Felles forvaltningsteam v/ Siri Nygård Hansen

Report
KONGSVINGER KOMMUNE
Organisering av sentralt Service- og forvaltningsteam
HVOR
er Service- og forvaltningsteamet
• I rådhuset
• Del av kommunens støttetjenester
• Del av Service- og strategienheten
Sentralt Service- og forvaltningsteam
Rådmann
Kommunalsjefer
HR-enheten
Økonomienheten
Service- og
strategienheten
Service- og strategienheten
Kommunikasjonssjef
Enhetsleder
Teamleder
Service og forvaltning
( ca 17 ansatte)
Strategi og kommunikasjon
( ca 8 ansatte)
HVA
er Service- og forvaltningsteamet?
• Del av kommunens støttetjenester
• Service- og forvaltningsorgan for brukerrettede tjenester
• Kundemottak
• Postmottak, publisering og dokumenthåndtering
• Sekretariat for politiske utvalg og komitéer samt valg
Service- og forvaltningsteamet
Teamleder
Servicetorg
Dokumentsenter
Forvaltning
Fremtidig Service- og forvaltningsteam
Servicetorg
Dokumentsenter
Forvaltningsteam
HVA
er Service- og forvaltningsteamet?
Forts…
1. Vi skal sammen sørge for én dør inn til
kommunens tjenesteapparat
2. Vi skal være koordinerende enhet
3. Sørge for riktig tjenestetilbud til den enkelte ved
rask og målrettet saksbehandling
HVA er forts….
1. Kompetansesenter for forvaltning innenfor HO
og Oppvekst
2. Spesialister og samtidig ”passe generalister”
3. Sørge for oppdatert og tilstrekkelig spesialisert
kompetanse på fag og jus
HVA er forts….
1. Sikre nødvendig samhandling innenfor den enkelte
sektor og mellom sektorene
2. Bidra til å holde tjenestetilbudet innenfor kommunens
bæreevne
3. Være tydelige i kommunikasjonen til brukerne – også
når kommunen ikke kan tilby det brukere ønsker
4. Samarbeide – konkret og strukturelt – med aktuelle
enheter og eksterne etater
Samarbeidslinjer
Rådmannsteam
S&B
K&F
Serviceog forvaltningsteam
BV
HO
Eksterne
instanser
Nav
HVORFOR
et sentralt Service- og forvaltningsteam?
Sentralisering?
•
•
Uavhengighet til drift
Effektiv tjenestevurdering
Tverrsektorielt?
•
•
•
Samle tverrfaglig spisskompetanse
Sikre nødvendig samarbeid
God tjenestekoordinering
Samhørighet til servicetorg og dokumentsenter?
•
•
Én dør inn
Bedre veiledning og service til egen organisasjon og brukere
HVORFOR forts…
• Sikre god og effektiv tjenestekoordinering –
også sett opp mot ny satsing på innsatsteam
innenfor de enkelte tjenesteområdene
• Sikre at likeverdighetsprinsippet ivaretas ved
gode individuelle vurderinger
HVORFOR forts
• Bedre utnyttelse av kommunens økonomiske og
kompetansemessige ressurser
• Større arbeidsmiljø tilrettelagt for intern
kunnskaps- og erfaringsutveksling
• Møter fremtidens krav til samordning på tvers ev
sektorer
HVORDAN skal teamet arbeide
• Én dør inn til kommunens tjenestetilbud
• Én saksbehandler å forholde seg til
• Effektiv koordinering av tjenestetilbudet
• Effektiv arbeidsflyt ved å kunne nå hverandre
kontinuerlig
HVORDAN?....
• Strukturelt og ”sak-til-sak- samarbeid” med
enhetene i organisasjonen
• Godt samarbeid med eksterne instanser som f
eks sykehus, habiliteringstjeneste og
rehabiliteringsinstitusjoner
HVORDAN? Forts..
• Vi skal være ulike kompetansemiljøer innenfor et og
samme team
• Vi skal ha spesialkompetanse innenfor fagområdene
helse, skole, barnehage – og etter hvert – barnevern
• Vi skal ha spesialkompetanse innenfor jus og regelverk
samt generell og spesiell forvaltningsrett
• Vi skal sikre at taushetsplikt aldri er til hinder for
nødvendig samarbeid i vurderingene
• Vi skal dele kunnskap og erfaring med hverandre
Hvor langt er vi kommet?
• Servicetorg, dokumentsenter og forvaltning er nå organisatorisk – ett team
• Oppvekst
• Oppgaver knyttet til individrettet skole- og
barnehageforvaltning er definert
• Arbeidsgruppe knyttet til oppgaveoverføring
etablert
• HO
• Ansvar for all boligtildeling fra i morgen 1. mai
• Kommunens koordinerende enhet fra 1. mai
Så hva venter vi på?
• Å få besatt 3 stillinger knyttet til nye oppgaver
for skoler og barnehager
• Klargjøring av lokaler for samling av teamet
• Igangsetting av arbeid for vurdering av
barneverntjenester sett i forhold til
sentraliseringen
Oppsummering:
Vi er i siget og ved godt mot
Kunnskap
Mot
Tålmodighet
Humør

similar documents