Závere*ná práca

Report
MOTIVAČNÉ ÚLOHY Z MATEMATIKY
PRE ŠTUDENTOV SOŠ GEODETICKEJ

Vytvorenie zbierky motivačných úloh
z matematiky

Rozšírenie IKT zručností žiakov a učiteľov

Interdisciplinárne vzťahy

Aplikácia teoretických poznatkov v praxi

1. Teoretická časť

2. Motivačné úlohy pre geodetov

3. Experimentálne overenie


1.Motivácia
- dôvody motivácie
- spôsoby motivácie
2.Využitie IKT pri motivačných úlohách
- digitálny fotoaparát
- matematický softvér

1. Štatistika

2. Postupnosť

3. Planimetria

4. Kosínusová veta

5. Kvadratická funkcia

6. Objem a povrch ihlana

7. Objem a povrch zrezaného ihlana

8. Mocninové funkcie
Geometrický
plán
Situačná mapka
Ukážka motivačnej úlohy spracovaná v Geogebre

Zmeny vo vyučovacom procese - dotazník

Používanie digitálnych technológií

Aplikovať teoretické vedomosti v praxi
Odpovede žiakov na používanie IKT
odpovede žiakov v %
60
50
40
30
20
10
0
Neviem posúdiť
Zapamätám si
viac z hodiny
Lepšie pochopím
preberanú tému
Téma je
názornejšia
Téma je
zaujímavejšie
spracovaná
Je mi to jedno

Používanie IKT – pozitívna zmena

Práca s matematickými softvérmi

Získanie počítačových zručností

Spestrenie vyučovania

Analýza a práca s informáciami

Kreativita študentov a učiteľa
Ďakujem za pozornosť
Mgr. Miroslava Síthová
[email protected]

similar documents