Slide 1

Report
‫•فصل هشت‬
‫شناخت سخت افزاری‬
‫فهرست مطالب فصل هشت‬
‫•‬
‫معرفی سخت افزار ‪8086‬‬
‫•‬
‫متعلقات مورد نیاز برای ‪8086‬‬
‫•‬
‫میکروکنترلرها‬
‫•‬
‫معرفی پین های ‪8086‬‬
‫معرفی سخت افزار ‪:8086‬‬
‫سرعت‪:‬‬
‫تعداد پایه‪:‬‬
‫حافظه فیزیکی‪:‬‬
‫تعداد ترانزیستور‪:‬‬
‫‪10-3 MHZ‬‬
‫‪40 Pin‬‬
‫‪1M‬‬
‫‪26,000‬‬
‫متعلقات مورد نیازسخت افزار ‪:8086‬‬
‫‪RAM‬‬
‫‪I/O‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪EEPROM‬‬
‫‪ROM‬‬
‫درگاهای ورودی و خروجی )‪: (I/O‬‬
‫‪ I/O‬ها کانال های ارتباط پردازنده با دنیای پیرامون خود می باشند‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫پروتکل های مختلفی برای ارتباط های مختلف وجود دارد‪.‬‬
‫پروتکل های ‪:I/O‬‬
‫موازی)‪(Parallel‬‬
‫سلایر )‪(serial‬‬
‫‪.‬‬
‫درگاه موازی )‪:(Port Parallel‬‬
‫• تعداد بیت های ورودی و خروجی داده ‪.‬‬
‫• نام یا ادرس درگاهای خروجی و ورودی داده‪.‬‬
‫• میزان جریان دهی و خواص الکتریکی درگاها‪.‬‬
‫حافظه اصلی )‪:(RAM‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ RAM‬محل ذخیره سازی موقت داده ها می باشد (با قطع برق اطالعات موجود بر روی ‪ RAM‬پاک‬
‫میشود)‬
‫پردازنده قادر به تغییر اطالعات موجود بر روی ‪ RAM‬می باشد‪.‬‬
‫نحوی انتخاب‪:‬‬
‫• میزان حافظه مورد نیاز برای متغیرها ‪.‬‬
‫• باس حافظه ‪.‬‬
‫• سرعت دسترسی‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫حافظه جانبی )‪:(ROM‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ROM‬محل ذخیره سازی دائمی می باشد (با قطع برق اطالعات موجود بر روی ‪ ROM‬پاک نمیشود)‬
‫پردازنده قادر به تغییر اطالعات موجود بر روی ‪ ROM‬نمی باشد(با وسایل جانبی مانند پروگرامر قادر‬
‫به تغییر اطالعات می باشیم‪. .‬‬
‫نحوی انتخاب‪:‬‬
‫• میزان حافظه مورد نیاز برای کد برنامه‪.‬‬
‫• باس حافظه جانبی‪.‬‬
‫• سرعت دسترسی‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫حافظه جانبی )‪:(EEPROM‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ EEPROM‬محل ذخیره سازی دائمی می باشد (با قطع برق اطالعات موجود بر روی ‪EEPROM‬‬
‫پاک نمیشود)‬
‫پردازنده قادر به تغییر اطالعات موجود بر روی ‪ EEPROM‬می باشد‪.‬‬
‫نحوی انتخاب‪:‬‬
‫• میزان حافظه مورد نیاز برای اطالعات غیر فرار با قابلیت تغییر‪.‬‬
‫• باس حافظه جانبی‪.‬‬
‫• سرعت دسترسی‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫میکروکنترلرها ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫میکرو کنترلر ها پردازند هایی هستد که امکانات جانبی از قبیل ‪ RAM ,ROM‬و ‪. ..‬برای استفاده‬
‫اسان تر ‪،‬در انها تعبیه شده است‪.‬‬
‫مقایسه بین میکروکنترلرها و پروسسورها ‪:‬‬
‫ویژگی‬
‫میکروکنترلر‬
‫پروسسور‬
‫‪RAM‬‬
‫‪YES‬‬
‫‪NO‬‬
‫‪ROM‬‬
‫‪YES‬‬
‫‪NO‬‬
‫‪EEPROM‬‬
‫‪YES/NO‬‬
‫‪NO‬‬
‫‪PORT I/O‬‬
‫‪YES‬‬
‫‪NO‬‬
‫سرعت‬
‫متوسط‬
‫زیاد‬
‫انعطاف پذیری‬
‫کم‬
‫زیاد‬
‫هزینه‬
‫زیاد‬
‫کم‬
‫برنامه ریزی پردازنده ها و میکروکنترلر ها‪:‬‬
‫‪ ‬تبدیل کد قابل فهم برای پردازنده یا میکروکنترلر توسط اسمبلر یا کامپایلر‪.‬‬
‫‪ ‬ریختن کد تبدیل شده به زبان ماشین‪،‬داخل پردازنده ‪ ،‬توسط پروگرامر‪.‬‬
:8086 ‫معرفی پین های‬
DATA BUS &
SELECT BUS
DATA BUS &
SELECT BUS
CLOCK
‫‪CLOCK‬‬
‫•‬
‫پالس ساعت یک موج مربعی است که توسط نوسان ساز ایجاد میشود‪.‬‬
‫•‬
‫هر دستور در تعداد مشخصی از عبور پالسهای ساعت اجرا میشود‪.‬‬
‫•‬
‫واحد اندازه گیره سرعت پردازنده سرعت کالک ورودی می باشد که بر حسب هرتز‬
‫بیان میشود‪.‬‬
‫•‬
‫هماهنگ سازی بین تبادل اطالعات به وسیله کالک ورودی انجام میشود‪.‬‬
‫•‬
‫معیاری برای اندازه گیری زمان توسط پردازنده می باشد‪.‬‬
:8086 ‫معرفی پین های‬
POWER
SUPPLY
POWER
SUPPLY
(POWER SUPPLY) ‫منبع تغذیه‬
VOLT
(POWER SUPPLY) ‫منبع تغذیه‬
:8086 ‫معرفی پین های‬
‫محتویات‬
cpu
FFFFH
CS
0000H
DS
0000H
SS
0000H
IP
CLEAR
FLGE
Reset
:‫پیکر بندی حافظه‬
DATA BUS
&
ADREES BUS
DATA BUS
&
ADREES BUS
‫استفاده از ‪:IC’S LATCH‬‬
:IC’S LATCH ‫استفاده از‬
20 BIT
ADRESS
BUS
8 BIT
DATA
BUS
: ‫معرفی آیسی های حافظه‬
8 BIT
DATA
14 BIT
ADRESS
BUS
CHIPSET
SELECT
READ
OR
WRITE
‫معرفی آیسی های حافظه ‪:‬‬
‫دیکود کردن‬
‫آدرس‬
‫مثال ‪:‬‬
‫بازه اختصاص یافته به ایسی حافظه زیر را بیابید‪:‬‬
‫معرفی آیسی های حافظه ‪:‬‬
‫‪READ‬‬
‫‪OR‬‬
‫‪WRITE‬‬
:‫پیکر بندی حافظه‬
IO/M
WR
RD
MR
MW
IOR
IOW
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
READ
1
0
1
1
1
1
1
1
WRITE
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
MEMORY
OR
0
I/O
1
1
1
1
1
1
1
1
‫پیکر بندی حافظه‪:‬‬
‫پیکر بندی ‪:I/O‬‬
‫تراشه اتصاالت جانبی (‪:)8255‬‬
‫انتخاب‬
‫‪A0‬‬
‫‪A1‬‬
‫‪CS‬‬
‫‪PORT A‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪PORT B‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪PORT C‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪8255‬‬
‫انتخاب نمیشود‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪1‬‬
‫پیکر بندی ‪:I/O‬‬
‫تراشه اتصاالت جانبی (‪:)8255‬‬
‫مثال ‪:‬‬
‫ادرس اختصاص یافته به ‪PORTB‬را بیابید‪:‬‬
‫معرفی نرم افزار‪:PROTEUS‬‬

similar documents