت ت ت ر اع ت ت ت ت ت ت‬
‫اع ت ت ت ت اض ت ت ت ت ار نت ت ت ت تتا‬
‫اض ت ت ت ت ار نت ت ت ت تتا س ت ت ت تتت ه ت ت ت تتا‬
‫حیت ت تتا آزمايش ت تتات‪ ،‬كان ت تتا‬
‫پت ت ت تتاراك ي ي حیت ت ت تتا ( دست ت ت تتت رات‬
‫هت ت ت تتا ارتبت ت ت تتا آزاد پت ت ت ت‬
‫شفاهی و ت فنی)‬
‫بینی ک ده است‪.‬‬
‫مصاحب با كارشناس ا من بيمار‬
‫‪:‬‬
‫سؤا‬
‫‪ .1‬آاا بيمارسيات يچيك رز رر ما ا باأيهد رر رجرر م نمااه؟‬
‫پاسخ ( بلي‪ /‬ير)‬
‫‪‬بلي‬
‫‪ ‬ير‬
‫ً‬
‫‪ .1‬تر صور به پاسخ مثبا رسا ‪ ،‬أطفا نان ببراه‪.‬‬
‫‪ .1‬آاا بيمارسيات رر ما ا پر س ر ا شخيص د اجمد رر رجرر م نمااه؟‬
‫‪‬بلي‬
‫‪ ‬ير‬
‫‪ .1‬آاا بيمارسيات رر ما ا جررحت رام رر رجرر م نمااه؟‬
‫‪‬بلي‬
‫‪ ‬ير‬
‫‪ .1‬آاا بيمارسيات به صور م ن ت ري ر ر هرن به مممز باأيهد م نمااه؟‬
‫‪‬بلي‬
‫‪ ‬ير‬
‫‪ .1‬آاا بيمارسيات بتور مييمر " مر ر سيييماتيك "تر ررت اط با ب ترا اهما رامهد بيمار‬
‫رن ان ‪ ،‬ت ار آت رر با ررزياب مهاريا اطر تط يش م ت ه؟‬
‫‪‬بلي‬
‫‪ ‬ير‬
‫وشم ه رسيفاتي م نمااه؟‬
‫‪‬بلي‬
‫‪ ‬ير‬
‫‪ .1‬آاا بيمارسيات رز پمپ ا‬
‫مشاهدات‪:‬‬
‫م ح ات‬
‫‪.1‬‬
‫جوت رر ما ا‬
‫‪.1‬‬
‫جوت رر ما ر ش رن ان پر س ر ا ترمالی‬
‫راهنما امتياز دهي‪:‬‬
‫‪c.1.1.1‬‬
‫‪‬تر صتتور بتته بيمارستتيات بتته م تتور رال ت ن ر‪،‬تتطررر نيتتااس ح تتا ی آزمازشتتا ‪ ،‬يانتتاا تتا ررت تتاط آزرت پ تی‬
‫ضرتي رسا ؛ رميياز يامو ش می گمرت ‪.‬‬
‫‪‬رگررسيانهررت تر بيمارسيات به صور ليبد رجرر م شوت رميياز ليبد‬
‫ب هت‬
‫ش م گمرت‪.‬‬
‫‪‬تر صتتور بتته بيمارستتيات بتته م تتور رال ت ن ر‪،‬تتطررر نيتتااس ح تتا ی آزمازشتتا ‪ ،‬يانتتاا تتا ررت تتاط آزرت پ تی‬
‫ش نم گمرت ‪.‬‬
‫نکرتي رسا ؛ رميياز‬
‫ب هت‬
‫شماره‬
‫استاندارد‬
‫مستندات‬
‫‪ c 1.1.2‬بيمارستتتا دارا روا هتتاط م متتر ‪ ،‬ب ت اط وج ت ت ت د ت ت ت مش ت ت ت و روش هت ت تتا ب ت ت ت‬
‫بت ت ت ت اط اعت ت ت ت نت ت ت تتا مع قت ت ت ت س ت ت تتت ه ت ت تتا من را مينت ت ت ت تتا از اع ت ت ت ت ت نتت ت ت ت تتا‬
‫پ تتاراك ي ي ب ت بيم تتارا بع تتد از تت ت يص م ت مع ق ت ت س ت تتت ه ت تتا پاراك ي ي ت ت ب ت ت‬
‫بيمت ت ت تتارا و م ت ت ت ت اقبي آنت ت ت تتا بعت ت ت تتد از‬
‫ت يص از بيمارستا‬
‫‪c1.1.2‬‬
‫‪ ‬تر ص تتور ب تته بيمارس تتيات تررر ر را تتا مطم تتوت ‪ ،‬بت ترر رالت ت ن ني تتااس م و تته ي تتا تتا پ تتارري ي ي ب تته‬
‫بيماررت ب ه رز ترايص م باشه ‪ ،‬رميياز يامو ش می گمرت ‪.‬‬
‫‪‬رگررسيانهررت تر بيمارسيات به صور ليبد رجرر م شوت رميياز ليبد‬
‫ش م گمرت‪.‬‬
‫‪‬تر صور به بيمارسيات فا ه ر را ا مطموت ‪ ،‬برر رال ن نيااس م و ه يا ا پتارري ي ي بته بيمتاررت‬
‫ب ه رز ترايص م باشه ‪ ،‬رميياز ش نم گمرت ‪.‬‬
‫‪ : C.2‬سيستن اهء ونت هاي‬
‫مکتسب از مراقبت‪ /‬خدمات سيمت‬
‫‪.2‬‬
‫‪C‬‬
‫نوان‬
‫سيستن اهء ونت هاي )‪(HAI‬‬
‫مکتسب از خدمات سيمت‬
‫مصا ب شونده‬
‫اصوي‬
‫بيمارستان داراي سيستمي ب منهور‬
‫روء‬
‫ونت هاي‬
‫اهء خهر ابتي ب‬
‫بررس‬
‫مکتسب از خدمات سيمت )‪ (HAI‬است‬
‫‪.‬‬
‫توضيح و ب منهور اهء معووليت ‪ ،‬مرگ و مير‬
‫و ساير وارض من ي ناشي از ونت‬
‫استدالل‬
‫هاي م تسب از خدمات سيمت )‪(HAI‬‬
‫استاندارد الزام‬
‫‪ c.2.1.1‬بيمارستتتتتتتتتتتان دارای برنامتتتتتتتتتت ارشناس‬
‫پيشتتتگيري و نتتتترل ونتتتت مشتتتتمل بتتتر (پرستار) پيء‬
‫چتتتتتارت ستتتتتازمان ‪ ،‬برنامتتتتت مويتتتتتات ‪ ،‬گيری و نترل‬
‫ونت‬
‫راهنماها و تابچ راهنما مي باشد ‪.‬‬
‫‪ c.2.1.2‬بيمارستان تميزي ‪ ،‬ضد توني ارشناس‬
‫و استريويزاستتيون مناستتب وي ت تیاي تزات (پرستار) پيء‬
‫را ‪ ،‬بتتا تأ يتتد ختتاص بتتر وا تتدها و بختتء گيری و نترل‬
‫ونت‬
‫های پر خهر تضمين مي نمايد‪.‬‬
‫امتياز ناايي‬
‫استاندارد اساسي‬
‫‪ c.2.2.6‬بيمارستتتان راهنماهتتاي معتبتتراز یمو ت راهنماهتتاي ستتازمان‬
‫یااني باداشت را در زمين ر ايت باداشت دست ایرا مي نمايد‪.‬‬
‫راهنماهاي باداشت دست‬
‫‪c. 2.2.7‬بيمارستان ب منهور شناستايي ونتت هتاي وتونيزه شتده و‬
‫قابل انتنال بايست ار نتان را قبتل از استتخدان و بهتور متنهن پتس از‬
‫استخدان غربالگري نمايد ‪.‬‬
‫گزارء های ميت ايمني‬
‫رف اي ار نان‬
‫‪ c2.2.8‬بيمارستتتتان یاتتتت م افهتتتت از ار نتتتان و ميقتتتات ننتتتدگان‬
‫دربرابتتر ونتتت هتتاي م تستتب از مراقبتتت ستتيمت تمايتتدات از یمو ت‬
‫تونيح وا سن هپاتيت ‪ B‬را اران مي نمايد‪.‬‬
‫گزارء های ميت ايمني‬
‫رف اي ار نان‬
‫‪ c.2.2.9‬بيمارستتتان یاتتت تعيتتين م تتل بستتتري و متتديريت بيمتتاران‬
‫دارای روي ها و روء های فعال ودر ال ایرا م باشد ‪.‬‬
‫شماره‬
‫استاندارد‬
‫مستندات‬
‫‪ c. 2.1.1‬بیمارستا داراط ب نام پيشگير و كنتر ‪ .1‬سا تار سازمان کنتر عف نت‬
‫مصا ب با ارشناس (پرستار) پيشگيری و نترل‬
‫ونت ‪:‬‬
‫سؤال‬
‫پاسخ (بوي‪/‬خير)‬
‫‪ .1‬آيا بيمارستان داراي خط مشي پيشگيري و كنترل عفونت مي باشد ؟‬
‫‪‬بوي‬
‫‪‬خير‬
‫‪ .1‬آيا بيمارستان داراي كميته پيشگيري و كنترل عفونت مي باشد؟‬
‫‪‬بوي‬
‫‪‬خير‬
‫‪ .1‬آيااا بيمارسااتان داراي ساااختار سااايماني پيشااگيري و كنتاارل عفون ات مااي ‪‬بوي‬
‫باشد؟‬
‫‪‬خير‬
‫‪‬بوي‬
‫‪‬خير‬
‫‪ .1‬آيا بيمارستان كنترل عفونت را ارييابي مي نمايد؟‬
‫‪ .1‬در صورتي كه پاسخ مثبت است ‪ ،‬چگونه ؟‬
‫‪ .1‬آيا بيمارستان داراي برنامه عملياتي پيشگيري و كنتارل عفونات باا بودهاه ‪‬بوي‬
‫تخصيص يافته مي باشد؟‬
‫‪‬خير‬
‫‪ .1‬آيااا بيمارسااتان در ارتباااط بااا كنتاارل عفوناات داراي اسااترات ي اط عاات ‪ ،‬بوي‬
‫آمويش و ارتباطات برای کارکنان مي باشد؟‬
‫‪‬خير‬
‫‪ .1‬آيا بيمارستان داراي ليست تههييات و وسايل ضروري ههت پيشگيري و ‪‬بوي‬
‫كنترل عفونت مي باشد؟‬
‫‪‬خير‬
‫‪‬بوي‬
‫‪‬خير‬
‫‪ .1‬آيا بيمارستان موارد طغيان بيماری ها را بررسي مي كند ؟‬
‫مشاهد ات ‪:‬‬
‫مشاهد ات ‪:‬‬
‫مي هات‬
‫وهاااود وساااايل ففايااات فاااردي ‪ ،‬تههيااايات و‬
‫پيشگيري و كنترل عفونت ضروري سالم ودر‬
‫کار‬
‫وهود ياد آورهاي ( پوستر های ) آمويشي‬
‫راهنما امتياز دهي‪:‬‬
‫‪c.2.1.1‬‬
‫‪‬تر ص تتور ب تته بيمارس تتيات تررر برنام تته پيش تتشمر‬
‫ضيابچه رر ما م باشه ‪ ،‬رميياز يامو ش م گمرت‪.‬‬
‫ب ت تترا الفون تتا مش تتيمو ب تتر س تتاايار س تتازمال ‪ ،‬تس تتيوررأ مو تتا‬
‫‪‬تر صور به بيمارسيات تررر ساايار سازمال اا رر ما ا ضيابچه رر ما برنامه پيششمر‬
‫ب ترا الفونا م باشه (تربيبد رز موررت مز ور الهن جوت ي يه موررت با ا هاشر) ‪ ،‬رميياز‬
‫ش م گمرت‪.‬‬
‫ليب‬
‫‪‬تر صور به بيمارسيات تررر برنامه پيششمر‬
‫ب ترا الفونا نمد باشه ‪ ،‬رميياز‬
‫ش نم گمرت‬
‫شماره‬
‫استاندارد‬
‫مستندات‬
‫‪ c2.1.2‬بيمارستتتتتان تميتتتتزي ‪ ،‬ضتتتتد تتتتوني و ختته مشتتي و روء هتتاي ایرايتتي‬
‫استريويزاستتيون مناستتب ويت تیايتتزات ضتتتتد تتتتوني و استريويزاستتتتيون‬
‫‪.‬‬
‫را بتتا تأ يتتد ختتاص بتتر وا تتدها و بختتء تیايزات بتا تأ يتد ختاص بتربخء‬
‫ها و وا دهای پر خهر خه مشي‬
‫های پر خهر تضمين مي نمايد‪.‬‬
‫و روء هتتتتتتاي ایرايتتتتتتي نتتتتتتترل‬
‫ونت‬
‫‪c.2.1.2‬‬
‫‪‬تر ص تتور ب تته بيمارس تتيات تمم تتز ‪ ، ،‬تته الف تتول رسترا مزرس تتيوت م اس تتم ي ي تته ت نمت تزر رر بت تا تصبي تته‬
‫ا رحه ا پر اطر ت ممت م نمااه رميياز يامو ش می گمرت ‪.‬‬
‫ااص بر‬
‫‪‬رگررسيانهررت تر بيمارسيات به صور ليبد رجرر م شوت رميياز ليبد‬
‫ش م گمرت‪.‬‬
‫‪‬تر صتتور بتته بيمارستتيات تممتتز ‪، ،‬تته الفتتول رسترا مزرستتيوت م استتم ي يتته ت نم تزر رر ب تا تصبيتته‬
‫ا رحه ا پر اطر ت ممت نمد نمااه رميياز ش نم گمرت ‪.‬‬
‫ااص بر بر‬
‫‪ : C.3‬ايمني خون و فرآورده هاي‬
‫خوني‬
‫استاندارد الزامي‬
‫استاندارداساسي‬
‫‪ c.3.1.1‬بيمارستتتان راهنماهتتاي معتبتتراز یموت راهنماهتتاي ستتازمان یاتتاني‬
‫باداشت را در زمين خون و فرآورده هاي خون ايمن ایرا مي نمايد ‪.‬‬
‫راهنما های خون و فر آورده های‬
‫خون ايمن‬
‫‪ c.3.1.2‬بيمارستان دارای روء هتاي ایرايتي ايمتن قبتل از ترانست وزيون‬
‫خون مانند بت نان رد و قبول داوهوبين و غربالگری خون در متواردي م تل‬
‫‪HIV‬و‪ HBV‬است‪.‬‬
‫خه مش وروء های ایرايي قبل از‬
‫ترانس وزيون خون‬
‫‪ c.3.2.1‬بيمارستتتان یاتتت ارستتال نمون ت ختتون آزمتتايء تتراس متتچ از دو‬
‫شناس اختصاص و ان صاری برای شناساي ايمن بيماران است اده م ند‬
‫‪.‬‬
‫‪ c.3.2.2‬بيمارستان تیويز ختون و فترآورده هتاي ختوني را بت روء ايمتن‬
‫ایرا م نمايد‬
‫خه مش وروء های ایرايي راس‬
‫مچ خون‬
‫خه مش و روء های ایرايي تیويز‬
‫ايمن خون و فرآورده هاي خوني‬
‫استاندارد پيشرفت‬
‫‪ c.3.2.3‬بيمارستتتتتتان داراي ختتتتته مشتتتتت یاتتتتتت متتتتتديريت وقتتتتتاي ناشتتتتت‬
‫ازترانس وزيون خون م باشد ‪.‬‬
‫خه مش و روء های مديريت وادث‬
‫بعد ازترانس وزيون خون‬
‫‪ c.3.3.1‬بيمارستان از فرآيندهای بتالين استت اده مت نمايتد ت ختونروی و‬
‫نياز ب ترانس وزيون خون را اهء م دهد ‪.‬‬
‫خونروی و نياز‬
‫فرآيندهای بالين‬
‫ب ترانس وزيون خون را اهء م‬
‫دهند ‪.‬‬
‫‪C .3.3.2‬بيمارستان از راهنماهای تیويز ايمن و متناسب خون و فترآورده‬
‫هاي خوني از یمو است اده از م وول های یايگزين تبعيت م نمايد‪.‬‬
‫راهنماهای تیويز ايمن و متناسب‬
‫خون و فرآورده هاي خوني از یمو‬
‫است اده از م وول های یايگزين‪.‬‬
‫شماره‬
‫استاندارد‬
‫مستندات‬
‫‪ .3.1.1‬بيمارستتتتتتتتتتان راهنماهتتتتتتتتتاي راهنمتتتا هتتتای ختتتون و فتتتر آورده‬
‫معتبتتتراز یموتتت راهنماهتتتاي های خون ايمن‬
‫‪c‬‬
‫ستتازمان یاتتاني باداشتتت را‬
‫در زمينتتت ختتتون و فتتترآورده‬
‫هتتاي ختتون ايمتتن ایتترا متتي‬
‫نمايد ‪.‬‬
‫مصا ب با مدير بانس خون‪:‬‬
‫سؤال‬
‫‪. .1‬چگون بيمارستان راهنماهاي خون و‬
‫فرآورده هاي خون ايمن راایرا مي نمايد؟‬
‫پاسخ‬
‫راهنماط امتیاز دهی‪:‬‬
‫‪‬تر صتتور ی ضتته بيمارستتيات رر ما تتا م يب تررز جم تته رر ما تتا ستتازمات جنتتال ب هرشتتا رر تر زم تته اتتوت‬
‫فرآ رتي ا اولی رام رجرر م نمااه ؛ رمي از کامو ش می گمرت ‪.‬‬
‫‪‬تر صتتور ی ضتته بيمارستتيات تررر رر ما تتا اتتوت فترآ رتي تتا اتتولی رامت باشتته رمتتا آا تتا رر بطورم متتوا‬
‫مرتم رجرر نمد نمااه ؛ رمي ازليب ش می گمرت ‪.‬‬
‫‪‬تر صور ی ضه بيمارسيات فا ه رر ما ا اوت فرآ رتي ا اولی رام م باشه ؛ رمي از‬
‫ش نم گمرت ‪.‬‬
‫شماره‬
‫استاندارد‬
‫مستندات‬
‫‪ .3.1.2‬بيمارستتتتتتتان دارای روء هتتتتتتاي خه مش وروء های ایرايتي قبتل از‬
‫ايمتتن قبتتل از ترانست وزيون ختتون ترانس وزيون خون‬
‫‪c‬‬
‫ماننتتتتتتد بتتتتتتت نتتتتتتان رد و قبتتتتتتول‬
‫داوهوبين و غربال گری ختون در‬
‫مواردي م ل ‪HIV‬و‪ HBV‬است‪.‬‬
‫‪c.3.1.2‬‬
‫‪‬تر صور ی ضه بيمارسيات ر ش ا رجرري ریم و رز تررليفوز وت اوت مان ه با نان ‪،‬‬
‫رت وا تر ط مت غر اأشر اوت تر موررت مثو ‪ HBV HIV‬رر ب ار م ب هت‪،‬‬
‫رمي از کامو ش می گمرت ‪.‬‬
‫‪‬تر صور ی ضه بيمارسيات تررر ر ش ا رجرري ریم و رز تررليفوز وت‬
‫اوت می باشه رما آا ا رر بطورم موا مرتم رجرر نمد نمااه ؛ رمي از ليب ش می گمرت ‪.‬‬
‫‪‬تر صور ی ضه بيمارسيات فا ه ر ش ا رجرري ریم‬
‫‪ ،‬رمي از ش نم گمرت‪‬‬
‫و رز تررليفوز وت اوت می باشه‬
‫‪: C.4‬‬
‫ايمن تزريق دارو و م وول ها و‬
‫وا سيناسيون‬
‫‪ C.4.2.1‬بيمارستان بمنهور تضمين انیان تزرينات ايمن سيستن خه مشي و روء‬
‫های ایراي‬
‫هاي فعال با است اده از مکانيسن های ذيل دارد‪:‬‬
‫تزرينات ايمن‬
‫‪‬‬
‫یووگيري از است اده میدد ازسرسوزن در بيمارستان‬
‫استاندارد اساس‬
‫‪ ‬آموزء بيماران و خانواده ايشان در خصوص انتنال وامل‬
‫بيماريزا از هريق خون‬
‫‪ ‬تضتتمين دفت اشتتيا نتتو تيتتز و برنتتده بت واستته متتواردي‬
‫چتتون ختتودداري از گتتذاردن درپتتوء سرستتوزن هتتا و استتت اده از‬
‫هروف ايمن ‪.‬‬
‫‪ : C.5‬سيستن مديريت داروني‬
‫استاندارد‬
‫الزام‬
‫‪ C.5.1.1‬بيمارستان دسترسي ب داروهاي يتاتي را در تمتام‬
‫اوقات شبان روز ( ‪ 24‬سا ت ) تضمين مي نمايد‪.‬‬
‫سوابق داروني‪ ،‬دستورات پزش ان و غيره و خه‬
‫مشي و روء هاي دارويي ايمن‬
‫‪C .5.2.1‬سيستن داروني ايمن بيمارستان موارد ذيل را پوشء سوابق داروني‪ ،‬دستورات پزش ان و غيره خه‬
‫مشي و روء هاي دارويي ايمن‬
‫مي دهد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫•‬
‫انتخاب‪ ،‬تاي و تدارك دارو‬
‫انبارء دارو‬
‫استاندارد اساس‬
‫‪‬‬
‫دستور تیويز داروو نسخ برداری‬
‫‪‬‬
‫آماده ردن دارو و نسخ پيچ‬
‫‪ ‬دادن دارو ب بيمار و پي گيري آن‬
‫‪ C .5.2.2‬بيمارستتان خوانتا بتودن دستت خته دستتورات و نستخ سوابق داروني‪ ،‬دستورات پزش ان و غيره و خه‬
‫مشي و روء هاي دارويي ايمن‬
‫پزش ان را تضمين مي نمايد‬
‫‪C .5.2.3‬بيمارستتان انیتان تو يتق دارونتي را هنگتان بستتري و سوابق داروني‪ ،‬دستورات پزش ان و غيره و خه‬
‫مشي و روء هاي دارويي ايمن‬
‫ترخيص بيماران تضمين مي نمايد ‪.‬‬
‫‪ C.5.2.4‬بيمارستان آموزء داروها را ب بيمار (يا متراقبين‬
‫وی) در زمان ترخيص تضمين مي نمايد‪.‬‬
‫استاندارد پي‬
‫‪C .5.3.1‬بيمارستتتتان داراي فرآينتتتدی بتتتراي تضتتتمين متتترور و‬
‫بازبين دستورات داروني توسه داروساز مي باشد ‪.‬‬
‫‪C .5.3.2‬بيمارستتتان داراي ختته مشتتي و روء هتتاي ایرايتت‬
‫مشاهدات‬
‫مي هات‬
‫انبارش داروها‬
‫مفلول هاي با غليت باال‬
‫نگهداری بر اساس تاريخ انقضاء‬
‫نسخه پيچی داروها‬
‫دسترسي به داروهاي فياتي‬
‫تداخ ت داروئي و واكنش هاي‬
‫ناخواسته داروئي‬
‫راهنماط امتیاز دهی‪:‬‬
‫‪C.5.1.1‬‬
‫‪‬رگر ب مارسيات تررر اط مش د ر ش ا رجرريی به م ور ت ممت تسترس به ترر ا حيا تر تمامی ر تا‬
‫ش انه ر ز (‪ 24‬سااليه) م باشه شور ه پاز مييمر آت جوت تررت ؛ رمي از کامو ش می گمرت ‪.‬‬
‫‪‬رگر ب مارسيات تررر اط مش د ر ش ا رجرريی به م ور ت ممت تسترس به ترر ا حيا تر تمامی ر تا‬
‫ش انه ر ز (‪ 24‬سااليه) م باشه أ ک شور ه پاز مييمر آت جوت نهررت ؛ رمي از ليب ش می گمرت ‪.‬‬
‫‪‬رگتتر ب مارستتيات تررر اتتط مشت د ر ش تتا رجرريتتی بتته م تتور ت تتممت تسترست ترر تتا حيتتا تر تمتتامی ر تتا‬
‫ش انه ر ز (‪ 24‬سااليه) ن وتي شور ه پاز مييمر آت نمز جوت نهررت ؛ رمي از ش نم گمرت ‪.‬‬
‫‪ : C.6‬سيستن مدارك پزش‬
‫‪ C.6.2.1‬بيمارستتان داراي سيستتن بايگتاني متدارك پزشت ي مت‬
‫باشد و ب نگاداشت آن اهتمان مي ورزد‪.‬‬
‫پرونده های پزش ي‬
‫استاندارد اساس‬
‫هر يك از بيمتاران تناتا پرونده های پزش ي‬
‫‪ C .6.2.2‬بيمارستان تضمين مي ند‬
‫داراي يك پرونده پزش ي امتل و يتك شناست وا تد و اختصاصت‬
‫باشند ‪.‬‬
‫‪ C .6.2.3‬بيمارستتتتتتان بتتتتتراي بيمتتتتتاري هتتتتتا ‪ ،‬تشتتتتتخيص هتتتتتا و پرونده های پزش ي‬
‫پروسيیرها از دهاي استاندارد ]‪ ، [ICD 10‬است اده مي نمايد‪.‬‬
‫‪ C.6.2.4‬بيمارستان ساولت دسترسي اران ننتدگان ختدمات را خه مشي ها و روء های ایراي‬
‫براي مدارك پزش ي‬
‫ب مدارك پزش ي در مواق نياز تضمين مي نمايد‪.‬‬
‫‪ C .6.3.1‬بيمتتاران بت پرونتتده پزشت ي ختتود دسترستتي داشتتت‬
‫باشند و فرصت بازبين و اصيح پرونده ب آنان داده مي شود‪.‬‬
‫استاندارد پيشرفت‬
‫‪C. 6.3.2‬بيمارستتتان داراي سيستتتن اتوماتيتتك متتديريت اهي تات سيستن اتوماتيك (خود ار) اهي ات‬
‫)‪ (MIS‬و پرونده پزشک ال ترونيك بتا ذخيتره‪ -‬پشتتيبان مناستب‬
‫مي باشد‪.‬‬
‫‪ C6.3.3‬بيمارستتتتان داراي سيستتتتن تتتامپيوتري ورود دستتتتورات سيستن اتوماتيك (خود ار) اهي ات‬
‫پزشك )‪(CPOE‬مي باشد‪.‬‬
‫‪ C6.3.4‬بيمارستتتان داراي سيستتتن اتوماتيتتك (خود تتار) هشتتدار سيستن اتوماتيك (خود ار) اهي ات‬
‫باليني ا ربخء مي باشد‪.‬‬

similar documents