130420 Valo STLL

Report
Jokaisella lapsella on mahdollisuus…
…innostua
urheilusta!
• Ilo, elämys, tunne
• Omaehtoisen liikunnan lisäys
• Määrä ”20/vko”
• Monipuolisuus ja -lajisuus
• Laadukasta ohjausta
• Mahdollistajat lapsen arjessa
Lasten urheilun ”Suomalainen malli”
Reppu täyteen menestyksen mahdollistajia
1 000 h / v • 20 h / vko • 3 h / pv
Visio
2020
Kokonaisliikuntamäärä
Aikuiset mahdollistajina ja innostajina
Omaehtoinen
liikkuminen ja
urheilu
Innostus
urheiluun
Fyysinen
harjoitettavuus
Monipuoliset
liikuntataidot
Urheilulliset
elämäntavat
Laadukas ohjattu harjoitteleminen
ja kilpaileminen
Lapsuusvaihe
Tähtään
huipulle
Harrastan
kilpaillen
Harrastan
13 v. Nuoruus- / valintavaihe
Lasten urheilun ”Suomalainen malli”
Urheileva lapsi toiminnan keskiössä
Koti
20 h / vko?
- vanhemmat
Vetovoiman lisääminen
lasten urheiluun?
Seura
Seura / laji
Seura / laji
Seura / laji
Omaehtoinen urheilu –
miten koti, koulu ja
seura innostavat,
tukevat ja
mahdollistavat?
Koulu ja
varhaiskasvatus
- valmentajat
Monilajisuus – miten
mahdollistetaan?
Visio
2020
- opettajat
Kehityshautomo (Living Lab)
•
•
Visio
2020
Syntyy erilaisia toimintamalleja ja –tapoja sekä työkaluja mahdollistaen vision
toteutumisen
Lajiliitot, Valo, Valo-alueet, OK keskeisiä toimijoita – yhteinen tavoite, yhteispeli
Verkoston mahdollinen ydin 2013-16
Jyväskylässä: JKL kaupunki, Valo/OK,
KIHU/JYO, Keski-Suomen Liikunta, K-S
urheiluakatemia, urheiluseurat…
Mukaan paikallisen innostuksen,
osaamisen ja päätösten kautta
Toiminnan ohjauksen työkalut
valmiina 2013
2013: Toiminnan
käynnistys 1.8.
Jyväskylässä?
2014: Mukana X
kuntaa / kaupunkia
Taustaa
Visio
2020
Urheilevien lasten ja nuorten fyysis-motorinen harjoittelu –selvitys, 2008
Asiantuntijatyö urheilijan polun lapsuusvaiheen määrittelemiseksi tutkimustiedon
pohjalta, 2012
https://nuorisuomi.studio.crasman.fi/bank/nuori_suomi_ry/urheilu/tutkimukset_sel
vitykset_ja_suositukset
Lasten urheilun laatutavoitteet
Lapsen innostuminen urheiluun syntyy,
kun…
• … tuetaan koettua pätevyyttä
• … tunnetta sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta
vahvistetaan
• … mahdollistetaan autonomia
• … motivaatioilmasto on tehtäväsuuntautunut
Lapsen hyvä fyysinen harjoitettavuus rakentuu,
kun…
• … kunnioitetaan yksilöllistä kasvua ja kehitystä
• … toiminnassa on pitkäjänteistä tavoitteellisuutta
• … kokonaisliikuntamäärä on korkea
• … harjoittelu ja liikunta on monipuolista
Lapsen monipuoliset liikuntataidot karttuvat,
kun…
• … toiminta on lapsilähtöistä
• … suoritusten määrä on korkea
• … tekeminen on monipuolista
• … toiminta on mielekästä ja konkreettista
Urheilullinen elämäntapa tarttuu lapselle,
kun…
• … terveysasiat kytketään urheilussa kehittymiseen
• … niihin kasvattaminen aloitetaan jo
lapsuusvaiheessa
• … niihin kasvattaminen on tiedostettua ja aktiivista
• … sekä kodit/vanhemmat että seurat/valmentajat
ohjaavat lapsia

similar documents