Wstępny projekt_RSI_WK-P na lata 2014-2020

Report
Aktualizacja Regionalnej Strategii
Innowacji Województwa KujawskoPomorskiego
Regionalna Strategia Innowacji Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

RSI - Wytyczne europejskie. Obecnie obowiązujący dokument.

Cel: zdynamizowanie rozwoju i znaczenia województwa w zakresie
nowoczesnej, opartej na wiedzy, innowacyjnej gospodarki.

Rezultat: dynamiczny wzrost wartości wskaźników opisujących
poziom innowacyjny regionu - czołowa 5-tka województw w Polsce.

Zasady wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji:
•
•
•
•
Zasada
Zasada
Zasada
Zasada
konkretyzacji działań
precyzji i koncentracji interwencji
kompleksowości i systemowości interwencji
radykalnej modernizacji
•
Zasada uwzględnienia kreatywność i zasobów kulturowych
2
Proces opracowywania RSI















Spotkania w okręgach wyborczych
- 4 spotkania
Rada Innowacji, Zespół Ekspertów
Analiza dokumentów
Indywidualne wywiady pogłębione - 25
Zogniskowane wywiady grupowe
– 5 wywiadów – 37 osób (przedsiębiorcy,
naukowcy, przedstawiciele instytucji)
Badania pogłębiające – 3 badania
Studia przypadków – 12 firm innow.
Badania CATI - 50 wywiadów telefonicznych z IOB + 300 z firmami
Panel ekspertów – 14 ekspertów
Prezentacje projektu - 11 prezentacji dla
różnych środowisk
Zespoły eksperckie – analiza przyszłych
trendów i potrzeb – metoda foresight: - 122
ekspertów, 250 na bieżąco informowanych
Badania ankietą Delphi – 2 tury po 1085
osób i instytucji
Badanie ankietowe – SWOT – 2870 osób
Przygotowanie RSI – konsultacje z UM
Konsultacje społeczne w 6 regionach
samorządowych
3
4
5
6
Specjalizacje regionalne





Koncentracja interwencji w wybranych obszarach
Wsparcie rozwoju najbardziej pożądanych obszarów gospodarki
Największy „zwrot” inwestycji w postaci: rozwoju gospodarczego, wzrostu
przychodów z eksportu, rozwoju procesu wypracowywania innowacji (B+R –
gospodarka), efektów społecznych, rozwoju regionu, wzrostu pozycji regionu
Zrównoważony rozwój w ramach specjalizacji
Minisystem gospodarczy – duże i małe firmy, związane z regionem, prace
B+R, edukacja, usługi, zaangażowanie różnych subregionów
Cele RSI
Kierunki
rozwoju
Specjalizacje
regionalne
Rezultat
Koncentracja
oddziaływania
Przyśpieszony
rozwój
7
8
Bezpieczna żywność –
przetwórstwo, nawozy i
pakowania
Cały proces wytwarzania bezpiecznej żywności, od rolnictwa, poprzez
przetwórstwo, aż do sprzedaży na rynku regionalnym, krajowym i na eksport.
Obejmuje ona również branże powiązane, takie jak produkcja nawozów
sztucznych i opakowań oraz procesy (np. transportu, magazynowania).
Biomedycyna, usługi
medyczne i turystyka
uzdrowiskowa
Rozwój metod leczenia i aparatury medycznej oraz ich komercyjne zastosowanie,
w tym w szczególności w połączeniu z rozwojem wysoko zaawansowanych usług
sanatoryjnych i leczniczych, obejmujących turystykę sanatoryjną i związane z nią
aktywności.
Automotive, urządzenia
transportowe
i automatyka
przemysłowa
Projektowanie, badania i rozwój oraz produkcja urządzeń transportu drogowego i
kolejowego wraz z wytwarzaniem części i podzespołów. Rozwój i produkcja
urządzeń automatyki przemysłowej.
Narzędzia, formy
wtryskowe, wyroby z
tworzyw sztucznych
Projektowanie, badani a i rozwój oraz produkcja narzędzi do obróbki i formowania
metali i tworzyw sztucznych, produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych oraz
produkcja niezbędnych komponentów chemicznych.
Przetwarzanie
informacji
Dostarczanie i przetwarzania informacji w oparciu o Internet nowej generacji,
obejmuje zarówno świadczenie usług w zakresie przetwarzania informacji, jak i
9
wytwarzanie wysoko zaawansowanego oprogramowania.
Promocja Regionalnej Strategii Innowacji






Kompleksowe projekty
rozwiązujące zdiagnozowany
problem
Promocja postaw
proinnowacyjnych
Promocja regionu jako miejsca
gdzie tworzone są innowacje
Promocja przy wykorzystaniu
marki regionalnej
Bazowanie na regionalnej
kulturze, tradycji, sztuce
Poprawa identyfikacji
regionalnej i odbioru
zewnętrznego województwa
10
System wdrażania RSI
 CEZARIS – Centrum
Zarządzania RIS – Jednostka
zarządzająca RSI
 Funkcje:
 Wdrażania
 Monitorowania
 Ewaluacji
Ewaluacja RSI
 Za ewaluację odpowiada CEZARIS
 Ewaluacja:
 Bieżąca
 Strategiczna
11
12
Przykład roboczy
13

similar documents