Programa Erasmus+ visiems

Report
PROGRAMA VISIEMS
Loreta Jusienė
eTwinning ambasadorė
ERASMUS+ programos 1-oji pagrindinė
veikla: MOBILUMAS MOKYMOSI
TIKSLAIS
(IKI)MOKYKLINIS UGDYMAS
Erasmus+:Comenius
PROFESINIS UGDYMAS
Erasmus+:Leonardo da Vinci
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS
Erasmus+:Grundtvig
ERASMUS+ programos 2-oji pagrindinė
veikla: STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS
(IKI)MOKYKLINIO UGDYMO
Erasmus+:Comenius
AUKŠTASIS MOKSLAS
Erasmus+:Erasmus
PROFESINIS MOKYMAS
Erasmus+:Leonardo da Vinci
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS
Erasmus+:Grundtvig
Horizontalūs Erasmus+ programos
prioritetai
Visų sektorių švietimo bei jaunimo projektams:
• Bendrųjų gebėjimų ugdymas ir vertinimas (remiantis
mokymosi rezultatais); verslumo patirties perėmimas;
• Profesinis tobulėjimas naudojant IKT grįstus mokymo
metodus; atvirų švietimo išteklių naudojimas;
• Formaliu, neformaliu ir savaiminiu būdu įgytų įgūdžių
ir kompetencijų pripažinimas;
• Švietimo finansavimo metodų tobulinimas.
Erasmus+ prioritetai mokykliniam
ugdymui
• Gerinti jaunų žmonių, kuriems gresia mokyklos
nebaigimas, pasiekimus;
• Tobulinti jaunų žmonių nepakankamus bendruosius
gebėjimus;
• Stiprinti ankstyvojo vaikų ugdymo ir priežiūros kokybę;
• Stiprinti mokytojų profesines kompetencijas, kelti jų
kvalifikaciją.
Prioritetinės (Lietuvos)temos
mokyklinio ugdymo projektams
• Stiprinti mokytojų rengimą ir jau dirbančių mokytojų kompetencijų
tobulinimą;
• Užtikrinti mokyklinio ugdymo prieinamumą ir lygias galimybes;
• Gabių ir talentingų vaikų atpažinimas ir mokyklų šiems vaikams
prieinamumo didinimas;
• IKT panaudojimas mokykliniame ugdyme;
• Vietos, regioninės valdžios švietimo srityje įtraukimas į
tarptautines veiklas;
• Institucijų, dirbančių su specialiųjų poreikių moksleiviais,
įtraukimas.
Biudžetas
• Bendras 2014m. kvietimo teikti paraiškas
biudžetas – 1 507,3 mln. EUR
• Švietimas ir mokymas – 1 305,3 mln. EUR
• Jaunimas – 174,2 mln. EUR
• “Jean Monnet” – 11,2 mln. EUR
• Sportas – 16,6 mln. EUR
KA1 ASMENŲ MOKYMOSI
MOBILUMAS
Remiamos veiklos
• Dalyvavimas kursuose/seminaruose arba darbo
stebėjime užsienio šalies partnerinėje mokykloje arba
institucijoje, susijusioje su mokykliniu švietimu;
• Dėstymo vizitai užsienio šalies partnerinėje mokykloje.
Galimi veiklos dalyviai
• Mokyklos personalas (mokytojai, mokyklos vadovai ir
administracinis personalas, soc. pedagogai, psichologai,
karjeros konsultantai, bibliotekininkai ir kt.).
Kaip teikti paraišką?
• Užregistruoti organizaciją „Unique Registration
Facility“ (URF) sistemoje - dalyvių portale (angl.
Participant Portal).
• Atsižvelgiant į situacijos analizę, organizacijos
poreikius, išgryninti projekto įdėją.
• Rasti jus dominančius, bei atitinkančius jūsų
poreikius kursus.
• Institucija pateikia paraišką Europos Komisijos
elektroninėje sistemoje.
• Paraiškų atranką vykdo šalies, kurioje įsikūrusi
institucija, nacionalinė agentūra.
VEIKLOS FINANSAVIMAS
•
•
•
•
•
projekto administravimo išlaidos;
kelionės išlaidos;
pragyvenimo išlaidos;
kursų/seminarų mokesčio išlaidos;
išlaidos specialiųjų poreikių asmenims.
Veiklos trukmė:
1 arba 2 metai
Mobilumo veiklos trukmė:
nuo 2 dienų iki 2 mėnesių
Galimi veiklos dalyviai:
Mokyklos personalas (mokytojai, mokyklos
vadovai ir administracinis personalas, soc.
pedagogai, psichologai, karjeros konsultantai,
bibliotekininkai ir kt.).
KA2 STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PROJEKTAI
ŠVIETIMO, MOKYMO IR JAUNIMO SRITYSE
Remiamos veiklos
• Bendradarbiavimas tarp mokyklų ir kitų organizacijų;
• Bendradarbiavimas tarp vietos valdžios institucijų ir mokyklų;
• Trumpalaikiai ir ilgalaikiai mokinių grupių mainai skirti kalbinių
kompetencijų ir tarpkultūrinio sąmoningumo didinimui.
Galimi veiklos dalyviai
• Strateginės partnerystės projekte dalyvaujančių organizacijų
darbuotojai ir mokiniai.
• Strateginės partnerystės projekte privalo dalyvauti ne mažiau nei
trys organizacijos iš trijų skirtingų Programos šalių (Programos
šalys: 28 ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija,
Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija).
Kaip teikti paraišką?
• Rasti projekto partnerius (www.etwinning.lt)
• Projektą koordinuojanti organizacija, visų
projekto partnerių vardu, pateikia paraišką
Europos Komisijos elektroninėje sistemoje.
• Paraiškų atranką vykdo projektą koordinuojančios
organizacijos šalies nacionalinė agentūra.
• Strateginės partnerystės projekto trukmė 2 arba 3
metai.
• Kartu su paraiška turi būti pateiktas užpildytas
veiklų tvarkaraštis.
VEIKLOS FINANSAVIMAS
•
•
•
•
•
•
•
Projekto administravimas;
Tarptautiniai projekto partnerių susitikimai;
Intelektinių produktų kūrimas;
Intelektinių produktų sklaidos renginiai;
Mokymo ir mokymosi vizitai;
Specialiųjų poreikių asmenų finansavimas;
Išimtinės išlaidos.
Strateginės partnerystės projektų
vertinimo kriterijai
1.Relevance of the project
(maximum 30 points)
2.Quality of the project design and
implementation
(maximum 20 points)
3.Quality of the project team and
the cooperation arrangements
(maximum 20 points)
4.Impact and dissemination
(maximum 30 points)
Kur rasti detalesnę informaciją?
•
•
•
•
Švietimo mainų paramos fondo tinklalapyje:
www.smpf.lt
Europos Komisijos tinklalapyje:
http://ec.europe.eu/programmes/erasmusplus/

similar documents