Gabių vaikų ugdymas Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje

Report
Gabių vaikų ugdymas Pasvalio
Petro Vileišio gimnazijoje
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
Gitana Kruopienė
2014-12-04
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijai - 92
Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi savo
mokiniais verslininku, filantropu
dr. Juozas Kazicku
Aktoriumi Regimantu Adomaičiu
Dr. Loreta Žadeikaite
Dr. Jonu Jankausku
Šou verslo atstovu Jonu Nainiu
Gabių vaikų ugdymo programa
Tikslas – užtikrinti gabių vaikų ugdymosi
galimybes.
Uždaviniai:
• atpažinti gabius mokinius, atskleisti jų
gebėjimus ir polinkius;
• pritaikyti ugdymo turinį bei sudaryti
palankias socialines ir edukacines
ugdymosi sąlygas.
Gabių vaikų atpažinimas ir gebėjimų
atskleidimas
• Statistinė rezultatų analizė.
• Diagnostiniai testai.
• ŠPT specialistų testavimas (kūrybiškumo ir
asmeninių savybių įvertinimas; Amthauerio
intelekto struktūros testas).
• Mokytojų stebėjimas ir įvertinimas.
• Pokalbiai su mokiniais, tėvais, mokytojais,
klasių auklėtojais.
• Bendravimas su neformaliojo švietimo įstaigų
specialistais.
Gabių vaikų ugdymo organizavimas I
Gimnazijoje skiriamas diferencijavimas ir
individualizavimas, keičiant ir pritaikant
ugdymo turinį:
• Matematika (mobilios grupės 1–4 klasės)
• Lietuvių kalba (mobilios grupės 1–4 klasės)
• Anglų kalba (mobilios grupės 1 ir 3–4
klasės)
• Biotechnologijos (2–3 klasės)
• Programavimas (3–4 klasės)
Gabių vaikų ugdymo organizavimas II
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lietuvių kalba (jaunieji kūrėjai)
Matematika (logika)
Anglų kalba (IELS),
Prancūzų k. (DELF),
Muzika (ansamblis)
Chemija (eksperimentinė chemija)
Biologija (laboratoriniai darbai)
Projektiniai darbai – visi dalykai (3 klasės)
EMILE klasė – integruotas dalyko ir užsienio
kalbos (prancūzų k. ) mokymas
Gabių vaikų ugdymo organizavimas
(neformalus ugdymas) III
• Jaunųjų matematikų mokykla „ROKUNDA“
• Jaunųjų matematikų stovykla „ROKUNDA“
• Kuriančių mokinių klubas
• Vileišiečių organizacija
• Verslumo projektų kūrimo grupė
• Sporto klubas CLARUS
• Liaudies šokių kolektyvas „APYNĖLIS“
• Šiuolaikinių šokių grupė „SMILGA“
• Mišrus ansamblis, solistai
• Monumentalioji dailė ir dizainas
• Meninė fotografija
• Teatro studija
Projektai, renginiai ir kitos veiklos I
• Pasvalio Krašto mokinių matematikos komandinė olimpiada prof. B.
Grigelionio taurei laimėti (16-oji)
• Dr. Juozo Kazicko Aukštaitijos krašto mokinių programavimo ir IT
taikymo konkursas (12-asis)
• Pasvalio krašto jaunųjų matematikų olimpiada (9-oji)
• Matematikų stovykla (5-oji)
• Tautosakos vakaronė (48-oji)
• Meninio skaitymo, dailyraščio konkursai
• konkursas
• Aplinkosauginio ugdymo programa GLOBE
• Fotografijos konkursas „Žemės spalvos“
Akademiko Br. Grigelionio matematikos
turnyras. Matematikos mokykla Rokunda
Projektai, renginiai ir kitos veiklos II
• Daugiakalbystės olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame“.
• Oratorinio meno, AMBER STAR konkursas.
• Anglų k. konkursas Prancūziškos dainos konkursas.
• Tarptautinis dainos, dainų dainelės konkursai.
• Aplinkosauginio ugdymo programa GLOBE.
• Fotografijos konkursas „Žemės spalvos“.
• Lietuvos mokinių fotografijos konkursai.
• Respublikinis šokio konkursas „Pora už poros“.
• Respublikinis šokio festivalis konkursas „Šokio erdvė“.
• Respublikinis konkursas „Senų daiktų istorijos“.
Mokinių savanoriškos mentorystės programa
„Aukime kartu“
Tikslas – skatinti savanorišką pagalbą bendraamžiams
ugdymo ir savirealizacijos procese, mažinti socialinę
atskirtį tarp gimnazistų ir puoselėti
bendruomeniškumą.
Rezultatas
• Suburta aktyvių savanorių mentorių komanda.
• Kuriama mentorių pagalbos teikimo ir skatinimo
sistema.
• Patobulintos gimnazistų asmeninės dalykinės,
komunikacinės, socialinės, IKT naudojimo
kompetencijos.
Socialiniais partneriais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
J. Kazicko šeimos paramos fondas.
Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka.
Kūrėjų klubas „Užuovėja“.
Pasvalio krašto muziejumi, kultūros centru.
Pasvalio rajono ugdymo įstaigos.
UAB KURANA.
UAB PAS RIMĄ.
Pasvalio Rotary klubas.
Vilniaus Rotary klubas.
Vilniaus Rotaract klubas.
Vilniaus pasvaliečių bendrija.
Pasvalio soroptimisčių klubas.
Akademinės bendruomenės partnerystė
• Vilniaus universiteto Matematikos ir
Informatikos fakultetas.
• Kauno technologijos universiteto Informatikos
fakultetas.
• Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo
mokykla.
• Prancūzų institutas Lietuvoje.
• KTU Panevėžio institutas.
• Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
• Kitos aukštosios mokyklos ir universitetai.
Padėkos renginys abiturientų šeimoms
„Tai gražiai mane augino“
Padėkos renginys abiturientų šeimoms
„Tai gražiai mane augino“

similar documents