ไฟล์นำเสนอ - โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

Report
โครงการศึ กษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่ งแวดลอมเบื
อ
้ งตน
้
้
โครงการกอสร
างถนนเลี
ย
่ งเมืองตนเปา
่
้
้
บริเวณแยก ทล.121 บรรจบ ทล1014 สายบอสร
าง
– ดอยสะเก็ด
่
้
อาเภอสั นกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงให
กรมทางหลวงชนบท
19 มิถุนายน 255
องคประกอบของการน
าเสนอ
์
1
ความเป็ นมาของโครงการ
2
วัตถุประสงคของการศึ
กษา
์
3
พืน
้ ทีศ
่ ึ กษา
4
การจัดองคกรและบุ
คลากร
์
6
ขัน
้ ตอนการดาเนินการศึ กษา
7
การดาเนินการศึ กษาทีผ
่ านมา
่
2
1. ความเป็ นมาของโครงการ
3
1. ความเป็ นมาของโครงการ
โครงการถนนเลีย
่ ง
เมืองตนเปา
้
ปัญหาการจราจรติดขัด
ในเขตอาเภอสั นกาแพง
4
ระบบโครงขายทางหลวง
่
5
ปริมาณจราจรบนโครงขายทางหลวง
่
(ยอนหลั
ง)
้
คันรถยนต ์ ตอ
่
วัน
6
สภาพจราจรการจราจรในปัจจุบน
ั
(เรงด
น)
่ วนเย็
่
7
2. วัตถุประสงคของการศึ
กษา
์
8
2. วัตถุประสงคของการศึ
กษา
์
1
.
2
.
3
.
เ พื่ อ ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง เ ลื อ ก แ ล ะ ก า ห น ด
ต าแหน่ งที่เ หมาะสม พร้ อมจัด ท าแบบเชิ ง
หลักการ (Conceptual Design) ของถนน
โค ร ง ก า ร แ ล ะ ส่ ว น ต่ อ ขย า ย ที่ เ ชื่ อ ม กั บ
ถนนชม.3029
และ ชม.4039าน
เพื
อ
่ ศึ กษาความเหมาะสมทางด
วิศวกรรม
้
เศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม ของ
โครงการ
เพื่ อ ศึ กษาผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมเบื้ อ งต้ น
(IEE) ของโครงการ
9
3. พืน
้ ทีศ
่ ึ กษา
10
3. พืน
้ ทีศ
่ ึ กษา
11
3. พืน
้ ทีศ
่ ึ กษา (ตอ)
่
ลาดับ
ที่
1
เขตการปกครอง
อาเภอเมือง
เชียงใหม่
2
3
4
5
6
7
จังหวัด
เชียงให
ม่
อาเภอสั น
กาแพง
8
9
10
11
อาเภอดอย
สะเก็ด
ตาบลทาศาลา
่
ตาบลหนอง
ป่าครัง่
ตาบลตนเปา
้
ตาบลสั น
กลาง
ตาบลแมปู
่ คา
ตาบลสั น
กาแพง
ตาบลทราย
มูล
ตาบลรองวั
ว
้
แดง
ตาบลสั นปูเลย
ตาบลสาราญ
ราษฎร ์
ตาบลแมคื
่ อ
12 ตาบล
12
4. การจัดองคกรและบุ
คลากร
์
13
4. การจัดองคกรและบุ
คลากร
์
ผู้จัดการโครงการ
ดร.ปรีดา พิชยาพันธ ์
ผู้เชีย
่ วชาญ
ดานวิ
ศวกรรมจราจร
้
และขนส่ง
รศ.ดร.บุญส่ง สั ตโย
ภาส
วิศวกรการทาง
ดร.พันธุระวี
กองบุญ
์
เทียม
วิศวกรระบบระบายน้า
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
วิศวกรปฐพีวท
ิ ยา
ดร. ธวัชชัย ตันชัย
สวัสดิ ์
ผู้เชีย
่ วชาญ
ดานเศรษฐศาสตร
การ
้
์
ขนส่ง
ดร.อรรถวิทย ์ อุปโยคิน
วิศวกรโครงสราง/
้
สะพาน
ผศ.ดร. ชยานนท ์
หรรษภิญโญ
วิศวกรสารวจ
ผศ.ดร. พุทธิพล ดารง
ชัย
สถาปนิก/ภูมส
ิ ถาปนิก
ผศ.ดร. ธานัท วรุณกูล
วิศวกรประมาณราคา
ดร. มานพ แกวโมรา
้
เจริญ
วิศวกรไฟฟ้า
ผศ. กัมปนาท รต
เวสสนันท ์
ผู้เชีย
่ วชาญ
ดานประชาสั
มพันธ ์
้
และการมีส่วนรวมภาค
่
ประชาชน
นางสุรย
ี ์ บุญญานุ พงศ์
ผู้เชีย
่ วชาญ
สิ่ งแวดลอมด
านกายภาพ
้
้
(ทรัพยากรดิน/อากาศ/เสี ยง/
อุทกวิทยา)
รศ.ดร.สุนทร
คายอง
ผู้ชานาญการสิ่ งแวดลอม
้
ผศ.ดร.จิตเทพ ประสิ ทธิอยู
์ ่
ศี ล
ผู้เชีย
่ วชาญ
สิ่ งแวดลอมด
านชี
วภาพ
้
้
(คุณภาพน้า/นิเวศในน้า/
นิเวศบนบก)
ผศ.ดร.ชิตชล ผลารักษ์
ผู้เชีย
่ วชาญ
สิ่ งแวดลอมด
านคุ
ณคาต
้
้
่ อ
่
คุณภาพชีวต
ิ
(สาธารณสุข/สั งคม/
เศรษฐกิจ)
ผศ.ดร.ชิตชล ผลารักษ์
ผู้เชีย
่ วชาญ
สิ่ งแวดลอมด
านคุ
ณคา่
้
้
การใช้ประโยชนของมนุ
ษย ์
์
(ผังเมือง/การใช้ทีด
่ น
ิ )
รศ.ดร.สุนทร
คายอง
14
5. ขัน
้ ตอนการดาเนินการ
ศึ กษา
15
5. ขัน
้ ตอนการดาเนินการศึ กษา
 ระยะเวลาดาเนินการศึ กษา 240 วัน
(8 เดือน)
16
6. การดาเนินการศึ กษาทีผ
่ าน
่
มา
 งานประชาสั มพันธและการมี
ส่วนรวมของ
่
์
ประชาชน
 การศึ กษาทางดานสิ
่ งแวดลอม
้
้
 การศึ กษาทางดานวิ
ศวกรรม
้
17
6.1 งานประชาสั มพันธและการมี
ส่วน
์
รวมภาคประชาชน
่
18
แผนการดาเนินการมีส่วนรวมภาค
่
ประชาชน
19
การสั มภาษณเชิ
้ าชุมชน
์ งลึกจากผูน
20
การแถลงขาวสื
่ อมวลชน
่
21
เว็บไซตประชาสั
มพันธโครงการ
์
์
 เข้าชมไดที
้ ่ http://www.tonpaobypass.com/
22
ช่องทางการสื่ อสาร 2 ทาง
 ทางผานกล
องรั
บความคิดเห็ น (web board) บนเว็บไซต ์
่
่
http://www.tonpaobypass.com/
 ทางผานกล
องรั
บความคิดเห็ นซึง่ ตัง้ อยูที
่
่
่ เ่ ทศบาลตาบลตนเปา
้
 ทางผานจดหมายไปรษณี
ย์
โดยส่งถึง “โครงการศึ กษาความ
่
เหมาะสมและผลกระทบสิ่ งแวดลอมเบื
อ
้ งตน
างถนน
้
้ โครงการกอสร
่
้
เลีย
่ งเมืองตนเปา”
ตู้ ปณ.39 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมือง
้
เชียงใหม่ 50200
23
6.2 การศึ กษาทางดานสิ
่ งแวดลอม
้
้
24
การสารวจดานสิ
่ งแวดลอม
้
้
25
6.3 การศึ กษาทางดานวิ
ศวกรรม
้
26
การสารวจดานการจราจรและขนส
้
่ง
27
การสารวจแนวเส้นทางโครงการ
28
การศึ กษาแนวเส้นทางโครงการ
ระยะทาง
15.22 กม.
ระยะทาง
14.47 กม.
ระยะทาง
14.30 กม.
ระยะทาง
14.49 กม.
29
การศึ กษาแนวเส้นทางโครงการ
ระยะทาง
15.22 กม.
ระยะทาง
14.47 กม.
ระยะทาง
14.30 กม.
ระยะทาง
14.49 กม.
30
ตัวอยางการออกแบบเบื
อ
้ งตน
่
้
31

similar documents