เตาแสงอาทิตย์ (Solar cooking)

Report
Page 1
Page 2
Page 3
http://science.howstuffworks.com/environmental/greenscience/solar-cooking1.htm
http://www.cookwiththesun.com/solar.htm
• มีลกั ษณะเป็ นกล่องสี่ เหลี่ยมมีฝาปิ ดเป็ นกระจกหรื อแผ่นพลาสติก ภายในเตา
จะต้องทาสี ดาใช้วสั ดุ ที่ กักเก็บความร้ อ น ด้านบนจะมี ฝาอี กอันหนึ่ งเพื่อที่ จะ
สะท้อนแสงมายังส่ วนที่ไม่โดนแสงอาทิตย์ภายในกล่อง
Page 4
http://www.solarcooker-at-cantinawest.com/solarcookerstypes.html
http://solcooker.tripod.com/solar6.htm
• ลัก ษณะของเตาจะคล้า ยกับ โดมเพื่ อ ที่ จ ะสะท้อ นแสงอาทิ ต ย์ไ ปยัง ภาชนะ
(เรี ย กว่า Hotpot เป็ นหม้อ แก้ว ที่ มี ห ม้อ สี ด าอยู่ข ้า งในอี ก ใบหนึ่ ง) ท าให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์เรื อนกระจกขึ้นภายในภาชนะแล้วเกิดความร้อนขึ้น
Page 5
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cooker
http://solar-kettle.com/
• จะมีอยู่ 2 ประเภทคือแบบทัว่ ไปกับใช้
หลอดสุ ญญากาศซึ่ งจะมีราคาสู งและมี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า
http://www.sacredearthheartjewel.blogspot.com/
Page 6
http://www.indiamart.com/enkinginternational/products.html
http://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/solarcooking1.htm
• จุดเด่นข้อเตาชนิ ดนี้ คือเมื่อทาการรวมแสง
จะทาให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็ วกว่า
แบบ box cookers หรื อแบบ Panel cookers
มาก สามารถแบบอย่างเป็ น 2 ประเภท คือ
แบบทัว่ ไป กับ แบบ Scheffler cookers
http://www.alibaba.com/productfree/115610190/SUN_GRILL/showimage.html
Page 7
http://www.barli.org/solar-success.html
http://www.ecoterra.net/altener.htm
• เตาถูกตั้งไว้ภายในอาคาร โดยตัวจานจะปรับให้หมุนตามดวงอาทิตย์ แต่เตาชนิ ด
นี้ มีขอ้ จากัด คื อ ครั วที่ รับแสงอาทิ ตย์จะต้องหน้าไปทางทิ ศเหนื อเพื่อที่รับแสง
จากตัวสะท้อนได้ตลอดวัน และบริ เวณที่ ติดตั้งจานจะต้องไม่มีตึกหรื อสิ่ งที่ บงั
แสงอาทิตย์ที่จะส่ องเข้ามาสู่ จาน
Page 8
http://solarcooking.wikia.com/wiki/India
http://solar.web.psi.ch/data/facilities/?tasc
Page 9
Compound Parabolic Concentrator (CPC)
เป็ นจานรวมแสงที่นาแผ่นโค้งแบบพาลา
โบลิก 2 แผ่นมาประกอบเข้าหากัน ทา
ให้มีจานรวมแสงสามารถรับแสงได้เพิ่ม
มากขึ้น
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Non-imaging_Compound_Parabolic_Concentrator_and_Parabolic_Concentrator.png
Page 10
Solar cooking
http://solarcooking.wikia.com/wiki/File:Solar-cooker-designPyramid1.jpg
• ขนาดของเตาและช่วงอุณหภูมิใน
การทางาน solar furnace จะมี
ขนาดเตาที่ ใ หญ่ ก ว่ า และจุ ด รวม
แสงที่ เ ป็ นจุ ด เล็ก ๆจุ ด เดี ย ว ส่ ว น
ของ solar cooking จะกระจายไป
ทัว่ บริ เ วณภาชนะช่ ว งอุ ณ หภู มิ ที่
ทางานของ solar cooking จะต่า
กว่า solar furnace
Solar furnace
Page 11
http://www.sciencephoto.com/media/412560/enlarge
Ningbo Pulsee International Trade Co., Ltd.
http://www.alibaba.com/products/solar_cooker/CN.html
Page 12
ขอบคุณครับ

similar documents