งานกลุ่มวิจัยอาหาร

Report
1
ั ้ 3 อาคาร
ชน
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
กรมอนามัย
2
นางนันทยา จงใจเทศ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการพิเศษ
นางปิ ยนันท์ อึ้งทรงธรรม นักวิชากรสาธารณสุขชานาญการ
นางภัทธิรา ยิ่งเลิศรัตนะกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นางสาวณิชพัณณ์ ฐิระโกมลพงศ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นางสาววารีทิพย์ พึ่งพันธ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญการ
นางสาวปั ทมาภรณ์ อักษรชู นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบตั ิการ
นางสาวจุฑารัตน์ สุภานุวฒ
ั น์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบตั กิ าร
นางสาวชาลิกา เคนดี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นางสาวสุราลักษณ์ บุตรโท นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
3
ภาระกิจหลัก
ศึกษาวิจัย
คุณค่ าทาง
โภชนาการ
ของอาหาร
พัฒนาและ
จัดทา
ข้ อมูล
คุณค่ าทาง
โภชนาการ
ของอาหาร
พัฒนา
คุณภาพ
อาหารและ
ผลิตภัณฑ์
เสริมสร้ าง
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
ด้ าน
การตรวจ
วิเคราะห์
ทางห้ อง
ศึกษาวิจัย
ภาวะ
โภชนาการ
ทางชีวเคมี
บริการ
ตรวจ
วิเคราะห์
คุณค่ าทาง
โภชนา
การ
พัฒนาห้ อง
ปฏิบัติ
ตรวจ
ประเมิน
ไอโอดีน
ถ่ ายทอด
องค์ ความรู้
นวัตกรรม
คุณค่ าทาง
โภชนาการ
ของอาหาร
ปฏิบัตกิ าร
4
บทบาทหลัก
ึ ษาวิจัย
ศก
และจัดทาข ้อมูล
คุณค่าทางโภชนาการ
พ ัฒนาคุณภาพอาหาร
และ
บริการตรวจวิเคราะห์
ศูนย์หอ
้ งปฏิบ ัติการ
ตรวจประเมินไอโอดีน
5
ศึกษาวิจยั และจัดทาข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ
1. 1.
วิเคราะห์อาหารและโภชนาการทางเคมี
โปรตีน
วิตามิน (เบต้า-แค
โรทีน เอ อี บี
หนึง่ บีสองและซ ี
คาร์โบไฮเดรต
แร่ธาตุ (Ca, P,
Na, K, Mg, Fe,
Zn, Cu และ I2)
6
ศึกษาวิจยั และจัดทาข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ
1.
2.
กรดอะมิโน
18 ชนิด
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพและองค์ประกอบของ
โปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรตในอาหาร
กรดไขมัน
โคเลสเตอรอล
น้ าตาล
7
ศึกษาวิจยั และจัดทาข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ
3. 1.
วิเคราะห์อาหารและโภชนาการทางจุลชวี วิทยา
วิตามิน
บี 6
วิตามิน
บี 12
ิ
ไนอะซน
โฟเลท
8
ศึกษาวิจยั และจัดทาข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ
4.1.
วิเคราะห์ภาวะโภชนาทางชวี เคมี
ี าโตคริต
ฮโี มโกลบิน ฮม
โปรตีนรวม อัลบลูมน
ิ
ไตรกลีเซอไรด์ โคเลสเตอรอล HDL
กลูโคส/กรดยูรก
ิ วิตามินเอ
วิตามินบี1
ปริมาณไอโอดีนในปั สสาวะ
9
ศึกษาวิจยั และจัดทาข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ
5. 1.
พัฒนาและจัดทาข ้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
ผลิตข้ อมูลด้ าน
คุณค่ าทางโภชนาการ
ผลิตข้ อมูลด้ าน
คุณภาพสารอาหาร
โปรตีนและไขมัน
จัดทาข้ อมูลพืน้ ฐาน
ด้ านโภชนาการใน
อาหารไทยเพื่อเป็ น
ฐานข้ อมูลแลกเปลี่ยน
หรื อแหล่ งอ้ างอิง
สาหรั บประเทศอื่นๆ
10
ศึกษาวิจยั และจัดทาข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ
6.
7.
ถ่ายทอดความรู ้ด ้านอาหารและ
คุณค่าทางโภชนาการ
สง่ เสริม/สนับสนุนการดาเนินงาน
ึ ษาวิจัยและวิเคราะห์คณ
ศก
ุ ค่าอาหาร
ทางโภชนาการให ้กับหน่วยงานต่างๆ
11
พัฒนาคุณภาพอาหารและบริการตรวจวิเคราะห์
1. ศึกษาวิจัยพัฒนา
คุณภาพอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ สาหรับ
ส่ งเสริมภาวะ
โภชนาการหรือ
ป้องกันภาวะ
ทุพโภชนาการ
2. พัฒนาเทคโนโลยี
การตรวจวิเคราะห์
คุณค่ าทาง
โภชนาการของ
อาหาร
3. บริการตรวจ
วิเคราะห์
คุณค่ าทางโภชนาการของ
อาหารทางการค้ าที่
ต้ องการฉลากโภชนาการ
สาหรับขอขึน้ ทะเบียน
อาหารและยา
(Nutrition
Labeling)
แก่ หน่ วยงานภาครัฐ
4. อบรม ถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ /
เทคโนโลยีการ
ตรวจวิเคราะห์
คุณค่ าทาง
โภชนาการ/พัฒนา
คุณภาพอาหารแก่
หน่ วยงานภาครัฐ
และเอกชน
และเอกชน
12
ศูนย์หอ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจประเมินสารไอโอดีน
• พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
ไอโอดีนในปั สสาวะ /อาหาร /เกลือเสริม
ิ ธิภาพมากยิง่ ขึน
ไอโอดีน ให ้มีประสท
้
• เป็ นศูนย์การฝึ กอบรมตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
ไอโอดีนในปั สสาวะ/อาหาร/เกลือเสริมไอโอดีน
• บริการตรวจปริมาณไอโอดีนในปั สสาวะ
/อาหาร/เกลือเสริมไอโอดีน
• ติดตามประเมินผลคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
ปริมาณไอโอดีนในปั สสาวะของปฏิบต
ั ก
ิ าร
ศูนย์อนามัยต่างๆ
การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบตั ิการ
1. QC. Sample
2. CRM (Certified Reference material)
3. การทดสอบความชานาญ
- ในประเทศ : กรมวิทย์ฯ,มหาวิทยาลัย
- ต่างประเทศ : CDC, FAPAS
14
ผลการ
ดาเนินงานกลุม่
วิจยั อาหารเพื่อ
โภชนาการ
15
ผลการดาเนินงานกลุม่ วิจยั อาหารเพื่อโภชนาการ
ผลงานการวิจัยปี 2550
ปริมาณไขมันทรานสใ์ นขนมอบกรอบและอาหารทอด
กลุม
่ ขนมอบ-เบเกอรี่ มีไขมันทรานส ์
26 - 675 มิลลิกรัม /100 กรัม
ขนมโดนัทบาวาเรียมีไขมันทรานส ์
675 มิลลิกรัม /100 กรัม
กลุม
่ ขนมทอดมีไขมันทรานส ์
13 – 329 มิลลิกรัม /100 กรัม
มันฝรั่งทอด (เฟรนฟรายด์)มีไขมันทรานส ์
329 มิลลิกรัม /100 กรัม
กลุม
่ อาหารทอดมีไขมันทรานส ์
60 – 397 มิลลิกรัม /100 กรัม
ปลาซวิ แก ้ว มีไขมันทรานส ์ 397 มิลลิกรัม
/100 กรัม
กลุม
่ ไขมันและผลิตภัณฑ์ มีไขมันทรานส ์
1001 – 2748 มิลลิกรัม /100 กรัม
มาการีนสูตร 1 มีไขมันทรานส ์
2748 มิลลิกรัม /100 กรัม
16
ผลการดาเนินงานกลุม่ วิจยั อาหารเพื่อโภชนาการ
ผลงานการวิจัยปี 2551
1. คุณค่าทางโภชนาการในอาหารจานเดียว
และอาหารสารับ
en = 412 kcal , Ca = 26 mg
Mg = 83 mg, K = 339 mg
ส
Na = 1991 mg
2. ปริมาณสารต้ านอนุมลู อิสระในผลไม้
17
ผลการดาเนินงานกลุม่ วิจยั อาหารเพื่อโภชนาการ
ผลงานการวิจัยปี 2552 ปริมาณสารอาหารในเครือ
่ งดืม
่ (กาแฟเย็น)
เอสเปรสโซ ่
(Espresso)
คาร์ปช
ู โิ น่
(Cappuccino)
คาเฟ่ ลาเต ้
(Caffe Latte)
มอคค่า (Caffe
Mocha)
ขนาดบรรจุ 13 -22 ออนซ ์
หรือ ประมาณ 400 – 650 มิลลิลต
ิ ร
ราคาต่อแก ้ว 15 บาท ถึง 145 บาท
พลังงาน 97-431 กิโลแคลอรี/่ แก ้ว
้
น้ าตาล 11-44 กรัม /แก ้ว (3-11 ชอนชา)
กาแฟสูตรมอคค่า มีพลังงาน และน้ าตาลมากทีส
่ ด
ุ
กาแฟสูตรเอสเปรสโซ ่ มีพลังงานตา่
18
ผลการดาเนินงานกลุม่ วิจยั อาหารเพื่อโภชนาการ
ผลงานการวิจัยปี 2552
โครงการปริมาณหวาน มัน เค็ม ในขนมหวานไทย 4 ภาค
• ขนมทองหยอด
มีน ้าตาลมากที่สดุ (ทุกภาค)
เฉลี่ย 57 กรั ม/100 กรั ม
(ขนมหวานภาคกลางกับ
ภาคใต้ มีปริมาณน ้าตาล
มากกว่าภาคอื่นๆ
• ฝอยทอง
มีไขมันมากที่สดุ
(ทุกภาค)
เฉลี่ย 22 กรั ม/100 กรั ม
• ข้ าวเหนียวขาวหน้ าปลา
มีโซเดียมสูงมาก (ทุกภาค)
406 มิลลิกรัม/100 กรัม
(เฉลี่ย 100 – 423มิลลิกรัม/100 กรัม
19
ผลการดาเนินงานกลุม่ วิจยั อาหารเพื่อโภชนาการ
ผลงานการวิจัยปี 2553
1.
โครงการปริมาณใยอาหาร น้ าตาลและแร่ธาตุในผลไม ้
ผลไม ้มีใยอาหาร 0.5 – 6.3 กรัม /100 กรัม
ตะขบมีใยอาหารสูงสุด 6.3 กรัม/100 กรัม
ผลไม ้มีน้ าตาลรวม 3 – 18 กรัม /100 กรัม
ลิน
้ จีพ
่ ันธุค
์ อ
่ ม มีน้ าตาลสูงสุด 18 กรัม/100 กรัม
ี ม) 106 -773 มิลลิกรัม /100 กรัม
ผลไม ้มีแร่ธาตุ (โพแทสเซย
ี ม 773 มิลลิกรัม/100 กรัม
ตะขบมีโพแทสเซย
2.
ี มและสงั กะสใี นอาหาร
โครงการปริมาณแมกนีเซย
20
ผลการดาเนินงานกลุม่ วิจยั อาหารเพื่อโภชนาการ
ผลงานการตรวจประเมินสารไอโอดีน
ในอาหาร
ในเกลือ
ในปั สสาวะ
• หญิงตัง้ ครรภ์
2552 2553 2554 2555
• เด็กเล็ก
2553 2554 2555
• ผู ้สูงอายุ
2554 2555
21
ผลการดาเนินงานกลุม่ วิจยั อาหารเพื่อโภชนาการ
ผลงานการวิจัยปี 2555-2556
โครงการ การเสริมกรดโฟลิกในขนมจีน
2 จับ (144 g) (3 มือ
้ ) = 482 ug (DRI)
โครงการ ขนมจีนเสริมโฟเลทจากพืขสมุนไพร
22
ผลการดาเนินงานกลุม่ วิจยั อาหารเพื่อโภชนาการ
นาเสนอผลงานในทีป
่ ระชุมวิชาการ
ICN ปี 2552
4 เรื่ อง
กรมอนามัย ปี 2554 3 เรื่อง
TCN ปี 2554
2 เรื่อง
กรมอนามัย ปี 2555
1 เรื่ อง
23
ผลการดาเนินงานกลุม่ วิจยั อาหารเพื่อโภชนาการ
ผลงาน การสารวจปริมาณไอโอดีนในปั สสาวะและอาหารในเด็กปฐมวัย 2556
24

similar documents