Inwestycje w aktualizacji planów gospodarowania - e

Report
Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju
i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Inwestycje w aktualizacji planów
gospodarowania wodami
Przemysław Gruszecki
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Ramowa Dyrektywa Wodna – cele i derogacje
zaspokojenie
uzasadnionych
potrzeb wodnych
niepogarszanie
stanu
integracja działań
RDW
utrzymanie
dobrego stanu
cele środowiskowe
– dobry stan wód
derogacje
2
Odstępstwa od osiągnięcia celów
DEROGACJE
Art. 4.4
przedłużenie terminu - dobry stan musi zostać osiągnięty najpóźniej do 2021 lub 2027 r.
Art. 4.5
osiągnięcie mniej rygorystycznych celów pod pewnymi warunkami
Art. 4.6
tymczasowe pogorszenie się stanu z przyczyn naturalnych lub w wyniku działania siły
wyższej
Art. 4.7
nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu
części wód podziemnych,
3
Przedłużenie terminu lub cel mniej rygorystyczny
Wody powierzchniowe
7%
JCWP rzek
24 % JCWP jezior
100 % JCWP przybrzeżnych
90 % JCWP przejściowych
4
Przedłużenie terminu lub cel mniej rygorystyczny
Wody podziemne
18 % JCWPd
5
Rodzaje działań w aPGW
PZRP
odstępstwa
z art. 4 ust. 7 RDW
aPWŚK
MasterPlany
działania
podstawowe i
uzupełniające
odstępstwa
z art. 4 ust. 7 RDW
(program działań)
Działania
mające wpływ
na stan wódderogacje
aPGW
Działania –
sprzyjające
osiągnięciu
celów
Strona | 06
MasterPlany a plany gospodarowania wodami
M
A
S
T
E
R
P
L
A
N
Y
konieczność opracowania wynika
z bezpośrednich ustaleń z Komisją
Europejską
konieczność opracowania wynika
ustawy Prawo wodne (art. 113)
zakres na podstawie Action Planu
(uchwała RM nr 118/2013 z dnia
2 lipca 2013 r.), uzgodniony z KE
zakres wynika z Prawa wodnego
(art. 114)
rekomendacje w zakresie odstępstw
z art. 4.4, 4.5 i 4.7 RDW
uwzględnienie i zatwierdzenie
odstępstw wskazanych
w MasterPlanach
derogacje tylko ze względu
na inwestycje
wszystkie odstępstwa z art. 4 RDW dla
JCWP i JCWPd
analiza inwestycji tylko dla obszarów
dorzeczy Wisły i Odry
uwzględnienie inwestycji również
dla pozostałych obszarów dorzeczy
a
P
G
W
7
Realizacja inwestycji a dobry stan wód
Art. 4.7
• nieosiągnięcie dobrego stanu lub niezapobieżenie pogorszeniu
się stanu części wód jest wynikiem nowych zmian w
charakterystyce fizycznej części wód powierzchniowych lub
zmian poziomu części wód podziemnych
• niezapobieżenie pogorszeniu się ze stanu bardzo dobrego do
dobrego danej części wód powierzchniowych jest wynikiem
nowych zrównoważonych działalności gospodarczych człowieka
8
Realizacja inwestycji a dobry stan wód
Warunki odstępstwa
• korzystne cele, którym służą te zmiany lub modyfikacje
części wód, nie mogą, ze względu na możliwości
techniczne lub nieproporcjonalne koszty, być osiągnięte
za pomocą innych działań, znacznie korzystniejszych z
punktu widzenia środowiska naturalnego
• zaplanowano wszystkie możliwe działania, aby
ograniczyć niekorzystny wpływ na stan części wód
9
Realizacja inwestycji a dobry stan wód
Warunki odstępstwa
• przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią
nadrzędny interes społeczny i/lub
• korzyści dla środowiska naturalnego i dla społeczeństwa
osiągnięte dzięki inwestycji , są większe niż korzyści
wynikające z ociągnięcia celów środowiskowych
• przyczyny tych zmian lub modyfikacji są szczegółowo
określone i wyjaśnione w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza
10
Rodzaje inwestycji - przykłady
 kształtowanie poprzeczne i
podłużne koryta rzeki
 zabezpieczenie
przeciwpowodziowe (zbiorniki
retencyjne, wały, jazy itp.)
 regulacja i odbudowa koryta
cieku
 zapewnienie odpowiedniej
przepustowości koryta
 rewitalizacja szlaku żeglownego
11
Nieosiągnięcie celów środowiskowych – art. 4.7
423 inwestycje, wpływające na:
648
2
1
12
JCWP rzek
JCWP jezior
JCWP przejściowe
JCWPd
12
Terminy zgłaszania inwestycji - podsumowanie
W ramach opracowywania MasterPlanów przeprowadzono pełną analizę wpływu wraz oceną
spełnienia przesłanek art. 4.7 RDW
2013 r.
zgłoszenia w 2014 r.
w tym w ramach konsultacji
społecznych sooś (kwiecień/czerwiec)
W ramach projektów aPGW dla Wisły i Odry uwzględniono dodatkowo nowe zgłoszenia
inwestycji spełaniających warunki art. 4.7. Dla pozostałych dorzeczy – pełna analiza wpływu.
zgłoszenia od lipca do listopada 2014 r.
13
Gdzie szukać inwestycji ? Przykład: aPGW Wisła
Zał. 35 aPWŚK – baza danych wraz z częścią
opisową
Zał. 28 ODSTĘPSTWA – zestawienie
wszystkich jcw z informacją o odstępstwach
wraz z uzasadnieniem
Zał. 31 LISTA INWESTYCJI – charakterystyka
inwestycji, zasięg oddziaływania, ocena
spełnienia przesłanek do derogacji
14
Konsultacje społeczne projektów aPGW
Konsultacje społeczne: 25.11.2014-26.05.2015
• na poziomie krajowym i regionalnym
• minimum 8 konferencji w ramach działań informacyjnokonsultacyjnych (na terenie każdego rzgw + ogólnopolska),
• spotkania konsultacyjne
• Krajowe Forum Wodne
• wspólne konsultacje z PZRP – od grudnia 2014
• film promocyjny
www.apgw.kzgw.gov.pl
15
Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju
i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Dziękuję za uwagę
Przemysław Gruszecki
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

similar documents