Tryggare kan ingen vara

Report
E-hemtjänst
Hemtjänst på nytt sätt
Mats Rundkvist
Västerås stad
E-hemtjänst – vad är det?
Västerås stad
•
•
•
•
•
140 000 invånare
7 000 över 80 (11 000 år 2029)
Äldreomsorgsbudget 1 Mrd kr
Beställar/utförar modell
LOV - Kundval i hemtjänst, 50% externa
leverantörer
Några begrepp
E-hälsa
Välfärdsteknologi
IKT-stöd
E-hemtjänst
Tre roller för staden i Västerås
• Använda välfärdsteknologi
• Möjliggöra för medborgarna att ta eget
ansvar
• Samverka med innovatörer kring
utvecklingen
Behovsstyrt IKT-stöd
Teknikneutralt
Att låta äldre möta teknik
• Första mötet
• Fodervärdar
• Test i skarpt läge
Fyra funktioner
Fast eller portabel bildtelefoni
Mobil fjärrstyrd bildtelefoni
Text- och bildmeddelanden
Kameratillsyn
Vem kan få e-hemtjänst?
•Eget önskemål
•Hemtjänst eller boendestöd
•Ordinärt boende
•Där e-hemtjänst blir ett lika
bra eller bättre stöd än
hembesök
Stödfunktion för välfärdsteknologi
Biståndshandläggare
Stödfunktion
Stödfunktionför
för
Välfärdsteknologi
Välfärdsteknologi
Hemtjänst
Etik – Juridik – Säkerhet
Vem ska vi fråga?
• Vill jag ha stöd och
omvårdnad av en
robot?
• Är jag beroende av
stöd och omvårdnad?
• Vad säger de som är
beroende av stöd och
omvårdnad?
Juridik
KL
LSS
SoL
PDL
LEK
PuL /
SoLPuL
• Likabehandlingsprincipen
• Biståndsbeslut
• Verkställighet
• Dokumentation
• Samtycke
• Behandling
• Personuppgift
• Informationssäkerhet
LEVERANTÖREN
BRUKARE
Inställningar
IKT
Trådlös
router
INTERNET
Server
PERSONAL
IKTprogram i
den
anhöriges
dator
ANHÖRIG
IKT-progam
i
personalens
dator
Säkerhetsrapporter
• En intern
– Granskar våra lösningar
– Sekretessbelagd
• En publik
– Beskrivande bakgrundstext
– Kravkatalog
– Frågeunderlag beställare – leverantör
– Kommer snart att publiceras
Undvik dikena
FÖR LÅGA KRAV
↓
Integritetsintrång
Olagligt
Ge dåligt rykte
FÖR HÖGA KRAV
↓
Inte kunna använda
Aldrig lära oss
Ingen praxis skapas
Välfärdsbredband
• Kravet att individen själv ska hålla med
internet har varit en tröskel
• Bredband ≠ Internet
• Använd kabeln in i
hemmet för
bredbandsbaserade
välfärdstjänster
• Enklare, säkrare,
driftsäkrare
Ekonomi
• Kostnader
– Teknik
– Personal
– Utbildning
• Kostnadsminskningar
– Minskade transporter
– Minskade behov
– Effektivare insatser
300 eHemtjänstanvändare
300 eHemtjänstanvändare
Kostnad
5,3 Mkr
300 eHemtjänstanvändare
+5,2 Mkr
Kostnad
5,3 Mkr
Kostnadsminskning
Lågt räknat
10,5 Mkr
300 eHemtjänstanvändare
+19,7 Mkr
Kostnad
5,3 Mkr
Kostnadsminskning
Sannolikt
25 Mkr
Hur har vi räknat?
Budget
2013
2014
År X
(300 användare)
Ordinarie
kostnader
2 000
3 800
5 300
Införandekostnader
3 300
Totala kostnader
5 300
3 800
5 300
Kostnadsminskning
1 060 – 2 500
6 500 – 15 500
10 500 – 25 000
Nettoeffekt
Kostnad
2 800 - 4 240
Besparing
2 700 – 11 700
Besparing
5 200 – 19 700
tkr
Utvärdering
• ALAIKT
– Att leva och arbeta med IKT
– Mälardalens högskola
• ACTION-utvärdering
• Projektutvärdering
Effektmål
Resultat
80 % av brukarna med beviljat IKT-stöd upplever vinster i form
av ökad trygghet, delaktighet, självständighet, tillgänglighet,
och/eller valfrihet.
91 %
70 % av brukare med IKT-stöd är nöjda med stödet
91 %
75 % av inblandad personal upplever att IKT-stödet
kompletterar omsorgen på ett bra sätt.
83 %
75 % av de brukare som har kontakt med anhöriga via IKT
upplever att IKT förbättrat kontakten
80 %
Vinster för den enskilde
•
•
•
•
•
Integritet
Trygghet
Frihet
Rättvisa
Delaktighet
Personalförsörjningen
Ekonomin
6 Mkr
20 Mkr
Kostnader
•Personal IKT stöd
•Hemtjänstpersonal
introduktion
•Teknik användare
•Teknik hemtjänst
Besparing
•Minskade resor
•Effektivare insatser
•Minskade behov
Varför e-hemtjänst?
För mer information
Tack för mig
• Mats Rundkvist
• Projektledare
• Välfärdsteknologi
• Västerås stad
• 021-39 01 85
• [email protected]
e

similar documents