ไฟล์ประกอบ - โรงเรียนสรรพวิทยาคม

Report
การจัดการเรียนการสอนนักเรียน โดยครูมืออาชีพ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
สมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ - บรรยาย
*นักเรียนควรได้ รับการพัฒนา ครบ 6 มาตรฐาน
*นักเรียนได้ รับการ วัดผล-ประเมินผล ครบ 6 มาตรฐาน
*ครู กาหนดสั ดส่ วนของ คะแนน ทีแ่ ตกต่ าง ตามความเหมาะสม
ครบ 6 มาตรฐาน
• โดยเน้ นไปที่
• จากผลการทดสอบ
และ
ของนักเรี ยนไทยใน
และด้ าน
ให้ เลื่อนอันดับดีขึ ้น
ภายในปี 2558 จากปั จจุบนั ผลการจัดอันดับการศึกษาของไทยอยูท่ ี่ 50 จาก
65 ประเทศ
(International Institute for
Management Development)
ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นประเด็นหลัก ที่ รมว.ศธ.ได้ หารือกับผู้บริหาร สพฐ.
เพื่อต้ องการผลักดันให้ ทุกองค์ กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
ร่ วมกันนาไปพัฒนา ให้ เกิดความชัดเจนมากขึน้ และร่ วมกัน
ขับเคลื่อนนโยบายให้ ส่ ูการปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
• มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง
Creative thinking , Scientific thinking , Critical
thinking , Analysis thinking
• มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ และทักษะที่จาเป็ นสาหรับศตวรรษที่ 21 โดย
ภายในปี พ.ศ.2558 จะต้ องให้ ผลการจัดอันดับการศึกษาไทย ผลการ
ทดสอบ PISA (Program for International Student
Assessment) ของไทย ให้ อยู่ในอันดับ ที่ดขี นึ ้
เมื่อผู้เรียนได้ รับการจัดการเรียนการสอน โดยครูมืออาชีพ
ผู้เรียนต้ องได้ รับการส่ งเสริมพัฒนาครบ 6 มาตรฐาน จากครูท่ สี อนทุกวิชา
มาตรฐานการศึกษา ด้ านผู้เรียน ( สพฐ. สมศ.)
-มาตร.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
-มาตร.2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่ านิยมอันพึงประสงค์
-มาตร.3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
-มาตร.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์
ตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติ สมเหตุสมผล
-มาตร.5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร (O-Net ฯลฯ)
-มาตร.6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผู้อ่ นื ได้ และมีเจตคติท่ ดี ตี ่ ออาชีพสุจริต
เมื่อผู้เรียนได้ รับการจัดการเรียนการสอน โดยครูมืออาชีพ
ผู้เรียนต้ องได้ รับการส่ งเสริมพัฒนาครบ 6 มาตรฐาน จากครูท่ สี อนทุกวิชา
มาตรฐานการศึกษา ด้ านผู้เรียน ในหนึ่งรายวิชา
มาตรฐานทีน่ ักเรียนควรได้ รับการพัฒนา และ สัดส่ วนประเมินผล
4
4
4
มาตร.1 = 4 %
4
4
มาตร.2 = 4 %
มาตร.3 = 4 %
มาตร.4 = 4 %
มาตร.5 = 80 %
80
มาตร.6 = 4 %
เมื่อผู้เรียนได้ รับการจัดการเรียนการสอน โดยครูมืออาชีพ
ผู้เรียนต้ องได้ รับการส่ งเสริมพัฒนาครบ 6 มาตรฐาน จากครูท่ สี อนทุกวิชา
มาตรฐานการศึกษา ด้ านผู้เรียน สัดส่ วนการวัดประเมินผล
-มาตร.1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ (2 , 4 %)
-มาตร.2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่ านิยมอันพึงประสงค์ (2 , 4 %)
-มาตร.3 ผู้เรียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง (2 , 4 %)
-มาตร.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างเป็ นระบบ คิดสร้ างสรรค์
ตัดสินใจแก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติ สมเหตุสมผล (2 , 4 %)
-มาตร.5 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและกระบวนการที่จาเป็ นตามหลักสูตร
(O-Net ฯลฯ) (90 , 80 %)
-มาตร.6 ผู้เรียนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางาน
ร่ วมกับผู้อ่ นื ได้ และมีเจตคติท่ ดี ตี ่ ออาชีพสุจริต (2 , 4 %)
เมื่อผู้เรียนได้ รับการจัดการเรียนการสอน โดยครูมืออาชีพ
ผู้เรียนต้ องได้ รับการส่ งเสริมพัฒนาครบ 6 มาตรฐาน จากครูท่ สี อนทุกวิชา
มาตรฐานการศึกษา ด้ านผู้เรียน ในหนึ่งรายวิชา
มาตรฐานที่นักเรียนควรได้ รับการพัฒนา และ สัดส่ วนประเมินผล
80
60
สัดส่วนมาตรฐานที่นกั เรี ยนควรได้ รับการ…
40
20
0
4
4
4
4
80
4
สัดส่วนมาตรฐานที่นกั เรี ยนควรได้ รับการพัฒนา และประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนนักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โดย ครูมืออาชีพ
*นักเรียนควรได้ รับการพัฒนา ครบ 6 มาตรฐาน (ทุกวิชา)
*นักเรียนได้ รับ การวัดผล-ประเมินผล ครบ 6 มาตรฐาน (ทุกวิชา)
*ครู กาหนดสั ดส่ วนของคะแนน ทีแ่ ตกต่ าง ตามความเหมาะสม
ครบ 6 มาตรฐาน (ทุกวิชา)
ขอขอบคุณไว้ ล่วงหน้ า ครับ
สวัสดี

similar documents