LED displeji

Report
LED displeji
LOGO
Sadržaj
LED diode
Šta je LED display??
Alfanumerički indikatori (displeji)
7-segmentni displeji
LOGO
LED diode
 Prolaskom struje kroz LED-diodu ona emituje
svjetlost, čiji je intenzitet u linearnoj zavisnosti od
jačine struje. Poznato je da emisija svjetlosti potiče
sa PN spoja, kao posljedica rekombinacije elektrona i
šupljina. Kako je PN spoj malih dimenzija, svijetleća
dioda je tačkasti izvor svjetlosti.
Granična frekvencija LED-dioda iznosi nekoliko GHz.
Imaju praktično neograničen vijek trajanja. Napajaju
se istosmjernim naponom od 1 do 2V. U odnosu na
neke druge svjetlosne pokazivače, LED diode imaju
veću potrošnju. Boja emitovane svjetlosti zavisi od
vrste poluprovodničkog materijala od kojeg je
napravljena.
LOGO
Šta je LED display??
 Led displej je video displej (indikator) koji koristi
svijetleće diode.
 Piksele displeja predstavljaju LED diode. Skup
crvenih, zelenih i plavih dioda se pali zajedno da
bi stvorio piksel određene boje, koji je obično
kvadratnog oblika. Ovi pikseli su svi na istom
rastojanju, a to rastojanje se mjeri od centra do
centra za dobijanje apsolutne rezolucije piksela.
LOGO
 Broj LED dioda koje predstavljaju jedan piksel
zavisi od namjene samog displeja te o mjestu
korišćenja. Prednosti LED displeja su u njihovom
trajanju jer životni vijek LED diode prelazi 50.000
radnih sati. Na njima je moguće prikazivati razne
formate slika i videa.
 Najveći LED displej na svijetu je preko 457,2m
dugačak i nalazi se u Las Vegasu.
LOGO
 LED displeji mogu biti jednobojni, dvobojni ili
višebojni, tako da se broj boja koje se mogu prikazati
penje do 16 miliona. Njihova prednost je i modularnost,
čime se dobija veličina po želji korisnika.
LOGO
 LED displeji se obično koriste na otvorenom
prostoru, kao znakovi na radnjama, bilbordima.
Poslednjih godina takođe se koriste za
obilježavanje vozila javnog prevoza
(obilježavanje destinacije), kao oblik osvjetljenja
ili čak scenske rasvjete na ekranu, odnosno
koriste se u reklamne, informacione, muzičke,
sportske, promotivne i druge svrhe.
LOGO
LOGO
Alfanumerički indikator
Blok-šema numeričkog indikatora
Numerički indikatori brojčano pokazuju vrijednost neke mjerne
veličine. Nalaze se na kraju mjernog lanca koji je prikazan blok
šemom na slici. Tu je naveden primjer mjerenja neke
neelektrične veličine. Ona se pretvara u električni signal koji se
pojačava i dovodi na analogno-digitalni pretvarač. Na izlazu
A/D konvertora dobiju se impulsi koji predstavljaju binarne
brojeve. Dekoder vrši pretvaranje binarnog u dekadni sistem
na čijem izlazu je vezan numerički indikator.
LOGO
LOGO
LOGO
Izvedba alfanumeričkih indikatora
(displeja)
 Znakovi koji se prikazuju nisu jedna cjelina već sinteza
više indikatorskih dijelova. Ti dijelovi mogu biti u
segmentnoj ili tačkastoj izvedbi. Isto tako skup tačaka
može graditi jedan segment. Kombinovanjem pojedinih
segmenata se mogu dobiti i slova.


Raspored segmenata 7-segmentnog, 8-segmentnog
i 16-segmentnog indikatora
LOGO
7-segmentni displeji
 Sedam-segmentni displej, manje poznatiji kao sedamsegmentni indikator, je oblik ekrana elektronskih uređaja za
prikazivanje decimalnih brojeva koji je alternativa za
složenije vrste displeja. Sedam-segmentni displeji se široko
koriste u digitalnim satovima, elektronskim instrumentima,
kao i drugim elektronskim uređajima za prikazivanje
numeričkih informacija.
LOGO
 7-segmentni displej, kao što mu i ime govori, sastoji se od
7 elemenata. Pojedinačno uključeni ili isključeni,
omogućavaju postizanje takvih kombinacija koje
predstavljaju arapske brojeve. Obično su oni raspoređeni
tako da su nakoso, što povećava čitljivost. Segmenti mogu
biti različitog oblika, a obično se koristi pravougaoni,
šestougaoni ili trapezoidni oblik. Svaki od sledećih brojeva
0, 6, 7 i 9 mogu se predstaviti na 2 ili više načina na 7segmentnom displeju.
LOGO
 Segmenti 7-segmentnog displeja su označeni slovima od A
do G, a opciona DP (decimal point) tačka, koja se jos zove i
"osmi segment" se koristi za prikazivanje necjelobrojnih
vrijednosti.
 Postoje i 14-segmentni i 16-segmentni displeji, ali su oni
uglavnom zamijenjeni tačkastim matricama (kao što je 5x7
displej).
 U jednostavnom LED sklopu obično su sve katode ili sve
anode segmenata svjetlećih dioda zajedno spojene na
zajednicki pin. Ovakav sklop se naziva uređaj
 sa "zajedničkom katodom" ili "zajedničkom anodom".
LOGO
LOGO
LOGO
LED-ovi su u električnom smislu slični regularnim
didodama. LED-ovi propuštaju struju samo u jednom
smjeru, a postoji naponski prag iznad koga oni počinju
provoditi (generišu svjetlost). Povećanjem napona iznad
praga provođenja dodvodi do naglog povećanja struje.
Naponski prag je obično 1,5V do 1,7V i zavisi od tipa i boje
LEDa. Na lijevoj slici prikazana je jedna tipična zavisnost
(karakteristika) IF = f (UF) LED elementa.
LOGO
www.themegallery.com
 Na desnoj slici prikazano je osnovno kolo za pobudu LED
elemenata. Tranzistor djeluje kao zasićeni prekidač, a
otpornik na red sa LED-om ograničava struju. Otpornik u
bazi je tako odabran da obezbjeđuje zasićenje
tranzistora. Efikasni crveni LED elementi mogu raditi od
2mA do 20mA.
 Pobuđivanje LED elemenata obično se vrši grupno
preko integrisanih komponenata koje mogu prihvatiti
relativno veliku struju na svojim ulazima.
LOGO
http://www.uize.com/examples/seven-segmentdisplay.html
LOGO
LOGO

similar documents