TiORB_W01_MK

Report
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA
ROBÓT BUDOWLANYCH
W 01 – DEFINICJE W BUDOWNICTWIE
DEFINICJA SPOŁECZEŃSTWA
 ogół
ludzi pozostających we wzajemnych
stosunkach wynikających z ich udziału w
pracach produkcyjnych
lub
 ogół
obywateli danego kraju, okręgu,
miasta itp.
2
ZASADA EKONOMICZNOŚCI
 Podmioty
działania i ich zasoby, i działanie
muszą podlegać zasadzie ekonomiczności,
która głosi, że w procesie działania
nabytki powinny być większe od ubytków.
3
ZASOBY
Użyty termin “zasoby” określa elementy
stosowane do osiągnięcia celu, są to
zwykle:
 materiały,
 narzędzia,
 energia
 ludzie.
4
w różnej postaci,
GOSPODARKA
Termin
zwykle
bywa
uzupełniony
przymiotnikiem określającym jaki zakres
obejmuje. Może być więc gospodarka:
 rodzinna,
 określonej
instytucji,
 gospodarka narodowa - dotycząca działań
w całym kraju lub narodzie.
5
PODZIAŁ GOSPODARKI W POLSCE
Stosowany w Polsce podział gospodarki
jest czterostopniowy i obejmuje kolejno:




6
działy,
gałęzie,
branże,
przedsiębiorstwa.
GOSPODARKA NARODOWA
Tradycyjnie gospodarkę narodową dzieli się
umownie na dwie strefy, tj.:
 strefę
produkcji materialnej,
 strefę
obejmującą działalność
materialną.
7
poza-
PRODUKCJA MATERIALNA
W strefie produkcji materialnej wyróżnia
się następujące działy:
 przemysł,
 rolnictwo,
 budownictwo,
 leśnictwo,
 transport i łączność,
 handel.
8
PRODUKCJA NIEMATERIALNA
W strefie produkcji niematerialnej
wyróżnia się natomiast:
 gospodarkę mieszkaniową i komunalną,
 oświatę i wychowanie,
 kulturę i sztukę,
 ochronę zdrowia, opiekę społeczną i
kulturę fizyczną,
 finanse i ubezpieczenia.
9
BUDOWNICTWO A GOSPODARKA
NARODOWA
Budownictwo jako część gospodarki narodowej dzieli
się na gałęzie:
 budownictwo ogólne,
 budownictwo produkcyjno-usługowe,
 budownictwo specjalistyczne,
 jednostki geologiczne,
 jednostki geodezyjno-kartograficzne,
 jednostki projektowania budowlanego,
technologicznego i urbanistycznego,
 jednostki pomocnicze budownictwa.
10
BUDOWNICTWO – INNE DEFINICJE
Poza definicją budownictwa - jako części
gospodarki narodowej, można napotkać
następujące definicje:
 techniczną, która mówi że: “budownictwo
jest to technika, technologia i organizacja
wznoszenia, odbudowy, rekonstrukcji,
przebudowy, rozbudowy, konserwacji,
remontu oraz rozbiórki budowli”,
11
BUDOWNICTWO – INNE DEFINICJE cd.
 społeczną, która
mówi: “budownictwo jest
wynikiem
pracy
społecznej
nad
przystosowaniem przyrody do potrzeb
człowieka przez tworzenie budowlanych
składników
sztucznego
środowiska
człowieka”,
12
BUDOWNICTWO – INNE DEFINICJE cd.

ekonomiczną, która mówi: “budownictwo jest
to dziedzina produkcji materialnej, której
celem jest zaspokajanie potrzeb produkcji i
spożycia przez wytwarzanie budowlanych
składników
majątku
trwałego
i
ich
utrzymywanie w stanie używalności”.
Wspólną cechą tych definicji jest ukazanie roli
budownictwa w zaspokajaniu potrzeb człowieka.
13
POTRZEBY
Potrzeba - bywa zwykle określana jako: okoliczność zniewalająca
do postępowania tak a nie inaczej, konieczność, musu lub
niezbędność.
Psychologia i socjologia wyróżniają dwa rodzaje potrzeb tj.:
 potrzeby niższego rzędu (zwane potrzebami biologicznymi lub
wywołanymi popędami pierwotnymi np. głodem),
 potrzeby wyższego rzędu, występujące po zaspokojeniu
potrzeb rzędu niższego.
Jedne i drugie potrzeby są częściowo zaspokajane przez
budownictwo.
14
POTRZEBY cd.

Wytworem
budownictwa
będzie
więc
zarówno kurna chata, jak i nowoczesny
budynek
mieszkalny,
budynek
teatru
operowego, pomnik itp.

Możliwość zaspokajania przez budownictwo
potrzeb szczególnie wyższego rzędu wiąże się
ściśle z dziedziną działalności człowieka zwaną
architekturą.
15
ARCHITEKTURA
Architektura jest gałęzią sztuki, której
tworzywem materialnym są budowle.
Twórczość architektoniczna polega na
dążeniu
do
zaspokajania
potrzeb
artystycznych człowieka za pomocą dzieła
budowlanego oraz innych elementów
środowiska materialnego (np. architektura
ogrodów itp.).
16
BUDOWNICTWO INWESTYCYJNE I
NIEINWESTYCYJNE
Dość często stosowanym podziałem jest podział na
budownictwo inwestycyjne i nieinwestycyjne.

Przez budownictwo inwestycyjne rozumie się tą część
budownictwa, która tworzy nowe składniki majątku
trwałego społeczeństwa, czyli nowe budowle.

Budownictwo nieinwestycyjne to prowadzenie robót na
budowlach istniejących (o ile te działania nie powodują
zasadniczej zmiany wielkości, wartości lub charakteru
budowli).
17
BUDOWNICTWO NIEINWESTYCYJNE
W budownictwie nieinwestycyjnym
wyróżnia się:
 roboty
naprawcze (naprawy główne,
bieżące i konserwacje),
 adaptacje,
 modernizacje,
 odbudowy itp.
18
BUDOWNICTWO INESTYCYJNE

Z kolei budownictwo inwestycyjne dzieli się
wg różnych kryteriów, z których jednym z
podstawowych jest kryterium ekonomiczne w
którym funkcje wznoszonej budowli
umieszczają je bądź w sferze produkcyjnej bądź
nieprodukcyjnej.

Kontynuując dalej ten podział można
wznoszone obiekty przypisać do działów, a
następnie gałęzi gospodarki narodowej.
19
BUDYNEK
 Budynkiem
nazywamy obiekt budowlany,
który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
20
BUDOWLA

Budowlą nazywamy obiekt budowlany nie będącym
budynkiem lub obiektem małej architektury, jak
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe,
budowle ziemne, fortyfikacje, instalacje przemysłowe,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części
budowlane urządzeń technicznych (kotłów pieców
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty
pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod
względem technicznym części przedmiotów
składających się na całość użytkową.
21
OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
Obiektem małej architektury nazywamy niewielkie obiekty
budowlane a w szczególności:



obiekty kultu religijnego jak: kapliczki, krzyże przydrożne i
figury,
posągi, wodotryski i inne elementy architektury
ogrodowej,
obiekty użytkowe służące codziennej rekreacji i
utrzymaniu porządku jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
śmietniki, itp.
22
BUDYNKI – PODZIAŁ - PARAMETRY
I tak wg wysokości budynki dzieli się na:



23
wysokie - powyżej 12 kondygnacji,
średniowysokie - 6÷12 kondygnacji,
niskie - do 5 kondygnacji.
BUDYNKI – PODZIAŁ - PARAMETRY
Wg długości dzieli się je na:

punktowe - zawierające jeden węzeł
komunikacyjny,

krótkie - o długości wymagającej umieszczenia w
nich do 4 węzłów komunikacyjnych,

średniodługie - o długości wymagającej
umieszczenia w nich od 5 do 10 węzłów
komunikacyjnych.
24
BUDYNKI – PODZIAŁ - PARAMETRY
 Wg
szerokości budynki dzieli się na:
 płytkie
o szerokości do 12.0 m,
 średniopłytkie
o szerokości 12.0 do 18.0 m,
 głębokie o szerokości ponad 18.0 m.
25
PRZEPISY I TRADYCJA
 Wznoszenie
i użytkowanie obiektów
budowlanych jest uporządkowane i na to
uporządkowanie
składają
się
dwa
elementy, zresztą również na siebie
oddziaływujące: przepisy i tradycja.
26
PRZEPISY I TRADYCJA cd.
Tradycja wywodzi się z różnych uwarunkowań
historycznych, geograficznych i społecznych.
Przepisy są elementem systemu prawnego
obowiązującego w danym okresie i na danym
terytorium. Dotyczą one:



działań człowieka w społeczeństwie,
obiektu budowlanego,
działań
ściśle
związanych
z
budownictwa.
27
realizacją
Jednym z
nieuwzględnionych
wymiarów na
schemacie jest
niewątpliwie
element czasu.
28
STANY REALIZACJI OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Przy realizacji obiektu budowlanego można wyróżnić
następujące stany:





stan uświadomienia i formułowania się potrzeb,
stan przewidywania materialnego sposobu zaspokajania
potrzeb,
stan zmian materialnych (realizacji obiektu),
stan zaspakajania przez obiekt budowlany potrzeb
społecznych,
stan likwidacji obiektu.
29
REALIZACJA – PODSTAWOWE PYTANIA
Należy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:







Co mamy budować?
Jak to zrobić?
Czym to zrobić?
Kto to ma zrobić i w jakich warunkach?
Kto po kim pracuje i w jakim czasie?
Ile to ma kosztować i kto pokrywa wydatki?
Jakimi narzędziami posłużyć się by można było w każdym
momencie podejmować optymalne decyzje?
30
IPB
 Inżynieria
produkcji budowlanej jest to
system wiedzy, zbiór informacji o
potrzebnych działaniach niezbędnych do
przekształcenia
istniejącego
stanu
wydzielonego środowiska człowieka w
stan zaproponowany przez inżynierię
projektowania budowlanego.
TECHNOLOGIA

Technologia jest to nauka dotycząca metod
wytwarzania lub przetwarzania surowców,
materiałów i wyrobów integrująca w technikę
odpowiednie elementy nauk organizacji,
zarządzania i ekonomii.

Technologia to przyjęta lub proponowana
metoda wytwarzania lub przetwarzania
surowców, materiałów i wyrobów.
TYPY TECHNOLOGII BUDOWANIA
TYP I
wydobycie surowca, obróbkę surowca, transport,
składowanie na placu budowy oraz transport wewnętrzny i
wbudowanie.
TYP II
wydobycie surowca, zmianę właściwości fizykochemicznych,
transport, składowanie na placu budowy, transport
wewnętrzny i wbudowanie.
TYPY TECHNOLOGII BUDOWANIA – CD
TYP III
wydobycie surowca,I zmianę właściwości fizykochemicznych,
transport, składowanie na placu budowy, transport
wewnętrzny i wbudowanie, II zmianę właściwości
fizykochemicznych.
TYP IV
wydobycie surowca, przetworzenie na materiał, transport,
przetworzenie na prefabrykat, transport, składowanie na
placu budowy, wbudowanie - montaż.
TYPY TECHNOLOGII W BUDOWNICTWIE
MIESZKANIOWYM
W budownictwie mieszkaniowym można rozróżnić następujące
technologie budowania:





z murów ceglanych,
z elementów metalowych,
z elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
z betonu monolitycznego,
z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych;




z elementów płytowych,
z elementów wielkoblokowych,
z elementów ze szkieletem słupowo-ryglowym,
z elementów przestrzennych.
PODZIAŁ ROBÓT BUDOWLANYCH
Roboty budowlane są to zespoły procesów budowlanych w
wyniku, których powstaje budowla lub jej część, następuje jej
odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa lub rozbiórka.
Najczęściej roboty budowlane dzieli się wg:





stanów zaawansowania realizacji budowli (roboty stanu
zerowego, surowego, wykończeniowego i wyposażeniowego)
używanych materiałów (ziemne, murowe, betonowe itp.)
wykorzystywanych specjalności rzemieślniczych (tynkarskie,
dekarskie, układanie tapet, posadzkarskie itp.)
rodzajów budownictwa (kubaturowe, drogowe, mostowe itp.)
stosowanego specjalnego sprzętu (kafarowe, kesonowe itp.).
MATERIAŁY NA:
www.ipb.edu.pl
37

similar documents