Reform*94 Med hovedvekt på Valler VGS

Report
*
Velkommen til
informasjonsmøte
Torsdag
22. august 2012
*
 Skolestart
 Informasjon om SSP på Valler vgs
 Orientering om valg elevene må ta på
Valler vgs høsten 2012
 Skolearena og Itslearning
 Karriereveiledning og sosialpedagogisk
oppfølging
 Helsetjenesten v/ Valler
 Samarbeid mellom skole og hjem
 Møte m/kontaktlærerne
*
 Elever fra ca 15 forskjellige skoler
 Organisering i klasser og møte
m/kontaktlærer og faddere
 Bli kjent med skolen
 Læremidler
 PC-er
 Nettvett og den digitale ringpermen
 Møte m/ ledelse:
Forventninger til våre elever
Tilstedeværelse gir resultater/fravær
Skolens rutiner på ulike områder
31.t
 Kalvøyadagen
Fullført og bestått
Skoleår
AFK
Valler
Vallers
nr i AFK
2010/2011
84,7
93,7
1
2009/2010
83,2
94,3
1
2008/2009
83,6
93,0
1
• Gjelder for programområdet
Studiespesialiserende generelt,
dvs alle tre årene sett samlet.
• Alle tall fra utdanningsdirektørens
årsmeldinger.
*
Skole
Bekkestua
Belset
Bjørnegård
Gjettum
Hauger
Hundsund
Mølladammen
Ramstad
Ringstadbekk
Rykkinn
Vøyenenga
Andre
Snitt inntak i Vg1
Antall
3
5
28
23
23
3
11
36
4
6
8
12
Andel
2%
3%
17 %
14 %
14 %
2%
7%
22 %
2%
4%
5%
7%
4,95
62 % jenter og 38 % gutter
*
*Nye settinger, må forholde seg til
nye klassevenner.
*Elevenes alder. De er 16 år. Det
har juridisk betydning.
*De er fortsatt i et par år under 18
år – det har også juridisk
betydning.
*Revyen er viktig, men også
utfordrende på enkelte måter.
*Karakterutviklingen fra U-skole til
VGS
*
*I utgangspunktet føres alt fravær på
vitnemålet.
*Dersom det kan dokumenteres at
fraværet skyldes helse eller en del
andre nærmere angitte grunner, kan
opp til 10 dager strykes fra vitnemålet kvotefravær.
*For elever med funksjonsnedsettelse
eller kronisk sykdom kan fravær fra og
med første dag komme med som
kvotefravær. For alle andre elever er
det bare fravær fra og med fjerde
sykedag.
*For å få strøket fravær pga av sykdom
fra vitnemålet, kreves dokumentasjon
fra lege.
*
*Fravær som skyldes for eksempel
politisk arbeid eller deltakelse i
arrangementer på nasjonalt eller
internasjonalt nivå, kan strykes fra
første fraværsdag. Også slikt fravær
må dokumenteres.
*Deltakelse i elevrådsarbeid og ulike
alternative skoleaktiviteter, skal det
ikke føres fravær for på vitnemålet.
*Se registrering og etterarbeid av
fravær på Skolearena.
Vi forsøker å få klassene mest
mulig like - ut fra de
opplysninger vi har:
* Ungdomsskole
* Kjønn
* Gjennomsnittskarakter
* 2. fremmedspråk
*Vi viste ikke hvem som er venner, heller
ikke det motsatte – og kan derfor ikke ta
hensyn til det.
*Vi åpnet for å levere ønske om å få bytte
klasse mandag, ingen leverte slik søknad.
*
Vallers tilbud er
Studiespesialiserende
utdanningsprogram,
generelt alternativ.
Dette tilbudet har i Vg1
(1. klasse) bare ett løp,
dog det er individuelle valg
i matematikk og
i fremmespråk.
*
*Fellesfag
*Engelsk
*Geografi
*Kroppsøving
*Matematikk (P eller T)
*Naturfag
*Norsk
*Samfunnslære
*Fremmedspråk
30 t
5t
2t
2t
5t
5t
4t
3t
4t
(Nivå 2 i fransk, spansk eller tysk)
5 avsluttende fag, alle med mulighet for
eksamen. Noen skriftlig eller muntlig, noen
bare muntlig.
ca 20 % av elevene i Vg1 skal trekkes til
eksamen
*
To alternativer i 1. klasse.
Praktisk matematikk 1P
Tilbud først og fremst for de som bare
vil ha matematikk som obligatorisk
fellesfag.
Teoretisk matematikk 1T
Tilbud først og fremst for de som vil ha
matematikk som programfag i 2. og
eventuelt i 3. klasse.
Overgangsmulighet de første ukene.
*
Ulike løp i matematikk
R2
R1
S1
S2
Vg3
Vg2
Vg1
R1
X
+
S1
2T
1T
2P
1P
*
Det legges til rette for at elever i
U-skolen skal kunne ta fag på
vgs-nivå og at elever i Vg1 kan
ta fag på Vg2-nivå. Spesielt
aktuelt i matematikk og
engelsk
*8 elever fra U skoler leser
matematikk og 1 elev leser
engelsk.
*7 elever som går i Vg1 og leser
R1-matematikk
*9 elever som går i Vg2 og leser
R2-matematikk
*
Som fellesfag i fremmedspråk tilbys:
* Nivå 2 (B-språk) – fransk, spansk og tysk
* Nivå 1 (C-språk) - spansk.
*Nivå 2 avsluttes i 2. klasse.
*Nivå 1 avsluttes i 2. klasse dersom eleven
har Nivå 1 i et annet fremmedspråk fra Uskolen.
*Nivå 1 avsluttes i 3. Klasse dersom eleven
ikke har et annet fremmedspråk fra Uskolen.
*Ingen mulighet for å ”skli” fra nivå 2 til nivå
1 i vgs.
*
En del elever dokumenter ved
eksamen fremmedspråk som de kan
fra før.
Det kan være i stedet for eller i tillegg
til fremmedspråk som de har
undervisning i.
Det kan være språk de har som
morsmål eller det kan være språk de
kan av andre grunner.
Alle som kan skrive et
fremmedspråk utover det de har
som fag på Valler, bør vurdere å
avlegge slik eksamen. Ta kontakt
for å sikre riktig kode.
Frist for oppmelding er
15. september
*
Den ytre ramme for skolen er fra
klokken 0830 til 1530 og basert
på 45-minutters undervisningsenheter. De fleste fag har så
langt som mulig 90-minutters
arbeidsøkter.
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
0830
Møte
0830
1000
Møte
1000
1010
1010
1140
1140
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
1220
1220
1350
1350
1400
1400
1530
1530
*
Elevene i Vg1 har fagdag i fellesfagene
* Engelsk
* Naturfag
* Norsk
* Samfunnsfag
Hvert av disse fagene har fire slike dager i
løpet av skoleåret.
Mønsteret varierer fra klasse til klasse.
Mer informasjon om dette i klassesamlingen
senere
*
Studiespesialiserende
utdanningsprogram.
I 2. og 3. klasse (Vg2 og Vg3) er tilbudet
delt i to ulike programområder.
Stud.spes m/ realfag
Stud.spes m/ språk, samfunnsfag og
økonomi.
Detaljer knyttet til dette kommer i
november.
* Skolen tilbyr programfag innen ulike
program-områder
* Realfag
* Språk, samfunnsfag og økonomi
* Formgiving og design
* Detaljer om innhold og regler med mer,
kommer i november
*
* Generell studiekompetanse vil si at eleven
anses som i stand til å gjennomføre et
studium på høgskole- eller universitetsnivå.
* Alle som fullfører og består tilbudet på
Valler oppnår generell studiekompetanse.
*
*
En del studiesteder krever at elevene har
bestått spesielle fag. Disse fagene danner
grunnlaget for arbeid innen de aktuelle
studier.
Fag som kreves for spesiell
studiekompetanse, er utelukkende (?)
knyttet til programområdet for realfag.
*
* Gruppe basert på førstegangsvitnemål
(tidligere omtalt som
primærvitnemål)
 Bare skolepoeng teller
 Bare til og med fylte 21 år
* Gruppe basert på
forbedringsvitnemål
 Både skolepoeng og tilleggspoeng
*
*Førstegangsvitnemål er det
vitnemål som elevene får etter 3
år.
4 eller 5 år bare med helt spesielle grunner
Sykdom
Omsorg
Studieår i utlandet
Omvalg av studieprogram
Ekstrafag innen 3 år kommer med
Ekstrafag etter 3 år kommer ikke med
Forbedret fag innen 3 år kommer med
Forbedret fag etter 3 år kommer ikke med
*
* Skolepoeng
 Karakterpoeng
 Bonuspoeng
 (Fordypningspoeng ble borte fra 2009)
* Tilleggspoeng
 Folkehøgskole
 Yrkespraksis
 Universitets- og høgskolefag
*
* Alle elever må leie en fylkeseid lap-top.
* Bare de fylkeseide lap-toppene kan brukes
i sammenheng med undervisning og
prøver/eksamen.
* Bruk av lap-topper skal styres av faglærer i
alle undervisningstimer.
* Det gjelder bl.a. om lap-toppen skal være
oppe på pulten eller ikke.
* Det gjelder i hvilken grad elevene kan gå
på Internett
* Elevene velger selv om de vil bære laptoppen med seg på skolen eller låse den
inn i sitt PC-skap.
* Elevene velger selv om de vil ta med laptoppen hjem eller låse den inn i sitt PCskap.
* Det er ikke lov å ettermontere noe fast
tilleggsutstyr i elevPCn.
*
* Vi har som satsningsområde å videreutvikle
vår bruk av den elektroniske
læringsplattform Its-learning (ITL).
* ITL er et felles valg for hele Akershus fylke.
* ITL er tilgjengelig fra enhver datamaskin
som er knyttet til Internett – på skolen eller
hjemme.
* Foreldre har ikke egen pålogging til ITL i
Akershus
*
* Fra ITL har elevene overgang til
Skolearena:
* Skolearena er en egen database som er
koblet sammen med utvalgte deler av
skolens administrasjons-program.
* Skolearena viser bl.a. fravær og
ordensanmerkninger som er registrert på
eleven, de formelle karakterer, skolens
årsplan.
* Skolearena viser elevene deler av den
planlegging for neste år som angår dem.
* Demo ITL og Skolearena
*
* Underveisvurdering
* Halvårsvurdering i januar
* Standpunktkarakteren skal fortelle om
elevens slutt-kompetanse i faget - i en
sum av alle fagets deler.
Dette forutsetter jevn deltakelse i timene og
ved spesielle prøver.
*
 Sosialpedagogisk oppfølging av
klasser og enkeltelever
 Karriereveiledning Vg1:
uke 34: Mottakssamtale
uke 35/36: Karrieremappe:
Hvem er jeg?
Forventninger til skoleåret?
uke 39: Kartlegging av interesser
Hvordan bruke interessetester?
uke 42 Presentasjon av fagtilbudet
uke 44: Gruppeveiledning:
inntakskrav og konsekvenser av
valg.
uke 49 og 50 Fagvalg
*
*Skolens hjemmeside
*Kontaktmøte 26.11: Fagvalg
*Utviklingssamtaler: uke 4 og 5 i 2013
*Kontaktlærer og Faglærere
*Skolens ledelse
*
*1STA:
*1STB:
*1STC:
*1STD:
*1STE:
*1STF:
Erik Edelmann
Marianne Aasen
Ida Marie Giving
Tone Sørli Lund
Christine Piro Volan
Elisabeth Syrstad
rom 02
rom 03
rom 11
rom 13
rom 14
rom 16

similar documents