PowerPoint การสร้าง Table(ต่อ)

Report
คุณสมบัตขิ อง Field
(Field Properties)
Field Size
Number & AutoNumber
Field Size
ช่ วงของข้ อมูล
เนือ้ ทีเ่ ก็บข้ อมูล
ตัวเลขจำนวนเต็มอย่ำงย่อ จำก 0 ถึง 255
Byte
ตัวเลขจำนวนเต็มปกติ จำก-32768 ถึง 32767
Integer
Long Integer ตัวเลขจำนวนเต็มอย่ำงยำว
จำก -2147483648 ถึง 2147483647
Single
ตัวเลขทศนิยม จำก -3.4 x 1038 ถึง -1.4 x 10-45
(สำหรับค่ำลบ) และ 1.4 x 10-45 ถึง 3.4 x 1038
(สำหรับค่ำบวก)
Double
ตัวเลขทศนิยมที่มีควำมละเอียดของหลักทศนิยมเพิ่มเป็ น 2 เท่ำ
จำก -1.797 x 10308 ถึง -4.94 x 10-324 (สำหรับค่ำ
ลบ)
และ 1.797 x 10308 ถึง 4.94 x 10-324(สำหรับค่ำ
บวก)
Replication ค่ำที่ใช้สำหรับกำหนดหมำยเลขแบบสุ่ มที่ไม่ซ้ ำกัน
16 ไบต์
Decimal
12 ไบต์
เลขทศนิยม มีค่าตั้งแต่ -1028-1 ถึง 1028-1
1 ไบต์
2 ไบต์
4 ไบต์
4 ไบต์
8 ไบต์
คุณสมบัติ Format
Number & Currency
Date / Time
Yes/No
รู ปแบบทีผ่ ู้ใช้ กาหนดเอง
เครื่องหมายสาหรับจัดรู ปแบบทัว่ ไปและตัวอักษร
เครื่องหมาย
!
<
>
“ABC”
(space)
@
&
*
[color]
คาอธิบาย
จัดข้อความชิดซ้าย
ใช้ตวั เล็ก
ใช้ตวั ใหญ่
แสดงข้อความในเครื่ องหมาย
แสดงช่องว่าง
แสดงตัวอักษรถัดไปออกมา
ตัวอักษรที่ตอ้ งมีอยู่
ตัวอักษรที่ไม่มีอยูก่ ไ็ ด้
เติมช่องว่างให้เต็มด้วย
ตัวอักษรถัดไป
แสดงค่ าด้ วยสี ทกี่ าหนด
ค่ า
321
Today
News
20
16
10
5552115
รู ปแบบ
Mr
Hello
!
<
>
&”lba”
&”oz”
&k
@@@@@@@
&!
&*!
Alert
[gray]
ค่ าที่แสดง
321
Today
NEWS
20 lbs.
16 z.
10k
555-2115
Mr.
Hello!!!!!!
Alert
เครื่องหมายสาหรับจัดรู ปแบบตัวเลข หรือ Currency
เครื่องหมาย
#
0
.
,
$
คาอธิบาย
แสดงตัวเลขหรื อไม่แสดง
แสดงตัวเลขหรื อเลข 0
แสดงจุดแบ่งสำหรับทศนิยม
แสดงแบ่งหลักพัน
แสดงตัวอักษร “$”
ค่ า
รู ปแบบ
ค่ าที่แสดง
15
20.1
15
24829
#
#.00
#.
#,###
15
20.10
15.
24,829
19.9
$#.00
$19.90
0.95
95%
#%
คูณตัวเลขด้วย 100
พร้อมทั้งใส่ เครื่ องหมำย %
E-,E+e,e+ แสดงตัวเลขแบบทีใ่ ช้ ทางวิทยาศาสตร์ 284121 #.00E+002 84E+05
%
เครื่องหมายของรูปแบบการป้ อนข้ อมูล
เครื่องหมาย
คาอธิบาย
เครื่องหมาย
คาอธิบาย
0
ตัวเลข 0 ถึง 9 (ต้องใส่ )
A
ตัวอักษรหรือตัวเลข(ต้ องใส่ )
9
ตัวเลข 0 ถึง 9 (ออพชัน่ )
Z
ตัวอักษรหรือตัวเลข(ออพชั่น)
#
ตัวเลขหรื อช่องว่ำง
&
ตัวอักษรใด ๆ หรือช่ องว่ าง(ต้ องใส่ )
L
ตัวอักษร A-Z(ต้องใส่ )
C
ตัวอักษรใด ๆ หรือช่ องว่ าง(ออพชั่น)
?
ตัวอักษร A-Z(ออพชัน่ )
<
บังคับให้ ตัวอักษรเป็ นตัวเล็ก
>
บังคับให้ ตัวอักษรเป็ นตัวใหญ่
คุณสมบัติ Input Mask
ใช้กำหนดรู ปแบบในกำรป้ อนข้อมูล เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ ว เช่น
หมำยเลขโทรศัพท์ และหมำยเลขบัตรประชำชน เป็ นต้น
คุณสมบัติ Caption
ใช้กำหนดข้อควำมที่แสดงในส่ วนหัวคอลัมน์ใน Datasheet
View หรื อเป็ นชื่อที่จะปรำกฏใน Form หรื อ Report
คุณสมบัติ Default Value
ใช้กำหนดค่ำเริ่ มต้นของข้อมูลใน field พิมพ์ใหม่ได้ แต่ถำ้ ไม่
พิมพ์ใหม่กจ็ ะมีค่ำเป็ น Default Value
ตัวอย่ำงกำรกำหนดค่ำในคุณสมบัติ Default Value
Default Value
ชนิดข้ อมูล
การแสดงผล
กรุ งเทพฯ
Text
กรุ งเทพฯ
1
Number
1
=Date()
Date/Time
วันที่ปัจจุบนั
=Now()
Date/Time
วันและเวลาปัจจุบนั
=Time()
Date/Time
เวลาปัจจุบนั
=Year(Date())
Date/Time
ปี ของวันที่ปัจจุบนั
คุณสมบัติ Validation Value
ใช้กำหนดเงื่อนไขสำหรับค่ำของข้อมูล เช่น ใน field นี้ จะต้อง
ป้ อนข้อมูลเพียง 2 ค่ำ คือ หญิง หรื อ ชำย เท่ำนั้น ถ้ำป้ อน
นอกเหนือจำกนี้แล้ว จะแสดงกรอบหน้ำต่ำงเตือน และไม่สำมำรถ
ป้ อนนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ได้ เช่น
กาหนดค่ า
“หญิง” or “ชาย”
Between #01/01/2007# and
#31/12/2007#
>0
>= Date()
Like “###”
Like “A*”
Like “A???”
ความหมาย
ป้ อนได้เป็ นหนึ่งในสองค่านี้เท่านั้น
ป้ อนได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ม.ค. 2007 ถึง 31 ธ.ค.
2007 เท่านั้น
ป้ อนด้วยค่าที่มากกว่าศูนย์เท่านั้น
ป้ อนด้วยวันที่เป็ นวันที่ปัจจุบนั เป็ นต้นไป
ต้องเป็ นตัวเลข 3 หลัก
ต้องเป็ นข้อความใดๆ ที่ข้ ึนต้นด้วย A
ต้องเป็ นข้อความที่มีตวั อักษร 4 ตัว และ
ขึ้นต้นด้วย A ส่ วนอีก 3 ตัวที่ตามมาจะเป็ น
ตัวเลข หรื อเครื่ องหมายอื่นๆ ก็ได้
คุณสมบัติ Validation Text
ถ้ำต้องกำรแสดงข้อควำมที่กำหนดเองเมื่อป้ อนข้อมูลไม่ตรง
ตำมเงื่อนไข (ไม่เกิน 255 ตัวอักษร)
คุณสมบัติ Required
ถ้ำเลือก Yes จะต้องป้ อนข้อมูลลงไปใน field เสมอ
ปล่อยว่ำงไว้ไม่ได้
คุณสมบัติ Allow Zero Length
ถ้ำจะให้ field แบบ Text หรื อ Memo รับข้อมูลที่
เป็ นค่ำว่ำง (Null) หรื อข้อควำมที่มีควำมยำวเป็ นศูนย์
เช่น “” (ไม่มีช่องว่ำงในเครื่ องหมำยคำพูด) ให้ต้ งั ค่ำเป็ น
Yes
คุณสมบัติ Indexed
ช่วยในการค้นหา คล้ายดัชนีในหนังสื อ
จะให้ field นั้นเป็ นดัชนีหรื อไม่
• No (ไม่เป็ นดัชนี)
• Yes (Duplicates OK) (เป็ นดัชนีที่มีค่าซ้ ากันได้)
• Yes (No Duplicates) (เป็ นดัชนีที่มีค่าซ้ ากันไม่ได้)
คุณสมบัติ Unicode Compression
ใช้กบั ข้อมูล Text, Memo, และ Hyperlink เพื่อบีบอัดข้อมูล
ที่ใช้รหัสแบบ Unicode (Unicode จะใช้ 2 ไบต์แทนอักขระ
1 ตัว ทาให้ใช้พ้นื ที่เก็บข้อมูลมากกว่าปกติ) ค่าเริ่ มต้นของ
คุณสมบัติน้ ีเป็ น Yes เพื่อให้อกั ขระทุกตัวที่ไบต์แรกมีค่าเป็ น
0 เช่น ภาษาอังกฤษ, สเปน, เยอรมัน ถูกบีบอัดบนอุปกรณ์
เก็บข้อมูล และคลายออกเมื่อนาไปใช้ การบีบอัดจะไม่
เกิดขึ้นถ้าขนาดข้อมูล Memo น้อยกว่า 4,096 ไบต์ หรื อบีบ
อัดแล้วไม่ทาให้ขนาดข้อมูลเล็กลง
คุณสมบัติ IME Mode
และ IME Sentence Mode
ใช้กบั ข้อมูล Text, Memo, Date/Time และ Hyperlink พบ
คุณสมบัติน้ ีใน Control Text Box, Combo Box และ List
Box ในมุมมอง Design ของ Form ด้วย ใช้ในกรณี ติดตั้ง
โปรแกรม Input Mode Editors (IME) เพื่อเปลี่ยน layout
ของคียบ์ อร์ดให้สามารถคียต์ วั อักษรในภาษาแถบเอเซีย
ตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็ นต้น
คุณสมบัติ Smart Tags
ช่วยในการทางานระหว่างฐานข้อมูล Access กับ
โปรแกรมภายนอกสะดวกขึ้น เช่น การเรี ยกใช้โปรแกรม
รับ-ส่ งอีเมล การนัดหมาย การติดต่อกับบุคคล เมื่อผูใ้ ช้
คลิก field ข้อมูลที่จะติดต่อกับโปรแกรมภายนอกจะมี
ไอคอน Smart Tags ที่มุมล่างของ field ให้เลือกการ
ทางานได้จากเมนู
คุณสมบัติ Text Format
ใช้กบั ข้อมูลแบบ Memo ถ้าตั้งค่าเป็ น Plain Text หมายถึง
แสดงข้อความโดยไม่ตอ้ งจัดรู ปแบบ ส่ วน Rich Text
หมายถึงแสดงข้อความแบบจัดรู ปแบบ เช่น ตัวหนา ตัว
เอน ย่อหน้า เป็ นต้น
คุณสมบัติ Text Align
ใช้กบั ข้อมูลทุกชนิดยกเว้น Attachment ทาหน้าจัด
ตาแหน่งข้อมูล เช่น ชิดซ้าย ชิดขวา เป็ นต้น
คุณสมบัติ Show Date Picker
ใช้กบั ข้อมูล Date/Time เท่านั้น มี 2 ทางเลือก คือ For
Dates หมายถึงให้แสดงปฏิทินเล็กๆ เพื่อเลือกวัน/เดือน/ปี
จากปฏิทินโดยไม่ตอ้ งคียเ์ อง และ Never หมายถึงไม่ตอ้ ง
แสดงปฏิทิน ผูใ้ ช้จะคียว์ นั /เดือน/ปี ลงไปเอง

similar documents