Ohledání místa *inu.

Report
OHLEDÁNÍ MÍSTA ČINU
(OMČ)
ZPPP č. 100/2001, čl. 10
OMČ – pojem
OMČ je neodkladný úkon, zaměřený na
bezprostřední
zjištění, zkoumání, fixaci a hodnocení :
-situace na místě činu
-stop tohoto činu.
CÍL OMČ
1. zjištění situace na MČ a okolností vyšetřované události
2. vyhledání, dokumentace a zajištění stop
3. získání poznatků k organizování operativně pátrací činnosti
4. získání informací pro vytyčení verzí
5. zjištění motivu činu
ÚČEL OMČ
Mimo jiné zjistit :
CO bylo spácháno?
KDO čin spáchal ?
KDY byl čin spáchán ?
KDE byl čin spáchán ?
JAK byl čin spáchán?
PROČ byl čin
spáchán ?
ČÍM byl čin spáchán ?
Algoritmus
postupu na místě činu:
A.
První zásah na místě činu.
Provede policista, který se dostaví na MČ jako první
B.
Vlastní ohledání.
I.
Orientační (statické)
ohledání
II.
Detailní(dynamické)
ohledání.
III.
Činnost po
ohledání.
B. VLASTNÍ OHLEDÁNÍ
-provádí vyšetřovatel, technik, případně i další
subjekty.
- priority před započetím detailního ohledání :
- nasazení psa na pachovou stopu,
- zajistit pachové stropy a mikrostopy.
I. ORIENTAČNÍ OHLEDÁNÍ
(statické)
Zjistit informace od hlídky
Stanovit rozsah ohledání.
Stanovit postup při ohledání.
Určit výchozí místo ohledání (výchozí bod měření).
Rozhodnout o nasazení sil a povolání znalců.
Stanovit rozsah následků na majetku a na zdraví.
Započít dokumentační úkony (foto, náčrtek)
II. PODROBNÉ OHLEDÁNÍ
(detailní)
1) přístupové cesty
2) objekt jako celek
3) okolí objektu
4) jednotlivé části objektu
5) ohledání mrtvoly, auta apod.
6) ohledání věcných důkazů
7) dokumentace ohledání (náčrtek ,foto, video)
III. ČINNOST PO OHLEDÁNÍ.
1) vyhodnotit ohledání po věcné a obsahové stránce
2) rozhodnut o zpřístupnění objektu
3) dokončitt dokumentaci ohledání MČ:
a) protokol o ohledání
b) fotodokumentaci
c) plánek, náčrtek
ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY
OHLEDÁNÍ
po cestě
pachatele
kruhový
koncentrický
paprskovitý
excentrický
rajónový
frontální
Komu je povolen vstup na MČ
před zahájením ohledání ?
zdravotnické
záchranné
službě
hasičskému
záchrannému
sboru
ZÁSADY OHLEDÁNÍ
1) řízení ohledání jediným odpovědným vedoucím
2) neodkladnost ohledání
3) neopakovatelnost ohledání
4) nezastupitelnost ohledání
NEGATIVNÍ OKOLNOSTI
SKUTEČNOSTI, KTERÉ JSOU V ROZPORU
SE SITUACÍ NA MÍSTĚ ČINU
A) změny neexistují, ačkoliv se dle děje na místě události
logicky předpokládají
EXISTOVAT BY MĚLY !
B) změny existují, ačkoliv to je v logickém rozporu se
zjištěnými skutečnostmi.
EXISTOVAT BY NEMĚLY !
PŘÍKLADY NEGATIVNÍCH
OKOLNOSTÍ
- mrtvola má řadu bodných a střelných poranění,
na místě nálezu je absence krve
- po vloupání do sklepa je nalezen přepilovaný
zámek a na zemi nejsou piliny
DŮVODY VYTVÁŘENÍ
NEGATIVNÍCH OKOLNOSTÍ
-inscenovat představu o tom, že v daném místě byl
spáchán trestný čin.
- zakrýt stopy kriminálního deliktu
- uměle vytvořit zdánlivý průběh kriminálního
deliktu s cílem zakrýt závažnější
CO JE NA MÍSTĚ ČINU
ZAKÁZÁNO
- vytvářet nad míru nezbytně nutnou nové stopy, tj.:
- kouřit, jíst a pít
- odhazovat nedopalky
- odkládat oděvní svršky a osobní věci
- vykonávat osobní potřebu
- používat zařízení místnosti, přístroje, vodovody, ručníky
apod.
- vstupovat na místo činu, manipulovat s věcmi, s mrtvolou,
aniž by bylo provedeno ohledání

similar documents