Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi

Report
T.C.
Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği
İdari Hizmetler Başkanlığı
ADAY MEMUR EĞİTİMLERİ
Kasım 2014
İstanbul
Çalışan Hakları ve Güvenliği
0
Hastanelerimiz; Teşhis ve tedavi hizmetlerinin verildiği yerler olmakla birlikte
aslında tüm toplumun bir araya geldiği ortak alanlardır.
Bu ortak alanın devletin
vatandaşlarına sunduğu en ideal koşullarda hizmet alanı haline dönüşmesinin
temel şartlarından biri de hem görevlilerin hem de vatandaşlarımızın kendilerini
güvende ve huzurlu hissetmesine bağlıdır.
Tüm tedbirler bilimsel veriler ışığında
teknik destek hizmetleri ve toplumun duyarlılığını arttırmak yönünde olacaktır.
Sağlıkta Dönüşüm Programıyla tüm dünyanın dikkatini çeken yüksek nitelikli
sağlık hizmet sunumu ülkemizin uluslararası toplumda hak ettiği yere
ulaşmasını sağlamıştır.
Bundan sonraki aşama;
sağlık hizmetlerinde sosyal olarak da tüm sağlık tesislerinde güven ve huzurun uluslararası standartların
üzerine çıkarılması nihai hedefimizdir.
1
Emeğe Saygı,
Şiddete
Sağlık çalışanlarımızın;
güvenli ortamlarda ve yüksek
motivasyonla çalışmasının
sağlanması
Sağlıkta Dönüşüm Programımızın
temel hedeflerindedir.
Bununla birlikte
vatandaşlarımıza sunulan;
sağlık hizmetlerinin kesintiye
uğramaması
ve
ağır iş yükü altında hizmet veren
sağlık çalışanlarımızın çalışma
şevkinin kırılmaması
büyük önem taşımaktadır.
Tolerans
2
Sağlık Çalışanına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve Sağlıklı
İletişim
1.Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet (Sağlıkta Şiddetin Nedenleri, Şiddete Karşı Önlemler,
Dünyada Mevcut Durum)……………………………….…….……….......….….....…(10Dk)
2.Çalışan Güvenliği Nedir? ……………………….......….….…………......….......….(5 Dk)
3.Sağlık Çalışanının Hakları…..………………….……………………….…...............(5 Dk)
4.Mevzuat ve Uygulamalar Hakkında Bilgilendirme……………...…..……….........…(5 Dk)
5.Çalışan Güvenliği Kontrol Şeması ...…...………………………...………….............(5 Dk)
6. Mobbing…………………………………………..…..……….…………….…......(20 Dk)
7. Stres Yönetimi……………………………………………………………………….(5 Dk)
8.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve
Güvenliği İş Akış Talimatı.........................................................................................(10 Dk)
65 Dk
3
1. Sağlık Çalışanına Karşı / Yönelik Şiddet Nedir? (10 Dk)
Dünya Sağlık Örgütü:
« Şiddet, bir halk sağlığı sorunudur. »
Sağlık kurumlarında şiddet, hasta ve hasta yakınları yada diğer herhangi bir bireyden
gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan, tehdit davranışı, sözel tehdit ve fiziksel
saldırıdan oluşan durumdur.
4
1.1 Sağlıkta Şiddetin Nedenleri
Personelden
Kaynaklı
Hasta ve Hasta
Yakınlarından
Kaynaklı Nedenler


Hasta ve yakınlarının hastalık
ve ölüm olayı ya da tehdidi
nedeni ile içinde bulundukları
ruh halinin şiddet eğilimlerini
arttırıyor olması
Alkol ve madde bağımlısı,
psikiyatrik bozukluğu olan
kişilerin şiddete başvurma
eğilimlerinin daha fazla olması
Sosyal Medya
Nedenler


Farklı karakterlerde
hastalarla iletişim
sürdürebilmek için
personelin eğitimsizliği,
Personel ve hastane
idaresinde kriz yönetimi
politikası eksikliği

Sağlıkta yaşanan
sorunların hekimlere mal
edilmesi

Malpraktis olgularında
hizmet kusuru-kişisel
kusur ayrımı yapılmadan
sağlık çalışanının
suçlanması ve
etiketlenmesi
5
1.2 Şiddete Karşı Önlemler
1- Şiddet Öncesi-Koruyucu Önlemler
2- Şiddet Sırası- Acil Yardım
3- Şiddet Sonrası- Tedavi ve Rehabilitasyon
6
1.2.1 Şiddet Öncesi
•Şiddetin uygulanabilirliği ile meşruiyet arasında ilişki vardır.
•Etiyoloji
- Sosyolojik
- İdeolojik
- Kültürel
- Psikopatolojik
- Biyolojik
nedenler arasında; birey, aile ve toplumsal
sorun düzeyinde ilişki sistematiği vardır.
Sağlık tesislerimizde karşılaşılan; sosyal endikasyon öyküleri;
«psikiyatrik hastalar, alkol ve madde kullanımı bulunan bireyler, psikososyal destek ihtiyacı
olan ve öfke kontrol kaybı yaşayan, tıbbi tedaviye uyumda zorlanan hastalar»
psikolojik ve sosyal destek amacıyla mutlaka Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine ve Hastane
Psikologlarına konsülte edilmeli, hastanın tedaviden faydalanması ve sağlık çalışanının etkin
hizmet sunumu esnasında karşılaşabileceği riskler multidisipliner ekip çalışmasıyla ortadan
kaldırılmalıdır.
7
1.2.1 Çalışma Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi
•
•
•
•
•
•
•
•
Fiziksel ortama ilişkin önlemler
Silah girişinin engellenmesi
Kamera
Yardım hattı vb.
Güvenlik
İnsan gücü planlaması
İlkyardım ve acil prosedürleri
Eğitim
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun
25.04.2012 tarihli ve 4127 sayılı yazısı
ile sağlık tesislerinde ;
kadro dahilinde Özel Güvenlik
Görevlisi sayısının arttırılması,
hastanelerin çevresinde Dome
Kameralar, içerisinde ses ve gece
gündüz görüntü alma özelliği olan
HD Kameraların ihtiyaç
doğrultusunda; yeteri kadar
bulundurulması,
eksikliklerin ivedilikle giderilmesi,
Özel Güvenlik Birimindeki görevliler
tarafından 24 saat takip yapılması
talimatı iletilmiştir.
8
1.2.2- Şiddet Esnasında Acil Yardım
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun;
12.07.2012 tarihli ve 27.07.2012 tarihli yazıları bağlamında;
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri ve uygulayıcılarında bilgi zafiyeti
oluşmasının engellenmesi sebebiyle 81 İl Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’ne, gönderilen
yazıda; “çalışan hakları ve güvenliği iş akış süreci, iştirakçi kurum ve birimler,
şiddet vakalarının mahremiyeti, gizliliğin önemi, çalışan güvenliği konusunda
acil tedbir ve önlemleri”
içeren bilgilendirme yer almış olup, dağıtımı yapılmıştır.
İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Kurumu
Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminin iş akışı,
Birimlerin 01.02.2013 tarihi itibariyle Birlik Genel Sekreterliklerine
devredilmesinin ardından tanzim edilmiş olup;
15.02.2013 tarihinde yayınlanmıştır.
9
1.2.3 Şiddet Sonrası
1.2.3.1 Tedavi ve Rehabilitasyon
Şiddet Sonuçlarının Ortadan
Kaldırılması
Sosyal endikasyonu bulunarak öfke kontrolünü kaybeden
ve
tedavi sürecinden faydalanamayarak;
sağlık çalışanlarına karşı saldırgan tutum sergileyen
kişilerin;
sağlık sunumu esnasında hastanenin tıbbi sosyal hizmet
birimindeki sosyal hizmet uzmanlarından ve
psikologlarından ;
psikolojik ve sosyal destek alması,
taburculuk sonrası planlamada psikososyal danışmanlık
boyutunun yer alması ve sorunun «sağlık tesisinde krize
müdahale,
hasta ve ailesine psikososyal danışmanlık,
taburculuk sonrası sosyal destek»
olarak çözümlenmesi; bireysel ve toplumsal düzeyde çok
odaklı müdahaleyi mümkün kılacaktır.
- Güvenlik Tedbirlerinin Arttırılması
- Çalışan Hakları ve Güvenliği
Eğitim Modüllerinin Uygulanması
- Sağlıklı İletişim Tekniklerinin
Kullanılması; Hasta- Sağlık
Çalışanı İlişkisinin Düzenlenmesi
- Çalışan Hakları ve Güvenliği
Birimlerinin Uygulama Alanının
Tanıtılması
- Kamuoyu Bilgilendirmesinin
Yapılması
- Ulusal Basın ve Sosyal Medyada;
Çalışan Hakları ve Güvenliği
Politikalarını İçeren Medya
Kitlerinin Kullanımı
- Toplumsal Duyarlılığın
Oluşturulması
10
1.3 Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet
DÜNYADA MEVCUT DURUM
Sağlık Sektöründe Mesleksel Şiddet Raporu
•Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)
•Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
•Uluslararası Kamu Hizmetleri (PSI)
•Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN)
11
1.3.1 Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet
DÜNYADA MEVCUT DURUM
 Şiddeti Önlemeye Yönelik Yapılan Çalışmalar
•
•
-
ABD
Metal detektörler kullanılmış ve kontrol noktaları belirlenmiştir.
Güvenlik köpeklerinin bulundurulmuştur.
Koruyucu akrilik pencere ve panik alarmlar oluşturulmuştur.
Şiddet gösteren ya da tehdit eden hastaların nasıl idare edilebileceği konusunda
eğitim verilmiştir.
İNGİLTERE ve KANADA
‘ Şiddete Sıfır Tolerans’ kampanyası başlatılmış, konu ile ilgili posterler
tasarlanmıştır.
Yöneticiler için çalışanların, çalışma koşullarının güvenli olmasını vurgulayan
‘bilgi paketleri’ hazırlanmıştır.
12
2. Çalışan Güvenliği Nedir? (5 Dk)
Sosyal refah sisteminin birleştiricisi ve bileşeni olan sağlık alanında;
hastaların meşru iyilik halinin kaybetmesi,
fiziksel ve psikososyal tıbbi müdahale alanının hassasiyeti
ve hayati riskleri sebebiyle hizmet üreten ve alan için
davranışsal boyutta risk faktörleri bulunmaktadır.
Sağlık çalışanına karşı şiddetin önlenmesi ve hizmet sunumunun kalitesinin
arttırılması hususunda çalışan güvenliği;
“sağlık personelinin çalışma koşulları ve sundukları hizmetten dolayı
karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlayarak;
risk analizi yapmak, yasal mevzuat hakkında bilgilendirmek,
eğitim modülleri ile hak ve uygulamaları aktarmak,
koruyucu – önleyici tedbirleri almak”
ilkelerine dayanır.
13
2. Çalışan Güvenliği Nedir?
Hastane Hizmet Kalite Standartları Kapsamında Uygulanan Çalışmalar
Sağlık tesislerimizde bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri;
«fiziksel – psikolojik şiddet ve mobbing» vakalarını kapsamaktadır. Eş
güdümlü bir çalışma; personelin sağlık güvenliğinin sağlanması
bağlamında SKS sistematiğinde mevcuttur. Birimler; koordineli olarak
hizmet vermelidir.
•Hastane SKS yatay ve dikey olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır.
•Yatay boyutta Hasta ve Çalışan Güvenliği,
•Dikey boyutta ise Kurumsal Hizmet Yönetimi, Sağlık Hizmeti Yönetimi,
Destek Hizmeti Yönetimi ve İndikatör Yönetimi yer almaktadır.
14
2. Çalışan Güvenliği Nedir?
Hastane Hizmet Kalite Standartları Kapsamında Uygulanan Çalışmalar
Hastane Hizmet Kalite Standartları Kapsamında Uygulanan Çalışmalar
SKS Standartları Dağılım Tablosunda;
Hasta ve Çalışan Güvenliği paradigmaları çerçevelendirilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yönetim Hizmetleri
Hasta Bakım Hizmetleri
Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi
Tesis Yönetimi
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Bilgi Yönetimi
Stok Yönetimi
Atık Yönetimi
Sağlık Hizmeti Yönetimi
Poliklinik Hizmetleri
Acil Sağlık Hizmetleri
Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri
Mikrobiyoloji Laboratuvar Hizmetleri
Patoloji Laboratuvar Hizmetleri
Görüntüleme Hizmetleri
Endoskopi Hizmetleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klinikler
Ameliyathane Hizmetleri
Yoğun Bakım Hizmetleri
Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri
Eczane Hizmetleri
Sterilizasyon Hizmetleri
Transfüzyon Tıbbi Hizmetleri
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Fizik Tedavi Hizmetleri
Diyaliz Hizmetleri
Doğum Hizmetleri
Psikiyatri Hizmetleri
Nükleer Tıp Hizmetleri
Destek Hizmeti Yönetimi
Hasta Dosyası ve Arşiv
15
2. Çalışan Güvenliği Nedir?
Hastane Hizmet Kalite Standartları Kapsamında Uygulanan Çalışmalar
SKS Yönetim Hizmetleri kapsamında;
Sağlık tesislerinde ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ bulunmalıdır.
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ;
ÇALIŞAN HAKLARI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİNDEN AYRI,
SAĞLIK ALANINDA GÜVENLİK UNSURLARINI DENETLEYEN ALANDIR.
BU BAĞLAMDA KOMİTEDE;
Tıbbi, idari ve hemşirelik yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü, bir
hekim, enfeksiyon hemşiresi, güvenlik amiri, psikiyatrist veya psikolog veya sosyal hizmet
uzmanı ve diğer meslek gruplarından
(laboratuvar teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni)
bir temsilci yer almalıdır.
16
2. Çalışan Güvenliği Nedir?
Hastane Hizmet Kalite Standartları Kapsamında Uygulanan Çalışmalar
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ:
• Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması,
• Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
• Fiziksel şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması,
• Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
• Sağlık taramalarının yapılması
*konularını kapsamalı, düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
17
3. Sağlık Çalışanı Hakları Nelerdir ? (5 Dk)
Hekimlerin / Sağlık Çalışanlarının Çağdaş Bilimsel Tıp Olanaklarını Uygulama
Hakkı
Hekimlerin / Sağlık Çalışanlarının Mesleğini Uygularken Etik İlkelere Bağlı Olma
Hakkı
Hekimlerin / Sağlık Çalışanlarının Baskı Altında Olmadan Mesleklerini Uygulama
Hakkı
Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Kendi Değerlerine Ters Düşen Durumlardan Kaçınma
Hakkı
İyileşme Garantisi Vermeme Hakkı / Tedavi Yöntemini Seçme Hakkı
Hekimlerin / Sağlık Çalışanlarının Nitelikli Bir Eğitim Görme ve Kendini Yenileme Hakkı
Sağlık hizmetinin sunumu
bir ekip işidir.
Hekimin / Sağlık Çalışanının Danışma / Konsültasyon İsteme Hakkı
18
4. Çalışan Hakları ve Güvenliği Mevzuatı ve
Uygulamalar (5 Dk)
•
29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Sağlık
Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve
Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve
Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğ
•
06.04.2011 tarihli ve 27897 sayılı Hasta ve
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına
Yönelik Yönetmelik
•
28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Sağlık
Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar
Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
•
15.05.2012 tarihli Sağlık Bakanlığı
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına
İlişkin Genelge
19
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge Öncesi Hizmet Takvimi
Genelgenin öncesinde
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamında:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çalışan güvenliği komiteleri kuruldu.
Çalışan güvenliği programları hazırlandı.
Çalışanlara yönelik sağlık taramaları yapıldı.
Çalışanlar için kişisel koruyucu önlemler alındı.
Çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için düzenlemeler yapıldı.
Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik programlar hazırlandı.
Beyaz kod uygulamaya konuldu.
Sağlık çalışanlarına, çalışan güvenliği konusunda eğitimler verildi.
Risk değerlendirmesi yapılarak gerekli tedbirler alındı.
20
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge
•
Beyaz Kod Uygulaması: Beyaz Kod Uygulaması, sorumlu Başhekim
vasıtasıyla takip edilecektir. Görevli müdahale ekiplerinin, sağlık çalışanı ve
hasta / hasta yakınının yaşadığı krizde en erken müdahalesi sağlanacaktır.
Olayın analizi yapılarak, risklere ilişkin özel önlemler alınacaktır.
•
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi: Birim sağlık personelinin sorununa
ilişkin destek verecek ve yasal mevzuat takibi hususunda bilgilendirerek,
ilgili raporlamaları yapacaktır. Birim gerekli düzenleyici / önleyici tedbirleri
organize ederek planlama yapacaktır. Çalışan Hakları ve Güvenliği
Birimi’nde Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog veya Halkla İlişkiler Uzmanı
görevlendirilecektir.
•
Hizmetten Çekilme: Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu sırasında
şiddete uğraması halinde, acil hizmetler haricinde hizmetten çekilme
talebinde bulunabilir. İlgili yönetici, sağlık hizmetinin devamı bağlamında
21
gereken uygulamayı yürütecektir.
Beyazkod
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge
•
•
•
•
•
Bildirim Süreci: Sağlık çalışanına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere, “Bakanlık
Beyaz Kod Birimi” kurularak, 24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve
www.beyazkod.saglik.gov.tr adresi oluşturulmuştur.
Kamu ve özel sağlık kurum / kuruluşlarında gerçekleşen şiddet olayları, yöneticiler
tarafından derhal “113” numaralı telefonla Bakanlık Beyaz Kod Birimi’ne bildirilecek,
eş zamanlı olarak kurumun hukuk birimine, adli mercilere intikal ettirilecektir. Kamu
görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının takibi şikayete bağlı olmadığından, ilgili
personelin şikayetinin olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli
mercilere intikal ettireceklerdir.
Şiddete uğrayan kişiler doğrudan “113” numaralı telefona bildirim yapılabilecektir.
Ayrıca yöneticiler; www.beyazkod.saglik.gov.tr adresindeki “Beyaz Kod Bildirim
Formu”nu dolduracaklardır.
Bildirim üzerine Bakanlık Beyaz Kod Birimi, yöneticilere ve/veya ilgili personele
hukuki süreçle ilgili rehberlik yapacaktır.
22
Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge
Hasta Bilgilendirme Alanları:
Hasta ve hasta yakınlarının ilk olarak nereye
müracaat edecekleri, hangi işlemler ve tedavinin yapılacağı, tetkik ve tahlillerin
nerede yapılacağı, beklemeleri gerekiyorsa ne kadar süreyle bekleyecekleri gibi
konularda bilgilendirme süreçleri gözden geçirilerek eksiklikler varsa
tamamlanacaktır.
Bu amaçla acil servisler başta olmak üzere hastanın
durumu ile ilgili hasta ve/veya hasta yakınlarını
bilgilendirmek üzere
“hasta bilgilendirme alanları”
güçlendirilerek ve bilgilendirme sıklığı, niteliği arttırılarak
hizmet alımı kolaylaşacaktır.
23
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle
Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
•
Yönetmeliğin Dördüncü Maddesine göre hukuki destek mekanizmasından;
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri,
Halk Sağlığı Müdürü,
Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşavirliği,
İl Sağlık Müdürlüğü.
•
sorumludur.
Hukuki yardım; sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı personele karşı
kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleşmiş olması , ilgilinin veya mirasçılarının
talepte bulunması, ilgili personelin soruşturma safhasında şüpheli, kovuşturma safhasında ise
sanık durumunda bulunmaması halinde, Bakanlık ve bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatı
ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan avukatlar tarafından verilir.
24
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle
Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Yönetmeliğin Yedinci Maddesine istinaden; Bakanlık bildirimin yapılacağı bir sistem
kurar ve bu sistemde kişisel verilere ilişkin bilgilere yer verilmez.
“113 Sistemi : Sağlık Bakanlığınca yürütülen hukuki destek ve bildirim hattı” bu amaç
için kullanılır.
• Yönetmeliğin Sekizinci Maddesine istinaden; mağdur sağlık personeli veya kurum
yöneticisi hukuki yardım talebinde bulunabilir. İlgili personelin hukuki yardımdan
faydalanabilmesi için yönetmelik hükümleri resen İl Sağlık Müdürlüklerince ve bağlı
bulunulan Kuruluş Amirliklerince uygulanır.
25
5.Çalışan Güvenliği Kontrol Şeması (5 Dk)
Sağlık
Çalışanı
Öfke kontrol kaybı yaşayarak
saldırgan tutum ve davranış
sergileyen ;
hasta ve / veya yakını;
tıbbi müdahaleye uyumun
arttırılması, psikolojik ve sosyal
desteğin sunulması bağlamında
Hastane PsikologlBirimi’ne
arına / Tıbbi Sosyal Hizmet
konsülte edilerek
yönlendirilecektir.
Eş zamanlı olarak sosyal hizmet
uzmanı;/ psikolog hekim, hemşire
ve hastanın tedavisindeki diğer
sağlık personeliyle vakayı takip
ederek, gerekli durumlarda tedavi
ekibine psikososyal danışmanlık
yapacaktır.
Sağlık çalışanına fiziksel ve / veya sözel şiddet
uygulayarak; çalışan ve hasta güvenliğinde sorun
oluşturan hasta ile ilgili olarak,
Beyaz Kod verilir, güvenlik birimi sürece dahil olur ve
gerekliyse kolluk kuvvetinden destek alınır.
113 Hattına durum bildirilir.
Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet Tespit ve Adli
Bildirim Formu doldurulur.
Savcılık Makamı ve Birlik Genel Sekreterliği Çalışan
Hakları ve Güvenliği Birimine evraklar gönderilir.
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi ;
süreç hakkında sağlık personeline danışmanlık yapar ve
koruyucu – önleyici tedbirlere ilişkin gerekli raporlama
ve planlamaları yapmakla yükümlüdür.
İlgili Başhekim Yardımcısı Beyaz Kod, 113 Sistemi ve
Hukuki Destek Sistemini takip eder. Birimde Sosyal
Hizmet Uzmanı, Psikolog, Halkla İlişkiler Uzmanı
görevlendirilir.
26
MOBBİNG NEDİR?
• Mobbing;
işyerinde bir ya da birkaç kişi tarafından
genellikle tek bir kişiye sistematik biçimde uygulanan,
etik olmayan yaklaşımlar ile kişiyi çaresiz ve savunmasız bırakmak,
böylelikle performansını ve dayanma gücünü yok ederek,
işten ayrılmaya zorlamaktır.
ÇATIŞMA NEDİR ?
• Çatışma kaynaklar, güç, statü, istekler ve diğer isteklere sahip olma
mücadelesi
olarak
görülebilecek
toplumsal
bir
süreçtir.
• Kurumsal çatışma ise kurum içindeki bireyler ya da gruplar arasında
görevlerin dağılımı, statü, amaç, değerler ya da algı farklılıkları gibi çeşitli
nedenlerden kaynaklanan ve uyuşmazlık, anlaşmazlık biçiminde ortaya
çıkan dinamik bir etkileşim sürecidir.
28
Sağlık Sektöründe Mobbing / Psikolojik Baskı Vakaları
•
İş yerinde duygusal ve psikolojik baskıya maruz kalarak mesleki tükenmişlik
sendromu, yıpranma, etkin hizmeti sunamama sonuçlarıyla ortaya çıkan sözel şiddet
türü mobbing olarak tanımlanmaktadır.
•
Sağlık çalışanlarının;
– Ağır iş yükü,
– Uzun ve kesintisiz süre ile çalışması,
– Mesleki ve akademik riskler,
– Hasta ve / veya yakını tarafından fiziksel / sözel şiddete maruz kalma,
– Sosyal işlevselliğin kaybedilmesi,
– Kişinin benlik saygısı ve mesleki statüsüne karşı saldırı,
– Atılgan olmayan; saldırgan ve çekingen davranış biçimleri,
maddelenen sebepler mobbing (iş yerinde psikolojik baskıya) sebebiyet vermektedir.
T.C. ANAYASASI
Madde 125- “İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu
açıktır…”
Madde 128- “Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri,
atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve
ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, malî ve sosyal
haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.
Madde 129- “Memurlar ve diğer kamu görevlileri Anayasa ve kanunlara
sadık kalarak faaliyette bulunmakla yükümlüdürler.
Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma
hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemez. Disiplin kararları yargı
denetimi dışında bırakılamaz.”
30
YENİ BORÇLAR KANUNU
MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini
korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine
uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve
cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların
daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür.
31
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI
KANUNU
•
•
•
•
Madde10-“…Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik
içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde
belirtilen esaslar içinde kullanır…”
Madde 11- “Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde
belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri
yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru
yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.”
Madde 17- “Devlet memurları, bu kanun ve bu kanuna dayanılarak
yayınlanan tüzük ve yönetmeliklere göre tayin ve tespit olunup
yürürlükte bulunan hükümlerin kendileri hakkında aynen
uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler.”
Madde 18 – “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun
memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden
alınamaz.
32
•
Madde 21- “Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi
işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından
kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava
açma hakkına sahiptirler.”
•
Şikayet ve müracaatlara ilişkin “Devlet Memurlarının Şikayet ve
Müracaatları Hakkında Yönetmelik” de bulunmaktadır.
Sağlık Sektöründe Mobbing / Psikolojik Baskı Vakaları
•
•
•
•
Başvuru Biçimi
Sağlıkta Buluşma Noktasından Yazılı Olarak
Birlik Genel Sekreterlikleri Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birimine Gelen Başvurular
Sağlık Tesisleri Çalışan Hakları ve Güvenliği
Birimlerine Gelen Başvurular
Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire
Başkanlığı’na Yapılan Müracaatlar
Yöntem
•Mobbing iddiasında bulunan sağlık çalışanı ile
görüşme; psikolojik ve sosyal destek /
danışmanlık sunulması
•Uygun kanaatin oluşması halinde; hassasiyet
ve incinebilirlikler çerçevesinde; sağlık tesisi
yönetimi ile vakanın görüşülmesi ve
çözümlenmesi
Yöntem
•Birlik Genel Sekreterliği tarafından yapılan
inceleme
•Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
tarafından yapılan denetim ve inceleme
Mobbingle Mücadele Yolları

Mobbing; bireye, kuruma ve topluma maddi ve manevi büyük zarar veren bir süreçtir.
 Mobbing mücadelesinde kilit öneme sahip olan iki eylemden bahsedilebilir:
bilgilendirme ve önlem alma.
Önlem Alma:
Bilgilendirme:
Mobbing sürecine ilişkin mağdur
kadar, iş arkadaşlarının, yöneticilerin
ve tüm toplumun farkındalığı
sağlanmalıdır.
Mobbing eylemlerinin varlığına ilişkin;
belirtileri zamanında fark etmek,
bu eylemlerin başlamasına neden olan çatışmayı ve
taraflarını belirlemek,
tarafları uzlaştırıcı eylemlerde bulunmak,
ortak paydaların varlığını ortaya çıkarmak,
kurum kültürünün takım çalışması mantığına uygun
hale gelmesini sağlamak,
gibi eylemler bu kapsamda değerlendirilebilir.
Öfke Kontrolü, Krize Müdahale ve Çatışma Yönetimi /
(Zor İnsanlarla Başa Çıkma)
• Öfke Nedir ?
Herkes tarafından hissedilebilen,
Güçlü fakat kontrol edilmesi öğrenilebilen,
Stresin kontrol edilemediği durumlarda ortaya çıkan
Saldırganlıkla aynı şey olmayan,
bir tutumdur.
• Öfke ve kriz durumu; hasta ve yakınının meşru iyilik halinin dışında
kabul ettiği tıbbi tedavi sürecinde, “kayıp – yas – travma” ile oluşan
kızgınlık ve bilgi edinmenin yetersizliği sebebiyle açığa çıkan kaygı ve
travma sonrası stres düzeyinin yükselmesiyle ortaya çıkar.
36
Öfke Kontrolünde Kriz Yönetimi ve Çatışmanın Önlenmesi
•
Olası krizlerin önlenmesi için öfke kontrol yöntemleri:
– Bilişsel Düzey: Hastanın tıbbi süreç hakkında beklentileri tanımlanarak
bilgilendirme yapılır, alternatif açıklamalar ile kriz durumu kontrol altına
alınarak, hizmetin devamlılığı sağlanır.
– Duyuşsal Yöntemler: Hasta ve/veya yakınına, tıbbi tedavi sürecine ilişkin
geri bildirim verilerek uyarılmanın yönü değiştirilir, tıbbi müdahale
basamakları özetlenerek aktarılır.
– İletişimsel Yöntemler: Hasta sorumlulukları ve katılımı aktarılarak, tıbbi
tedavi sürecine hasta ve / veya yakının paydaşlığı sağlanır. Saldırgan ve
çekingen davranış biçimi oluşmadan, atılganlık metodu ve “kazan – kazan”
anlayışıyla, sağlık çalışanının hizmet sunumu ve hastanın tıbbi tedaviden
faydalanma durumu kolaylaştırılır. İletişimsel yöntemlerde; hastanın etkin
dinlenmesi ve anemnezin alınarak, dahiliyetin arttırılması bağlamında
özetlenerek geri bildirim alınması önem taşımaktadır.
37
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE STRES YÖNETİMİ
Son yıllarda sağlık sektöründeki hizmet anlayışında, kalitedeki artış ivmesi ve
hasta memnuniyeti odaklı değişim ile birlikte;
sağlık personelinin iş tutumu ve davranışları önemli bir konu haline gelmiştir.
İş, insan yaşamı içinde önemli bir yer tutmaktadır, bu nedenle iş ile ilgili
faktörler ve olumsuzlukların çalışanlar üzerinde fizyolojik, psikolojik baskılar
ve yıkımlar oluşturduğu, onların sağlık ve başarılarını olumsuz yönde
etkilediği araştırmalarla tespit edilmiştir.
38
Stres nedir?
• Bireyin kendisinden ve çevresinden kaynaklanan
bedensel ve ruhsal gerilim, baskı, endişe yani
kişiye rahatsızlık veren bir durumdur.
39
STRESİN NEDENLERİ
• Fiziki Çevreden Kaynaklanan Sorunlar:
Hava kirliliği, gürültü, trafik, fazla ya da az ışık, kalabalık,
radyasyon, iklim şartları, çalışma ortamının ergonomik koşulları
vb.
• İş veya Meşguliyet Konusundan Kaynaklanan Sorunlar:
Ağır iş yükü, gece işi, aşırı yüklenme, karar verme güçlükleriyle
dolu büyük sorumluluklar getiren işler, zaman baskısı altında
çalışma,
• Psiko-sosyal Öğelerden Kaynaklanan Sorunlar:
Trafikte, sıkışma, çocuğun hastalanması, bir yere yetişmek,
gelişimsel faktörler, kanser vb. ciddi hastalıklar, doğum, ölüm vb.
40
Stresin Etkileri
• Kısa dönem etkileri: kalp atış sayısında artış, kan
basıncında artış, endişe, karamsarlık, kızgınlık,
unutkanlık, dikkati eksikliği…
• Uzun dönem etkileri: kronik hastalıklar
(baş ağrısı, diyabet, kalp hastalığı)depresyon, fobiler, uyku
düzensizliği…
41
İŞ STRESİ
• İş hayatında yaşanan stres hem çalışanlar açısından hem
yöneticiler açısından önemlidir.
Bir diğer deyişle stres; hem bireysel hem de örgütsel nedenleri
ve sonuçları olan bir durumdur.
• Bireysel stres kaynakları rol belirsizliği ve rol çatışmasıdır.
– Rol belirsizliği, çalışanın görevlerini yerine getirirken istenilen
ve beklenilen performans düzeyinin yakalayabilmesi için gerek
duyduğu bilgiden yoksun olması halinde ortaya çıkmaktadır.
– Rol çatışması ise, çalışanın iş yerinde birbiriyle çelişen görev ve
sorumluluklarla karşı karşıya kalma halinde ortaya çıkmaktadır.
42
Stres Yönetimi
• Stresli bir ortamda bulunan insanların stres oluşturan unsurları bilmeleri ve
bunlarla baş edebilmeleri birey açısından önemli olduğu kadar organizasyon
yönetimi açısından da büyük önem taşımaktadır.
Stres bireylerle çevresi arasındaki ilişki sonucu ortaya çıktığından,
stresin olumsuz etkilerini önlemek için çevreyi kontrol edebilmek gerekir.
Bu stresin yönetilmesi demektir.
43
Stres Yönetimi
• Kurum yönetimi öncelikle çalışanları strese sürükleyen stres
kaynaklarının bulunması,
• Bireysel, kurumsal farklılık ve dinamiklerin belirlenmesi,
• Kurumsal yöntem ve stratejilerin; tüm basamaklarda; mikro,
mezzo ve makro düzeyde paylaşılması ve ortak müdahale
yöntemlerinin geliştirilmesidir.
44
KURUMSAL AÇIDAN STRESİ YÖNETEBİLMEK
İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
•
•
•
•
•
•
•
Çalışma ortamının iyileştirilmesi,
Çalışanlarının rollerinin yeniden tanımlanması,
Sosyal destek sağlanması,
Aşırı iş yükünü ortadan kaldırılması,
Çalışma koşullarını yeniden gözden geçirilmesi,
Çalışanların güven duygularını geliştirilmesi,
Stresli personele psikososyal danışmanlık hizmeti verilmesi,
Kurumsal tedbirler olarak belirlenmiştir.
45
İŞ YERİNDE STRESÖRLERLE
BAŞA ETME BECERİLERİ
• Eğitim ve oryantasyon sürecinde; sağlık alanında çalışılan bölümün mesleki
riskleri ve stresörler tanımlanmalıdır, gerekliyse psikososyal danışmanlık
alınmalıdır,
• Sağlık çalışanı, stres – çatışma ve kriz yönetimi konusunda kendisini tanımalı
ve baş etme metotları geliştirmelidir,
• Sağlık çalışanı hizmet sunumunda katılımcı, iyimser ve paylaşımcı olmalıdır,
Bireysel tedbirler olarak belirlenmiştir.
46
Tükenmişlik Sendromu ve Destek Mekanizmaları
• Tükenmişlik sendromu, stres altındaki kişinin yorgunluk, hayal kırıklığı ve işi bırakma
isteği ile karakterize durumunu tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
• Aslında bu davranışların altında bir yabancılaşma duygusu ve savunma mekanizması
yatmaktadır.
BELİRTİLERİ
Duygusal:
Depresif duygulanım, kendini desteksiz ve
güvensiz hissetme, ümitsizlik, evde
gerginliğin artışı, kızgınlık, huzursuzluk,
mutsuzluk gibi negatif duygulanımlarda
artış, nezaket, saygı ve dostluk gibi olumlu
duygulanımlarda azalma …
Fiziksel :
Kronik yorgunluk,
güçsüzlük, enerji kaybı, baş
ağrıları, bulantı, kramplar,
bel ağrısı, uyku
bozuklukları…
Zihinsel:
Doyumsuzluk, kendine, işine
ve genel olarak yaşama karşı
olumsuz tutumlar…
47
TÜKENMİŞLİĞİN NEDENLERİ
Sosyal desteğin
olmaması/yetersizliği
Sağlık ekibinin
motivasyonunun düşük
olması
MESLEKİ
TÜKENMİŞLİĞE
SEBEP OLMAKTADIR
Ağır iş yükü
Sağlık çalışanına yönelik
artan psikolojik ve
fiziksel şiddet olayları
48
TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU ÖNLEME VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI
•
•
•
•
•
Çalışanların görev ve yetkilerinin açık ve net olarak belirtilmesi ve bunların yasal düzenlemeler
ile yaşama geçirilmesi,
Bölümlerin personel planının iyi yapılıp, düzenli ekip içi toplantılar ile gereğinde kriz durumu
oluşmadan müdahale edilmesi,
Çalışanların teşvik kaynaklarının arttırılması, esnek ve katılımcı bir yönetim anlayışının esas
alınması,
Sağlık çalışanına yönelik “stresle baş etme yöntemleri – çatışma ve kriz yönetimi” eğitimlerinin
verilmesi,
Motivasyonu artırıcı ve çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri eğitim olanaklarının ve sosyal
destek organizasyonlarının sağlanması,
Tükenmişlik sendromunu önlemeye yönelik kurumsal tedbirlerdir.
49
TÜKENMİŞLİK SENDROMUNU ÖNLEME VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI
•
Eğitim ve oryantasyon sürecinde; sağlık alanında çalışılan bölümün mesleki riskleri ve stresörler
tanımlanmalıdır, gerekliyse psikososyal danışmanlık alınmalıdır,
•
Sağlık çalışanı, stres – çatışma ve kriz yönetimi konusunda kendisini tanımalı ve baş etme
metotları geliştirmelidir,
Tükenmişlik sendromunu önlemeye yönelik bireysel tedbirlerdir.
50
7.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve
Güvenliği İş Akış Talimatı (10 Dk)
•
•
•
•
•
•
Çalışan Güvenliği Genelgesi ile Çalışan Hakları ve Güvenliği sistemi ve birimleri
tanımlanmıştır.
Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik maddelerine istinaden
mevcut sağlık tesislerinin Kalite Sisteminde yer alan; “çalışan güvenliği sağlık
standartları” belirlenmiştir.
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki
Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında; sağlık çalışanlarının
alacağı “hukuki destek” çerçevelendirilmiştir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanan 31.05.2012 tarihli yazı ile
sağlık tesislerinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri”nin kurulması talimatı
iletilmiştir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı; Hasta,
Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığının 12.07.2012 ve 27.07.2012 tarihli
yazılarıyla Çalışan Hakları ve Güvenliği Sisteminin “iş akışı” hakkında bilgilendirme
yapılmıştır.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Yataklı Sağlık Hizmetleri Şubesi, Çalışan Hakları
ve Güvenliği Birimi tarafından 14.09.2012 tarihli talimatı ile “Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birimleri”nin iş akışı belirlenmiştir.
51
7.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve Güvenliği İş
Akış Talimatı (10 Dk)
•
02.11.2011 tarihli Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarınca 02.11.2012 tarihinde 87 Birlik
Genel Sekreterliği oluşturulmuştur. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu; Hastane
Hizmetleri Başkan Yardımcılığının ilgi 28.12.2012 tarihli “Tıbbi Sosyal Hizmet,
Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği” konulu talimatı doğrultusunda; sağlık
tesislerimizde bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği birimlerinin “planlama,
eğitim, denetim ve koordinasyon” yetkileri Genel Sekreterlikler bünyesinde
kurulacak birimlere verilmiştir.
•
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde
28.12.2012 tarihli talimata istinaden; Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
kurulmuştur.
•
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün 14.09.2012 tarihli iş akış talimatında; kamu
hastaneleri ile ilgili bulunan tüm hükümler, Birlik Genel Sekreterliğimizde
bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine devredilmiştir.
52
7.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve Güvenliği İş
Akış Talimatı (10 Dk)
•
Sağlık çalışanına yönelik “fiziksel, sözel şiddet ve mobbing” vakalarında, Birlik
Genel Sekreterliğimiz tarafından işlem yapılacak olup, iş akış talimatına uygun
olarak hazırlanacak dosyaların; “113 Beyaz Kod” hukuki işlemleriyle ilgili kısmı
tarafımızca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; Hukuk ve Mevzuat İşleri
Koordinatörlüğüne iletilecektir.
•
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun talimatları ve ilgi sayılı mevzuatlar
çerçevesinde; sağlık çalışanlarının güvenilir ortamda sağlık hizmeti verebilmesi, sağlık
çalışanına yönelik ‘fiziksel – psikolojik şiddet ve mobbing’ vakalarının önlenmesi,
vakalara uygun müdahalenin yapılması, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması
bağlamında İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları
ve Güvenliği Birimlerinin iş akışı aşağıda sıralanmıştır:
53
7.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve Güvenliği İş
Akış Talimatı (10 Dk)
•
Çalışan Hakları Güvenliği Birimleri tarafından; ilgi (a) sayılı genelge gereğince; sağlık
çalışanın şikâyet beyanına bakılmaksızın tüm ‘fiziksel – psikolojik şiddet’ vakaları;
Emniyet İl/ İlçe Müdürlükleri ve Cumhuriyet Başsavcılığına, adli koruma ve inceleme
makamlarına aciliyetle bildirilecektir.
•
Sağlık çalışanına yönelik şiddet vakası meydana geldiğinde; kurumun Çalışan Hakları
ve Güvenliği Birim sorumlusu tarafından; Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beyaz
Kod Bölümü ‘113 numaralı telefon hattı aranacak olup ‘www.beyazkod.saglık.gov.tr’
linkinde bulunan ‘Form 1 ve Form 2’belgeleri olaydan hemen sonra doldurulacaktır.
•
Beyaz Kod Uygulamasında ‘Form 1 ve Form 2’ belgelerinin birer nüshası alınacak olup;
tutulan tutanaklara eklenerek diğer evraklarla beraber Hastane Yönetimi Makamına
iletilecektir.
54
7.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve Güvenliği İş
Akış Talimatı (10 Dk)
•
Sağlık çalışanına yönelik meydana gelen “fiziksel, sözel şiddet” vakalarında; “Beyaz Kod Formları,
Tutanaklar, Sağlık Çalışanlarının Hukuki Yardım Talep Ettiklerine Dair Dilekçesi, Adli Yazışmalar,
Savcılık Makamına Başvuru Yazısı” başlıklarında üç dosya tanzim edilecektir. Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birimi tarafından; adli koruma ve inceleme makamlarına iletilmek üzere takım evraktan oluşan
bir dosya, İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat İşleri Koordinatörlüğüne iletilmek üzere bir dosya,
Genel Sekreterlik Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine iletilmek üzere bir dosya hazırlanacaktır. Adli
koruma ve inceleme makamları için hazırlanan dosyalar Hastane Yönetimi tarafından ivedilikle
Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecektir.
•
Sağlık çalışanına yönelik şiddet vakaları hakkında; olayın yaşandığı gün itibariyle Çalışan Hakları ve
Güvenliği Sorumlu Başhekim Yardımcısı veya Birimde görevli sosyal hizmet uzmanı/psikolog/halkla
ilişkiler uzmanı tarafından; İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Çalışan Hakları ve Güvenliği Biriminden (Tel:
0216 578 78 78 – 7758 / 7751 numaralı telefonu arayarak, [email protected] kurumsal
elektronik posta adresine yazılı olarak başvurarak) ihtiyaç duyulması halinde “psikolojik ve sosyal destek,
mevzuat uygulaması bağlamında danışmanlık” talep edilebilecektir.
•
Kurumların Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri tarafından aylık olarak hazırlanması talep edilen;
“Çalışan Hakları ve Güvenliği Aylık Takip Formu”; İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Çalışan Hakları ve
Güvenliği Birimi ‘[email protected]’ kurumsal adresine elektronik posta yoluyla ve üst
yazı ile ek koyularak her ayın ilk haftası İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine gönderilecektir.
55
7.İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Çalışan Hakları ve Güvenliği İş
Akış Talimatı (10 Dk)
•
Mağdur sağlık personelinin hayati risklerinin olması, tehdit gibi durumlarda; krize müdahale eden Hastane
Yönetimi Makamı tarafından, şiddet mağduru olan sağlık personelini koruma altına alma gereksinimiyle,
durum aynı gün içerisinde ivedilikle İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’ne öncelikle telefon ve elektronik posta yoluyla ‘Tel: 0216
578 78 78 – 7758 / 7751 , [email protected]’ iletilecek ve vaka üst yazı ile gönderilecektir.
•
Şiddete maruz kalan tüm sağlık personelleri ve aile üyelerinin, Kurumların Tıbbi Sosyal Hizmet Birimlerinde
görevli sosyal hizmet uzmanlarından ve hastane psikologlarından psikolojik ve sosyal destek alması
sağlanarak, sağlık çalışanına danışmanlık verilecektir.
•
Kurumumuza bağlı tüm sağlık kuruluşlarında bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri tarafından tüm
dosyaların arşivlenecektir. İhtiyaç duyulması halinde İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliğinden ‘Tel: 0216 578 78 78 – 7758 / 7751 , [email protected]’ danışmanlık
alınabilecektir.
•
Sağlık tesislerinde; Çalışan Hakları Güvenliği Biriminde personel değişikliği yapılması halinde; görevli
Başhekim Yardımcısı ve birim çalışanı bilgilerinin öncelikle [email protected] adresine
elektronik posta yoluyla ve üst yazı ile İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine bildirilmesi gerekmektedir.
Maddeleri gereğince İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Çalışan
Hakları ve Güvenliği iş akışı tanımlamıştır.
56
57
58
Sağlıklı iletişim ve güvenilir hizmet için
hasta ve sağlık çalışanı
BİRLİKteliği
HAYATİ
önem taşır.
59
59
TEŞEKKÜRLER
60
60

similar documents