B*LG*LEND*RME SUNU*U

Report
ÜNİVERSİTE – SANAYİ
İLİŞKİLERİ
FENBİLKON6
Prof. Dr. Ufuk YILDIZ
Isparta – 6 Mayıs 2014
Üniversite ve Sanayi
ÜNİVERSİTE
SANAYİ
Bilgi üreten,
yayın ve eğitim ile
bu bilgiyi
yaygınlaştıran
kamu kuruluşu
Ürün üreten
ve bunu satarak
kar elde eden
ticari kuruluş
2
Geçen Yüzyılın Yaklaşımı



Üniversite
Bilgi üreten
Bilgiyi (makale ve ders
yoluyla) yaygınlaştıran
Öğretimin doğrularını
ve kalitesini tek başına
belirleyen
Sanayi
 Teknolojiyi (bilgi ve
donanım) en kısa sürede
ve en ucuza transfer eden
 Başkalarının bilgi ve
deneyimi ile üreten
 Yüksek gümrük duvarları
içinde fiyatı ve kaliteyi
belirleyen
3
Bugünün Yaklaşımı
Üniversite




Paydaş (öğrenci, sanayi,
toplum) odaklı eğitim yapan
Bilginin yanında teknoloji
üreten, ürettiği katma değeri
sorgulayan
Yenilikleri izleyen ve
paydaşlarına önderlik yapan
Küresel tanınmış
Sanayi
Müşteri odaklı ürün ve
hizmet üreten
 Teknolojisine hakim olması
gerektiğinin bilincinde
 Yenilenmeye önem veren
 Ekosistemini (müşteri,
çevre, toplum, tedarikçi)
gözeten
 Küresel olarak rekabetçi

Çıkartım : Üniversite ve sanayide paradigmalar değişiyor.
Bu değişimin yönetilmesi gerekiyor.
4
Üniversite ve Sanayi
ÜNİVERSİTE
SANAYİ
Bilgi üreten,
yayın ve eğitim ile
bu bilgiyi
yaygınlaştıran
kamu kuruluşu
Ürün üreten
ve bunu satarak
kar elde eden
ticari kuruluşu
5
Eğitim ve Öğretim Platformu
o
o
o
o
o
SANTEZ Projeleri
Stajlar
Danışma Kurulları
Kariyer Günleri / Kurumsal Tanıtım
Endüstride Yapılan Tezler
6
Sanayide Tezler
Üniversite öğrencilerinin bir sanayi kuruluşunda
yürüttüğü yüksek lisans–doktora tezleri:
Tez konusu şirket ve üniversite’deki danışman tarafından
belirlenmeli.
o Tez konusu şirketteki bir projenin parçası olmalı.
o Tezin bilimsel kalitesi düşük olmamalı.
o Tez şirkette (tercihen, tam zamanlı) veya üniversitede
yürütülebilir.
o Öğrenciye, araştırma görevlisinin aldığı ücret kadar bir
ücret şirket tarafından ödenmeli.
o Sanayiciler yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerine göre
daha verimli olduğunu vurgulamaktadır.
o
7
Üniversite Tezleri (win/win/win)

Şirket açısından yararları
o
o
o

Öğrenci açısından yararları
o
o
o
o

Projelerin bir sahibi var.
Çalışma zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanıyor.
Bilimsel kalitesi güvence altına alınıyor.
Yaptığı tezin gerçek ile ilişkisi motivasyon unsuru.
Endüstri deneyimi kazanıyor.
Kendine iş imkanı, referans sağlıyor.
Para kazanıyor.
Üniversite açısından yararları
o
o
o
Öğrenciye gerçek hayattan bir tez konusu sağlanıyor.
Endüstri ile ilişki kuruluyor.
Yayın için imkan çıkıyor.
8
Eğitim – Öğretimde Değişime Hazırlık

Üniversite, eğitim amaçlarını ve öğretim
programlarını paydaşların (öğrenci, sanayi, toplum)
isteklerini dikkate alarak belirlemeli. Endüstri bu
sürece destek vermeli ve yardımcı olmalıdır.

Üniversitede temel bilgiler ve nosyonunu alan
gençlerin alan eğitimlerinin sanayide de devam
edeceği bilinci yerleştirilmelidir.
9
Teknoloji Platformu

A) Uzmanlık Hizmetleri:
Sanayide, kaynak eksikliği (bilgi, uzmanlık, cihaz veya
zaman) nedeniyle yürütülemeyen bir çalışmanın Üniversite
kaynakları ile yapılmasıdır.
o
o
Danışmanlık
Laboratuvar Kullanımı
!!!Mevzuatın Düzenlenmesi!!!
10
Teknoloji Platformu

B) Ortak Teknoloji Geliştirme Projeleri:
Sanayinin ve üniversitelerin güçlü yanları orta
ve uzun vadeli projelerle birleştirilerek yeni
teknolojiler üretilmelidir.
o
Sanayi adına üniversitede yürütülen projeler
o
SANTEZ projeleri
o
Üniversite öğretim üyelerinin katılımıyla sanayide
yürütülen projeler
o
Üniversite ve sanayinin ortak olarak yürüttüğü (Dış
birimlerce EUREKA, Çerçeve, vs) finanse edilen projeler
11
Başarı Koşulları
Proje iyi tanımlanmalı ve kurgulanmalı.
 Çalışma iki tarafa da yarar getirmeli.
 Hem Sanayi, hem de üniversite kendi güçlü yanları ile
projeye katkıda bulunmalı.
 Projenin her iki tarafta da bir sahibi olmalı.
 Açıkca belirlenmiş hedefleri olmalı.
 Süreli olmalı.

12
Anlaşmalarda Karşılaşılan Problemler
Yayın için şirketten izin isteme.
 Başka bir şirketle çalışma kısıtı.
 Ödemeler

o
o
o

Kime?
Nasıl?
Ne kadar?
Fikri hakların paylaşımı
13
İlişkiyi Öldüren Yaklaşımlar

Endüstri’den Üniversite’ye:
“Bana her türlü teknik problemi çözülmüş, ticari başarısı
kesin bir ürün getir, hemen yarın para kazanmaya
başlayayım”

Üniversite’den Endüstriye:
“Sizin bir sürü paranız var. Verin onu bana ben ne
yapılacağını bilirim”
14
Sanayi İşbirliğinde:
GÜÇLÜ YÖNLER
Sanayinin Gücü; Teknoloji, kalite, deneyim, yeterlilik
 Yetişmiş insan gücü
 Farkındalık
 Kararlılık
 İşbirliğine duyulan ihtiyaç
 Ar-Ge yapan firma sayısı ve Ar-Ge çalışmalarındaki artış

BTÜ-Sanayi Arama Toplantıları,2011-2012.
15
ZAYIF YÖNLER
Kültür:
o
Mevcut alışkanlıklar
o
Ortak çalışma kültürünün olmaması
o
Sanayicinin Ar-Ge kültürünün gelişmemesi
o
Sanayicinin Ar-Ge’ye yeteri önemi vermemesi
 İletişim:
o
İletişim eksikliği
o
İş ve bilim dünyası arasında iletişimi sağlayan
sistemin olmayışı
o
İşbirliği açısından olumsuz deneyimler,
o
İşbirliği ve koordinasyon eksikliği

BTÜ-Sanayi Arama Toplantıları,2011-2012.
16

Eğitim:
o
o
o
o
Öğrencilerin sanayiye yönelik eğitiminin
eksikliği,
Yeni teknolojilerin üretilememesi
Sanayicinin sorunlarına çözüm üretecek
araştırmacıların azlığı,
Bürokratik engeller
BTÜ-Sanayi Arama Toplantıları,2011-2012.
17
Üniversite Kendini Değişime Hazırlamalı
“Teknoloji ithal eden toplum” dan “Teknoloji üreten
toplum”a dönüşümü başarabilmek için Üniversite:





Ödeme mekanizmasının kolaylaştırılması.
Uzmana ulaşım kolaylığının sağlanması.
Endüstriyel laboratuvarlar kurulması ve işletilmesi.
Üniversite tezlerinin endüstri ile birlikte belirlenmesi.
Üniversitelerde “Endüstri İlişkileri Geliştirme Ofisi/veya
Sorumlusu” bulunması.
18
Sanayi Kendini Değişime Hazırlamalı
“Teknoloji ithal eden toplum”dan “Teknoloji üreten
toplum’’a dönüşümü başarabilmek için Sanayi:

Kendi teknolojisine hakimiyet, taklitçilikten çok innovatif olmaya
çalışmak, şirketlerin bağımsızlığı ve sürekliliği için şart.

Teknoloji geliştirmek için;
Gereken zaman düşünülenden uzun,
o Gereken kaynak düşünülenden fazla,
o Başarı garanti değil,
o Getirisi hesap edilebilenden daha yüksek.
o

Sanayinin sorunlarını ve taleplerini “bilimsel dile” çeviren,
teknolojiyi geliştirip “ürüne dönüştüren” arayüzler oluşturmalı.
19
Kocaeli Üniversitesi Örneği
SAYISAL ANALİZLER
 Cam açma&kapama analizleri,
 Sileceklerde basma kuvveti
kontrolü,
 Fren testleri benzetimi
ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
 Kenetleme süreci
optimizasyonu
 Enerji verimli aydınlatma
sistemleri
 Endüstriyel kameralı görsel
otomasyon uygulamaları
MALZEME
 Bitüm uygulamalı yalıtım levhaları üretim teknolojisi geliştirilmesi
 Krom kaplı plastik parçalarda ısıl yaşlandırma dayanımının
arttırılması,
 Krom kaplama üzeri boya uygulamalarında yapışma dayanımının
arttırılması.
TOFAŞ - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SANAYİ İŞBİRLİĞİ OLASI PROJE KONULARI 22 Mart 2012
20
SONUÇ İÇİN SONUCA GİDEN YOL ÖNEMLİ
Anahtar: KALİTELİ DOKTORA EĞİTİMİ
Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
AB ye bağlı 29 ülkenin MEB Bakanı 1999 yılında
Bologna’da ve 2000 yılında Prag’da 3 olmak üzere
toplam 10 eylem planı belirlerdi ki bu eylemler
‘‘Bologna-Prag Reformu’’ olarak tanımlanan eylem
planlarıyla amaç;
2010 yılına kadar geniş katılımlı bir Avrupa Yüksek
Öğretim Alanının oluşturulması, öğrenci ve öğretim
üyelerinin serbestçe dolaşımının ve öğrenimlerinin
sağlanmasıdır.
21
Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
Bu amaçla Berlin, Maastricht, Bergen, Salzburg,.. toplantılarında
alınan karar ve yönelimler:
*Araştırmaya ayrılan pay arttırılmalı,
*Sanayi ile işbirliği geliştirilmeli,
*Doktora adayları sadece öğrenci değil genç araştırmacılar olarak
tanımlanmalı ve yaşam koşulları, sosyal güvenceleri dikkate
alınmalıdır.
*Doktora eğitimi tam zamanlı olmak koşuluyla 3-4 yıl olmalıdır.
*Doktora çalışmaları toplum sorunlarının çözümüne ve yeni ürün
üretmeye yönelik olmalıdır.
*Uluslararasılaşma: ‘‘Global challenges require a global horizon’’
Uluslarasılaşma doktora eğitiminin kalitesini ve kurum araştırma
kapasitesini artırmak için önemli bir araç olmalıdır.
22
Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
*Kalite Güvencesi:
European Network of Quality Assurance in Higher Education-(ENQA) ve
partnerleri tarafından oluşturulan Avrupa standartları tüm yükseköğretim
kurumları tarafından sistemlerine entegre edilerek minimal standartlar
sağlanmalı.
*Alınan Diploma ve Derecelerin Tanınması:
Avrupa Yüksek Öğretiminde alınan Diploma ve dereceleri tanımlayan eğitim
sürelerini, bu sürelere göre ECTS kredi aralıklarını ve daha da önemlisi
mezuniyet sonrası beklenen öğrenim çıktılarını açıklayan temel kriterler
yükseköğretim kurumları tarafından sistemlerine uygulanmalı.
*Doktora Öğrenimi:
Avrupa vizyonu ile eğitim veren doktora programlarının ‘‘Avrupa Doktora
Etiketi’’ ile ödüllendirilmeli ki bu etiketin öğretim ve araştırma alanlarının
örtüştürülmesinde gösterilecek ortak çaba profilini yükselteceğine
inanılmaktadır.
23
Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
*Doktora eğitiminde öğretim ve araştırma birbirini tamamlamalıdır.
*Öğrenci Hareketliliği: Öğrenci en az bir sömestr uluslararası
akademik kurum, araştırma enstitüsü veya özel sektör araştırma
birimlerinde çalışmalı veya ders almalıdır.
*Tez savunma: Tez savunmasında en az iki farklı kurumdan iki jüri
üyesi bulunmalı ve seçilen jürilerin çalışma alanları tez çalışması ile
örtüşmelidir.
Aday, yurt dışı çalışmalarını 9 ay ve üzerinde gerçekleştirir ve doktora
tezini kendi ana dili dışında farklı bir Avrupa ülkesi dilinde yazar ve
savunursa adaya Avrupa Doktoranı unvanı verilir. (En az iki farklı
ülkeden jüri üyesi şart)
24
Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
DANIŞMANLAR:
 Danışmanlık: Danışmanlık hakların ve sorumlulukların açıkça
belirlendiği ve yazıldığı; ana danışman, danışman ekibi,
doktorant, enstitü, araştırma grubu ve kurumu içine alan
kollektif bir çalışmadır. Danışmanların profesyonel gelişmesi
kurumun sorumluluğundadır. Kurumlar resmi kurslar organize
ederek ya da personel arasında ortamlar ayarlayarak tecrübe
paylaşımını sağlamalıdır.

Doktora aşamasında danışman seçimi için öğrenciye uygun
esneklik sağlanmalıdır.

DANIŞMANLAR AKTİF ARAŞTIRMACILAR olmalıdır.

Doktora tez çalışmaları birden fazla ve uluslararası danışmanla
yürütülmelidir. Danışmanların ulusal ve uluslararası
tamamlanmış ve yürüyen projeleri, yayınları (özellikle
doktora tezlerinden ürettiği yayınlar), aldığı patent ve
ödüller, uluslararası ortak çalışmaları, ders yükü ve
danışmanlığa ayırabileceği zaman ön planda tutulmalıdır.
25
Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
ENSTİTÜLER:
*Lisansüstü eğitim ve araştırma alanlarında disiplinlerarası
akademik bir çerçeve yaratmalı,
*Farklı fakülte ve araştırma grupları arasında karşılıklı iletişim ve
değişimi yönlendirmeli,
*Doktora eğitiminde kaliteyi denetlemeli ve geliştirmeli,
*Disiplinlerarası yaklaşımla doktora adaylarına aktarabilir
beceriler (etik, makale yazma, istatistik, iletişim, liderlik,..)
konularında dersler, kurslar, yaz okulları veya çalıştaylar
düzenlemeli,
*Mezuniyet sonrası kariyer geliştirme yöntemleri konularında
çalışmalar yürütmeli ve uluslararası standartları hedefleyerek
doktora programlarının temel amaçlarını belirlemelidir.
26
Bologna Sürecinde Doktora Eğitimi
Mezuniyet Sonrası Doktorantdan beklenenler:
BİLGİ
Kendi araştırma alanını derinlemesine bilmeli, araştırma yöntemleri
konusunda uzmanlaşmalı, alanında temel bilimsel bilgiyi kavramalı.
BİLGİNİN UYGULAMAYA AKTARILMASI
Bilgi toplumsal katkı sağlama yönünde kullanılmalıdır.
KARAR VERME YETENEĞİ
Eleştirel düşünen, yeni düşünceleri analiz edebilen, sentez ve değerlendirme
yeteneğine sahip olmalı.
İLETİŞİM BECERİSİ
Uzmanlık alanında akademik ve sosyal ortamda sunum ve iletişim yeteneğine
sahip olmalı.
ÖĞRENİM BECERİSİ
Uzmanlık alanında teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri yakından takip
etme ve uygulama yeteneğine sahip olmalı.
27
KALİTELİ DOKTORA EĞİTİMİ İÇİN ÖRNEK BİR
UYGULAMA: KAROLINSKA ENSTİTÜSÜ


Akademisyenler özerk ve yüksek yaşam kalitesine
sahipler,
Danışmanlar eğitimden geçiriliyor;
Başlangıç kursu (1-5 gün): Yönetmelikler, roller ve sorumluluklar,
iletişim, yasal konular, etik kurallar, çeşitlilik ve eşitlik, kurallar, doktora
öğrencilerinin kabulü,..
Web kursu: Danışmanların doktora eğitiminde geçerli kurallar ve
düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Doktora eğitiminde
birliktelik sağlanmış olur.
Pedagoji kursları (3 gün): Kursun amacı öğrencilerin gelişimi ve bağımsız
bir araştırmacının yetiştirilmesi için katılımcıların bir öğretme/öğrenme
yöntemi geliştirme yeteneğini geliştirmek ve teşvik etmek
Liderlik, yaratıcılık ve yönetim dinamikleri kursu (3 gün): Yönetim,
liderlik, ekonomi, yaratıcılık, kişisel gelişimin teori ve pratiği, akademik
liderlik, grup gelişimi, liderlik koçluğu ve bireysel görevler.
28
KALİTELİ DOKTORA EĞİTİMİ İÇİN ÖRNEK BİR
UYGULAMA: KAROLINSKA ENSTİTÜSÜ







Üniversitede Kalite Yakalama Komitesi oluşturuldu,
Kalite sürecinin dış kalite büroları ile
değerlendirilmesi sağlandı,
Öğrenciler tarafından dersin ve danışmanın
değerlendirilmesi sağlanıyor,
Öğrenci sayısı, (6000 Lisans, 2300 Doktora
öğrencisi var.)
Disiplinlerarası ve uluslararası işbirlikler
oluşturuldu,
Mutlaka 2. danışman atanıyor,
Ders saatleri azaltılarak kişilere araştırma için
korunmuş zaman ayırabilmesi sağlandı.
29
6111
---------------------------------
6111 sayılı yasaya rağmen
NASIL!!!!!
30
İlginiz için teşekkürler…
Ufuk YILDIZ
Kocaeli Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
0262 3033031 - [email protected]
31

similar documents