(cyberbullying) i samopoimanje srednjoškolaca

Report
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
Studijski centar socijalnog rada
Seminar: Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja
DOŽIVLJAVANJE ELEKTRONIČKOG VRŠNJAČKOG NASILJA
(CYBERBULLYINGA) I SAMOPOIMANJE SREDNJOŠKOLACA
Borna Bedić
Dijana Hrenar
Martina Josić
Dubravka Mudrovčić
Zagreb, 12. svibnja, 2014.
1. UVOD
• Elektroničko nasilje (cyberbullying) - uključuje korištenje
informacijskih i komunikacijskih tehnologija u svrhu
poticanja i ponavljanja neprijateljskog ponašanja pojedinca
ili grupe prema drugoj osobi (Li, 2005.)
• obuhvaća situacije kada je dijete ili tinejdžer izloženo napadu
drugog djeteta, tinejdžera ili grupa djece putem Interneta ili
mobilnog telefona (Buljan Flander i sur., 2010.)
• karakteristike povezane sa nasiljem “licem u lice”: namjera,
ponavljanje, neravnoteža moći u odnosu počinitelj i žrtva
(Dooley i sur., 2009.)
1.1. UVOD
• Buljan Flander i sur. (2010.) razlikuju dvije vrste nasilja
preko Interneta – izravan napad i napad preko posrednika
• Izravan napad događa se kada maloljetnik šalje uznemirujuće
poruke mobitelom, e-mailom ili na chatu; ukrade ili
promijeni lozinku za e-mail ili nadimak na chatu; objavljuje
privatne podatke ili neistine na chatu, blogu ili Internetskoj
stranici; šalje uznemirujuće slike putem e-maila ili MMS
poruka na mobitelu; postavlja Internetske ankete o žrtvi; šalje
viruse na e-mail ili mobitel; šalje pornografiju ili neželjenu
poštu na e-mail ili mobitel te se lažno predstavlja kao drugo
dijete
• Nasilje preko posrednika događa se kada počinitelj žrtvu
napada preko treće osobe, koja toga najčešće nije ni svjesna
1.2. UVOD
• Samopoimanje - samopercepcija, slika o sebi, pojam o sebi,
samoodređenje
• skup mišljenja i stavova koje pojedinac ima o sebi, a koji se
stječu i razvijaju tijekom života
• Humanistička psihologija: razlikuje realni i idealni pojam o
sebi te mogućnost njihove neusklađenosti
• Kognitivistička psihologija: naglašava važnost socijalne
komparacije (Delač Horvatinčić i Kozarić Ciković, 2010.)
• Harter (1990. prema Elez, 2003.): dimenzije samopoimanja –
školska kompetencija, sportska kompetencija, tjelesni izgled,
socijalna prihvaćenost i ponašanje te opće samopoštovanje
1.3. UVOD
• Samopoštovanje – središnji aspekt samopoimanja kojim se
izražava opće vrednovanje sebe (Lacković-Grgin, 1994. prema
Delač Horvatinčić i Kozarić Ciković, 2010.)
• Samopoštovanjem
pojedinac
izražava
prihvaćanje
ili
neprihvaćanje sebe, stupanj uvjerenja u vlastite sposobnosti,
uspješnost i vrijednost (Coopersmith, 1967. prema Delač
Horvatinčić i Kozarić Ciković, 2010.)
• Školska kompetencija – stupanj postizanja znanja i vrijednosti
koja su propisana nastavnim planom i programom, a do koje se
dolazi provjeravanjem, ocjenjivanjem i vrednovanjem. (Delač
Horvatinčić i Kozarić Ciković, 2010.)
2. CILJ, PROBLEMI, HIPOTEZE
• Cilj: Ispitati povezanost cyberbullyinga i samopoimanja
srednjoškolaca.
• Problemi i hipoteze:
P1. ispitati povezanost između učestalosti doživljavanja
cyberbullyinga i samopoimanja tjelesnog izgleda.
H1. Pretpostavlja se da će oni koji češće doživljavaju
cyberbullying pokazivati lošije samopoimanje tjelesnog izgleda.
2.1. CILJ, PROBLEMI, HIPOTEZE
P2. Ispitati povezanost između učestalosti doživljavanja
cyberbullyinga i općeg samopoštovanja.
H2. Pretpostavlja se da će oni koji češće doživljavaju
cyberbullying pokazivati lošije opće samopoštovanje.
2.2. CILJ, PROBLEMI, HIPOTEZE
P3. Ispitati povezanost između učestalost doživljavanja
cyberbullyinga i samopoimanja školske kompetencije.
H3. Pretpostavlja se da će oni koji češće doživljavaju
cyberbullying pokazivati lošije samopoimanje školske
kompetencije.
3. SUDIONICI, INSTRUMENTARIJ, POSTUPAK
• Sudionici: - prigodan uzorak
- mladi srednjoškolske dobi
- 207 ispitanika (čestica “prosjek na kraju prošle školske
godine” – 206 ispitanika, jedan ispitanik nepravilno
odgovorio)
- M: 74 (35, 7 %)
Ž: 133 (64, 3 %)
- DOB: 14 – 19 godina, prosjek: 16, 62 godina
3.1. SUDIONICI
3.1. SUDIONICI
3. 1. SUDIONICI
25,6%
49,8%
3.2. INSTRUMENTARIJ
• Sociodemografska obilježja – 9 čestica
- primjer čestice: “Koliko prosječno sati dnevno provedeš na
Internetu?”
s mogućim odgovorima: 0 sati, do 1 sat, 1 – 2 sata, 2 – 3 sata,
3 – 4 sata, 4 – 5 sati ili 5 sati i više
• Skala vršenja i doživljavanja elektroničkog nasilja (Delač
Horvatinčić i Kozarić Ciković, 2011.) – prilagođena (izmjenjena
ljestvica, promjenjena i dodana neka pitanja) - 12 čestica
- primjer čestice: “Netko je na Internetu pisao ružne stvari o
tebi.”
s mogućim odgovorima: nikad, rijetko, ponekad, često i vrlo
često
3.2. INSTRUMENTARIJ
• Marshov upitnik samoopisivanja II (Self-Description
Questionnaire II – SDQ II; Marsh, 1992.) – određene subskale
- s mogućim odgovorima: netočno – uopće me ne opisuje,
uglavnom netočno, uglavnom točno, točno – u potpunosti me
opisuje
• Subskala 1: Tjelesni izgled (8 čestica)
- primjer čestice: “Nitko ne misli da dobro izgledam.”
3.2. INSTRUMENTARIJ
• Subskala 2: Opće samopoštovanje (10 čestica)
- primjer čestice: “Sveukupno gledajući, ima puno toga čine
se mogu ponositi.”
• Subskala 3: Školska kompetencija (10 čestica)
- primjer čestice: “Dobivam loše ocjene iz većine
školskih predmeta.”
3.3. POSTUPAK
• Tko?
- studenti četvrte godine Studija socijalnog rada
• Gdje?
- putem Interneta
• Kada?
- 12. 12. 2013. – 19. 12. 2013.
• Kako?
- dijeljenje online ankete putem društvenih mreža i portala te
izravno slanje putem posrednika
4. REZULTATI
Tablica 1. Prosječni rezultati po subskalama
N
min
max
M
SD
0,43
0,438
2,83
0,535
3,19
0,461
3,13
0,523
2,08
Elektroničko vršnjačko nasilje
207
0,0
4
Samopoimanje tjelesnog izgleda
207
1
4
Opće samopoštovanje
207
1,70
4
Samopoimanje školske kompetencije
207
1,40
4.1. REZULTATI
Tablica 2. Povezanost čestine doživljavanja elektroničkog vršnjačkog nasilja i
samopoimanja srednjoškolaca
Elektroničko vršnjačko nasilje
Samopoimanje tjelesnog izgleda
Opće samopoštovanje
Samopoimanje školske kompetencije
*p < ,05; **p < ,01
Elektroničko vršnjačko
nasilje
Samopoimanje
tjelesnog izgleda
Opće samopoštovanje
Samopoimanje školske
kompetencije
-
-,147*
-,229**
-,135
-
,583**
,292**
-
,568**
-
5. RASPRAVA
• P1. Ispitati povezanost između učestalosti doživljavanja
cyberbullyinga i samopoimanja tjelesnog izgleda
• Prethodna istraživanja:
- postoje statistički značajne razlike među dječacima u
različitim kategorijama (neutralni,
nasilnici, žrtve,
nasilnici/žrtve) na skali tjelesnog izgleda – neutralni dječaci
zadovoljniji su svojim izgledom od žrtava (Elez, 2003.)
• Naše istraživanje:
Samopoimanje tjelesnog izgleda
Cyberbullying
*p<,05
-,147*
5.1. RASPRAVA
• P2. Ispitati povezanost između učestalosti doživljavanja
cyberbullyinga i općeg samopoštovanja
• Prethodna istraživanja:
- utvrđena je značajna razlika u prosječnim procjenama
na skali općeg samopoštovanja djevojčica među skupinama neutralne djevojčice zadovoljnije su sobom u usporedbi sa
djevojčicama koje ubrajamo u skupinu nasilnice/žrtve
- dobivena je statistički značajna razlika među skupinama
dječaka na skali općeg samopoštovanja - dječaci neutralne
skupine zadovoljniji su sobom i općenito svojim životom od
skupine žrtava i nasilnika/žrtava (Elez, 2003.)
• Naše istraživanje:
Opće samopoimanje
Cyberbullying
**p<,01
-,229**
5.2. RASPRAVA
• "Ispitanici s visokim samopoštovanjem otporniji su na
utjecaje okoline koji nisu u skladu s njihovim vlastitim
opažanjima, fleksibilniji su i maštovitiji, te probleme
rješavaju na originalnije načine od pojedinaca s niskim
samopoštovanjem. Osobe niskog samopoštovanja, nakon
povratne informacije o neuspjehu, snižavaju svoja očekivanja
vezana za buduću uspješnost, gube motivaciju i imaju lošiji
učinak.”
(Johnson,Vincent i Ross,1997.)
5.3. RASPRAVA
• P3. Ispitati povezanost između učestalost doživljavanja
cyberbullyinga i samopoimanja školske kompetencije
• Prethodna istraživanja:
- utvrđeno je da ne postoji značajna razlika u percepciji
opažanja vlastite kompetentnosti u školskom okruženju kod
djevojčica između četiri navedene kategorije
- utvrđena je značajna razlika među skupinama dječaka u
prosječnim procjenama na skali školskih sposobnosti - neutralni
dječaci su značajno zadovoljniji vlastitim sposobnostima u
školskom okruženju u odnosu na nasilnike/žrtve (Elez, 2003.)
• Naše istraživanje:
Školsko samopoimanje
Cyberbullying
-,135
5.4. RASPRAVA
• Etička načela:
- upoznavanje sa ciljem i svrhom istraživanja
- pristanak za sudjelovanje
- dobrovoljnost
- anonimnost
- povjerljivost
5.5. RASPRAVA
• Nedostaci istraživanja:
- specifičnosti vezane za provođenje same online ankete
- redosljed tablica kojim je prvo obuhvaćeno elektroničko
nasilje, a tek potom samopoimanje
- nereprezentativan uzorak ispitanika s obzirom na određena
sociodemografska obilježja
- pitanja koja ne uključuju sve aplikacije putem kojih se
odvija današnja komunikacija
- nemogućnosti ostavljanja komentara ispitanika na anketu
- mogućnost socijalno poželjnih odgovora
6. LITERATURA
•
•
•
•
•
•
1. Buljan Flander, G., Krmek, M., Borovec, K., Muhek, R. (2010).:
Nasilje preko interneta (cyberbullying). Grad Zagreb, Poliklinika za
zaštitu djece grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka, Zagreb.
2. Delač Horvatinčić, I. & Kozarić Ciković, M. (2010). Povezanost
samopoimanja, navika čitanja i školskog uspjeha učenika sedmog i
osmog razreda osnovne škole. Napredak, 151 (3 – 4), 445 – 465
3. Dooley, J., Pyzalski, J. i Cross, D. (2009). Cyberbullying Versus
Face-to-Face Bullying. Journal of Psychology, 217(4), 182–188
4. Elez, K. (2003). Nasilništvo i samopoimanje djece osnovnoškolske
dobi. Diplomski rad. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju.
5. Li, Q. (2005). New bottle but old wine: A research of cyberbullying in
schools. Computers in Human Behavior
6. Marees, N. i Petermann, F. (2012). Cyberbullying: An increasing
challenge for schools. School Psychology International, 33(5), 467–476

similar documents