**** ** PowerPoint - מועצה אזורית חוף אשקלון

Report
‫המועצה האזורית חוף אשקלון‬
‫אגף החינוך‬
‫אגף החינוך‬
‫חזון החינוך בחוף אשקלון‬
‫חזון מערכת החינוך – רצף חינוכי מיטבי‬
‫המגמה הכללית העולה מנתוני התושבים מצביעה על שינוי דמוגרפי משמעותי‬
‫במועצה אזורית חוף אשקלון ‪ .‬גידול באוכלוסייה ‪ ,‬הרחבות רבות ביישובים ‪,‬‬
‫אנשים רבים הבוחרים לגור באזור כפרי הנמצא כמעט במרכז הארץ ‪.‬‬
‫מגמה זו מחייבת אותנו להערכות שונה ‪ ,‬אחרת ‪ ,‬מאתגרת של מערכת החינוך‬
‫במועצה הנותנת מענה הולם ‪ ,‬ייחודי וחדשני לתושבי האזור ומחוצה לו ‪.‬‬
‫האחריות הינה לרצף חינוכי מגילאי ‪ 18 – 0‬בתוך גבולות המועצה לכלל תלמידי‬
‫המועצה ‪.‬‬
‫תלמידי הממ"ד ‪ ,‬תלמידי מ"מ ‪ ,‬תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ‪.‬‬
‫תוך התייחסות לתוכניות מצוינות בכל רבדי האוכלוסייה ‪.‬‬
‫תושבי מ‪.‬א‪ .‬חוף אשקלון גילאי ‪ 0-18‬על פי נתוני משרד הפנים‬
‫שנת לימוד תשע"ב‬
‫ישוב‬
‫בית שקמה‬
‫ברכיה‬
‫בת הדר‬
‫גברעם‬
‫גיאה‬
‫הודיה‬
‫זיקים‬
‫חלץ‬
‫יד מרדכי‬
‫כוכב מיכאל‬
‫כפר סילבר‬
‫כרמיה‬
‫מבקיעים‬
‫משען‬
‫ניצן כולל‬
‫ניצנים‬
‫ניר ישראל‬
‫נתיב העשרה‬
‫תלמי יפה‬
‫סכום כולל‬
‫מעונות‬
‫‪49‬‬
‫‪67‬‬
‫‪25‬‬
‫‪22‬‬
‫‪35‬‬
‫‪44‬‬
‫‪38‬‬
‫‪29‬‬
‫‪33‬‬
‫‪72‬‬
‫‪7‬‬
‫‪49‬‬
‫‪20‬‬
‫‪60‬‬
‫‪219‬‬
‫‪20‬‬
‫‪67‬‬
‫‪60‬‬
‫‪20‬‬
‫‪936‬‬
‫הגדרות גילאים‬
‫מעונות‬
‫סוג מוסד‬
‫‪2/2/12‬‬
‫נולד מתאריך‬
‫גני ילדים‬
‫‪44‬‬
‫‪76‬‬
‫‪23‬‬
‫‪18‬‬
‫‪43‬‬
‫‪38‬‬
‫‪31‬‬
‫‪23‬‬
‫‪31‬‬
‫‪67‬‬
‫‪3‬‬
‫‪33‬‬
‫‪22‬‬
‫‪53‬‬
‫‪209‬‬
‫‪14‬‬
‫‪51‬‬
‫‪70‬‬
‫‪26‬‬
‫‪875‬‬
‫גני ילדים‬
‫‪17/12/08‬‬
‫יסודי‬
‫‪83‬‬
‫‪152‬‬
‫‪55‬‬
‫‪30‬‬
‫‪75‬‬
‫‪63‬‬
‫‪51‬‬
‫‪44‬‬
‫‪58‬‬
‫‪110‬‬
‫‪3‬‬
‫‪70‬‬
‫‪35‬‬
‫‪101‬‬
‫‪426‬‬
‫‪35‬‬
‫‪107‬‬
‫‪99‬‬
‫‪74‬‬
‫‪1671‬‬
‫יסודי‬
‫‪21/12/05‬‬
‫על יסודי‬
‫‪65‬‬
‫‪140‬‬
‫‪75‬‬
‫‪31‬‬
‫‪62‬‬
‫‪43‬‬
‫‪43‬‬
‫‪29‬‬
‫‪36‬‬
‫‪65‬‬
‫‪3‬‬
‫‪60‬‬
‫‪33‬‬
‫‪85‬‬
‫‪497‬‬
‫‪24‬‬
‫‪70‬‬
‫‪52‬‬
‫‪75‬‬
‫‪1488‬‬
‫על יסודי‬
‫‪28/12/99‬‬
‫סכום כולל‬
‫‪241‬‬
‫‪435‬‬
‫‪178‬‬
‫‪101‬‬
‫‪215‬‬
‫‪188‬‬
‫‪163‬‬
‫‪125‬‬
‫‪158‬‬
‫‪314‬‬
‫‪16‬‬
‫‪212‬‬
‫‪110‬‬
‫‪299‬‬
‫‪1351‬‬
‫‪93‬‬
‫‪295‬‬
‫‪281‬‬
‫‪195‬‬
‫‪4970‬‬
‫תושבי מ‪.‬א‪ .‬חוף אשקלון גילאי ‪ 0-18‬על פי נתוני משרד הפנים‬
‫שנת לימוד תשע"ג‬
‫ישוב‬
‫בית שקמה‬
‫ברכיה‬
‫בת הדר‬
‫גברעם‬
‫גיאה‬
‫הודיה‬
‫זיקים‬
‫חלץ‬
‫יד מרדכי‬
‫כוכב מיכאל‬
‫כפר סילבר‬
‫כרמיה‬
‫מבקיעים‬
‫משען‬
‫ניצן‬
‫ניצנים‬
‫ניר ישראל‬
‫נתיב העשרה‬
‫תלמי יפה‬
‫סכום כולל‬
‫מעונות‬
‫‪52‬‬
‫‪75‬‬
‫‪34‬‬
‫‪24‬‬
‫‪47‬‬
‫‪52‬‬
‫‪39‬‬
‫‪33‬‬
‫‪31‬‬
‫‪78‬‬
‫‪9‬‬
‫‪51‬‬
‫‪20‬‬
‫‪58‬‬
‫‪233‬‬
‫‪18‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪20‬‬
‫‪999‬‬
‫גנים‬
‫‪43‬‬
‫‪70‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪33‬‬
‫‪37‬‬
‫‪42‬‬
‫‪28‬‬
‫‪36‬‬
‫‪69‬‬
‫‪6‬‬
‫‪35‬‬
‫‪18‬‬
‫‪60‬‬
‫‪213‬‬
‫‪15‬‬
‫‪53‬‬
‫‪64‬‬
‫‪29‬‬
‫‪894‬‬
‫יסודי‬
‫‪88‬‬
‫‪154‬‬
‫‪58‬‬
‫‪32‬‬
‫‪89‬‬
‫‪74‬‬
‫‪59‬‬
‫‪47‬‬
‫‪53‬‬
‫‪121‬‬
‫‪5‬‬
‫‪66‬‬
‫‪33‬‬
‫‪101‬‬
‫‪413‬‬
‫‪31‬‬
‫‪111‬‬
‫‪108‬‬
‫‪91‬‬
‫‪1734‬‬
‫על יסודי‬
‫‪67‬‬
‫‪142‬‬
‫‪79‬‬
‫‪29‬‬
‫‪57‬‬
‫‪47‬‬
‫‪39‬‬
‫‪28‬‬
‫‪38‬‬
‫‪74‬‬
‫‪5‬‬
‫‪54‬‬
‫‪35‬‬
‫‪86‬‬
‫‪499‬‬
‫‪27‬‬
‫‪77‬‬
‫‪68‬‬
‫‪79‬‬
‫‪1530‬‬
‫הגדרות גילאים‬
‫על יסודי‬
‫יסודי‬
‫גנים‬
‫מעונות‬
‫סוג מוסד‬
‫‪15.12.00‬‬
‫‪15.12.06‬‬
‫‪15.12.09‬‬
‫‪24.12.12‬‬
‫נולד מתאריך‬
‫סכום כולל‬
‫‪250‬‬
‫‪441‬‬
‫‪193‬‬
‫‪106‬‬
‫‪226‬‬
‫‪210‬‬
‫‪179‬‬
‫‪136‬‬
‫‪158‬‬
‫‪342‬‬
‫‪25‬‬
‫‪206‬‬
‫‪106‬‬
‫‪305‬‬
‫‪1358‬‬
‫‪91‬‬
‫‪303‬‬
‫‪303‬‬
‫‪219‬‬
‫‪5157‬‬
‫תושבי מ‪.‬א‪ .‬חוף אשקלון גילאי ‪ 0-18‬על פי נתוני משרד הפנים‬
‫ישוב‬
‫בית שקמה‬
‫ברכיה‬
‫בת הדר‬
‫גברעם‬
‫גיאה‬
‫הודיה‬
‫זיקים‬
‫חלץ‬
‫יד מרדכי‬
‫כוכב מיכאל‬
‫כפר סילבר‬
‫כרמיה‬
‫מבקיעים‬
‫משען‬
‫ניצן‬
‫ניצן ב'‬
‫ניצנים‬
‫ניר ישראל‬
‫נתיב העשרה‬
‫תלמי יפה‬
‫סכום כולל‬
‫מעונות‬
‫‪43‬‬
‫‪70‬‬
‫‪26‬‬
‫‪15‬‬
‫‪37‬‬
‫‪43‬‬
‫‪25‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪64‬‬
‫‪5‬‬
‫‪35‬‬
‫‪15‬‬
‫‪49‬‬
‫‪64‬‬
‫‪132‬‬
‫‪9‬‬
‫‪37‬‬
‫‪47‬‬
‫‪17‬‬
‫‪789‬‬
‫שנת לימוד תשע"ד‬
‫גן‬
‫‪46‬‬
‫‪74‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪41‬‬
‫‪43‬‬
‫‪51‬‬
‫‪28‬‬
‫‪27‬‬
‫‪81‬‬
‫‪7‬‬
‫‪41‬‬
‫‪17‬‬
‫‪54‬‬
‫‪88‬‬
‫‪152‬‬
‫‪18‬‬
‫‪64‬‬
‫‪57‬‬
‫‪24‬‬
‫‪960‬‬
‫יסודי‬
‫‪88‬‬
‫‪161‬‬
‫‪63‬‬
‫‪35‬‬
‫‪91‬‬
‫‪71‬‬
‫‪65‬‬
‫‪47‬‬
‫‪60‬‬
‫‪124‬‬
‫‪5‬‬
‫‪69‬‬
‫‪41‬‬
‫‪111‬‬
‫‪185‬‬
‫‪233‬‬
‫‪36‬‬
‫‪111‬‬
‫‪122‬‬
‫‪91‬‬
‫‪1809‬‬
‫על יסודי‬
‫‪68‬‬
‫‪142‬‬
‫‪78‬‬
‫‪29‬‬
‫‪58‬‬
‫‪48‬‬
‫‪36‬‬
‫‪32‬‬
‫‪45‬‬
‫‪76‬‬
‫‪3‬‬
‫‪56‬‬
‫‪33‬‬
‫‪87‬‬
‫‪245‬‬
‫‪232‬‬
‫‪28‬‬
‫‪86‬‬
‫‪69‬‬
‫‪81‬‬
‫‪1532‬‬
‫הגדרות גילאים‬
‫סוג מוסד‬
‫נולד מתאריך‬
‫מעונות‬
‫על יסודי‬
‫יסודי‬
‫גנים‬
‫‪28/12/2001 28/12/2007 28/12/2010‬‬
‫סכום כולל‬
‫‪245‬‬
‫‪447‬‬
‫‪191‬‬
‫‪102‬‬
‫‪227‬‬
‫‪205‬‬
‫‪177‬‬
‫‪135‬‬
‫‪160‬‬
‫‪345‬‬
‫‪20‬‬
‫‪201‬‬
‫‪106‬‬
‫‪301‬‬
‫‪582‬‬
‫‪749‬‬
‫‪91‬‬
‫‪298‬‬
‫‪295‬‬
‫‪213‬‬
‫‪5090‬‬
‫מיפוי סך הלומדים מ‪ 0-‬עד ‪ 18‬בראיה תלת שנתית‬
‫‪6000‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫מעונות‬
‫יסודי‬
‫גנים‬
‫תשע"ד‬
‫שנת לימוד‬
‫תשע"ג‬
‫סה"כ‬
‫על יסודי‬
‫תשע"ב‬
‫מעונות‬
‫גנים‬
‫יסודי‬
‫על יסודי‬
‫תשע"ב‬
‫‪936‬‬
‫‪875‬‬
‫‪1671‬‬
‫‪1488‬‬
‫תשע"ג‬
‫‪999‬‬
‫‪894‬‬
‫‪1734‬‬
‫‪1530‬‬
‫תשע"ד‬
‫‪1079‬‬
‫‪960‬‬
‫‪1809‬‬
‫‪1532‬‬
‫אחוז גידול בשנתיים‬
‫‪15%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪3%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪4970‬‬
‫‪5157‬‬
‫‪5380‬‬
‫‪8%‬‬
‫גני ילדים‬
‫תשע"ב‬
‫תשע"ג‬
‫תשע"ד‬
‫מס' גנים‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪37‬‬
‫סה"כ‬
‫ילדים‬
‫‪868‬‬
‫‪851‬‬
‫‪942‬‬
‫גני מ"מ‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫גני ממ"ד‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫גני יוח"א‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫גני מיל"ת‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫תשע"ד – פתיחת שני גני טרום חובה ‪ :‬קיבוץ זיקים ‪ ,‬קיבוץ כרמיה‬
‫מיפוי גני ילדים בראיה תלת שנתית‬
‫שם גן‬
‫ישוב גן‬
‫כלנית‬
‫בית שקמה‬
‫שקמה‬
‫רימון‬
‫ברכיה‬
‫שקד‬
‫הדר‬
‫בת הדר‬
‫תאנה‬
‫גברעם‬
‫חצב‬
‫גיאה‬
‫רותם‬
‫רקפת‬
‫הודיה‬
‫סביונים‬
‫אשל‬
‫זיקים‬
‫קיפוד‬
‫אורן‬
‫חלץ‬
‫חורש‬
‫יד מרדכי‬
‫כוכבים‬
‫כוכב מיכאל‬
‫תלתן‬
‫כיף לי‬
‫נרקיס‬
‫כרמיה‬
‫חצב‬
‫ורד‬
‫משען‬
‫חרוב‬
‫רעים‬
‫בשמת‬
‫ניצן‬
‫גפן‬
‫דקלים‬
‫הדס‬
‫כינרת‬
‫נוף ים‬
‫סנונית‬
‫ערבה‬
‫שיטה‬
‫דרור‬
‫ניצנים‬
‫חרוב‬
‫ניר ישראל‬
‫פשוש‬
‫דקל‬
‫נתיב העשרה‬
‫תמר‬
‫אביב‬
‫תלמי יפה‬
‫סה"כ‬
‫תשע"ב‬
‫‪26‬‬
‫‪31‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪35‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪14‬‬
‫‪24‬‬
‫תשע"ג‬
‫‪22‬‬
‫‪22‬‬
‫‪27‬‬
‫‪20‬‬
‫‪34‬‬
‫‪27‬‬
‫‪26‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪22‬‬
‫‪19‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪28‬‬
‫‪22‬‬
‫‪29‬‬
‫‪22‬‬
‫‪18‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪30‬‬
‫‪21‬‬
‫‪30‬‬
‫‪27‬‬
‫‪25‬‬
‫‪31‬‬
‫‪35‬‬
‫‪24‬‬
‫‪13‬‬
‫‪33‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪30‬‬
‫‪868‬‬
‫‪14‬‬
‫‪27‬‬
‫‪16‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪28‬‬
‫‪30‬‬
‫‪26‬‬
‫‪14‬‬
‫‪31‬‬
‫‪24‬‬
‫‪18‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪31‬‬
‫‪851‬‬
‫תשע"ד‬
‫‪29‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪35‬‬
‫‪24‬‬
‫‪28‬‬
‫‪21‬‬
‫‪20‬‬
‫‪23‬‬
‫‪33‬‬
‫‪18‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26‬‬
‫‪33‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪22‬‬
‫‪17‬‬
‫‪13‬‬
‫‪27‬‬
‫‪12‬‬
‫‪32‬‬
‫‪28‬‬
‫‪18‬‬
‫‪31‬‬
‫‪26‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪32‬‬
‫‪12‬‬
‫‪27‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪21‬‬
‫‪32‬‬
‫‪27‬‬
‫‪942‬‬
‫מיפוי גני ילדים בראיה תלת שנתית‬
‫‪1000‬‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫תשע"ב‬
‫שנת לימוד‬
‫‪ -200‬ילדי גן‬
‫אחוז גידול‬
‫תשע"ג‬
‫תשע"ב‬
‫‪868‬‬
‫תשע"ג‬
‫‪851‬‬
‫‪2%-‬‬
‫תשע"ד‬
‫תשע"ד‬
‫‪942‬‬
‫‪11%‬‬
‫גידול של‬
‫‪ 91‬ילדים‬
‫גני ילדים ‪ -‬מצב מבנים‬
‫גנים בבקשת‬
‫בנייה‬
‫גנים בבנייה‬
‫תשע"ד‬
‫גנים חדשים‬
‫תשע"ב‪ /‬ג‬
‫מס'‬
‫גנים‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫שמות‬
‫הגנים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מבקיעים‬
‫בית שקמה‬
‫ברכיה‬
‫הודיה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ 2‬באר‬
‫גנים‬
‫ניר ישראל‬
‫כוכב‬
‫מיכאל‬
‫תלמי יפה‬
‫‪‬‬
‫ניצן‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫בת הדר‬
‫הדס‬
‫כנרת‬
‫נוף ים‬
‫סנונית‬
‫נתיב‬
‫העשרה‬
‫משען‬
‫גיאה‬
‫מבנים‬
‫גנים‬
‫בשיפוץ פיס יבילים‬
‫גנים‬
‫וותיקים‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ ‬חלץ‬
‫‪ ‬ניר ישראל‬
‫‪ ‬ברכיה‬
‫‪ ‬הודיה‬
‫‪ ‬משען‬
‫‪ ‬בית‬
‫שקמה‬
‫‪ ‬כוכבים‬
‫כוכב מיכאל‬
‫ניצן‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬בוסמת‬
‫‪ ‬גפן‬
‫‪ ‬דקלים‬
‫‪ ‬ערבה‬
‫‪ ‬שיטה‬
‫כוכב מיכאל‬
‫‪ ‬תלתן‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ניצנים‬
‫רותם‬
‫[גיאה]‬
‫‪ 2‬זיקים‬
‫‪ 2‬כרמיה‬
‫תמר‬
‫[נתיב‬
‫העשרה ]‬
‫יעדי פורום גיל הרך לשנה"ל תשע"ד‬
‫‪ ‬הקצאת פסיכולוג לגילאי ‪.4 – 3‬‬
‫‪ ‬סייעת שלישית לגני הילדים בהשתתפות ההורים‪.‬‬
‫‪ ‬גינון בחצרות הגן ‪.‬‬
‫‪ ‬התקנת משחקי חצר לכלל הגנים ‪.‬‬
‫‪ ‬הקמת מרכז לגיל הרך בניצן ‪.‬‬
‫‪ ‬ניהול עצמי לגננות ‪.‬‬
‫‪ ‬הרחבת מעגלי שיתוף הפעולה עם כלל הגורמים הפועלים בגיל‬
‫הרך ‪.‬‬
‫‪ ‬העמקת הקשר בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי ‪.‬‬
‫‪ ‬השתלמות לגננות בנושא עיצוב סביבות לימוד ‪.‬‬
‫פילוח תלמידי כיתות א ' תשע"ג‪ -‬תשע"ח‬
‫ישוב‬
‫בית שקמה‬
‫ברכיה‬
‫בת הדר‬
‫גברעם‬
‫גיאה‬
‫הודיה‬
‫זיקים‬
‫חלץ‬
‫יד מרדכי‬
‫כוכב מיכאל‬
‫כפר סילבר‬
‫כרמיה‬
‫מבקיעים‬
‫משען‬
‫ניצן‬
‫ניצן ב'‬
‫ניצנים‬
‫ניר ישראל‬
‫נתיב העשרה‬
‫תלמי יפה‬
‫סכום כולל‬
‫א' תשע"ג א' תשע"ד א' תשע"ה א' תשע"ו א' תשע"ז א' תשע"ח‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪17‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪32‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪23‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪17‬‬
‫‪10‬‬
‫‪14‬‬
‫‪11‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪17‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪13‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫‪29‬‬
‫‪26‬‬
‫‪28‬‬
‫‪27‬‬
‫‪16‬‬
‫‪29‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫‪12‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫‪27‬‬
‫‪14‬‬
‫‪25‬‬
‫‪22‬‬
‫‪28‬‬
‫‪38‬‬
‫‪24‬‬
‫‪37‬‬
‫‪53‬‬
‫‪62‬‬
‫‪44‬‬
‫‪46‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪17‬‬
‫‪30‬‬
‫‪23‬‬
‫‪11‬‬
‫‪18‬‬
‫‪24‬‬
‫‪22‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪14‬‬
‫‪9‬‬
‫‪340‬‬
‫‪355‬‬
‫‪295‬‬
‫‪305‬‬
‫‪320‬‬
‫‪337‬‬
‫צפי נתונים ע"פ משרד הפנים מול נתוני מנב"ס בית ספריים‬
‫מקור הנתונים‬
‫תשע"ב‬
‫פבר‪259 12-‬‬
‫תושבי‬
‫המועצה‪-‬‬
‫ספט‪259 13-‬‬
‫מ‪.‬הפנים‬
‫תלמידים‬
‫‪268‬‬
‫בפועל(מנב"ס)‬
‫תשע"ג תשע"ד‬
‫תשע"ה‬
‫תשע"ו תשע"ז‬
‫תשע"ח‬
‫‪367‬‬
‫‪327‬‬
‫‪287‬‬
‫‪276‬‬
‫‪340‬‬
‫‪318‬‬
‫‪337‬‬
‫‪320‬‬
‫‪305‬‬
‫‪295‬‬
‫‪355‬‬
‫‪340‬‬
‫‪319‬‬
‫‪294‬‬
‫פער‬
‫‪9‬‬
‫‪48-‬‬
‫‪33-‬‬
‫מס' כיתות א'‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫מפה מ‪.‬א‪ .‬חוף אשקלון‬
‫מפת אזורי רישום מ‪.‬א‪ .‬חוף אשקלון‬
‫בי"ס חופים מ"מ‬
‫(יד מרדכי)‬
‫בי"ס ניצן מ"מ‬
‫(קיבוץ ניצנים)‬
‫בי"ס מורשה‬
‫ממ"ד (ברכיה)‬
‫נתיב העשרה‬
‫חלץ‬
‫חלץ‬
‫יד מרדכי‬
‫בית שקמה‬
‫בית שקמה‬
‫כרמיה‬
‫הודיה‬
‫הודיה‬
‫זיקים‬
‫משען‬
‫משען‬
‫מבקיעים‬
‫ניר ישראל‬
‫ברכיה‬
‫בת הדר‬
‫ניצנים‬
‫בת הדר‬
‫גברעם‬
‫תלמי יפה‬
‫גיאה‬
‫כוכב מיכאל‬
‫בי"ס ניצני קטיף‬
‫ממ"ד (ניצן)‬
‫באר גנים‬
‫יסודי ממ"ד צומח‬
‫ניצן א'‬
‫ניצן ב'‬
‫באר גנים‬
‫כיתות ז' מ"מ‬
‫‪Chart Title‬‬
‫‪160‬‬
‫‪140‬‬
‫‪120‬‬
‫‪100‬‬
‫‪Axis Title‬‬
‫‪80‬‬
‫‪60‬‬
‫‪40‬‬
‫‪20‬‬
‫‪0‬‬
‫תש"ע‬
‫תשע"א‬
‫תשע"ב‬
‫תשע"ג‬
‫תשע"ד‬
‫‪150‬‬
‫‪111‬‬
‫‪146‬‬
‫‪138‬‬
‫‪151‬‬
‫בוגרי כיתות ו' חופים וניצן‬
‫‪76‬‬
‫‪73‬‬
‫‪134‬‬
‫‪130‬‬
‫‪129‬‬
‫כיתה ז' שקמה‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫כיתה ז' כפר סילבר‬
‫‪60.0%‬‬
‫‪77.5%‬‬
‫‪104.8%‬‬
‫‪95.7%‬‬
‫‪92.7%‬‬
‫אחוז תלמידי המועצה‬
‫החינוך הדתי לאן ?‬
‫שאלנו את עצמנו איך תיראה המועצה מבחינת החינוך הדתי בעוד עשר שנים ‪.‬‬
‫החינוך הדתי לא קיבל מענה הולם בראייה של ‪ 12‬שנות לימוד ‪.‬‬
‫התושבים נאלצו לחפש מוסדות חינוך לילדיהם מחוץ לשטחי המועצה ‪.‬‬
‫הגידול באוכלוסייה הדתית ( מפוני גוש קטיף ) העלה את הסוגיה בנושא‬
‫האחריות של המועצה בחינוך הדתי ‪.‬‬
‫ראש המועצה ‪ ,‬מר יאיר פרג'ון חרט על דגלו את האחריות לחינוכם של כלל‬
‫תלמידי המועצה בתוך גבולות המועצה ‪ .‬תהליך דומה נעשה בחינוך הממלכתי‬
‫בהצלחה רבה ‪ 95% .‬מכלל תלמידי מ"מ לומדים במוסדות‬
‫החינוך של המועצה שקמה ‪ ,‬כפר סילבר‪.‬‬
‫אנו מבקשים להציע מתווה לאוכלוסייה הדתית במועצה‬
‫אשר ייתן רצף חינוכי מגילאי ‪. 18 – 0‬‬
‫סך הלומדים במוסדות חינוך על יסודי מחוץ למועצה‬
‫סך תלמידים‬
‫ישובים‬
‫‪1‬‬
‫באר גנים‬
‫‪11‬‬
‫בית שקמה‬
‫‪59‬‬
‫ברכיה‬
‫‪12‬‬
‫בת הדר‬
‫‪3‬‬
‫גיאה‬
‫‪12‬‬
‫הודיה‬
‫‪1‬‬
‫זיקים‬
‫‪8‬‬
‫חלץ‬
‫‪2‬‬
‫יד מרדכי‬
‫כוכב מיכאל ‪1‬‬
‫כפר סילבר ‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫כרמיה‬
‫‪12‬‬
‫מבקיעים‬
‫‪16‬‬
‫משען‬
‫‪109‬‬
‫ניצן‬
‫‪67‬‬
‫ניצן ב‬
‫‪5‬‬
‫ניר ישראל‬
‫נתיב העשרה ‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫תלמי יפה‬
‫סכום כולל ‪328‬‬
‫חינוך יסודי ממ"ד‬
‫במועצה האזורית חוף אשקלון פועלים ‪ ,‬כיום‪ ,‬שלושה בתי ספר בחינוך היסודי ‪:‬‬
‫• בית הספר " מורשה " בברכיה – לכלל יישובי המועצה ( פרט לניצן )‬
‫פועל במסגרת א‪ -‬ח ‪.‬‬
‫• בית הספר " ניצני קטיף " בישוב ניצן ‪,‬‬
‫פועל כבית ספר תורני בנים בנות א‪-‬ח ‪ -‬אזור הרישום ניצן רבתי ‪.‬‬
‫• בית הספר הצומח – "באר גנים " ‪ -‬בית ספר חדש‬
‫בישוב החדש באר גנים ‪ .‬יסודי ‪ ,‬שש שנתי ‪ ,‬מעורב ‪.‬‬
‫ישיבת בני יששכר – תיכון ישיבתי צומח‬
‫הוקמה ישיבת "בני יששכר"‬
‫כמסלול של ישיבה תיכונית צומחת ‪,‬‬
‫האמורה לתת מענה לבנים בחטיבות הביניים במורשה ובניצני‬
‫קטיף ‪.‬‬
‫בתחילת תשע"ד הישיבה קיבלה הכרה וסמל מוסד ‪.‬‬
‫כיום מונה כ‪ 30-‬תלמידים כיתות ט'‪-‬י'‬
‫אולפנה נווה דקלים‬
‫אולפנה כמענה לבנות‬
‫• פתיחת אולפנה "נווה דקלים " בישוב ניצן שבמועצה אזורית חוף אשקלון ‪.‬‬
‫• האולפנה היום פועלת בגבעת וושניגטון כאולפנת "נווה דקלים" ‪ .‬אמורה לעבור‬
‫לניצן‪.‬‬
‫• (בסעיפי החוזה צויין במפורש כי האולפנא תיתן מענה לכלל‬
‫בנות חוף אשקלון החפצות בחינוך דתי ‪) .‬‬
‫היחידה לקידום נוער‬
‫היחידה לקידום נוער הוקמה לפני ‪ 3‬שנים על‪ -‬מנת להעניק בית חם‬
‫ומסגרת חינוכית הולמת לנערים ונערות אשר לא מצאו את מקומם‬
‫במסגרות החינוך הרגילות‪.‬‬
‫הנערים מגיעים ליחידה מרצון‪ ,‬ובמסגרת השהות שלהם בה‪ ,‬מוענקים להם‬
‫יחס אישי ומחבק‪ ,‬תוכניות טיפוליות‪ ,‬הכוונה אישית וקבוצתית וכמובן‪-‬‬
‫מסגרת לימודית לקראת זכאות לשנות לימוד ובגרויות‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬הנוער ביחידה עובר קורסים שונים ומגוונים אשר מעניקים להם כלים‬
‫שימושיים לקראת העולם הגדול‪.‬‬
‫כחלק מהתהליך מסתייעים נערי ונערות היחידה בצוות‪ ,‬בכל הקשור‬
‫להכנה לצה"ל‪ ,‬החל מהצו הראשון ועד ליום הגיוס‪ /‬שירות לאומי ומוכוונים‬
‫לשירות משמעותי‪.‬‬
‫היחידה מונה כיום כ‪ 15-‬נערים ונערות‪ ,‬אך צפויה לגדול בהקדם‪.‬‬
‫היחידה הינה מוסד חינוכי חשוב ומשמעותי במועצה האזורית‪ ,‬כחלק‬
‫מאגף החינוך‪ -‬כיוון שמדובר ברוב המקרים באופציה האחרונה של נערים‬
‫אלו לפני שהם נופלים לרחוב‪.‬‬
‫בנוסף לצוות מורים מנוסים המועסקים ע"י רשת "עתיד"‪,‬‬
‫צוות היחידה מונה את האנשים הבאים‪:‬‬
‫• נרקיס אשוש‪ -‬מנהלת היחידה‬
‫• ענת גולן‪ -‬מנהלת ההשכלה‬
‫• אביתר כהן‪ -‬מדריך חינוך טיפול‬
‫• חיילי גרעין נחל בפרק משימה‬
‫עבודה מערכתית באגף החינוך‬
‫הקמת מבנה מתכלל למערכת החינוך‬
‫הקמת פורומים משותפים לכלל בתי הספר ‪ ,‬רווחה ‪,‬‬
‫שפ"י וגורמים חוץ מערכתיים ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫פורום ילדים ונוער בסיכון‬
‫פורום גני ילדים‬
‫פורום מצוינות‬
‫פורום ייחודיות בית ספרית‬
‫פורום עיצוב סביבות לימוד – עדי לוסטינג‬
‫תוכניות ייחודיות‬
‫‪:‬‬
‫• רבדים‬
‫• קרן קרב‬
‫• קק"ל‬
‫• "שביל מחוף לחוף"‬
‫•‬
‫בית ספר למוסיקה‬
‫• מגמת קולנוע‬
‫• תוכניות ערכיות – מעורבות חברתית‬
‫יעדים לתשע"ד‬
‫‪ ‬הקמת המרכז הפרארפואי בשיתוף חינוך ‪ ,‬שפ"י ‪ ,‬רווחה וחוסן בתוך בי"ס‬
‫או מחוצה לו ע"פ מיפוי צרכים מערכתיים ‪.‬‬
‫‪ ‬הכלת קידום נוער‬
‫‪ ‬הקמת מרכזי הוראה מתקנת בבתי הספר במסגרת יעד ההכלה ‪.‬‬
‫בתוך בתי הספר במסגרת תוכנית מניעה‬
‫‪ ‬שיתוף פעולה בין החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי בהיבט של ילדים ונוער בסיכון‬
‫בבית הספר ובישוב ‪.‬‬
‫‪ ‬הקמת מרכזי תגבור לימודי בשיתוף מועדוני הנוער בישובים ‪.‬‬
‫‪ ‬ייחודיות בית ספרית‬
‫‪ ‬השלמת בניית בתי הספר ‪:‬‬
‫ניצני קטיף ‪,‬ניצן ‪ ,‬חופים ‪ ,‬שקמה ‪,‬באר גנים‪.‬‬
‫‪ ‬עיצוב סביבות לימוד בליווי עדי לוסטינג ‪.‬‬

similar documents