Tyrimo „El. aplankas mokykloje – nauda ir iššūkiai“ pristatymas

Report
EL. APLANKAS
MOKYKLOJE – NAUDA IR
IŠŠŪKIAI
Gintarė Valinevičienė
Švietimo informacinių technologijų centras
Metodininkė
Kauno technologijos universitetas
Edukologijos mokslo krypties doktorantė
Edukacinių technologijų magistrė, lektorė-asistentė
El. paštas: [email protected]
Vilnius, 2013-09-27
Pristatymo struktūra
• Visuomenės kaitos keliami iššūkiai;
• Kompetencijų vertinimas;
• El. aplanko esmė;
• El. aplanko diegimo mokykloje praktiniai aspektai.
VISUOMENĖS KAITA
Kokie nauji iššūkiai laukia švietimo?
Visuomenių virsmas
Visuomenių kaitos esminiai „taškai“ XIX–XXI amžiais:
• Industrinė (gamybos, mokanti) visuomenė;
• Informacinė, žinių (mokymosi) visuomenė;
• Besimokanti (mokymosi įgalinimo) ir kūrybinė (kūrybos ir
jos įgalinimo) visuomenė.
Konfliktas !
Konfliktas !
Du poliai: “skendimas”
informacijoje ir jos nepriteklius
Būtinybė visiems nuolat
tobulinti ir keisti
specializuotas žinias
Informacinė
visuomenė
•Didelis
informacijos
augimo greitis
•Informacijos
vertės supratimas
•Aukšto lygio
informacinės
technologijos
Žinių
visuomenė
• Turtas specializuotos
žinios
Besimokanti
visuomenė
• Sukuria sąlygas
kiekvienam jos
nariui visą
gyvenimą
mokytis
Šiuolaikinė mokymosi visą gyvenimą
koncepcija
• žmogaus mokymasis turi vykti visur ir visada;
• ypatinga reikšmė skiriama ne tik formaliam ir neformaliam
ugdymui, bet ir informaliam mokymuisi, kurio esmė –
mokymasis iš savo ir kitų patirties (Schön,1971).
• Asmenybė turi nuolatos mokytis!
• Švietimo vaidmuo – parengti tokiam nuolatiniam mokymuisi.
XXI amžiaus kompetencijos
ATC21S (Assessment and Teaching of 21st Century Skills)
projektas
• Mąstymo būdai: kūrybiškumas, kritinis mąstymas, problemų
sprendimas, sprendimų priėmimas ir mokymasis.
• Darbo būdai: komunikacija, bendradarbiavimas.
• Darbo priemonės: informacinės komunikacinės
technologijos ir informacinis raštingumas.
• Gyvenimo pasaulyje įgūdžiai: pilietiškumas, gyvenimo ir
karjeros gebėjimai, asmeninė ir socialinė atsakomybė.
Plačiau: http://atc21s.org/
XXI amžiaus kompetencijos
Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio
bendradarbiavimo organizacijos švietimo tinklo 2008 metų
simpoziumas
• mokymosi visą gyvenimą gebėjimai,
• problemų sprendimo,
• vadovavimo sau,
• komandinio darbo gebėjimai.
Plačiau: http://www.seiservices.com/APEC/ednetsymposium/overview.asp
Europos atsakas švietimo iššūkiams
• 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos
Sprendimu Nr. 1720/2006/EB nustatyta veiksmų
programa mokymosi visą gyvenimą srityje.
• Esminės kompetencijos Europos sąjungoje (The
European framework for key competences, EK, 2006);
Esminės kompetencijos Europos
sąjungoje
• Bendravimas gimtąja kalba
• Bendravimas užsienio kalbomis
• Matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai mokslo ir technologijų
•
•
•
•
•
gebėjimai
Skaitmeninis raštingumas
„Mokymasis mokytis“
Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai
Iniciatyva ir verslumas
Kultūrinis sąmoningumas ir raiška
Esminių kompetencijų raiška ugdymo
turinyje
• Euridyce (2012) pateikiamoje ataskaitoje kalbama, kad
Europos šalys ženkliai pažengė diegiant esmines
kompetencijas savo nacionalinėse ugdymo programose.
• Tačiau Europos Komisijos (2012) ataskaitoje nurodoma, kad
daugumoje Europos narių šalių ugdymo sistemose nėra
numatyta, kaip vertinti esmines kompetencijas.
• Esminių kompetencijų vertinimas – naujas iššūkis švietimui!
ESMINIŲ KOMPETENCIJŲ
VERTINIMAS
Kur link judame?
Kompetencijų vertinimas naudojant
IKT
• IKT plačiai taikomos ugdymo procese;
• Keičiasi požiūris į IKT ugdyme - iš papildomos priemonės
į holistinį sistemišką IKT panaudojimą;
• IKT - kaip vertinimo priemonės.
Kompetencijų vertinimo naudojant
IKT strategijos:
Skiriamos dvi kompetencijų vertinimo strategijos:
• Testavimas naudojant kompiuterį;
• Visuminis vertinimas – su IKT atkuriamos situacijos,
leidžiančios panaudoti esmines kompetencijas ir vertinti
(bei įsivertinti) besimokančiojo veiklą situacijose.
Vertinimo būdų raida
The Use of ICT for the Assessment of Key Competences (Redecker, 2013)
Vertinimo būdų tinkamumas vertinant
esmines kompetencijas
The Use of ICT for the Assessment of Key Competences (Redecker, 2013)
EL. APLANKAS
Kodėl verta?
El. aplankas. Kas tai?
Tikslas:
• Vertinimas
• Proceso vertinimas;
• Rezultato vertinimas
• Ugdymo procesas (kaip metodas);
• Savivaldus ugdymasis.
Bruožai:
• Paties besimokančiojo autorystė;
• Tikslingas turinio organizavimas;
• Atrankinis turinio pobūdis ;
• Veiklos faktai – artefaktai;
• Proceso atskleidimas – refleksija;
• Skaitmeninė forma.
El. aplanko privalumai
• Mokslininkai nurodo, kad el. aplanko taikymo sėkmė
priklauso nuo konkrečios ugdymo sistemos ir turinio;
• Vienas iš esminių el. aplanko privalumų – mokinių
įsitraukimas:
• El. aplanko naudojimas pagerino požiūrį į egzaminus ir vertinimą
(Ustunel, Deren, 2010);
• El. aplankų naudojimas skatina asmeninį mokinių tobulėjimą, savo
veiklos refleksiją (Peacock et al., 2010).
El. aplanko poveikis mokymuisi
• El. aplankų naudojimas padeda geriau įsisavinti turinį:
• El. aplankų panaudojimas pagerino matematikos mokymosi rezultatus
(Burks, 2010);
• Studentai pagerino giluminio supratimo įgūdžius (Vasinda, 2009);
• El. aplankų panaudojimas vertinimui paskatino spartesnį mokinių progresą
(Ocak, Ulu, 2009).
• Lyginant įprastinius vertinimo būdus ir el. aplanko panaudojimą
mokykloje (Kim, Olacirgui, 2008) nustatyta, kad yra ryškus teigiamas
poveikis vystant šiuos įgūdžius:
• Refleksijos;
• Savęs vertinimo;
• Nuolatinio tobulėjimo;
• Tikslų kėlimo;
• Problemų sprendimo;
• Duomenų rinkimo;
• Kolektyvinio darbo.
EL. APLANKO DIEGIMAS
Ką reikėtų įvertinti, prieš naudojant el. aplanką?
Apie ką reikėtų pagalvoti
mokytojams?
• Kokį poveikį el. aplankas turės mokinių mokymuisi?
• Kokį efektą el. portfolio turės ugdymo turiniui?
• Kokių pakeitmų reikėtų visoje ugdymo programoje?
• Kokiu lygmeniu bus taikomas el. aplankas? Užduoties,
dalyko, visos ugdymo programos?
• Ar el. aplankas bus privalomas ar savanoriškas?
• Kokia vertinimo sistema bus remiamasi?
Apie ką reikėtų pagalvoti mokyklos
administracijai?
• Ar mokykla užtikrina asmens duomenų saugumą?
• Kam priklauso intelektualinės el. aplanke teikiamos
medžiagos teisės?
• Ar mokyklos personalas turi pakankamai įgūdžių taikyt el.
aplanką? Kokios paramos gali reikėti?
• Kokie personalo poreikiai sistemos diegimui ir
palaikymui? Kokios atsakomybės?
Technologijų diegimo modelis
(Leavitt‘s Diamond)
Paskirtis:
- kokiu tikslu naudojama;
- kokias problemas
sprendžia.
Struktūra:
- informacinė struktūra;
- asakomybių hierarchija;
- integracija visame
ugdymo procese.
Žmonės:
- kompetencija;
- atsakomybės;
- požiūris.
Technologija:
- techologinis sprendimas;
- vartotojo sąsaja.
KLAUSIMAI DISKUSIJAI
Jūsų įžvalgos: el. aplanko diegimas Jūsų mokykloje.
Darbo grupėse eiga
• Suformuoti grupes po 8 žmones;
• Pasirodžius klausimui 2 minutes pasvarstykite patys sau
klausimo tema;
• Diskutuokite grupėje iki 10 min. ir priimkite grupinį
sprendimą pateikto klausimo tema;
• Pristatykite rezultatą.
Kokius el. aplanko diegimo
būdus ir privalumus įžvelgiate?
P.S. Mąstykite klasės, mokyklos, valstybės lygmenimis
Kokius el. aplanko trūkumus,
problemas, barjerus įžvelgiate?
P.S. Mąstykite klasės, mokyklos, valstybės lygmenimis
DĖKOJAME!

similar documents