Prezentáció letöltése

Report
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0024
„A természettudományos oktatás módszertanának és
eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és
Szakközépiskolában”
Szakmai találkozó
Salgótarján, 2013. október 9.
MEGVALÓSÍTÁS LÉPÉSEI

Közbeszerzések, „szabadkézi” beszerzések előkészítése (pl. labor kivitelezése,
eszközök, bútorok, pedagógiai tanácsadás, pedagógus továbbképzés,
tartalomfejlesztés, adminisztrációs szoftverek)

A labor kialakítása

A laborfelszerelés beszerzése

A projektben támogatott kísérletek kifejlesztése
(kísérlet leírások, szaktanári
segédlet, tanulói munkafüzet)

Pedagógus továbbképzések lebonyolítása

Disszemináció (szakmai napok, bemutató napok megrendezése)

Órarend kialakítása, logisztikai, tanulásszervezési feladatok ellátása
(bevont intézmények tanulóinak szállítása, helyettesítés, stb.)

Természettudományos órák megtartása a saját intézmény és a bevont intézmények
tanulói számára
A FEJLESZTÉS HATÁSAI

A laboratórium tevékenysége nyomán a diákok természettudományos
kompetenciájának fejlesztése mellett:
•
növelni kívánjuk a természettudományos pályát választó tanulók számát
(érettségizők száma),
•
fejleszteni kívánjuk a tanulók természettudományos intelligenciáját,
•
lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a szaktanárok és a diákok egy
korszerűen felszerelt laboratóriumban dolgozzanak.
A FEJLESZTÉS HATÁSAI
•
a gyakorlati munkák és kísérletek gyakoriságának növekedése,
•
tehetséggondozás támogatása,
•
a kevésbé érdeklődő diákok attitűdjének megváltoztatása,
•
a természettudományok tekintélyének növekedésehatása a
pályaválasztásra,
•
a fenntartható fejlődés szellemiségének, a környezettudatos, környezetbarát
szemléletnek az elmélyülése,
•
a helyi társadalomi életbe való jobb beágyazódás elősegítése (kapcsolat a
döntéshozók, civil szervezetek, kutatóintézetek munkatársai, diákok között)
A FEJLESZTÉS HATÁSAI

A helyi társadalomi életbe való jobb beágyazódás:
•
az iskolák közötti együttműködés fejlődése,
•
egymás munkájának megismerése,
•
nagyobb összhang, jobb szakmai együttműködés az általános és középiskolák között,
•
pályázatból finanszírozott továbbképzéseken való részvétel lehetősége,
•
a szaktanárok módszertani kultúrájának fejlődése,
•
megjelenhet az igény az iskolák természettudományos tanterveinek módosítására,
•
megjelenhet, ill. erősödhet az igény a szaktanárokban a publikációs tevékenység iránt.
A FEJLESZTÉS HATÁSAI
•
jelentős előrelépés a természettudományos oktatásban,
•
22 tanár felkészítése a modern eszközöknek a természettudományos
oktatásban történő alkalmazására,
•
a tapasztalásra, a kísérletezésre épülő oktatás módszer nagyobb térnyerése.
INDIKÁTOROK
Mutató neve
Típus
(kimenet/ere
dmény)
Mértékegység
Bázisérté
k
Minimális
an elvárt
célérték
Célérték
Célérték
elérésének
időpontja
Mutató
forrása (az
adott
indikátor
teljesítését
igazolja)
Korszerűsített
természettudo
mányos laborok
száma
kimenet
db
0
1
1
Projekt
fizikai
befejezése
Használatbav
ételi
engedély
A konstrukció
keretében
kialakított
laborok
felhasználására
kiképzett
pedagógusok
száma
Kimenet
db
0
3
5
Projekt
fizikai
befejezése
Tanúsítványok
Az összes
együttműködő
partnerintézmé
ny által
összesen
igénybevett
természettudo
mányos tanóra
tanévenként
eredmény
tanóra
0
300
300
Projekt
fizikai
befejezése
Labornapló
INDIKÁTOROK
Mutató neve
Típus
(kimenet/
eredmény)
Mértékegység
Bázisérték
Minimálisan
elvárt
célérték
Célérték
Célérték
elérésének
időpontja
Mutató
forrása (az
adott
indikátor
teljesítését
igazolja)
Saját
intézmény
által
igénybevett
természettudományos
tanóra
tanévenként
eredmény
tanóra
0
40
40
projekt
fizikai
befejezése
labornapló
Az összes
együttműködő
partnerintézm
ény által
összesen
igénybevett
természettud
ományos
tanóra
tanévenként a
fenntartási
időszak alatt
eredmény
tanóra
0
150
150
fenntartási
időszak vége
labornapló
INDIKÁTOROK
Mutató neve
Típus
(kimenet/er
edmény)
Mértékegys
ég
Bázisérték
Minimálisan
elvárt
célérték
Célérték
Célérték
elérésének
időpontja
Mutató
forrása (az
adott
indikátor
teljesítését
igazolja)
Saját
intézmény
által
igénybevett
természettudományos
tanóra
tanévenként
a
fenntartási
időszak alatt
eredmény
tanóra
0
40
40
fenntartási
időszak vége
labornapló
INDIKÁTOROK
Esélyegyenlőségi
intézkedések
(ESÉLYEGYENLŐSÉG)
Mértékegység
Pályázat
benyújtásakor
érvényes érték
Projekt
befejezésekor
tervezett érték
Projektfenntartás
végén tervezett
érték
1. Esélyegyenlőségi
munkatárs, felelős
alkalmazása
I/N
I
I
I
2. Esélyegyenlőségi
terv (foglalkoztatási
ET) megléte
I/N
I
I
I
3. A szervezet
döntéshozói,
munkavállalói vagy
közönsége számára
esélyegyenlőségi
képzést tart
I/N
I
I
I
4. Rendelkezik
települési
Esélyegyenlőségi
Programmal/Tervvel
; ill. a projekt
illeszkedik
elfogadott IVS-hoz
I/N
I
INDIKÁTOROK
Esélyegyenlőségi
intézkedések
(ESÉLYEGYENLŐSÉG)
Mértékegység
Pályázat
benyújtásakor
érvényes
érték
5. Az esélyegyenlőségi
célcsoportot vagy annak
képviselőit bevonta a
projekt tervezésébe
I/N bevont
csoportok
felsorolása
I
6. Az érintett célcsoportok
számára a fejlesztés
eredményéhez hozzáférést
a fejlesztő partnere aktívan
és az esélyegyenlőségi
célcsoport(ok) képviselőivel
egyeztetett módon segíti.
I/N érintett
célcsoportok
felsorolása
N
Projekt
befejezésekor
tervezett érték
Projektfenntartás
végén tervezett
érték
N
N
INDIKÁTOROK (KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG)
Környezeti
fenntarthatósági
szempontok
Mértékegység Pályázat
benyújtásakor
érvényes
érték
Projekt
befejezésekor
tervezett
érték
Projektfennta
rtás végén
tervezett
érték
1.
Környezetvédelmi/fenntartha
tósági megbízott vagy
környezeti nevelési,
fenntarthatóság-oktatási
felelős, munkacsoport
kijelölése (ha erre nem
kötelezett)
I/N
N
N
N
2. Fenntarthatósággal
kapcsolatos tudásmegosztáson
részt vett munkavállalók
aránya
fő/
összlétszám
0
40
50
I/N
N
I
3. A tudásmegosztás
(képzések, műhelyek,
konferenciák, megbeszélések,
stb.) választott körülményei
INDIKÁTOROK
Környezeti
fenntarthatósági
szempontok
(KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG)
Mértékegység Pályázat
Projekt
benyújtásakor befejezésekor
érvényes érték tervezett
érték
4. Környezeti
szempontokat alkalmaz az
eszközök, termékek,
alapanyagok,
szolgáltatások
beszerzésénél
I/N
N
5. Helyszínválasztáskor
környezetbarát
közlekedés (elérhetőségi)
szempontok érvényesítése
I/N
N
6. Önkéntes gondnokság:
működési területen a
kulturált, tiszta környezet
fenntartásának segítése
m2
N
Projektfenntartás
végén tervezett
érték
I
N
N
INDIKÁTOROK
(TERÜLETI KOHÉZIÓS SZEMPONTOK)
Területi kohéziós
szempontok
Mértékegység
Pályázat
benyújtásakor
érvényes érték
Projekt
befejezésekor
tervezett érték
Projektfenntartás
végén tervezett
érték
1. A képzési
anyagban
szerepelnek hely-és
térség specifikus
ismeretek
I/N
N
I
I
2.
Helyzetelemzésben,
szükségletfelmérésb
en térség-specifikus
részek kialakítása
I/N
I
I
I
KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA
1. A természettudományos labor használatára
felkészítő képzés

bemutatja a laborban végezhető kísérletekhez a pedagógiai-módszertani ,
oktatástechnikai lehetőségeket alapfokú és középfokú intézmények tanárai
számára

a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben” valamint a „Földünk
környezetünk” műveltségi területekhez igazított kísérleti mintákba ad betekintést

balesetvédelem a laborban
Időtartam: 30 óra
Résztvevők száma: 22 fő
Résztvevők köre: középiskolás és általános iskolás pedagógusok, laborvezető, laboráns
A megvalósítás tervezett időpontja: 2013. december
KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA
2. A természettudományos labor
működtetésére felkészítő képzés

bemutatja a laborban végezhető kísérletekhez az eszközöket,

balesetvédelem a laborban

a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben”, valamint a „Földünk-környezetünk”
műveltségi területekhez igazított kísérleti mintákba ad betekintést
Időtartam: 30 óra
Résztvevők száma: 1 fő
Résztvevők köre: laboráns
A megvalósítás tervezett időpontja: 2013. december
KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA
3. A korszerű pedagógiai módszerek
(projektmódszer) alkalmazására felkészítő
képzés

a projektmunka a tanítási-tanulási folyamatában

alkalmazása a készség, képesség fejlesztésében

a témakörök komplex feldolgozása
Időtartam: 30 óra
Résztvevők száma: 22 fő
Résztvevők köre: középiskolás és általános iskolás pedagógusok, laborvezető, laboráns
A megvalósítás tervezett időpontja: 2014. január-február
KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA
4. Digitális tananyagok, IKT eszközök és
mérés-értékelési rendszer alkalmazását
segítő képzés

a digitális tananyagok adaptivitása és interaktivitása

az egyéni és együttes tanulásban való felhasználhatóság

digitális tananyag gyűjtemények kezelése

interaktív tábla felhasználási lehetőségeit

az interaktív tábla kiegészítő eszközeinek használatával mérések, értékelések
kivitelezése
Időtartam: 60 óra
Résztvevők száma: 22 fő
Résztvevők köre: középiskolás és általános iskolás pedagógusok, laborvezető, laboráns
A megvalósítás tervezett időpontja: 2014 tavasza
KÉPZÉSEK TEMATIKÁJA
5. Képzők képzése

bemutatja a laborban végezhető kísérletekhez a módszertani lehetőségeket alapfokú
és középfokú intézmények számára

a Nemzeti Alaptanterv „Ember a természetben” valamint a „Földünk-környezetünk”

műveltségi területekhez igazított kísérleti mintákba ad betekintést
módszertani alapot nyújt a pedagógus akkreditált továbbképzés megtartásához

bemutatja a természettudományos tehetséggondozás lehetőségeit

balesetvédelem a laborban
Időtartam: 90 óra
Résztvevők száma: 5 fő
Résztvevők köre: laborvezető, 4 fő Bolya-is szaktanár
A megvalósítás tervezett időpontja: 2014. július
LABORÁNS
LABORVEZETŐ
4 SZAKTANÁR
(Salgótarjáni
Bolyai János
Gimnázium)
30 óra
30 óra
30 óra
30 óra
A természettudományos labor működtetésére
felkészítő képzés
30 óra
-
-
-
A korszerű pedagógiai módszerek
(projektmódszer) alkalmazására felkészítő
képzés
30 óra
30 óra
30 óra
30 óra
Digitális tananyagok, IKT eszközök és mérésértékelési rendszer alkalmazását segítő képzés
60 óra
60 óra
60 óra
60 óra
-
90 óra
90 óra
-
150 óra
210 óra
210 óra
120 óra
A természettudományos labor használatára
felkészítő képzés
Képzők képzése
Óraszám összesen
12
SZAKTANÁR
(Általános
iskolák)
Köszönöm a figyelmet!
Telekné Dézsi Piroska
Salgótarjáni Városfejlesztő Kft.
ügyvezető igazgató
20/400-3086
[email protected]

similar documents