Den første industrielle revolusjonen

Report
Den første industrielle
revolusjonen
(Del 1)
MARIUS VØLLESTAD
BØ VGS
Oversikt over undervisningen
 De første maskinene
 Energikilder
 Befolkningsvekst
 Jordbruket
 Markeder og råvarer
 Slaveri
Kompetansemål
 Samfunn og mennesker i tid


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og
undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og
sosiale forhold i det norske samfunnet
De første maskinene
 Fra midten av 1700-tallet
 Starten på endringene som førte mennesket inn i «det
moderne samfunnet»
 Før midten av 1700-tallet var det britene som stod som
hovedprodusent og eksportør av klær gjennom
forlagssystemet:
- Kjøpmennene organiserte både produksjonen og salget av de
ferdige varene
 En kjøpmann kunne ha flere tusen håndverkere i tjeneste som
ofte jobbet i egne hjem (hjemmeindustri)
 Redskapene til produksjonen var da tradisjonelle
 På 1760- og 1770-tallet ble tekniske nyvinninger tatt i bruk
 Britene tok med seg teknologisk kunnskap fra østen
Spinne- og vevemaskiner
 Utvikling av spinnemaskinen fikk enorm betydning,




først hånddreven, deretter med vannkraft
Rundt århundreskiftet(1800) tok man i bruk nye
vevemaskiner også, som reduserte kostnadene
betraktelig
Mange håndverkere ble arbeidsledige og fattige
Etablering av store profesjonelle tøyfabrikker gikk
forholdsvis raskt
Sentrum for denne utviklingen var Midt-England
Energikilder
 Det meste av skogen på de britiske øyene var hugd ned,





og man tok for alvor i bruk steinkull
De voksende byene trengte brensel til oppvarming
I 1850 var det 2,5 millioner innbyggere i London som
varmet opp husene sine med kull
Dampmaskinen ble også forbedret i løp av begynnelsen
av 1800-tallet og ble den viktigste kraftprodusent i
industrien
Produksjon av varer tok av for fult
Storbritannia kunne nå eksportere store mengder varer
og fikk inntekter, og kunne dermed importere nye typer
varer
 Produksjon av jernprodukter krevde store mengder
kull
 «Jernbanealderen» startet i 1830, med linjen
mellom Manchester og Liverpool
 Selv om flere land i Vest-Europa hadde samme
muligheter, var det Storbritannia som gjorde det best
og ble den ledende stormakten frem til første
verdenskrig
 Britenes tiltak for å beskytte og utvikle industrien er
en av hovedårsakene
Befolkningsvekst
 På 1700-tallet fikk vi den «hvite
befolkningsveksten», der befolkningen i nord og vest
i Europa økte sterkt
 Storbritannina hadde den største veksten, spesielt på
grunn av få epidemier og tilgang på mat
 Flere barn, vaksiner og økonomisk vekst var også
viktige faktorer
 Økt tilgang på arbeidskraft førte til økt produksjon
Jordbruket
 Også innen landbruket ble Storbritannia den ledende
nasjonen
 De innførte ny teknologi som økte produksjonen og
frigjorde arbeidskraft som kunne brukes i industrien
 Jordeiendommene ble færre men mye større
 Godseierne fikk større kontroll og småbøndene ble
presset ut
Beskyttelse av egne marked
 India hadde vært den ledende bomullsprodusenten og var




best på både kvalitet og pris
Da ulike typer klær ble attraktive i Storbritannia og importen
økte, satte myndigheten inn forbud mot å importere varene
eller bruke varene for å beskytte egen produksjon
Merkantilismen ble for alvor intensivert, der høy toll og andre
restriksjoner ble innført for å beskytte egen industri
Fra før hadde de navigasjonslover fra midten av 1600-tallet,
der all handel i det britiske imperiet skulle kanaliseres
gjennom britiske havner med britiske skip og mannskap
I 1815 innførte de korntollen for å verne britisk
kornproduksjon
Kampen om markeder og råvarer
 For at veksten i vareproduksjon og salg ikke skulle avta






var det behov for et marked utenfor Storbritannia
Dette startet kappløpet om nye markeder og råvarer
For å oppnå dette gikk de til krig og opprettet kolonier
Slik ble råvarer sikret, spesielt bomull
Storbritannia ble den ledende skipsmakten, og var stort
sett i krig mot noen med økonomiske interesser
De ønsket størst mulig kontroll over markedene og sikre
råvareleveransene
I tillegg va det behov for mer billig arbeidskraft
 På 1800-tallet ble India en britisk koloni
 Det ostindiske kompaniet var en organisasjon med
egne rettigheter, hær og makt som hadde hatt full
kontroll over handelen med India og Kina, men den
britiske stat overtok makten over India i 1858
 Dette førte til økonomisk nedgang på mange
områder i India
 Etter å ha kontroll på landområder over hele verden
avsluttet britene merkantilismen og gikk inn for
frihandel på midten av 1800-tallet
Slaveri
 Mye av fremgangen til britene kan knyttes til slaveri
og slavehandel
 Spesielt i bomull- og sukkerproduksjon ble slaver
brukt til arbeidskraft
 10-15 millioner afrikanere ble fraktet fra Vest-Afrika
til Amerika, som gjorde produksjonskostandene lave
 Slavehandel og frakt ble dominert av britene,
samtidig som slavene trengte store mengder tekstiler
som ble kjøpt av briter

similar documents