Współpraca transgraniczna

Report
Polsko-słowacka współpraca transgraniczna
w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – analiza wybranych
mikroprojektów z terenu woj. podkarpackiego
dr Paweł Kuca - Uniwersytet Rzeszowski
 Europejska Współpraca Terytorialna: promocja,
wspieranie, realizacja projektów o charakterze
międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej.
 Trzy programy operacyjne:
 współpracy transgranicznej (wspólne inicjatywy
lokalne i regionalne)
 współpracy transnarodowej
 współpracy międzyregionalnej
 Priorytety Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika
Słowacka 2007-2013
 Rozwój infrastruktury transgranicznej.
 Rozwój społeczno-gospodarczy.
 Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).
 Pomoc techniczna.
 Cele mikroprojektów:
 Cel główny:
 promocja inicjatyw lokalnych, kontakty transgraniczne,
 Cele szczegółowe:
 bezpośrednie kontakty pomiędzy ludnością Polski i Słowacji
na terenach przygranicznych,
 przygotowanie bazy dla projektów w przyszłości,
 Kwota na wsparcie mikroprojektów w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska-Republika Słowacka 2007-2013 – 26,7 mln euro
 Podział między kraje: Polska - 14,6 mln euro, Słowacja –
12,1
 Limity dofinansowania projektów: minimalny – 5 tys. euro,
maksymalny – 50 tys. euro
 Analiza obejmuje mikroprojekty, którymi zarządza
Euroregion Karpacki – po stronie polskiej w woj.
podkarpackim obszar 12 powiatów i 3 miasta na prawach
powiatu (Rzeszów, Przemyśl, Krosno)
 Kto mógł składać wnioski:
 Stowarzyszenia, jednostki samorządowe,
 Jednostki administracyjne utworzone przez państwo i
samorząd terytorialny (uczelnie, szkoły, instytucje
badawcze i kulturalne, muzea, biblioteki, urzędy pracy,
policja),
 Organizacje pozarządowe – non profit
(stowarzyszenia, organizacje turystyczne, fundacje),
 Obowiązki po stronie wnioskodawcy:
 Charakter niedochodowy
 Partner po stronie słowackiej
 Stabilne źródło finansowania – realizacja celów
projektu
 Odpowiedzialność za przygotowanie i zarządzanie
projektem
 Charakter wspieranych mikroprojektów o charakterze








transgranicznym:
Wspólne imprezy kulturalne – warsztaty, wystawy, festiwale, konkursy
sztuki
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Działalność wydawnicza w obszarze współpracy transgranicznej –
broszury, katalogi
Sport, turystyka, rekreacja – zawody sportowe, obozy szkoleniowe,
Targi, konferencje, seminaria – organizowanie
Polityka informacyjna: strony www, audycje TV i radiowe, banery,
ulotki, broszury
Tworzenie powiązań instytucjonalnych między organizacjami
społecznymi, gospodarczymi.
Poprawa jakości, dostęp do kształcenia i szkoleń
Nabory mikroprojektów w ramach Euroregionu
Karpackiego
Nabór
Okres trwania
Liczba
Wartość
realizowanych
dofinansowania
mikroprojektów
I
III – V 2009
43
1,6 mln euro
II
VIII – X 2010
17
638 tys. euro
III
II 2012-VI 2013
51
2,1 mln euro
Przykłady mikroprojektów, który już
zostały zrealizowane
 Bajkowa Kraina
Pogranicza (2011 r.)
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Dorzecze Wisłoka”
 Partner słowacki: Stowarzyszenie
Górna Olka
 Wartość projektu: 52 tys. euro,
dofinansowanie: 44 tys. euro.
 Cel projektu: rozwój współpracy
mieszkańców pogranicza Polski
i Słowacji. Wzajemnie poznanie się
i wymiana doświadczeń.
 Działania w ramach projektu:
 Mini park „Kraina baśni, bajek i legend”
 Międzynarodowy Dzień Dziecka – Dom Ludowy w
Odrzechowej
 Mały kurs jazdy konnej – warsztaty w siodle dla dzieci
 Festiwal „Europejski dzień bajki” – podsumowanie
projektu.
 Słonecznym szlakiem –
transgraniczny program
edukacji ekologicznej
(2011 r.)
 Gmina Miejsce Piastowe
 Partner słowacki – Obec Zlate
 Wartość projektu: 12 tys. euro,
dofinansowanie – 10,5 tys. euro.
 Cel projektu: współpraca
transgraniczna gmin Miejsce
Piastowe – Zlate dotycząca
edukacji ekologicznej
 Działania w ramach projektu:
 Zegar ekologiczny w kształcie drzewa – funkcje
edukacyjne
 Dwa konkursy ekologiczne
 Dni ekologiczne
 Dwujęzyczna strona www, kalendarz polsko-słowacki
 Wspólna strategia –
możliwością rozwoju
pogranicza polskosłowackiego (VII 2011 –
VI 2012)
 Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego
 Partner słowacki – Agencja
Rozwoju Regionalnego w Świdniku
 Wartość projektu – 53 tys. euro,
dofinansowanie – 45 tys. euro
 Cel projektu – rozwój współpracy
turystycznej po polskiej i słowackiej
stronie Euroregionu Karpackiego
 Działania w ramach projektu:
 Analiza potencjału i audyt dotyczący rozwoju turystyki
pogranicza
 Przygotowanie i wydanie „Strategii rozwoju turystyki
województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego“
 Przygotowanie do kolejnych projektów z zakresu
turystyki z ramach programów Unii Europejskiej
 Siatkówka ponad
szczytami Karpat (2010 r.)
 Towarzystwo Sportowe
„Sanoczanka”
 Partner słowacki: Mestský športový
klub Vranov nad Topľou
 Wartość projektu: 33 tys. euro,
dofinansowanie 28 tys. euro.
 Cel projektu: bezpośrednie
kontakty młodzieżowych klubów
sportowych z pogranicza Polski
Słowacji przez organizację
turniejów siatkarskich dla
młodzieży.
 Działania w ramach projektu:
 Sympozjum szkoleniowe w Sanoku – metody
treningowe
 Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy
 Organizacja polsko-słowackiego turnieju siatkarskiego
 Umowa o dalszej współpracy
 Rozwój i promocja
transgranicznego polskosłowackiego klastra
lotniczego (2010-2011)
 Stowarzyszenie Grupy
Przedsiębiorców Przemysłu
Lotniczego „Dolina Lotnicza”
 Partner słowacki: Žilinská Univerzita v
Žiline
 Wartość projektu: 32 tys. euro,
dofinansowanie 27 tys. euro
 Cel projektu: rozwój i promocja
transgranicznego polsko-słowackiego
klastra lotniczego, integracja firm i
instytucji
 Działania w ramach projektu:
 Ekspertyza dotycząca potrzeb i ofert współpracy
 Matryca kompetencji firm i instytucji - trzy wersje
językowe
 Targi Airshow Berlin 2010
Galeria innych zrealizowanych mikroprojektów:
http://www.karpacki.pl
 Podsumowanie
 Szeroki tematycznie zakres mikroprojektów
 Dobra podstawa do dalszej współpracy transgranicznej
Dziękuję za uwagę

similar documents