here - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Report
วทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลน
กอบการนาเสนอวิสัยทัศนเพื
่ เขารั
้ บการสร
์ อ
าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกล
(พ.ศ. 2556 – 2559)
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ดร.ชนินทร ์
วะสี นนท ์
การบริหารสถานการณที
่
์
เปลีย
่ นแปลง
การเปลีย
่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม
สิ่ งแวดลอม
พลังงาน และเทคโนโล
้
การปฏิรป
ู ราชการ : ก.พ.ร. สมศ. ส
การบริหารจัดการดานงบประมาณ
้
วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็ น
สถาบันอุดมศึ กษา
ของทองถิ
น
่ ทีม
่ จ
ี ุดเดน
่ งึ่
้
่ เป็ นทีพ
ของทองถิ
น
่
้
พรอมเข
าสู
้
้ ่ ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ ์
สรางจุ
ดเดน
สราง
้
่ สรางคน
้
้
ผลงาน
เป้าหมาย
1. มหาวิทยาลัยมีจุดเดนในระดั
บคณะของตนเองทีส
่ ามารถเชือ
่
่
สู่การพัฒนาทองถิ
น
่ ได้
้
2. บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็ นคนดี มีจต
ิ สาธารณะ มีทก
ั ษะวิชา
3. มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการทีม
่ ค
ี ุณภาพเป็ นทีย
่ อมรับอ
ระดับทองถิ
น
่ ระดับประเทศ และในประชาคมอาเซียน
้
4. มหาวิทยาลัยมุงเน
ั เพือ
่ สร้างองคความรู
่ าไป
่ ้ นการวิจย
้ ทีน
์
สามารถเป็ นทีพ
่ ง่ึ ของทองถิ
น
่ ได้
้
5. มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการ ทีม
่ ป
ี ระสิ ทธิภาพตามหล
สามารถเป็ นแบบอยางที
ด
่ ใี ห้กับสั งคมได้
่
6. ศิ ลปวัฒนธรรมไดรั
นรูปธรรมและยัง่ ย
้ บการทานุ บารุงอยางเป็
่
7. มหาวิทยาลัยมีความพรอมสู
้
่ ประชาคมอาเซียนทัง้ ดานการผล
้
การบริการวิชาการ และการทานุ บารุงศิ ลปวัฒนธรรม
ข้อมูลจานวนนักเรียน
นักเรียนมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 (ปี
2554)
คน
คน
สกลนคร
5,926
นครพนม
4,030
นักศึ กมุษาระดั
บ
ปวส.
ปี
2
กดาหาร
2,556
ทีม
่ า : http://bopp3,061
คน
คน
opec.info/home
http://bms.vec.go.th
หน่วยงานระดับคณะ
• คณะครุศาสตร ์
• คณะมนุ ษยศาสตรและ
์
สั งคมศาสตร ์
• คณะวิทยาการจัดการ
• คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
์
จุ
ด
เด
น
่
• คณะเทคโนโลยีการเกษตร
?
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
“สรางจุ
ด
เด
น”
้
่
1. สร้างจุดเดนหรื
อเอกลักษณ ์ ภายใต้แนวคิด
่
“หนึ่งคณะ หนึ่งสาขาวิชา”
2. พัฒนาหลักสูตรทีม
่ จ
ี ุดเดน
่ มีความหลากหลายครอบคลุม
ความตองการ
้
ของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตทัง้ ในระดับทองถิ
น
่ และ
้
ระดับอาเซียน และ
ไดมาตรฐานตามกรอบ
TQF พร้อมทัง้ จัดตัง้
้
คณะกรรมการเฉพาะดูแล
การพัฒนาหลักสูตรให้เป็ นมาตรฐานรูปแบบเดียวกัน
2.1 ระดับท้องถิน
่
2.2 ระดับอาเซียน
3. สร้างเครือขายความร
วมมื
อกับสถาบันการศึ กษาหรือ
่
่
องคกรต
างประเทศ
่
์
“สราง
้
1. สร้างบัณฑิตคน”
ทีม
่ ค
ี ุณลักษณะ
“เป็ นคนดี มีจต
ิ สาธารณะ และมี
ทักษะวิชาชีพ”
1.1 วางแผนทีเ่ ส้นทางการพัฒนานักศึ กษาให้มี
คุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์
1.2 สร้างช่องทางการสื่ อสารระหว่างอาจารย์กับ
นักศึ กษา
1.3 พัฒนานักศึ กษาสู่ประชาคมอาเซียน
1.4 จัดระบบดูแลนักศึ กษาต่างชาติตลอดหลักสูตร
2. พัฒนาบุคลากรทัง้ สายวิชาการและ
สายสนับสนุ น
“เป็ นคนดี มีจรรยาบรรณ และมี
ทักษะวิชาชีพ”
2.1 สายวิชาการ
 ผลักดันให้บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการมากขึน
้
และคุณวุฒก
ิ ารศึ กษา
สูงขึน
้
 พัฒนานักวิจย
ั รุ่นใหม่โดยมีนก
ั วิจย
ั
อาวุโสเป็ นทีมพีเ่ ลีย
้ ง
2.2 สายสนับสนุ นวิชาการ
- สร้างเส้นทางความก้าวหน้าเป็ นรายบุคคล
- ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตาแหน่ง
ตามสายงาน
2.3 สายบริ
หาร
2.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานในทุกรูปแบบ
2.5 นาหลักการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสมกับวัฒนธรรมและ
บริบทของมหาวิทยาลัยมา
ใช้ในการพั
นาบุคลากร
2.6 ปรับสถานภาพ
คฒ
าตอบแทนและสวั
สดิการของบุคลากร
่
ประเภทตางๆ
่
ให้มีความแตกตางกั
นน้อยทีส
่ ุด ภายใต้
่
กฎระเบียบของทางราชการและ
ของมหาวิทยาลัยเอือ
้ อานวยให้
2.7 พัฒนาโครงสรางพื
น
้ ฐานดานที
พ
่ ก
ั อาศั ย สานักวิทย
้
้
บริการและเทคโนโลยี
“สราง
้
1. ผลิตงานวิงาน”
จย
ั และนวัตกรรมจากราก
หญ้าสู่อาเซียน
1.1 กาหนดยุทธศาสตร์การวิจย
ั ทีเ่ น้น
ความเป็ นท้องถิน
่
1.2 สร้างทีมวิจย
ั ทีเ่ ข้มแข็ง
1.3 พัฒนาระบบและกลไกการให้ทุน
สนับสนุ นการวิจย
ั
ทีเ่ หมาะสมและเป็ นรูปธรรม
1.4 จัดสรรทุนวิจย
ั ให้กับคณะในอัตราที่
1. ผลิตงานวิจย
ั และนวัตกรรมจากรากหญา้
สู่อาเซียน (ตอ)
่
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุ นการเผยแพร่
ผลงานวิจย
ั
และนวัตกรรมทัง้ ในระดับชาติ
และนานาชาติ
1.6 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทีก
่ ่ อให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน
1.7 ส่งเสริมการทาวิจย
ั ในชัน
้ เรียนและการ
ผลิตสื่ อการสอน
2. บริการวิชาการแบบมือ
อาชีพ
2.1 จัดตัง้ “ศูนย์พัฒนาจังหวัด”
2.2 พัฒนาศูนย์ภาษาให้เป็ น
language park
3. “เก
ทานุ
ารุองกได
ศิ ลปะและ
่ ง บเลื
้”
วัฒนธรรม
3.1 สร้างศูนย์วัฒนธรรมมีชวี ต
ิ
3.2 แลกเปลีย
่ นและเรียนรู้วัฒนธรรมกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน
วัฒนธรรม
“รวมคิ
ด รวมใจ
ร
วมท
าหน
าที
่
่
่ องคกร
่
้
์
อย
างมี
ค
วามสุ
ข
”
่
ความมุงมั
น
่
่
“ซือ
่ สั ตย ์ สรางสรรค
ทุ
มเท”
้
์ ่

similar documents