V*P ile *LG*L* SON KILAVUZLAR

Report
1
Donör bakımı neden önemli?
Perioperatif
bakımın
gelişmesi
Donör
bakımını
n
gelişmes
i
Transplantasyonu
n başarısı
Cerrahi
tekniklerin
gelişmesi
İmmünosüpresifleri
n gelişmesi
Malatya, Nisan 2011
2
Optimal donör bakımının sonuçları
Ailenin kabul etmemesi 
Donör kaybı 
Posttransplant graft fonksiyonu 
Uygun olmayan donör  uygun donör
Papworth program  %84 dönüşüm
Malatya, Nisan 2011
3
Intrakraniyal patoloji
İKB  OKB
Novitzky 1997
Van Bakal 1997
Tuttle-Newhall
2003
Dictus 2009
Bugge 2009
Rostrokaudal
iskemi
Serebral iskemi
Mezensefalon
iskemisi
ParasempatikBradikardi
aktivite

Pons iskemisi
Sempatik aktivite 
Hipertansiyon
Cushing refleksi
Reperfüzyon hasarı
Serebral iskemi
Donör
resüsitasyonu
Vasomotor tonus kaybı
OKB 
Vagal kardiyomotor
iskemi
Parasempatik aktivite 
Sempatik deaktivasyon
Hipotansiyon Kalp debisi 
Karşılıksız sempatik
aktivite 
OTONOMİK FIRTINA
Hedef organ iskemisi
Miyokard işi 
Taşiaritmi,
hipertansiyon
4
Donör bakımı
Beyni (hastayı)
yaşatmak
 Ağır sedasyon
 Katekolaminler
 Hiperonkotik tedavi
 Hiperosmolarite
 Hipovolemi
Organları korumak
 Hipotansiyon
 Hipernatremi
5
6
Kardiyovasküler sistem
Otonomik fırtına

Kısa süreli

Esmolol, nitroprusid
Hoemme 2007
Katekolamin toksisitesi
Total sempatektomi 
Miyokard disfonksiyonu
Hızlı İKB artışı  Rona 1985
Shivalkar 1993
7
Kardiyovasküler sistem
Hemodinamik
instabilite
HİPOTANSİYON 
%80
Nygaard 1990
 Rölatif hipovolemi
 Miyokard disfonksiyonu
 Afterload 
 Yandaş nedenler
Bugge 2009
DuBose 2008
Malatya, Nisan 2011
Hızlı İKB artışı 
Hemodinamik instabilite 
Sebening 1995
8
Kardiyovasküler sistem
Hemodinamik hedefler
1
OKB  60 mmHg (minimum
2
SVB: 6-10 mmHg
3
İdrar çıkışı  1 ml/kg/saat
4
Sol ventrikül EF  %45
vazopressör ile)
Zaroff 2002
www.UNOS.org
Malatya, Nisan 2011
9
Kardiyovasküler sistem
Hipotansiyonun
tedavisi
İnotroplar
Vazopressörler
Sıvı resüsitasyonu
(altın standart)
Hormon
replasman
tedavisi
Chamorro 2009
Malatya, Nisan 2011
10
Kardiyovasküler sistem
Sıvı resüsitasyonu
Torasik organlar
için
normovolemi
Bittner 1995
vs
Böbrekler için
hipervolemi
Wood 2004
Pennefather 1993
Mertes 1994
Kolloid mi, kristaloid
mi?
?? ?
?
19956
HES ?? Cittanova
Schortgen 2008
?
? ? ? Blasco 2008
Kombinasyo
n
Akciğer donörleri için kolloid

Hb: 10 g/dl
Venkatesawaren 2008
Wood 2004
11
Kardiyovasküler sistem
Vazoaktif destek
EVET
 %80-90
Noreadrenali
n
Kalpte
primary
nonfunction?
Dopamin ilk
seçenek
(10 g/kg/dak)
Hemoksijenaz-1 
I/R hasarı 
Beck 2004
Schnuelle 2001
El Oakley 1996
HAYIR
Chamorro 2003
Chamorro 2003
Chamorro 2004
Wood 2004
Immunogenecity 
Akciğer ödem ve
inflamasyonu 
Alveoler sıvı klirensi 
Hanusch 2008
Ware 2002
12
Malatya, Nisan 2011
13
Malatya, Nisan 2011
14
Malatya, Nisan 2011
15
Kardiyovasküler sistem
Hormon replasman
tedavisi
 Sıvı resüsitayonu ve vazoaktif tedaviye
rağmen hemodinamik instabilite
 Steroidler
 Tiroid hormonu
 Vazopressin
 İnsülin
Donör başına organ
sayısı 
Graft fonksiyonu daha iyi
Malatya, Nisan 2011
16
Kardiyovasküler sistem
Hemodinamik monitörizasyon
Standart monitörizasyon
 İnvaziv arteriyel basınç
 Santral venöz basınç
Dopamin dışında
vazoaktif
gereksinimi
İleri hemodinamik
izlem
PAC
PiCCO
Echo
Malatya, Nisan 2011
17
Solunum sistemi
Akciğerler %10-20 transplantasyon için uygun
Venkateswaran
2008
Akciğer
hasarı
Beyin
ölümü
ilişkili
Avlonitis 2003
NPE
ARDS
Diğer
nedenler
Aspirasyo
n
Pnömoni
Kontüzyon
VILI
18
Solunum sistemi
Solunumsal hedefler
1
PaO2: 80-100 mmHg, Sat  %95
2
Normokapni
3
TV: 6 ml/kg, plato basınç  30
cmH2O
4
Normovolemi
Botha 2008
Bugge 2009
Malatya, Nisan 2011
19
Solunum sistemi
2 agonistler
Ware 2002
Aspirasyo
n
EVLW
Venkateswaran
ölçümü
2008
Bronkoskopi
Akciğer
bakımı
PEEP
Malatya, Nisan 2011
Fizyotera
pi
Venkateswaran
2008
Angel 2006
20
Endokrin sistem
Anterior
hipofiz
Posterior
hipofiz

Normal
2008
Malatya, Nisan 2011
21
Endokrin sistem
Tiroid hormonu
 Miyokardiyal anaerobik metabolizma 
 Miyokardiyal enerji rezervleri  Novitzky 2006
Novitzky 1988
T3
replasmanı
Kardiyak fonksiyonlar 
Kardiyak fonksiyonlar 
Donör başı organ sayısı
İnotrop gereksinimi 

Anaerobik metabolizma

Powner 2005
Venkateswaran
Novitzky başı
2006 organ sayısı
Donör
2009
 Novitzky 1988
Malatya, Nisan 2011
22
Malatya, Nisan 2011
23
Malatya, Nisan 2011
24
Endokrin sistem
Posterior hipofizer yetmezlik (vazopressin)
 V1 reseptörler  hemodimaik instabilite
 V2 reseptörler  diabetes insipidus Dimopoulou
2003
Gramm 1992
Diabete
s
insipidu
s
Hipovolemi
HİPERNATREMİ
Elektrolit
dengesizliği
Sıvı resüsitasyonu
Elektrolit
dengesizliği
Desmopressin/
vazopressin
Bugge 2009
DuBose 2008
Malatya, Nisan 2011
25
İnflamatuar ve immünolojik değişiklikler
Beyin ölümü
TNF-, IL-1, IL-6, IL-8 ve IL2R
Lökosit
aktivasyonu
ICAM-1

MCP-1

MHC class I ve
II
Steroidler
(15 mg/kg)
Wood 2004
Zaroff 2002
Kotsch 2008
Selektinler 
IF-
T-cell
aktivasyonu
Graft
rejeksiyonu
Malatya, Nisan 2011
Kusaka 2001
Koo 1999
Pratschke 2005
Weiss 2007
Van Der Hoeven
2001
26
Organların çıkarılması sırasında
anestezi
(harvesting, procurement)
Donör bakımı prensiplerinin ameliyathaneye
transferi
HO-1  ve
Dopami
Van der Woude
2004
I/R
n
Katekolaminle
r
Yard 2004
ROS temizlenmesi ,
üretimi 
Endotel hasarı

Malatya, Nisan 2011
27
Organların çıkarılması sırasında
anestezi
(harvesting, procurement)
Volatil
anestezikler
Miyokardiyal I/R hasarı

Siracusano 2006
Siracusano 2008
De hert 2002
Malatya, Nisan 2011
Hepatosit I/R hasarı

Schmidt 2007
Beck-Schimmer
2008
28
Malatya, Nisan 2011
29
Malatya, Nisan 2011
30
Malatya, Nisan 2011
31
Malatya, Nisan 2011
32
Malatya, Nisan 2011
33
Malatya, Nisan 2011
34

similar documents