Kap 3

Report
Corporate Finance
Kap 3
Traditional methods of investment
appraisal
Investeringsbeslutninger
• Å kjøpe nye maskiner, bygge nye fabrikker,
utvide lager, introdusere nye produkter, etc. er
ulike eksempler på mulige
investeringsbeslutninger.
• En investering medfører vanligvis først en eller
flere perioder med netto utbetalinger, mens
innbetalingene først kommer i senere
perioder.
Beslutningskriterier
• Konsekvensene av en investering medfører altså
en kontantstrøm, dvs. inn- og ut –betalinger
fordelt over mange tidsperioder.
• Alternative invetseringer har ulike
kontantstrømmer, og vi kan ikke rangere disse
kontantstrømmene direkte for å velge det beste
alternativet. (Ett alternativ kan være best i første
periode, et annet best i andre, ..)
• Ulike beslutningskriterier forsøker å regne om
kontnatstrømmen til ett tall, for å lette
rangeringen av de ulike investeringsalternativene.
Beslutningsregler
1. Beregn kontantstrømmen til de ulike
investeringsalternativene.
2. For et valgt beslutningskriterium omregnes
kontantstrømmen til et skalar (ett tall).
3. Beslutningsregelen sier så hvordan en skal
rangere og velge, basert på det valgte kriteriet.
4. Denne rangeringen er kun en anbefaling.
Framtidige kontantstrømmer er usikre, og flere
ulike konsekvenser som ikke er med i
kontantstrømmene må vurderes i tillegg.
Kontantstrøm
• Et prosjekts kontantstrøm er endringene i alle
inn- og ut -betalinger som følge av å
gjennomføre prosjektet.
• Inn- og ut -betalinger som ikke endres skal
altså ikke med i kontantstrømmen.
• Det er viktig å inkludere alle alternativer i
analysen. Om alternativer er utelatt, må dette
spesifiseres tydelig. (Vi har ikke vurdert …)
Arbeidskapital
• Arbeidskapital for et prosjekt er nødvendige
investeringer i omløpsmidler (varelager, etc.)
som følge av å gjennomføre prosjektet.
• Arbeidskapitalen slites ikke, den frigjøres i sin
helhet når prosjektet opphører.
• Arbeidskapitalen inngår som en utbetaling i
kontantstrømmen når den øker, og som en
innbetaling når den reduseres (frigjøres).
Tilbakebetalingstid
• Tilbakebetalingstiden er det antall år det tar
før investeringene er tilbakebetalt.
År
0
1
2
3
4
5
6
Beløp
-10
2
2
3
3
4
5
Sum
-10
-8
-6
-3
0
4
9
Akkumulert kontantstrøm passerer 0 etter 4 år.
Tilbakebetalingstiden = 4 år.
Beslutningsregel tilbakebetalingstid
• Uavhengige alternativer:
– Velg alle alternativer som har en
tilbakebetalingstid som ikke overstiger tillatt
tilbakebetalingstid.
• Gjensidig utelukkende alternativer:
– Velg det alternativ som har kortest
tilbakebetalingstid, forutsatt at den ikke overstiger
tillatt tilbakebetalingstid.
Fundamentale svakheter
• Tilbakebetalingstidsmetoden ignorerer
kontatstrømmene etter prosjektets
tilbakebetalingstid.
• Tilbakebetalingstidsmetoden ignorerer
tidsaspektet – alle beløp er likeverdige
uansett når de inntrer.
• Det finnes ingen metode for å bestemme
tillatt tilbakebetalingstid.
Avkastning på anvendt kapital
• Gjennomsnittlig årlig bokført resultat (til
totalkapital før skatt) blir sett i forhold til
enten opprinnelig investering eller
gjennomsnittlig kapitalbinding.
• En må altså beregne årlig bokført resultat for
alle år. Disse summeres, og deretter deles på
antall år for å finne årlig gjennomsnittlig
resultat. Denne brøken uttrykkes som en %.
Beregning
gjennomsnittlig investert kapital
• Investering: 10.000. Skrapverdi 2.000.
Arbeidskapital 3.000.
Reduksjon i kapitalbindingen
13000
9000
Skrapverdi
5000
3000
Arbeidskapital
Midt-punktet
Beregninger av kapitalavkastning
År
Investering Arbeidskapital Inntjening Kontantstrøm
0
-10000
-3000
-13000
1
4000
4000
2
6000
6000
3
3500
3500
4
2000
3000
1500
6500
Gjennomsnittlig investering
9000
Årlig lineær avskriving
-2000 (D3+D7)/C7
År
0
1
2
3
4
Inntjening
Avskriving
Bokført resultat
4000
6000
3500
1500
-2000
-2000
-2000
-2000
2000
4000
1500
-500
7000
Gjennomsnittlig årlig resultat
Avkastning i % av initial investering
Avkastning i % av gjennomsnittlig investert kapital
1750
13,46 %
19,44 %
Beslutningsregel kapitalavkastning
• Uavhengige alternativer:
– Velg alle alternativer som har en kapitalavkastning
minst like stor som minimumskravet.
• Gjensidig utelukkende alternativer:
– Velg det alternativ som har størst
kapitalavkastning, forutsatt at det overstiger
minimumskravet.
Fundamentale svakheter
• Kapitalavkastningsmetoden periodiserer
kontantstrømmene til perioderesultat.Disse er
irrelevante for beslutningsformål.
• Tilbakebetalingstidsmetoden ignorerer
tidsaspektet – alle beløp er likeverdige
uansett når de inntrer.
• Det finnes ingen klar metode for å bestemme
minimum avkastningskrav.

similar documents