Erasmus +

Report
2014-01-31
Carina Hammar
Erasmus+
EU:s nya program för utbildning, ungdom och
sport
Kontexten
Erasmus+
2
Strategi: Europa 2020
• Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010.
• Kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför
 den ekonomiska krisen
 globaliseringsfrågan
 klimatfrågan
 frågan om den allt äldre befolkningen.
3
De fem övergripande målen inom Europa
2020 handlar om:
• Arbetsmarknad
• Innovation
• Social integration
• Klimat/energi
• Utbildning
Övergripande mål för Utbildning 2020
• Realisera målen om livslångt lärande och mobilitet
• Förbättra kvalitet och resultat i utbildningen
• Arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap
• Öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form
av utbildning
5
EU:s utbildningspolitiska riktmärken
1.
Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till
skolålder) går i förskola
2.
Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och
naturkunskap är lägre än 15 procent
3.
90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning
4.
Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en
eftergymnasial utbildning
5.
Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta
i det livslånga lärandet
6
EU:s utbildningspolitiska riktmärken
1.
Minst 95 procent av alla barn från fyra års ålder (och upp till
skolålder) går i förskola
2.
Andelen lågpresterande 15-åringar i läsning, matematik och
naturkunskap är lägre än 15 procent
3.
90 procent av alla unga avslutar sin gymnasieutbildning
4.
Minst 40 procent av alla 30-34-åringar har genomgått en
eftergymnasial utbildning
5.
Minst 15 procent av den vuxna befolkningen 25-64 år ska delta
i det livslånga lärandet
7
Ingår som
huvudmål
I EU2020
Ytterligare ett par riktmärken
• Andelen 20-34 åringar som har jobb inom 3 år efter examen ska vara
minst 82 procent
• Minst 20 procent av alla högskolestudenter och 6 procent av 18-34
åringar med examen från grundläggande yrkesutbildning har
studerat eller praktiserat utomlands
8
Erasmus+
Ett verktyg för att nå målen
9
Allting hänger ihop
EU:s mål
Sveriges mål EU:s mål Individens mål
Kommunernas
mål
Organisationens
mål
Om själva programmet
11
Programländer som deltar i Erasmus+:
• Alla EU:s medlemsländer
• Island
• Norge
• Liechtenstein
• Turkiet
• Makedonien
• Schweiz
13
Nyheter:
• Organisationer ansöker om projektbidrag
• Organisationen måste i ansökan visa projektets förankring
(Europeisk/internationell utvecklingsplan)
• Strategiska projekt med större påverkan på organisationsnivå och
policynivå
• Tvärsektoriella samarbeten (t. ex. högskola – grundskola)
Prioriteringar
Övergripande för Erasmus+
• Utveckla grundläggande kunskaper, t ex entreprenörskap, digital
kompetens, språk genom användning av innovativ pedagogik och
bedömning baserat på läranderesultat
• Öka användning av IKT i undervisning och utbildning
• Underlätta erkännandet av färdigheter och kompetenser över
gränserna
• För yrkesutbildning: utveckling av samarbeten utbildning –
arbetsliv, koppla samman yrkesutbildningspolitiken med
tillväxtstrategier på lokal, regional eller nationell nivå.
• För skola: förebygga tidiga skolavhopp, öka förskolornas kvalitet
och tillgänglighet. Öka lärarkompetensen.
15
Mobilitet
16
Hur ansöker man om ett mobilitetsprojekt?
En organisation skickar in ansökan för ett antal deltagare
Inom yrkesutbildning i samma
ansökan:
- Personal
- Elever
Inom skola och vuxenutbildning
- Personal
Korta och långa perioder
Korta perioder
Minst en sändande och en
mottagande organisation i ansökan
Inom yrkesutbildning kommer det att finnas möjlighet att ansöka om
ackreditering = förenklade ansökningsförfaranden. Utlysning maj 2014
17
Tre hörnstenar i mobilitetsprojekt
Europeisk utvecklingsplan(skola,vux)
Internationaliseringsstrategi (y-utb)
Validering och
erkännande av
läranderesultat
18
Avtal
Samarbetsprojekt
Strategiska partnerskap
19
Exempel på teman för samarbetsprojekt
• Utveckling av metoder, verktyg, kursplaner, studieprogram,
praktik, kommunikationsmodeller
• Erfarenhetsutbyten och nätverkande
• Samarbete utbildning – arbetsliv för att matcha
arbetsmarknadens behov
• Validering av kompetens genom att använda EU:s ramverk och
instrument
20
Hur ansöker man om ett strategiskt partnerskap?
• Flera organisationer skriver ansökan tillsammans.
• En koordinator ansvarar för att administrera ansökan, kontrakt,
budgetdistribution och slutrapportering
• Bidrag kan sökas för maximalt 10 deltagande organisationer
• Ett ansökningstillfälle per år (30 april)
Två- eller treåriga projekt
Minst tre organisationer från tre
olika programländer (+ ev.
partnerländer) Undantag för skola
Max 150 000 euro per år och per
projekt
21
Vilka kan delta ?
• Alla är inbjudna att delta, men välj
partnerorganisationer med omsorg!
• Ansökan bedöms utifrån hur ”starka”
organisationerna är tillsammans
• Småskaliga projekt bedöms utifrån sina behov jämförs inte med stora utvecklingsprojekt
• Projekt väljs utifrån devisen alla eller ingen
22
Frågor att diskutera inför ansökan
• Varför behövs projektet? Hur ser behovet ut?
• Vad skulle kunna lösa problemet? Vad utgår ni ifrån?
• Hur ska ni gå till väga?
• När ska det ske? Hur ser tidsplanen ut?
• Vilka ska vara med? Varför just dessa? Hur väl är projektet
förankrat inom respektive organisation?
• Hur mycket kommer det att kosta?
23
Praktiska frågor
24
Vad i övrigt är värt att veta?
• Tekniska plattformar
- Registering av organisation i särskild databas (PIC-kod)
- E-formulär för ansökan och e-rapportering
Sista ansökningsdag
• Mobilitet den 17 mars kl. 12.00
• Strategiska partnerskap den 30 april kl. 12.00
Håll dig uppdaterad:
www.utbyten.se
www.utbyten.se/erasmusplus
27

similar documents