Mazo skolu iespējamie attīstības scenāriji

Report
«Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību
veiktspējas uzlabošana»
Mazo skolu iespējamie attīstības scenāriji
Pašvaldību izglītības un kultūras tīkls (T4-1)
Ināra Dundure
2015.05.02.
Pašvaldības un valsts intereses
Pašvaldība
MAZĀ
SKOLA
Valsts
Pašvaldības argumenti Mazās
skolas saglabāšanai attīecībā pret
valsti
Iedzīvotāju sociāli ekonomiskais raksturojums, t.sk.,
ienākumu līmenis, nodarbinātība utt., ja šie faktori ir
zemi, tie uzskatāmi par papildus argumentiem skolas
saglabāšanai;
Zems iedzīvotāju blīvums;
Ģeogrāfiskie apstākļi un infrastruktūra, kas apgrūtina
nokļūšanu uz citām tuvākajām skolām (ne vienmēr
noteicošie ir kilometri);
Pašvaldības argumenti Mazās
skolas saglabāšanai attīecībā pret
valsti
Izvērsts un pamatots skolas līdzšinējās darbības
raksturojums:
• akadēmiskie rādītāji,
• skolēnu attīstības dinamika,
• IKT un attālināto mācību izmantošana mācību procesā,
• Līdzdalība nacionālos un starptautiskos projektos,
iekļaujošu programmu esamība,
• Priekšlaicīgi skolu atstājušo skolēnu skaits vai veiksmes
stāsti par skolēniem, kuri pēc pārtraukuma vai biežas
skolu mainīšanas sekmīgi iekļāvušies mācību procesā
un ieguvuši pamatizglītību;
Pašvaldības argumenti Mazās
skolas saglabāšanai attīecībā pret
valsti
Pierobežas tuvums;
Skolēni ar īpašām vajadzībā, migranti, reemigranti,
bērni no ģimenēm ar citu valodu un/vai kultūru, kuri
tiek integrēti skolā un kuriem sagādātu grūtības
nonākt un/vai iekļauties citā skolā;
Pašvaldības argumenti Mazās
skolas saglabāšanai attīecībā pret
valsti
Skolas izglītības programmu un darbību piedāvājuma
portfolio, t. sk.:
• pirmsskolas izglītības programmu vai nodarbību
esamība (jaunākiem par 5-6 gadīgajiem),
• tālmācības vai vakarskolas programmas,
• mūzikas, mākslas, sporta skolas filiāles,
• interešu izglītības programmas un radošās darbnīcas,
profesionālās ievirzes izglītības programmu apguves
iespējas utt., kā arī % skolēnu skaits, kas piedalās šajās
nodarbībās;
Pašvaldības argumenti Mazās
skolas saglabāšanai attīecībā pret
valsti
Skolas pieredze un kapacitāte piedāvāt sociālā
atbalsta pasākumus, t.sk.:
• pagarinātas darba dienas grupu,
• logopēda,
• psihologa,
• sociālā pedagoga u.c. pieejamību;
LĒMUMS
Pašvaldības
interese
Vecāku
apmierinātība/
DEPUTĀTU
Lēmums
neapmierinātība
1. Slēgt Mazo skolu un pievienot savai citai skolai
2. Slēgt Mazo skolu un vienoties ar kaimiņu
pašvaldību
3. Saglabāt Mazo skolu un piemēroties
KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Pašvaldības viedoklis/lēmums
Slēgt un pievienot savai citai skolai
Skolas gatavība uzņemt papildus skolēnus:
(Telpas, tehnoloģiskais nodrošinājums, ēdināšana utt.)
Skolēnu pārvadājumi (jauni maršruti, iespējas);
Skolas Internāta esamība;
Sociālās problēmas mazās skolas darbiniekiem;
Esošās skolas ēkas racionāla turpmākā izmantošana.
Slēgt Mazo skolu un vienoties ar
kaimiņu pašvaldību
Savstarpējie norēķini ar kaimiņu pašvaldību:
• Līgums ar pamatotām viena skolēna izmaksām, ieskaitot
norēķinu savstarpējo kontroli;
Mobilitātes jautājums (sab.transports, ceļu
infrastruktūra; izmaksas; skolas autobuss);
Atbalsts bērniem no maznodrošinātām
ģimenēm(ēdināšana u.c.);
 Sociālās problēmas mazās skolas darbiniekiem;
Esošās skolas ēkas racionāla turpmākā izmantošana.
Saglabāt Mazo skolu un
piemēroties
Skolas esošās situācijas visu jomu analīze:
• Skolas Riski- Vadības !?
• Skolas Pozitīvās lietas:
 Tehniskais un tehnoloģiskais nodrošinājums;
 Pedagogu sastāvs un novērtējums pēc vecuma
struktūras, kompetencēm un spēju, un vēlmi mācīt 2
un vairāk priekšmetus, vēlmi mainīties.
Pedagogu elastīga komplektācija;
Inovatīva mācību procesa organizācija;
Pedagogu Motivācija;
Saglabāt Mazo skolu un
piemēroties
Izglītības un attīstības iespēju nodrošināšanu
ikvienam bērnam un papildus atbalsts skolēniem ar
atstumtības riska draudiem:
 Atbalsts talantīgiem skolēniem;
 Atbalsts skolēniem ar vājām zināšanām –katra bērna
izaugsmes rādītājs.
Skolēnu pašpārvaldes lomas paaugstināšana;
Sociālās un teritoriālās atstumtības risinājums;
Vecāku iesaistīšana skolas problēmu risināšanā;
Mecenātisms;
Paldies par uzmanību!

similar documents