IMD – Hur du lyckas i praktiken

Report
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING
VAD BEHÖVS FÖR ATT IMD SKA FUNGERA I PRAKTIKEN
KTC Dagen i Malmö den 28 augusti
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING
VAD ÄR SYFTET MED IMD
 Spara energi
 Klara av kommande EU-krav på införande av IMD samt energimål
 Boende ska kunna se sin faktiska förbrukning
 Boende ska ha ett bra inomhusklimat
 Boende ska kunna påverka sin kostnad genom ökad medvetenhet
 Boende ska betala för sin faktiska förbrukning - rättvisa
|3
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING
VÅRA LÄRDOMAR RUNT INDIVIDUELL MÄTNING

Otydliga/ofullständiga kravställningar i upphandlingsunderlagen

Att mäta är en sak, att debitera är en annan och att visualisera timvärde kräver ett kvalitetssäkrat system

Tekniken är liten del av en IMD-lösning. Metod, process och organisation är viktigt för kvalitetsäkrad leverans

Kunden får ofta samordningsansvaret

Finns ingen tydlig överlämning/ingen överlämning mellan entreprenad, drift och service

IP-baserade system sparar tid i felsökning

Kommunikationen mellan mätsystem och mätinsamlingssystem – vem tar ansvaret?

Icke verifierade ”mätinsamlingskedja” mätdon – insamlingsenhet – mätinsamlingssystem

Statistikbuffert krävs för uppfylla FAKTISK förbrukning och minska kundtjänstsamtal
|4
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING
VAD SKILJER OLIKA ”IMD-SYSTEM”
 Rent systemmässigt väldigt lite – finns mätare, mätinsamlingsenheter, mätsystem
 Skillnaden är funktion, ansvar och ”helhetstänk”
Produktleverans
Systemleverans
Lösning
Drift
Service
Energitjänster
|5
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING
MÅNGA DELMOMENT SOM SKA HANTERAS
MÄTINSAMLINGSENHET
MÄTDON
HYRESGÄST
UTBILDNING
BOVÄRD
PRODUKTER
DRIFTSÄTTNING
VISUALISERING
INSTALLATION
ENERGIJÄGARE
ANSLUTNING
MELLAN ENHETER
KOMMUNIKATIONS
OPERATÖR
FÖRBRUKNING
KUND
TJÄNSTELEVERAN
S AV TRAFIK
FASTIGHETSSYSTE
M
FAKTURA
FELSÖKNING
MÄTINSAMLING
SERVICE &
SUPPORT
KVALITETSÄKRING
ÅTERRAPPORTER
ING
DRIFT AV
MÄTINSAMLING
FELSÖKNING
ÅTGÄRD
DEBITERINGSFIL
|6
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING
INDIVIDUELL MÄTNING FRÅN KTC

IMD-system för att spara energi, med människan i
fokus.

Uppfyller SABO, HBV, flera privata fastighetsägare
kravspecifikationer & önskemål

Stöd för att visualisera energiförbrukning i TV,
surfplattor och mobiltelefoner (tex Telia
Servicekanalen)

Stödjer dagens & morgondagens teknikutveckling

IMD är en del i att optimera fastighetsautomationen

En helhetslösning
|7
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING
KÖP EN HELHET, DÄR SAMORDNING SKÖTS AV EN PART
Implementering
Kommunikation
Drift
Fastighetsägare
KTC
Service & Support
Visualisering
Energioptimering
|8
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING
CHECKLISTA FÖR IMD

Produkter ska vara verifierade som ett fungerade och öppet system

Installatören/leverantören ska vara utbildade på produkter och systemet

Det behövs en kommunikationstjänst

Drift – mätinsamling (hämta mätdata, kvalitetsäkra och skapa tillgång till fastighetsystem och
visualiseringstjänster)

En servicepart – händer och fötter i anläggningen som felsöker, åtgärdar och återrapporterar till drift)

En visualiseringstjänst – boende måste kunna se sin förbrukning

Använd det befintliga IP-baserade nätet. Det sparar både tid och pengar i hantering av systemet

Tillgång till data ska ske minst med minsta upplösning timvärde varje dygn

Spara tid - Köp en helhetsleverans, med metodik, teknik och tjänster paketerat, så samordningen hamnar på en
tjänsteleverantör
|9
LITE KORT OM EU-DIREKTIVET
Status idag

I Sverige ska huvuddelen av EED införas i svensk lagstiftning före 5 juni 2014

Regeringen har i budgetproppen 2013 aviserat att en ny strategi för Energieffektivisering fram till
2050

Energimyndigheten och Boverket ska ta fram ett förslag till en långsiktig strategi för renovering av
fastigheter

SABO & Fastighetsägarna har lagt in ”överklagan” på värme

Krav på individuell mätning av värme och varmvatten (IMD)

först att gälla nyproduktion och renovering från juni 2014

Befintlig bebyggelse kommer att omfattas av krav på IMD från 2016

Om tekniskt och ekonomiskt försvarsbart
| 12
Vad tycker vi om detta?
 Att överlåta värmereglering till hyresgäster kommer inte leda till minskad
energianvändning
 Kan bromsa in investeringstakten alternativ gynna system som kan enkelt addera
in värmemätning utan större byten
 Teknisk är idag KTC redo för värmmängdsmätning utan problem
 HemNoden stödjer funktioner att hyresgästen kan styra sin egna förbrukning
 Bör finns en övergripande standard hur det ska mätas och debiteras
| 13
PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING
LÄS MER
www.ktc.se/imd & www.ktc.se/konsultwebb
| 14

similar documents