Modul 2

Report
Uporaba računala i rukovanje datotekama
Rad s datotekama i mapama
Windows Explorer
 Dio operacijskog sustava koji omogućuje pregled mapa i
datoteka i operacije s datotekama i mapama
 Pokretanje:
 Preko Start izbornika > klik na Računalo ili Dokumenti ili …
 Preko Start izbornika > Svi programi > Pomagala > Windows
Explorer
 Preko radne površine > Računalo
Windows Explorer
1. Navigacijsko
2.
3.
4.
5.
okno
Okno s
detaljima
Okno
pretpregleda
Navigacijska
traka
Pretraživanje
4
5
1
3
2
Windows Explorer – Navigacijska traka
 Za navigaciju po mapama
 Prikazan “Put” (Path) od
osnovne mape do trenutno otvorene mape
 Klik na ime mape u putu otvara tu mapu
 Klik na strelicu iza imena neke mape omogućava ulazak u
neku drugu mapu koja se u njoj nalazi
 Strelice (povratak i naprijed)omogućuju pregled
prethodne mape i mape pogledane prije naredbe
povratak
Windows Explorer – navigacijsko okno
 Omogućuje odabir osnovne mape:
 Osnovne mape:
 Diskovi računala
 Mreža
 Biblioteke – virtualne mape za organizaciju korisničkih
dokumenata
 Favoriti – neke stvarne ili virtualne mape od kojih često
započinjemo navigaciju
Windows Explorer - izbornici
 Ovisni o tome koje mape ili datoteke su odabrane
(označene)
 Organiziraj: osnovne operacije s odabranim datotekama i
mapama, mijenjanje izgleda ili postavki mape, zatvaranje
 Na desnoj strani: Način pregleda
 Najkorisniji način: Detalji – omogućuje
sortiranje prema različitim kriterijima
Kretanje po mapama
 Ulazak u mapu:
 Klik na osnovnu mapu u navigacijskom oknu
 Dvoklik na mapu u pregledu mapa i datoteka
 Izlazak iz / promjena mape:
 Klik na strelicu “Povratak” ili Backspace na tipkovnici
 Klik na naziv mape u navigacijskoj traci
 Klik na osnovnu mapu u navigacijskom oknu
Označavanje (odabiranje) mapa i datoteka
 Potrebno prije nego zadamo različite operacije sa
željenim mapama i datotekama
 Različiti načini ovisno o potrebi:
 Klik (lijevi): odabire jednu datoteku ili mapu
 Shift + klik: odabire više datoteka ili mapa zaredom
Isto je moguće sa Shift + strelice na tipkovnici
 Control + klik: odabire više dat. ili mapa bilo kojim redom
 Odabiranje mišem: stisnutom lijevom tipkom i povlačenjem
označiti više dat. ili mapa
 Ctrl + A: Odabire sav sadržaj
Kreiranje nove mape
1. Ući u mapu unutar koje želimo stvoriti novu mapu
2. Naredba Nova mapa:
 Na izborniku
 Nakon desnog klika na praznu površinu u pregledu
3. Upisati naziv nove mape
Brisanje datoteka i mapa
1. Označiti one datoteke i mape koje želimo obrisati
2. Naredba Izbriši:
 Na izborniku Organiziraj
 Nakon desnog klika na bilo koju od odabranih stavki
 Delete na tipkovnici
 Shift + Delete na tipkovnici trajno briše odabrane stavke
bez spremanja u koš za smeće!
Kopiranje datoteka i mapa
1. Označiti datoteke i mape koje želimo kopirati
2. Naredba Kopiraj:
 Na izborniku Organiziraj
 Nakon desnog klika na bilo koju od odabranih stavki
 Ctrl + C na tipkovnici
3. Otvoriti (ili odabrati) odredišnu mapu
4. Naredba Zalijepi
 Na izborniku Organiziraj
 Nakon desnog klika
 Ctrl + V na tipkovnici
Premještanje datoteka i mapa
 Istovjetno kopiranju osim u 2. koraku:
umjesto naredbe Kopiraj treba primijeniti naredbu Izreži:



Na izborniku Organiziraj
Nakon desnog klika na bilo koju od odabranih stavki
Ctrl + X na tipkovnici
Preimenovanje datoteke ili mape
1. Označiti datoteku ili mapu koju želimo preimenovati
2. Naredba Preimenuj
 Na izborniku Organiziraj
 Nakon desnog klika na dat. ili mapu
 Lijevi klik na dat. ili mapu koja je već odabrana
3. Napisati novo ime i potvrditi Enterom
Svojstva mapa i datoteka
 Možemo pročitati ili zadati pojedina svojstva datoteka ili
mapa na slijedeći način:
Odabrati (označiti) jednu ili više datoteka ili mapa
2. Zadati naredbu Svojstva (Properties):
1.


nakon desnog klika ili
na izborniku Organiziraj
Rad sa prečicama (shortcuts)

Izravno stvaranje prečaca:



Desni klik na datoteku ili mapu
Pošalji na > Radnu površinu (napravi prečac)
Stvaranje prečaca preko naredbe Kopiraj
 Kopirati datoteku prema kojoj želimo napraviti prečicu
 Umjesto naredbe Zalijepi primijeniti naredbu Zalijepi prečac
 Stvaranje prečaca na izborniku Start
 Kopirati datoteku prema kojoj želimo napraviti prečicu
 Kliknuti na Start pa desnom tipkom na Svi Programi
 Odabrati Otvori ili Otvori sve korisnike
 Zalijepiti prečicu (Zalijepi prečac)
Izrada prečaca ….
 Ući u željenu mapu u kojoj želimo napraviti prečac
 Desni klik u prazno područje > Novo > Prečac
 Slijediti korake čarobnjaka….
Zadatak 1:
 U mapi D:\Radovi kreirati novu mapu s nazivom Ecdl i u
njoj tekst dokument rad.txt.
Napomena: novi txt dokument možete stvoriti tako da
kliknete desnom tipkom u prazno područje > Novo >
Tekstni dokument
 Dokumentu rad.txt postaviti svojstvo Samo za čitanje
Zadatak 2
 U mapi C:\Windows pronaći najmanju te najnoviju
(zadnje kreiranu) datoteku te ih obje kopirati u mapu
D:\Radovi\Ecdl
Zadatak 3
 Napraviti prečace na radnoj površini te na izborniku Start
prema datoteci notepad.exe koja se nalazi u mapi
C:\Windows
 Prečace nazvati Blok za pisanje

similar documents