strategia wyborcza sld - 2014 - Sojusz Lewicy Demokratycznej

Report
/wybory samorządowe 2014 rok/
Realizacja programu politycznego Sojuszu
Lewicy Demokratycznej przez udział w
sprawowaniu władzy na wszystkich
szczeblach samorządu terytorialnego
Zniwelowanie luki cywilizacyjnej dzielącej nasz
region od najwyżej rozwiniętych
euroregionów.
Wzrost i rozwój regionu
1.Pobudzenie wzrostu i rozwoju gospodarczego
2.Równy i powszechny dostęp do edukacji
3. Poprawa dostępności i jakości usług
zdrowotnych

aktywne modelowanie strategii rozwoju gmin,
powiatów i regionu celem efektywnego
wykorzystania środków unijnych, środków z
Regionalnego Programu Operacyjnego i innych
dostępnych grantów;

racjonalizacja założeń regionalnej polityki
demograficznej celem uzyskania oczekiwanych
efektów, wdrażanie zintegrowanych
programów ograniczających wyludnianie się
regionu, z uwzględnieniem regionalnego
programu imigracyjnego;

inwestycje samorządowe, z wykorzystaniem
środków europejskich, w celu tworzenia
nowych, innowacyjnych miejsc pracy;

inwestycje samorządowe, z wykorzystaniem
środków europejskich, w celu tworzenia
nowych, innowacyjnych miejsc pracy;

realizacja programów budowy mieszkań dla
młodych mieszkańców Opolszczyzny,
mieszkań socjalnych i komunalnych, w
nowych, innowacyjnych i ekologicznych
technologiach budowlanych;

inspirowanie i wspieranie regionalnych
środowisk naukowo badawczych w zakresie
kreowania nowoczesnych technologii oraz
kształcenia nowoczesnych kadr technicznych;

wykorzystanie lokalnych urzędów pracy do
aktywnego wspomagania bezrobotnych w
skutecznym poszukiwaniu pracy, a nie
zarządzanie bezrobociem. Uzależnienie
wynagrodzenie kierownictwa PUP od
wyników aktywizacji zawodowej;

zainteresowanie pracodawców europejskim
programem „społecznej odpowiedzialności
biznesu”;

wdrażania założeń europejskiego programu
Flexicurity,

zintegrowane programy wsparcia
przedsiębiorców, ze szczególną troską o
początkujących młodych biznesmenów;

poszerzanie obszarów aktywności trzeciego
sektora w obszarze zadań społecznych, przez
tworzenie i finansowanie odważnych
wieloletnich programów współpracy
samorządów z organizacjami pozarządowymi,
jako integralnej część projektów
demograficznych w ramach strategii rozwoju
Województwa;

realizowanie w samorządowych placówkach
szkolnych programów zapoznawania dzieci i
młodzieży z najnowszymi osiągnięciami
wiedzy technicznej, nowoczesnych
technologiach celem kształtowania u
młodzieży koncepcji perspektyw zawodowych;

stopniowe wyposażanie uczniów w publiczne
podręczniki w wiodących przedmiotach
nauczania;

programy wspierania uczniów z rodzin
niezamożnych celem wyrównania szans w
kształceniu i zdobywaniu zawodu;

wdrażanie programów samorządowych
wspierających pozaszkolne zajęcia promujące
nowoczesną wiedzę techniczną, wynalazczość i
indywidualne twórcze zainteresowania
młodzieży;

wspieranie przez władze samorządowe
projektów szkolnych związanych z
pielęgnowaniem tradycji lokalnej, regionalnej,
rozwijaniem świadomości narodowej i
obywatelskiej;

opracowanie alternatywnych do opieki
przedszkolnej form opieki nad dziećmi w
wieku przedszkolnym;

działania na rzecz poprawy funkcjonowania
publicznego sektora opieki zdrowotnej;

priorytetem samorządowej polityki pozostaje
opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem oraz
osobami starszymi i przewlekle chorymi;

poprawa sprawności organizacyjnej i
finansowej publicznych zakładów opieki
zdrowotnej poprzez konsolidację szpitali
oddziałów i łóżek szpitalnych, zgodnie z
wymogami regionalnej strategii zdrowia;

rozwijanie i doskonalenie usług zdrowotnych
w publicznym ratownictwie medycznym;

zwiększanie obecności opieki zdrowotnej w
samorządowych placówkach edukacyjnych;

similar documents