ITT - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Report
EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT
FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG
MINISZTERELNÖKSÉG
Tatai Laura
Főosztályvezető-helyettes
Program és Projektfelügyeleti
Főosztály
A 2014-2020 programozási ciklus tervezési keretei
Az Európai Bizottság által kiadott elsődleges tervezési dokumentumai
•
•
Common Provision Regulations ( CPR)
Template and Guidelines on the Content of the Partnership Agreement
A Partnerségi Megállapodás (PM) tartalma
A PM azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait és kitűzi fő fejlesztési prioritásait.
A PM az EU2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedési célkitűzésein
belüli nemzeti súlypontokat azonosítja.
A Partnerségi Megállapodás aláírására 2014. szeptember 11-én került sor.
A PM-ben kijelölt fejlesztési irányok részleteit a 10 Operatív Program rögzíti:
GINOP, IKOP, EFOP, KEHOP, KÖFOP, TOP, VEKOP, RSZTOP, VP, MAHOP
Magyarország nemzeti fejlesztési prioritásai
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, az EU2020 Stratégia és a
Nemzeti Reformprogramban meghatározott fejlesztési szükségletek alapján 5 fő
nemzeti fejlesztési prioritás került kijelölésre:
1.
2.
3.
4.
5.
A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és a nemzetközi
szerepvállalásuk fokozása
A foglalkoztatás növelése (gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási, oktatási, társadalmi
felzárkózási szakpolitikák által, tekintettel a területi különbségekre)
Az energia és erőforrás hatékonyság növelése
A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése
A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP)
Fő cél:
(1) Gazdaságélénkítés és foglalkoztatás növelés helyi feltételeinek biztosítása
(2) Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
Forrás: 1051,2 Mrd Ft
Kulcsszereplők a tervezésben és a végrehajtásban: a megyék és MJV-k
Kedvezményezettek: önkormányzatok, közintézmények, önkormányzati többségi
tulajdonú vállalkozások, egyházak, civilszervezetek
Végrehajtás:
• 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet
• integrált területi programok (ITP)
• területi kiválasztási rendszer (TKR) eljárásrend
A TOP-VEKOP elfogadásának tervezett folyamata
TOP-VEKOP területi kiválasztási rendszer eljárásrendű intézkedései
• 2015. január 27-28.
Tájékoztató és konzultációs nap a területi szereplők részére ( megyék és megyei jogú
városok részvételével )
• 2015. március
Az OP elfogadását követően a Monitoring Bizottság összehívása, a kiválasztási
kritériumrendszer elfogadása
• 2015. március-április
Az Integrált Területi Programok véglegesítése és benyújtása a területi szereplők által
• 2015. április
Konzultációs fázis és az ITP-k elfogadása az NFK elé terjesztése
• 2015. május-június
Az ITP-k NFK általi elfogadása
• 2015. június
Felhívások megjelentetése
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP)
Prioritások (támogatott területek):
1.
Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére, ERFA
– Üzleti infrastruktúra, turizmus, helyi utak, bölcsőde-óvoda
2.
Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, ERFA
– Zöldváros kialakítása, barnamezős területek rehabilitációja; települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések;
szemléletformáló akciók, képzések
3.
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken, ERFA
–Környezetbarát közlekedési rendszerek, energiahatékonyság, megújuló források növelése
4.
A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése ERFA
– Önkormányzati közszolgáltatások, szociális város-rehabilitációs programok
5.
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi
együttműködés, ERFA - ESZA
– Foglalkoztathatóság, hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítása, helyi identitás, szemléletformálás
6.
Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban, ERFA-ESZA
– első 5 prioritás tartalma
7.
Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD), ERFA-ESZA
– Kulturális és közösségi terek , helyi közösségszervezés
Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program (VEKOP)
Kizárólag a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területén
megvalósuló fejlesztések finanszírozására
Forrás: 143,8 Mrd Ft
Kedvezményezettek: gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaságok, kutatóhelyek,
egyesületek, köztestületek, alapítványok, helyi önkormányzatok, non-profit
szervezetek, civil szervezetek, egyházi jogi személyek, közintézmények, stb.
Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program (VEKOP)
Prioritások (támogatott területek):
1.
2.
3.
4.
5.
Vállalkozások versenyképességének javítása, ERFA
–
Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció, ERFA
–
7.
8.
9.
vállalati K+I aktivitás , stratégiai K+I hálózatok , növekvő H2020 részvétel
Infokommunikációs fejlesztések, ERFA
–
Versenyképes IKT szektor , kormányzati szélessávú hálózatok*
Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések*, ERFA
Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának
támogatása, ERFA
–
6.
Versenyképes vállalkozói tudás , növekedési potenciál erősítése*, külpiaci jelenlét erősítése
energiahatékonyság és megújuló energiaforrások, lakóépületek energetikai korszerűsítése (Önkormányzati energetikai
fejlesztések KEHOP-ban!), fenntartható közlekedés*
Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés, ERFA
–
Bölcsőde-óvoda*, szociális város-rehabilitációs programok*, bentlakásos intézmények kiváltása és egészségügyi infra*
Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok, ESZA
–
társadalmi felzárkóztatási programok*, szociális intézményi háló*, esélyteremtés és kompetenciafejlesztés*, felsőoktatási
rendszer, szociális és egészségügyi kompeteciafejlesztés*
Foglalkoztathatóságot szolgáló programok, ESZA
–
munkaerő-piaci integráció, Ifjúsági Garancia, fiatal munkavállalók, kompetencia alapú képzések *
Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések, ESZA
–
közigazgatási szervezetek hatékonyságság-fejlesztése, elektronikus ügyintézés, átláthatóság, helyi közszolgáltatások
információs bázisa, helyi léptékű optimalizációja
A *-gal jelölt beavatkozásoknál önkormányzatok, vagy azok intézményei is lehetnek kedvezményezettek.

similar documents