TULUMAKS JA KÄIBEMAKS 2010

Report
KAUGTÖÖ MAKSUPROBLEEMID
Tõnis Jakob
OÜ MARISETT
1
Kodukontor
TLS § 6 (4) Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et töötaja
teeb tööd, mida tavapäraselt tehakse tööandja ettevõttes,
väljaspool töö tegemise kohta, sealhulgas töötaja
elukohas (kaugtöö), peab tööandja lisaks käesoleva
seaduse §-s 5 nimetatule teatama töötajale, et
töökohustusi täidetakse kaugtööna.
Töölepingus töötamise koht - TLS § 5 (1) p 8
TLS § 6 (7) Kui tööandja ja töötaja lepivad kokku, et tööandja
hüvitab töötajale töö tegemisel või tööandja juhiste või
korralduste tõttu tekkinud kulutused, peab tööandja lisaks
käesoleva seaduse §-s 5 nimetatule teatama töötajale
nimetatud kokkuleppe sisu.
2
Erisoodustus TMS § 48 lg 4
TMS § 48 lg 4 Erisoodustus on igasugune kaup, teenus,
loonustasu või rahaliselt hinnatav soodustus, mida
antakse lõikes 3 nimetatud isikule seoses töö- või
teenistussuhtega, juriidilise isiku juhtimis- või
kontrollorgani liikmeks olekuga või pikaajalise lepingulise
suhtega, olenemata erisoodustuse andmise ajast.
Erisoodustus on muu hulgas:
1) eluasemekulude täielik või osaline katmine
Töötajaks on töölepingu alusel töötav isik, juhtimis- või
kontrollorgani liige
3
Tulumaks
Millal tulumaks kinni pidada? ( TMS § 40 - 43)
Millal tulumaks lisaks maksta? ( TMS § 48 – 53)
Tulumaks peetakse kinni saaja tulult ( TMS § 12-22; 2931)
Tulumaksu makstakse lisaks, kui väljamaks ei ole saaja
tulu ( TMS § 48-53)
Ühte väljamakset maksustatakse ainult üks kord – kas
maks peetakse kinni või makstakse lisaks.
4
Kodukontor - hoolsuskohustus
RK 3-3-1-43-09 Titanium System
18. Kaubad ja teenused, mis on soetatud seoses juhatuse
liikme omanduses oleva korteri remondiga, tekitatavad
kolleegiumi arvates põhjendatult kahtluse selliste kulutuste
otstarbes ja seotuses kaebaja ettevõtlusega.
Kaebajal tulnuks kahtluse kõrvaldamiseks esitada
üksikasjalikke põhjendusi ja ka tõendeid.
Kaebaja pidanuks kõigepealt tõendama, et vaidlusalune
korter oli tema valduses.
Ainuüksi vaidlusaluse korteri kulude kandmine kaebaja
poolt ei tõenda valdust ega korteri ettevõtluses kasutamise
otstarvet.
5
Kodukontor - hoolsuskohustus
RK 3-3-1-43-09 Titanium System
14. Ettevõtlusega seotuse kontrollimiseks tuleb esmalt
tuvastada kauba või teenuse soetamise otstarve.
Kaupa või teenust ei pea kasutama hakkama kohe.
Kauba või teenuse soetamise otstarve peab olema kas
ilmselge või peab otstarve või kasutamine olema
kontrollitav.
Ettevõtja jaoks ebaharilike, põhjendatud kahtlust tekitavate
või suure maksustamisväärtusega tehingute asjaolude
kohta tõendite kogumine ja säilitamine on aga
kontrollitavuse tagamiseks maksukohustuslase kohustus
6
Kodukontor
Tallinna Ringkonnakohus 3-09-773
6. Büroo tarbeks soetatud kaupade osas märkis kohus, et
vaidlus puudub selle üle, et suures osas on kaup soetatud OÜ
Tehnopuit kontorinurga sisustamiseks, kusjuures OÜ Tehnopuit
kontorinurk asub äriühingu juhatuse liikme kodus. Kohtule
kontorinurga kohta esitatud illustreerivatelt piltidelt nähtub, et
OÜ Tehnopuit kontorinurk ei ole teistest eluruumidest seinaga
eraldatud, vaid moodustab osa köögist ning lükandukse kaudu
osa ka avatud elutoast. Seega määrab kontorinurga sisustus ka
juhatuse liikme kodu kujunduse ning kontorinurga sisustuse
võrra väheneb juhatuse liikme vajadus teha kulutusi vastava
ruumiosa sisustamiseks oma kodus. Seetõttu peab kohus
põhjendatuks proportsiooni 50:50 kasutamist
ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulude määramisel. 7
Kodukontor
Tallinna Ringkonnakohus 3-09-773
6. Tähtsust ei oma asjaolu, mitu tundi oma vabast ajast veedab
kaebuse esitaja esindaja kontorinurgas.
Kuna AS Veepisar arvel kajastatud ruloo ei kattu fotodelt
nähtuva, kontorinurga sisustamiseks kasutatud
bambusrulooga, on maksuhaldur õigesti leidnud, et vastava
ruloo soetamine ei ole seotud kaebuse esitaja ettevõtlusega.
Samasugusele seisukohale tuleb asuda ka tapeedi ja porte
osas, mida kaebuse esitaja ei ole kontorinurga sisustamisel
kasutanud
8
Kodukontor
Tallinna Ringkonnakohus 3-09-773
15. Mis puudutab riiuli ja lampide ning muu sellise soetamist,
siis nõustub ringkonnakohus halduskohtuga, et nendel
sisustuselementidel on esteetiline väärtus ka apellandi juhatuse
liikme kodu sisustamisel ning seetõttu – ka juhul, kui
büroonurgas töövälisel ajal midagi ei tehtud, mis on vähemalt
suuremal määral ka usutav – on 50 : 50 proportsiooni
arvestamine õiguspärane.
Kodukontori sisustamisega seotud kulude arvamine
ettevõtlusega seotud kulude hulka on võimalik ka tervikuna,
kuid see eeldab, et büroonurga sisustuselemendid on
suunatud vaid tööga seotud ülesannete täitmiseks.
Lambid ja riiul on nende paigutust arvestades aga
kasutamiseks ka töövälisel ajal.
9
Töötervishoid
Tallinna Halduskohus 3-08-1465 (Amserv Auto AS)
Samas on kohus seisukohal, et TTOS-is peetakse
tervisekahjustuste vältimiseks rakendatavate abinõude all
silmas eelkõige TTOS § 121 lõikes 2 loetletud tööandja
ennetuspõhimõtete rakendamist töökohal, nagu näiteks töö,
töökoha ja töökorralduse kohandamine töötajale võimalikult
sobivaks (p 5), töövahendite ja –meetodite kohandamine
tehnika arengule (p 6), ühiskaitsemeetmete ja –vahendite
kasutamist (p 7) ning ühtse ja üldise ennetuspoliitika
väljatöötamist (p 8).
Kulutusi tervisespordile, sh võimlemisele ja ujumisele,
tuleb pidada eelkõige töötaja, mitte tööandja huvides
tehtud kulutusteks, olgugi, et need aitavad kaasa töötaja
töö efektiivsusele konkreetses ettevõttes
10
KMS § 29 – sisendkäibemaks
KMS § 29 Tasumisele kuuluv käibemaks on § 3 lg 4 tehingutelt
või toimingutelt arvestatud käibemaks, millest on maha
arvatud Eestis tekkiva maksustatava käibe, ettevõtlusega
seotud § 4 lg 2 nimetatud tehingu või toimingu või välisriigis
toimuva ettevõtluse, v.a. maksuvaba käibena käsitatavate
tehingute (§ 16), jaoks kasutatava kauba või teenuse
sisendkäibemaks.
Maha ei arvata ettevõtlusega mitteseotud kulu
sisendkäibemaksu.
Maha võib arvata ka ühendusevälise riigi isikule osutatava § 16
lg 2 p-s 1(kindlustus), 6 (väärtpaber) või lõikes 21
(finantsteenused) teenuse tarbeks kasutatava kauba või
teenuse sisendkäibemaksu.
11
KONTAKT
OÜ MARISETT
GSM: 50 11 120
[email protected]
Laagri, Selleri 13-6
www.marisett.ee
12

similar documents